Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 601

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotowoltaika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
W ostatnim czasie zwiększył się udział przeznaczonych prefabrykowanych stacji wnętrzowych SN/nn w instalacjach fotowoltaicznych. Wzrosła również liczba transformatorów suchych przyłączanych w takich stacjach. We wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn przeznaczonych na potrzeby fotowoltaiki występuje odmienny przepływ energii elektrycznej, inny jest też profil odbioru przyłączonego do tych stacji. Przed projektantem stoją nowe wyzwania, szczególnie w zakresie przyjęcia do projektowania średniej temperatury oraz doboru klasy obudowy wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn, a także prawidłowego doboru parametrów transformatorów. W ostatnim czasie miały miejsce pierwsze awarie w stacjach transformatorowych SN/nn z transformatorami suchymi. Wymusza to potrzebę jeszcze głębszej weryfikacji wytycznych oraz założeń do projektowania takich stacji.
EN
Recently, the share of dedicated prefabricated MV/LV indoor substations in photovoltaic installations has increased. The number of dry-type trans- formers connected in such substations has also increased. In indoor MV/LV transformer substations dedicated to the needs of photovoltaics, there is a different flow of electricity, and the load profile connected to these stations is also different. The designer faces new challenges, in particular with regard to the adoption of the average temperature for designing and the selection of the class of the MV/LV transformer substation indoor enclosure, as well as the correct selection of transformer parameters. Recently, the first failures occurred in MV/LV transformer stations with dry-type transformers. This forces the need for an even deeper verification of the guidelines and assumptions for the design of such stations.
PL
Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje zmierzające do tego, by budynki zużywały jak najwięcej energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu. Umożliwi to osiąganie bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych i realizację polityki suwerenności oraz samowystarczalności energetycznej państw, a także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.
3
Content available remote Zielony wodór : krótka monografia. Część 1, Procesy wytwarzania
PL
Dokonano przeglądu metod wytwarzania zielonego wodoru z wykorzystaniem odnawialnych surowców i źródeł energii. W szczególności przedstawiono przemysłowe procesy elektrolizy wody, prowadzonej w elektrolizerach zasilanych energią słoneczną lub energią turbin wiatrowych, oraz procesy konwersji organicznych odpadów (w tym komunalnych) do wodoru.
EN
A review, with 65 refs., of methods for prodn. of H₂ by using renewable raw material and energy sources. In particular, industrial processes for electrolysis of H₂O with renewable elec. energy (photovoltaics or wind farms) and for org. waste-to-H₂ conversion were taken into consideration.
4
Content available remote Is photovoltaic capable to replace heat power plants in the future?
EN
A sudden gain of power installed in Polish photovoltaics during the recent years has been undoubtedly a great surprise for all. From the marginal position few years ago photovoltaics has become the unquestionable leader in respect of the installed power value from among the different types of renewable electric energy sources. It is anticipated that in the current year, the total value of power installed in Polish photovoltaic system will exceed value of 15 GW, leaving far behind – in this respect - wind energetics, even not mentioning other renewable sources of electric energy. Obtaining such high results was mainly possible owing to the state subsidies, developed governmental programs but also to a common enthusiasm which was the share of broad masses of our society – possessing of own power plant on the roof of one’s house became, at a certain moment, something fashionable and also, something which the majority of the owners of single family houses wanted to possess (at least to impress the neighbours). A specific euphoria which appeared in connection with the photovoltaics causes that there are announced extremely ambitious plans for its further development and the anticipated future values of the power installed in the photovoltaic panels make you feel dizzy. During the mentioned discussions, we forget that the heat power plants in Poland still constitute the basis of functioning of electric energy system. They produce still more than ca. ¾ of electric energy, produced in our country. Meanwhile, we may often and often meet the publicly announced opinion that heat power plants are no longer necessary because in the nearest future, the decided majority of the electric energy consumed in the country will come only and exclusively from renewable sources; the supreme role will be, of course, played by photovoltaics. Indeed, according to the respective decisions, which were once undertaken by the governmental authorities, most of the Polish coal-fired power plants will cease completely their activity as soon as during the nearest several years. The authors of the present paper undertake the attempt to answer the question: whether photovoltaics will be able to replace, in the future, Polish heat power plants, intended for liquidation. The answer to such question is univocally negative and not only due to the seasonality of electric energy production in photovoltaic installations but, first of all, due to the impossibility to introduce a very high power (order of tens of gigawatts) to electric network at the peak moment of its generation in photovoltaic installations. The necessary balancing of such high levels of power in the national electro-energetic system is also impossible. The authors try also to give the answer to the question: where we are now in respect of the degree of advancement of investments in photovoltaics and in connection with it, how much electric power may be additionally installed in Polish photovoltaic power plants. The next problem, undertaken by the authors is the attempt to estimate what percentage of the national demand on electric energy may be covered from photovoltaic installations, with the simultaneous economic justification.
PL
Gwałtowny przyrost w ostatnich latach mocy zainstalowanej w polskiej fotowoltaice był bez wątpienia dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Z pozycji jeszcze kilka lat temu wyraźnie marginalnej fotowoltaika wysunęła się obecnie pod względem wartości mocy zainstalowanej na niekwestionowanego lidera spośród różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Przewiduje się, że w bieżącym roku całkowita wartość mocy zainstalowanej w polskiej fotowoltaice przekroczy wartość 15 GW, daleko dystansując pod tym względem energetykę wiatrową, a o innych odnawialnych źródłach energii elektrycznej nawet nie wspominając. Uzyskanie tak wysokiego wyniku stało się możliwe głównie dzięki dotacjom państwowym, rozbudowanym programom rządowym, ale także poprzez zwykły entuzjazm, który udzielił się szerokim masom naszego społeczeństwa - posiadanie na dachu jednorodzinnego domku własnej elektrowni stało się w pewnym momencie po prostu czymś modnym, a także czymś, co większość właścicieli budynków jednorodzinnych chciałaby koniecznie posiadać, chociażby po to, aby zaimponować swoim sąsiadom. Swoista euforia, która zapanowała wokół fotowoltaiki powoduje, że powszechnie głoszone są niezwykle ambitne plany dalszego jej rozwoju, a przewidywane w przyszłości wartości mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych przyprawiają wręcz o zawrót głowy. Podczas tego rodzaju dyskusji zapomina się, że w Polsce elektrownie cieplne nadal stanowią podstawę funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i to właśnie w nich wytwarzane jest nadal około trzech czwartych produkowanej w naszym kraju energii elektrycznej. Tymczasem coraz częściej można spotkać się z wygłaszanymi na forum publicznym opiniami, że elektrownie cieplne nie są nam już więcej potrzebne, ponieważ w najbliższej przyszłości zdecydowana większość konsumowanej w kraju energii elektrycznej pochodziła będzie tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych, gdzie oczywiście nadrzędną rolę odgrywać będzie fotowoltaika. Istotnie, zgodnie z ustaleniami, która zapadły swego czasu na szczeblu rządowym zdecydowana większość polskich elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym bądź brunatnym ma przestać całkowicie istnieć już w przeciągu najbliższych kilkunastu lat. Autorzy artykułu podejmują próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy fotowoltaika będzie mogła w przyszłości zastąpić przeznaczone do likwidacji polskie elektrownie cieplne. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest jednoznacznie negatywna i to nie tylko z powodu sezonowości produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznej, ale przed wszystkim z powodu niemożności wprowadzenia do sieci elektroenergetycznych mocy rzędu dziesiątek gigawatów w szczycie jej produkcji w instalacjach fotowoltaicznych oraz niewykonalności koniecznego zbilansowania tak wielkich poziomów mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Autorzy usiłują także udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu pod względem stopnia zaawansowania inwestycji w fotowoltaikę obecnie się znajdujemy i w związku z tym, ile mocy elektrycznej można w polskich elektrowniach fotowoltaicznych jeszcze dodatkowo zainstalować. Kolejną kwestią poruszoną przez autorów, jest próba oszacowania, jaki procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną można maksymalnie pokryć z instalacji fotowoltaicznych, aby tego rodzaju postępowanie było jeszcze w jakikolwiek sposób uzasadnione ekonomicznie.
PL
W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania paneli fotowoltaicznych w połączeniu z dachami zielonymi. Wyjaśniono różnice między dachem biosolarnym a dachem zielonym solarnym. Podano przykłady inwestycji z dachami biosolarnymi.
EN
The article presents the benefits of using photovoltaic panels in combination with green roofs. The differences between a biosolar roof and a solar green roof are explained. Examples of investments with biosolar roofs are given.
PL
Trudno znaleźć samorząd, który nie ma albo nie planuje inwestycji w fotowoltaikę. Chociaż nie jest to panaceum na problemy energetyczne czy finansowe lokalnych władz, stanowi ważny segment ich dochodów, przyszłej niezależności energetycznej i prawdziwej ekologii. I pewnie dlatego samorządowcy, patrząc na fotowoltaikę w okularach przeciwsłonecznych, dostrzegając jej słabe strony i widząc mocne, wpisują ją masowo do miejscowych strategii rozwoju.
PL
Przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażeni pracownicy zajmujący się eksploatacją nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiką i turbinami wiatrowymi. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów BHP odnoszących się do wymienionych prac.
EN
The article emphasizes new potential risks which might jeopardize workers who specialize in exploitation of new electrical energy sources, i.e. electric car drives, photovoitaics, and wind turbines. Various utilisation activities and occupational risks occurring during the utilisation of the above-mentioned achines have been discussed. The necessity of new OSH standards regarding the above-mentioned works has been mentioned.
PL
W nadchodzących latach przewidywany jest dalszy dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice Przewiduje się, że już za kilka lat moc ta może przekroczyć wartość 30 GW W powszechnej opinii panuje przekonanie, że dalszy jej wzrost jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym i że przynieść to może same tylko korzyści Autorzy artykułu zwracają uwagę na problemy, które pojawią się nieuchronnie wraz z dalszym zwiększaniem mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych Co więcej, postulują istnienie krytycznej wartości całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, której przekroczenie nie jest już ekonomicznie uzasadnione.
EN
In the coming years, further dynamic growth in installed photovoltaic capacity is expected It is expected that in just a few years this capacity could exceed 30 GW The general opinion is that further growth is a most welcome development and that this can only bring benefits The authors of the article point out the problems that will inevitably arise with further increases in installed PV capacity Furthermore, they postulate the existence of a critical value for the total installed capacity of photovoltaics, beyond which it is no longer economically viable.
PL
Już za kilka lat rozpocznie się proces likwidacji największej elektrowni cieplnej w Polsce - opalanej węglem brunatnym elektrowni Bełchatów. W powszechnej opinii zdaje się przeważać pogląd, że powstały wskutek tego ubytek mocy w systemie elektroenergetycznym z powodzeniem zastąpiony zostanie generacją ze źródeł odnawialnych - w tym z fotowoltaiki. Jednak, jak wykazują autorzy artykułu, taki scenariusz w praktyce będzie niezwykle trudny do spełnienia.
EN
In just a few years, the process of decommissioning Poland’s largest thermal power plant - the lignite-fired Bełchatów power plant - will begin. The prevailing view seems to be that the resulting loss of capacity in the electricity system will be successfully replaced by generation from renewable sources - including photovoltaics. However, as the authors of the article demonstrate, such a scenario will be extremely difficult to fulfil in practice.
PL
W artykule przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażone osoby/pracownicy podczas użytkowania, eksploatacji nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiki, turbin wiatrowych oraz innych. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
PL
W artykule opisano typy instalacji fotowoltaicznych, możliwości ich optymalizacji i współpracy z magazynami energii. Zawarto również aktualne statystyki i trendy oraz opisano panele bifacjalne jako szczególnie obiecujące dla obszarów wiejskich. Wskazano też czynności, które są przydatne na etapie projektowania instalacji.
EN
This article describes the types of operation of photovoltaic installations, the possibilities of their optimization and cooperation with energy storage. Current statistics and trends are also included, and bifacial panels are described as particularly promising for rural areas. Steps that are useful at the design stage of the installation are also indicated.
EN
Purpose: The first objective of this article was an attempt at identifying the major differences between such terms as public relations (PR), digital public relations (DPR) and digital marketing (DM). The second objective was to employ selected web data scraping techniques to analyse DPR of service providers installing photovoltaic systems. Design/methodology/approach: The first objective of this article was achieved by analysing reference works. To achieve the second objective, the author used MS Excel, web scraping and proprietary computer scripts in R and Python. In this way, selected details were obtained from the companies catalogue at panoramafirm.pl and Google search engine, and then the received results were compared and analysed. What is more, the results from Google search engine were obtained and analysed for 964 towns and cities entered in the engine with the “photovoltaics” phrase. Findings: 50 thousand URLs were obtained and 1,755 unique website domain addresses were extracted. Analysing the content of websites at the obtained Internet domains, 6 major categories of websites were identified, which appeared in the first 10 search results for the photovoltaic-related queries. These are: Company Websites (CW), Blog Websites (BW), Announcement Services (AS), SEO Landing Pages (SLP), Public Announcement Pages (PAP) and Social Media Page (SMP). Each of these categories is characterised briefly and a few examples are provided for each of them. Research limitations/implications: The limitations of this article include the focus on one companies catalogue, i.e., panoramafirm.pl, and the results from Google search engine solely for the Polish language. Moreover, only the results of the first 10 links from Google engine for the single “photovoltaics” phrase and town/city name were taken into consideration. Originality/value: This article has a theoretical and practical value. The analysis allowed to identify six categories of websites, which may be analysed with respect to digital public relations in the area of photovoltaic system installation. The most important of them are the websites belonging to the Company Website (CW) and Social Media Page (SMP) types. This article is addressed to anyone interested in obtaining data from the Internet using web scraping technique and data analysis in the area of digital public relations (DPR).
EN
Purpose: The aim of the article is to analyse the development of solar energy in Poland against the background of other European countries. Design/methodology/approach: The research was conducted on data for 22 countries between 2012 and 2020 using dynamic analysis and multivariate analysis in the form of cluster analysis. Findings: Between 2012 and 2020, intensive development of solar energy sources was observed in the 22 countries studied. Although Poland invests very intensively - compared to other countries - in solar technologies (especially in photovoltaics), it does not yet belong to the cluster of high-performing countries in this respect. Originality/value: The article's value is to view the development of solar thermal systems in Poland and Europe from the perspective of a multidimensional analysis, which we conducted in two separate time units. This allowed us to draw conclusions about the development of solar systems in Poland also with regard to time.
14
Content available Fotowoltaika w Polsce : stan aktualny i perspektywy
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój fotowoltaiki. Moc paneli słonecznych zainstalowanych w Polsce na początku 2021 roku wyniosła prawie 4 GW i wzrosła w ciągu roku o ponad 100%. W artykule przedstawiono analizę udziału energii z fotowoltaiki w odnawialnych źródłach energii. Scharakteryzowano rynek paneli fotowoltaicznych i tendencje rozwoju. Okres żywotności paneli fotowoltaicznych jest szacowany na 25–30 lat, zatem po 2030 roku spodziewana jest rosnąca ilość paneli, które będą poddawane recyklingowi. Przedstawiono plany instalacji recyklingu ogniw zaproponowane przez firmę 2LOOP TECH SA.
EN
In recent years, a dynamic development of photovoltaics has been observed. The power of solar panels installed in Poland at the beginning of 2021 amounted to almost 4 GW and increased by over 100% during the year. The article presents an analysis of the share of photovoltaic energy in renewable energy sources. The market of photovoltaic panels and development trends were characterized. The life cycle of panels is discussed. The duration of the photovoltaic panels is reduced to 25–30 years, while after 2030 the increasing number of panels, which will be subject to recycling, is considered. A plan for the installation of recycling was presented by 2LOOP TECH SA.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu transformacji energetycznej, w tym elektryfikacji ciepłownictwa jednorodzinnego, rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych i zmiany profilu zapotrzebowania energetycznego na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę danych statystycznych dotyczących struktury i długości obwodów niskich napięć w Polsce oraz normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego wraz z czynnikami wpływającymi na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z szerokim stosowaniem powietrznych pomp ciepła i generacji rozproszonej. W kolejnych częściach przedstawiona została analiza wybranej instalacji transformatora symetryzującego w sieci nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the energy transformation including the electrification of single-family houses heating, the growing number of photovoltaic installations and changes in the consumer energy demand profile on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents an analysis of statistical data on the structure and length of low-voltage networks in Poland and normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current trends related to the widespread use of air source heat pumps and distributed generation. The following sections present an analysis of a selected load balancing transformer installation in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
EN
This paper discusses an environmental criterion rarely addressed in the literature for the selection of salt hydrates for use in photovoltaic installations as Phase change materials. The aim of the paper is to assess the possibility of utilization of used salt hydrates from photovoltaic installations according to current Polish legal requirements concerning the environment. The properties of the composition components of hydrated salts were discussed in terms of their safety for the environment before and after the period of exploitation in photovoltaic panels. A method of dealing with used salt hydrates was proposed and a waste code was assigned. It has been established that spent salt hydrates will be allowed to be collected in no-outflow tanks and accepted at liquid waste collection points, which operate at water supply and sewerage companies, and the load of permissible pollutants should not exceed the value for industrial sewage.
PL
W artykule omówiono rzadko poruszane w literaturze kryterium środowiskowe wyboru hydratów solnych do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych jako materiałów zmiennofazowych (PCM). Celem pracy jest ocena możliwości utylizacji zużytych hydratów soli z instalacji fotowoltaicznych zgodnie z aktualnymi polskimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska. Omówiono właściwości składników kompozycyjnych soli uwodnionych pod kątem ich bezpieczeństwa dla środowiska przed i po okresie eksploatacji w panelach fotowoltaicznych. Zaproponowano sposób postępowania ze zużytymi hydratami solnymi i nadano im kod odpadu. Ustalono, że zużyte hydraty solne będą mogły być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i przyjmowane w punktach gromadzenia nieczystości ciekłych, działających przy przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, a ładunek dopuszczalnych zanieczyszczeń nie powinien przekraczać wartości dla ścieków przemysłowych.
PL
Mikroinstalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach, balkonach lub ścianach budynków administrowanych przez wspólnoty czy spółdzielnie, dążące do obniżenia kosztów zużywanej energii, a nawet stawiające na samowystarczalność energetyczną. Mieszkańcy tych bloków ponoszą niskie i niezależne od wahań cen energii elektrycznej opłaty za zasilanie części wspólnych budynku i starają się tę energię wykorzystać także na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.
PL
Systemy fotowoltaiczne są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, którymi należy precyzyjnie zarządzać w celu zwiększania zwrotu z inwestycji i wyników finansowych. Działania mające na celu zwiększenie produkcji energii przez system PV należy podjąć już na etapie koncepcji i projektu. W trakcie eksploatacji ważna jest szybka reakcji na wszelkie sygnały świadczące o spadku produkcji oraz fachowa obsługa i konserwacja obejmująca działania prewencyjne i korygujące, z uwzględnieniem najnowszego stanu wiedzy technicznej.
PL
Pomimo zmian zasad rozliczeń dystrybutorów energii z prosumentami w ramach nowego programu „Mój Prąd” branża fotowoltaiki i magazynowania energii elektrycznej ma dobre perspektywy rozwoju. Zwłaszcza nowe i remontowane budynki jednorodzinne mają duże predyspozycje do uzyskiwania wysokiej samowystarczalności energetycznej i tym samym obniżania kosztów eksploatacyjnych. Spory potencjał mają też pozostałe budynki dzięki rosnącym możliwościom magazynowania energii elektrycznej z lokalnych instalacji PV oraz wzrostowi elektromobilności.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.