Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie polowo zorientowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono bezczujnikowe sterowanie polowo zorientowane dla pięciofazowego silnika indukcyjnego. Zaproponowany układ sterowania został przebadany pod kątem możliwej pracy w przypadku braku zasilania jednej oraz dwóch faz stojana silnika. Zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzono dla normalnego i awaryjnego trybu pracy napędu w zakresach prędkości ponad znamionowych oraz bardzo niskich.
EN
The paper presents sensorless field oriented control for five-phase induction motor. The proposed control system was tested for possible running under single and double open phase fault. The presented experimental results were carried out for normal and emergency operation mode of the drive above base and very low speed.
2
Content available remote Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym bez pomiaru prądów fazowych
PL
W artykule zaproponowano metodę sterowania polowo-zorientowanego silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu tylko pomiaru napięcia w obwodzie pośrednim falownika napięcia oraz pomiaru prędkości. Przeprowadzono badania symulacyjne wpływu błędnej identyfikacji parametrów na działanie algorytmu odtwarzania prądów uzwojenia stojana oraz pokazano działanie tego algorytmu w różnych stanach pracy układu.
EN
In this article field-oriented-control method for the induction motor (IM) is proposed using only voltage measurement in the intermediate circuit of the voltage inverter and rotor speed measurement. Simulation studies of the impact of incorrect identification of the IM parameters on the accuracy of the stator phase current reconstruction are carried out and the algorithm accuracy is analyzed in various operating conditions of the drive system.
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania problemu bezczujnikowego sterowania wolnoobrotową maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi PMSM. Przedstawiono silnik PMSM, który zastosowano w stanowisku badawczym. Omówiono problem występowania tętnień momentu napędowego wynikający głównie ze znacznego momentu zaczepowego. Pokazano rozwiązanie kompensujące tętnienia momentu napędowego w silniku PMSM. Przygotowano procedurę startową układu regulacji prędkości pozwalającą na uruchomienie napędu bez czujników prędkości i położenia. Do sterowania silnikiem użyto metodę sterowania polowo zorientowanego z regulatorami PI prądów stojana w osiach dq. Przedstawiono zależności nowej, prostszej wersji obserwatora stanu. Pokazano wyniki eksperymentów potwierdzających poprawne działanie napędu.
EN
The paper presents a possible implementation of a sensorless low speed permanent magnet synchronous machine (PMSM) control. The test setup for this purpose consists of an individual and programmable back-to-back voltage inverter and a PMSM with nominal power of 12 kW and nominal speed of 600 rpm. The impact of cogging torque oscillations is identified, which cause significant problems in the implementation of a Field Oriented Control for low speed PMSM. In order to handle this torque oscillation problem a compensation method is proposed as well. A start-up procedure for the control system was implemented that allows a motor start without any rotor angle and speed sensors. The presented control method is based on the Field Oriented Control with PI stator current controllers in dq axes. Furthermore, the equations of the applied state observer are shown. The observer estimates all of the control variables necessary using phase current measurement and the information of the desired stator voltage. All theoretical assumptions are verified with experimental results, which show the proper operation of the low speed PMSM drive.
PL
W referacie porównano trzy algorytmy sterowania momentem silnika IPMSM (ang. Interior Permanent Magnet Synchronous Motor) dostosowane do pracy w strefie ograniczonego napięcia wyjściowego falownika, w tym algorytm zaproponowany przez autorów. Rozważane algorytmy zamodelowano w programie Simulink i wyznaczono dla nich wybrane parametry statyczne i dynamiczne napędu. Kryteria porównawcze wybrano mając na uwadze zastosowanie algorytmów w napędzie bezpośrednim pojazdu elektrycznego.
EN
This paper compares three torque control algorithms for interior permanent magnet synchronous motor adapted to operate upon inverter output voltage limitation. One of the algorithms is proposed by the authors. The algorithms are modelled in Simulink to quantify selected static and dynamic parameters. Comparison criteria are chosen to evaluate feasibility of applying the algorithms to in-wheel drive of electric vehicle.
PL
W artykule opisano proces regulacji składowej ix wektora prądu sieci (proporcjonalnej do mocy czynnej) w stanie dynamicznym. Przedstawiono możliwości kształtowania prądu w stanie przejściowym przez przekształtnik AC/DC. Porównania dokonano dla dwóch algorytmów wektorowej regulacji mocy czynnej i biernej (VOC-PWM, sterowanie predykcyjne). Kryterium oceny był czas trwania stanu przejściowego oraz możliwość niezależnej regulacji składowych wektora prądu sieci ix, iy.
EN
In this paper the control process of ix component of the grid current (proportional to the active power) in a dynamic state was presented. The possibilities of shaping current in dynamic state were presented. Comparisons were made for different vector control active and reactive power. The evaluation criterion was the duration of the transition state, and the ability to independently adjust the vector components of the line current ix, iy.
PL
W artykule przedstawiono metodę optymalizacji parametrycznej wykorzystującą w swoim działaniu algorytm ewolucyjny. Algorytm ten do prawidłowego działania wymaga ustalenia szeregu parametrów. Jednym z tych parametrów jest wpływ ilościowy operatora mutacji oraz mutacji postępowej. Układem sterowania, dla którego ewolucyjnie obliczono parametry regulatorów był układ sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym małej mocy.
EN
This paper presents parametric optimization method with using the evolutionary algorithm. This algorithm requires many parameters to correct work. One of this parameters is quantitative influence of mutation operator and progressive mutation. Control system which regulator parameters were calculated by evolution for was filed-oriented control system with induction low-power engine.
7
Content available remote Sterowanie silnikiem PMSM z zachowaniem stałego kąta mocy
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 3-fazowego synchronicznego silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi zamontowanymi na powierzchni wirnika o sinusoidalnym przebiegu SEM. Główny nacisk położono na eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki moment-prędkość w strefie stałego momentu z zachowaniem stałego kąta mocy. Stały kąt mocy oznacza brak osłabienia strumienia wzbudzenia (id=0). Dodatkowo sprawdzono jak przesunięcie kąta fazowego wpływa na wyznaczoną charakterystykę moment-prędkość.
EN
This paper presents the results of experimental three-phase synchronous brushless motor with permanent magnet mounted on the rotor surface sinusoidal SEM. The focus is on experimental determination torque-speed characteristics are constant torque at constant power angle. Solid angle by means no excitation flux weakening (id = 0). Additionally tested as phase angle shift affects the characteristics of timedetermined speed.
8
Content available remote Sensorless Field Oriented Control Strategy for Single Phase Line-Start PMSM Drive
EN
In this paper, sensorless field oriented control strategy has been presented for single phase LSPMSM drive. Single phase type of LSPMSM is the same as single phase induction motor which has embedded permanent magnet in caged rotor. This modified motor provides higher efficiency than induction motor and has a better power factor. Also, two-leg topology of inverter used in this scheme provides regenerative mode operation and power factor control. Field oriented control (FOC) strategy is a high performance method which has been used in this paper. For elimination of required sensor in FOC method, A Phase Locked Loop (PLL) observer has been used to extract rotor speed from stator voltages and currents.
PL
Przedstawiono strategię bezczujnikowego sterowania napędem jednofazowym PSPMSM. Do tego celu wykorzystano zmodyfikowany silnik indukcyjny z wbudowanym wirnikiem zawierającym magnes stały. Zamiast czujników stosuje się obserwator typu PLL. (Bezczujnikowe sterowanie silnikiem jednofazowym z napędem PMSM)
EN
This paper discusses the indirect field oriented control strategy for single-phase induction motor (SPIM) drives. The suggested model is implemented using relatively simple and effective decoupling scheme to compute the control algorithm. Due to the natural asymmetry of the singlephase induction motor some transformations are carried out. Firstly the mutual inductances are employed to define a transformation for the stator variables. Secondly the time dependent resistance terms in the stator equations are neglected. Therefore, the model asymmetries are eliminated and the implementation of the vector control in SPIMs becomes a practical task. The proposed indirect rotor field oriented control system is applied to a 1.1kw SPIM and its performance is evaluated by digital simulation.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie polowo-zorientowane pośrednie jednofazowego silnika indukcyjnego. Opisano sposób eliminacji asymetrii modelu silnika poprzez wykorzystanie indukcyjności wzajemnej do transformacji zmiennych stojana oraz pominięcie składników rezystancji zależnych od czasu. Daje to możliwość implementacji sterowania wektorowego w maszynie indukcyjnej jednofazowej.
PL
W artykule przedstawiona została analiza pracy bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem strumienia i prędkości typu MRAS oraz dodatkowymi estymatorami wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego. Wykonane zostały badania wpływu zmian parametrów silnika na pracę napędu bezczujnikowego bez dodatkowych estymatorów i z estymatorami parametrów w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej i momentu obciążenia. Zaproponowane zostało oryginalne rozwiązanie pozwalające na równoczesną estymację prędkości i strumienia wirnika, rezystancji stojana i wirnika oraz reaktancji magnesującej, umożliwiające pracę bezczujnikowej struktury sterowania w układach, w których dochodzi do stosunkowo dużych zmian parametrów schematu zastępczego. Wyniki badań symulacyjnych zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper deals with the speed sensorless induction motor drive with MRAS type speed and flux estimator. The proposed control structure has been equipped with additional estimators of the induction motor parameters. Dynamical performance of the vector controlled system under motor parameter changes, with and without additional parameter estimators has been tested in a wide speed and load torque range. The original solution for the simultaneous estimation of the rotor speed and flux, stator and rotor resistance as well as magnetizing reactance was proposed. It enables the sensorless operation of the drive system in a wide range of the motor parameter changes. The simulation tests have been verified in the laboratory set-up.
PL
W artykule dokonano porównania dwóch metod sterowania wektorowego synchronicznego silnika reluktancyjnego: sterowania polowo-zorientowanego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem. Dla obydwu strategii sterowania zbudowano modele symulacyjne w środowisku Matlab/Simulink oraz przeprowadzono symulacje podstawowych stanów dynamicznych silnika.
EN
Comparison analysis of two control strategies of synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor was presented: variable current angle field oriented vector control and direct torque and flux vector control (DTC). Both control strategies were investigated on the basis of their simulation models, derived in Matlab-Simulink environment.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem sterowania predykcyjnego do sterowania prędkością napędu indukcyjnego. We wstępie krótko przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem napędami indukcyjnymi oraz przyczyny wzrostu zainteresowania sterowaniem predykcyjnym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model napędu oraz krótko scharakteryzowano sterowanie predykcyjne. Kolejno przedstawiono proponowaną strukturę sterowania. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami eksperymentalnymi.
EN
The paper presents issues related to the use of predictive control technique to control of the speed in induction drive. In the introduction, presents issues related to the control method of induction motor systems and the reasons for increased interest in predictive control technique. The following sections introduce the model of the drive and briefly characterized predictive control. In turn presents the proposed predictive control structure. The theoretical considerations are supported by simulation study.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przekształtnikowego układu sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym. Badania symulacyjne wykonano dla stanu obciążenia generatora indukcyjnego odbiornikiem rezystancyjno-indukcyjnym i przypadku zmian prędkości kątowej generatora. Przedstawiono przebiegi czasowe wielkości elektromagnetycznych oraz wykresy wektorowe wybranych zmiennych stanu układu dla rozpatrywanych stanów pracy generatora. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych potwierdzają słuszność przyjętych założeń i metody syntezy układu sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym.
EN
In the paper the results of simulation studies of a converter control of the autonomous induction generator are presented. The results of investigations in case of loading the generator with active and reactive power and in case of changes of the angular speed of the shaft of the generator are considered. The paper presents the plots and vector diagrams of selected variables of the system for different working states of the generator. The simulation results confirm the assumptions used for the synthesis of the control system of an autonomous induction generator, shown in the part I of the article.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny przekształtnikowego układu autonomicznego generatora indukcyjnego z obciążeniem w obwodzie prądu przemiennego generatora. Układ sterowania obejmuje sterowanie amplitudą napięcia na zaciskach generatora oraz sterowanie napięciem stałym w obwodzie pośredniczącym przekształtnika AC/DC. Przedstawiono algorytm sterowania zmiennymi elektromagnetycznymi oraz schemat strukturalny układu sterowania. Przedstawiono metodę doboru nastaw regulatorów prądu przekształtnika AC/DC i amplitudy napięcia w obwodzie prądu stałego oraz przemiennego. Przeprowadzono syntezę pracy układu sterowania. Wyniki syntezy pozwalają na racjonalny dobór nastaw regulatorów w przekształtnikowym układzie sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym zapewniający dużą dokładność sterowania, nawet przy dużych zmianach obciążenia oraz prędkości kątowej generatora.
EN
In the paper the algorithm and control method of converter system of autonomous induction generator are presented. The mathematical model of the system was given. The methods of tuning of inverter current controllers in the AC side circuits, the generator voltage controller and the voltage controller in DC link voltage of converter are described. The system enables dynamic control of voltage at the stator terminals of an induction generator with various types of loads of the generator. The simulation results of the studies are presented in the second part of this article.
PL
W artykule zanalizowano układ sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem pierścieniowym zwartym. Przedstawiono metodę ewolucyjnej optymalizacji parametrycznej tego układu sterowania. Porównano wyniki tej optymalizacji dla różnych parametrów algorytmu ewolucyjnego, w tym dla różnych rodzajów selekcji osobników. Porównano wyniki dla selekcji metodami: ruletki, turnieju oraz metody deterministycznej.
EN
In this paper field-oriented control system with slip-ring motor was analyzed. The evolutionary parametric optimization method of this control system was shown. Results of this optimization for different evolutionary algorithm parameters, therein for different kinds of individuals’ selection were compared. These results were compared with using following selection’s methods: roulette-wheel, tournament and deterministic method.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia sterowania wektorowego przekształtnikowym układem z autonomicznym samowzbudnym generatorem indukcyjnym. Rozpatrzono metody pośredniego i bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego względem strumienia wirnika i sterowania zorientowanego względem strumienia stojana. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Badania potwierdziły możliwość kształtowania wartości wielkości elektromagnetycznych generatora.
EN
The paper presents the problems of vector control of converter systems with isolated self-excited induction generator. The direct and indirect control based on rotor flux orientation and control based on stator flux orientation are considered. Some selected results of simulation of control performance are presented. The use of PWM inverter enables a smooth variation of electromagnetic state variables.
EN
Analyzing the parameters of the strengthening of control of stator current components, we can notice a large irregularity of the impact of various parameters on the characteristics of the drive system. Finding the optimal position is a task that requires a stochastic method of searching the space adjustments. The use of typical of methods of stochastic search space is increasingly rare for the evolutionary methods, much faster, and enable the integration of discrete and continuous. Optimization of control parameters selecting settings drive system for starting and stopping is two separate issues. Lack of reproducibility of individual runs, and especially data derived from comparative analysis of regulation of parameters shows the need to optimize the settings of the drive. The positive is that with a large number of measurements for specific settings of the motor, just occasionally there was a slight difference in the various stages of the drive system.
EN
Conventional field-orientated Induction motor drives operate at rated flux even at low load. To improve the efficiency of the existing motor it is important to regulate the flux of the motor in the desired operating range. In this paper a loss model controller (LMC) based on the real coded genetic algorithm is proposed, it has the straightforward goal of maximizing the efficiency for each given load torque. In order to give more accuracy to the motor model and the LMC a series model of the motor which consider the iron losses as a resistance connected in series with the mutual inductance is considered. Digital computer simulation demonstrates the effectiveness of the proposed algorithm and also simulation results have confirmed that this algorithm yields the optimal efficiency.
PL
Przedstawiono model matematyczny silnika z magnesami trwałymi (PMSM) dostosowany do rozwia˛zywanego problemu oraz metodę bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC). Omówiono zastosowanie enkodera inkrementalnego jako alternatywnego układu pomiaru położenia i prędkości kątowej silnika. Zaprezentowano jedną z możliwych procedur wstępnego pozycjonowania wirnika. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych regulacji PMSM.
EN
Suitable mathematical model of permanent magnet synchronous motor (PMSM) adopted to the solved problem and direct field oriented control (DFOC) are presented. Application of incremental encoder as angular position and speed measurement system is discussed. One method of initial rotor positioning is suggested. Laboratory tests results of PMSM control are included.
20
Content available remote Napęd pojazdów z wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym
PL
W pracy przedstawiono propozycję napędu elektrycznego pojazdów z wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym, pracującym przy różnych kolejnościach fazowych napięć zasilających i regulowanej częstotliwości. Skokowe przełączanie kolejności napięć powoduje skokową zmianę prędkości idealnego biegu jałowego poprzez zmianę liczby biegunów pola magnetycznego przy tej samej częstotliwości i napięciu. Odbywa się to na drodze sterowania wielofazowego falownika napięcia. Stosując silniki z uzwojeniami fazowymi skojarzonymi w grupy cięciwowe, umożliwia to zwiększanie momentu elektromagnetycznego silnika niemal proporcjonalnie do skokowo zmniejszonej prędkości pola. Z punktu widzenia wału napędowego silnik zachowuje się prawie tak, jakby był wyposażony w przełączalną skrzynię przekładniową, a dodatkowo dla każdej kolejności prąd i napięcie silnika pozostaje na niemal tym samym poziomie. Taki napęd może być zastosowany do samochodów elektrycznych. w których istotne jest zastosowanie przekształtnika nieprzewymiarowanego prądowo oraz zapewnienie pracy tranzystorów falownika przy ograniczonej stromości prądów. Zwykle stanowi to uzasadnienie dla stosowania w tych pojazdach mechanicznej skrzyni biegów. Dodatkowo, napęd taki może być zastosowany w wielosilnikowych pojazdach trakcyjnych, gdyż przełączanie "biegów" odbywa się poprzez sterowanie falowników zasilających. Może mieć on również zastosowanie w uniwersalnych pojazdach trakcyjnych pracujących jako lokomotywy manewrowe lub szybkobieżne.
EN
In this paper the drive with a multiphase cage induction motor has been proposed. The motor is designed to vehicles operating normally with a switched gearbox, since its operation is similar in some range. In the proposed solution the change of gear is realised by specific control of the motor. The matter consists in stepper change of the no load speed by changing the sequence of supplying voltages - switching of the sequence changes the total number of magnetic field poles [14]. In this way, the operation with a constant power is assured - the lower speed the greater torque at the same motor current (Fig. 3). This is possible under scalar and vector control of the drive (Figs. 4, 5). Such a solution does not demand the supplying inverter designed for great currents. So, this can be very profitable for electrical cars and universal traction howlers. Since the gear is electrically controlled these motors can be mounted into multi-drive traction vehicles. Additionally the operation with the switched voltage sequence protects the converter (usually the VS inverter [16]) against great derivative of currents.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.