Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1011

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
PL
Kluczem do sukcesu w e-commerce jest kilka istotnych czynników, które przyczyniają się do wzrostu zrównoważonego rozwoju biznesu i jego branży.
PL
Efektywna infrastruktura logistyczna stanowi ważny element umożliwiający płynne funkcjonowanie miast przyszłości.
PL
Jedną z kluczowych zmian w ciągu ostatnich pięciu lat jest to, że usługi wartości dodanej w łańcuchu dostaw stały się głównym elementem wizerunku marki. Klienci dokonują zakupów, wybierając konkretne marki, i oczekują od nich, aby ułatwiły im one rozwiązanie wszelkich ewentualnych problemów związanych z zakupami.
PL
Sklepy internetowe obsługę zwrotów muszą traktować jako obligatoryjny element swojej działalności – rozmowa z MARTĄ CUDZIŁO, zastępcą dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.
PL
SkeyBox oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi. W branży logistycznej wystepują wyzwania związane z trudnościami w zarządzaniu dokumentami i wymianą informacji między różnymi podmiotami. Nierzadko napotyka się również problemy z nieefektywwnym zrządzaniem łańcuchem dostaw, brakiem przejrzystości procesów czy koordynacją działalności.
6
Content available remote Digital transformation of supply chains and company’s performance
EN
Background: The aim of the article is to examine the determinants of the digital transformation of the supply chains (DSCs) of companies. The presented research covers the stages of digital supply chain transformation, applied key technologies, and the results of implementation of DSC transformation. Methods: The research covered 235 randomly selected Polish companies of all sizes, focusing on transport and warehouse management companies (33.6%), industrial processing (15.7%), other services (11.4%) and wholesale and retail trade (11.1%). Data were acquired by the CAWI method in 2022. For statistical calculation, Pearson correlation and factor analysis were used. Results: The results of this paper indicate that the DSC transformation process is implemented with rather similar and moderate degree of intensity (mean 3.61 on a scale from 1 to 5). The transformation process of DSC is based on several interdependencies, that is, between integration of company’s technology base and other entities of the supply chain as well as with scale and improve the solutions for DSC. Moreover, DSC transformation is positive related with all of the performance measures (profit, sales, market share, ROI, and competitive advantage), while the greatest increase is noticed for ROI. Furthermore, the factor analysis confirm that a systematic and comprehensive approach to the transformation of DSC raises company performance. Conclusions: The presented research allows for a better understanding of analysed variables and the context that determines DSC transformation for both managers and practitioners. Thus, it enable building a strategy and roadmaps for the digital transformation of enterprises and mitigate associated risks.
EN
Background: The purpose of this article is to present the results of a study on barriers to data exchange in supply chains between logistics service providers (3PL and 4PL) and their customers in Poland. The study investigates two research hypotheses regarding the relationships between the size of a company and the role of a logistics service provider in the electronic data exchange between their business partners. Methodology: Bayesian ordinal regression was used to assess the reliability of the research hypotheses. The study used survey data from a population of 78 logistics service providers operating in Poland. Feedback was received from 51 respondents. Originality of the presented research results from the applied research method, Bayesian ordinal regression, rarely used in economic sciences to assess the reliability of research hypotheses concerning the determination of determinants of the studied phenomenon. The defined research hypotheses represent an important contribution to the research on communication in supply chains. Results: The results indicate that the level of the employment and the role of logistics service provider in a supply chain do not determine the extent of problems in electronic communication between the logistics operator and customers.
PL
Celem artykułu jest wskazanie różnic między ogólnodostępnym narzędziem prognozującym wykorzystywanym w planowaniu dostaw a dedykowanym, stworzonym specjalnie dla danej firmy. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań ukazują różnice w działalności sieci sklepów, prognozowaniu dostaw i ich wartości z użyciem dwóch różnych systemów wspomagających prognozowanie sprzedaży produktów. Przyjęto hipotezę badawczą, że wiarygodne prognozy są kluczowe w usprawnianiu realizacji zamówień i stanowią istotny czynnik wpływający na satysfakcję klienta oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim of the article is to indicate the difference between a publicly available forecasting indicator used in supplier planning and one created specifically for a given company. The authors based on the results of comparative research in the operation of chain stores, forecasting deliveries and their value with the use of various systems supporting the forecasting of product supply. A research hypothesis was adopted that reliable forecasts are crucial in improving order fulfillment and are an important factor influencing customer satisfaction and gaining a competitive advantage.
EN
The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. Teamwork is a specific social group, consisting of at least two people, subject to the same impact, consciously interacting with one another, perceiving themselves as members of a specific group and identifying with it, as well as having a common goal, shared norms and creating a characteristic structure (fulfilling complementary roles). Situation caused by COVID-19 forced a change in defining and functioning of supply chains. It is also a moment of very dynamic development of work and cooperation in a remote environment, which impacted the functioning of teamwork in the supply chain. The paper is composed of two parts and aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The first article is structured as follows: the systematic literature review procedure is presented, then the bibliometric analysis is conducted, an in-depth analysis of journals and articles is performed with use of the Treecloud tool and VOSviewer software to analyse the selected papers.
PL
Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Praca zespołowa jest specyficznym konstruktem społecznym, składającym się z co najmniej dwóch osób, podlegających temu samemu oddziaływaniu, świadomie wchodzących ze sobą w interakcje, postrzegających siebie jako członków określonej grupy i identyfikujących się z nią, a także mających wspólny cel, wspólne normy i tworzących charakterystyczną strukturę (osoby pełnią uzupełniające się role). Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła zmianę w definiowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. To także moment bardzo dynamicznego rozwoju pracy i współpracy w środowisku zdalnym, który wpłynął na funkcjonowanie pracy zespołowej w łańcuchu dostaw. Artykuł, który składa się z dwóch części, ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W części pierwszej opisano procedurę systematycznego przeglądu literatury, analizy bibliometrycznej, dokonano poszerzonej prezentacji czasopism oraz artykułów z największą liczbą cytowań w poruszanej tematyce oraz wykorzystano narzędzie Treecloud i oprogramowanie VOSviewer do analizy wyselekcjonowanych artykułów.
EN
The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. The paper aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The study conducted by the authors used both a systematic literature review and bibliometric analysis. The second part of the paper includes in-depth analysis of clusters identified for the teamwork in the supply chain based on the analysis with the TreeCloud tool and VOSviewer software performed in the first part. Authors of the paper did the synthesis of both analyses with an in-depth reading of the seminal studies according to the identified clusters. The second part of this paper also contains summary with conclusions where trends in the field of supply chain collaboration by teamwork are identified. Following the research results, three main topics should be investigated in future research: the impact of cross-functional and cross-organizational teams on supply chain integration and performance and the ways of managing cross-functional and cross-organizational teams in the supply chain communication in cross-functional and cross-organizational teams.
PL
Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Artykuł ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W badaniu przeprowadzonym przez autorów zastosowano zarówno systematyczny przegląd literatury, jak i analizę bibliometryczną. Część druga opracowania zawiera dogłębną analizę klastrów, jakie zostały wyznaczone dla tematyki pracy zespołowej w łańcuchach dostaw przy użyciu zaprezentowanego w pierwszej części artykułu narzędzia Treecloud i oprogramowania VOSviewer. Autorzy dokonali syntezy klastrów utworzonych za pomocą obu narzędzi w postaci dopasowania szerokiej perspektywy zidentyfikowanej narzędziem TreeCloud do węższych klastrów wskazanych w oprogramowaniu VOSviewer. W drugiej części artykułu zawarto również wnioski z przeprowadzonych badań. Wyniki badania sugerują, iż w przyszłych badaniach należy skupić się na trzech głównych tematach: wpływie zespołów międzyfunkcyjnych i międzyorganizacyjnych na integrację i wydajność łańcucha dostaw oraz na sposobach zarządzania tymi zespołami w komunikacji w łańcuchu dostaw w zespołach międzyfunkcyjnych i międzyorganizacyjnych.
EN
Short food supply chains are one of the recently reinvented types of food supply systems that are recognized as a notable sustainable approach. The purpose of this article is to identify short food supply chains (SFSCs) in practice, focusing on their types of initiatives, inter-organizational proximity, and logistics. The study aims to address the following research questions: 1) What are the dominant types of initiatives and dimensions of interorganizational proximity in SFSCs? 2) What key logistics aspects can be identified in SFSCs? 3) Which activities determine the performance of SFSCs? This paper comprises three main sections. Firstly, it reviews the existing academic literature related to the types of initiatives in short food supply chains within the context of proximity dimensions and logistics, as well as the contributions of SFSCs to sustainability. Following that, it outlines the empirical research methodology employed and interprets the findings obtained. Lastly, it highlights the theoretical and practical implications arising from the research.
PL
Krótkie łańcuchy dostaw żywności są jednym z rodzajów systemów dostaw żywności, uznawanych za godne uwagi w ramach zrównoważonego podejścia. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC) w praktyce, z uwzględnieniem ich rodzajów, bliskości międzyorganizacyjnej i logistyki. Badanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Jakie są dominujące rodzaje działań i wymiary bliskości międzyorganizacyjnej w SFSC? 2) Jakie kluczowe aspekty logistyczne można zidentyfikować w SFSC? 3) Jakie działania determinują sprawność SFSC? Niniejszy artykuł składa się z trzech głównych części. Po pierwsze, dokonano przeglądu istniejącej literatury akademickiej związanej z rodzajami działań w krótkich łańcuchach dostaw żywności w kontekście wymiarów bliskości międzyorganizacyjnej i logistyki, a także wkładu SFSC w zrównoważony rozwój. Następnie przedstawiono zastosowaną metodykę badań empirycznych i zinterpretowano uzyskane wyniki. Na koniec podkreślono teoretyczne i praktyczne implikacje badań.
PL
Artykuł zawiera prezentację istotnego problemu zmian w dynamice i strukturze aktywów obrotowych, a także procesów logistycznych. Zostały one wywołane dwoma zdarzeniami o charakterze globalnym: epidemią COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę. W treści przedstawiono zmiany wielkości, dynamiki i struktury aktywów obrotowych w latach 2019–2022 (do 30 września 2022 r.). W tym okresie aktywa obrotowe zwiększyły się o 700 mld zł, tj. o 64% i na 30 września 2022 r. wynosiły 1 780 mld zł. Zmieniła się struktura aktywów, wzrosły zwłaszcza zapasy, a ich struktura wskazuje wyraźnie na zmiany celów działalności przedsiębiorstw na krótkoterminowe. Nastąpiły zmiany w procesach logistycznych. Zakłócenia dostaw były impulsem do wzrostu zapasów, zwłaszcza materiałowych. Wzrósł potencjał magazynowy. Firmy, w tym logistyczne, dysponują ok. 24 mln m2 powierzchni magazynowej i rocznie przybywa jej ok. 2 mln m2. Dynamicznie rozwija się także handel e-commerce, co zmienia również funkcjonowanie transportu oraz sieci magazynowej. Tekst dokumentuje wymienione w skrócie zjawiska i procesy.
EN
The article contains a presentation of a significant issue, namely the changes in the structure and rate of change of current assets, as well as logistics processes. They were caused by two global events: COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine. In the article, the development of rate of current assets' change and their structure in the Polish enterprises in the period between January 2019 and September 2022 were presented. Within this timeframe, current assets have increased by over PLN 700 billion (increase of 64%) and they amounted to PLN 1.8 trillion as at 30 September 2022. The structure of current assets has changed – a significant increase of inventory was observed, and its structure clearly indicates a change in enterprises' goals to short-term. Changes in the logistics processes have transpired. Disruptions in supply were an impulse to increase inventory, especially that of material stock. Storage potential has increased – enterprises, including those from the logistics sector, dispose of ca. 24 million of sq. meters of warehouse space, with an annual increase of ca. 2 million sq. meters. A dynamic growth of e-commerce sector has been observed, what also contributes to changes in the functioning of transportation and storage industries.
EN
: One of the most important features of the e-commerce logistics process is its reliability. It is obtained by properly planning the process and then ensuring its course is in accordance with the developed plan and all procedures. As the data show, most problems appear at the stage of designing and preparing products and processes for implementation. Detecting potential causes of non-compliance can help prevent unwanted events from occurring. The aim of the article is to identify and assess the risk for the process and product in terms of the possibility of using reusable packaging in e-commerce logistics services provided by ARVATO Polska Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, taking into account preventive and corrective actions in relation to the risk. Through the use of research methodology in the form of risk mapping, 13 potential risk factors were identified, and recommendations were formulated to avoid and mitigate the effects of disruptions. Among the identified risk factors, the quality of the packaging itself, including the appropriate packaging material and the level of packaging flexibility, turned out to be the most important. The conclusions of the study may have practical applications to improve the functioning of cost-effective and environmentally friendly e-commerce logistics. The importance of these analyses increases in the assessment of innovative solutions that can be considered as the use of ecological returnable packaging in e-commerce logistics. Their goal is to identify and eliminate possible packaging failures on the market.
PL
Jedną z ważniejszych cech procesu logistycznej obsługi e-commerce jest jego niezawodność. Uzyskuje się ją przez właściwe zaplanowanie procesu, a następnie zadbanie, aby jego przebieg odbywał się zgodnie z opracowanym planem i wszystkimi procedurami. Jak pokazują dane, większość problemów powstaje w fazie projektowania i przygotowania produktów oraz procesów do wdrożenia. Wykrycie potencjalnych przyczyn, niezgodności może pomóc w uniknięciu wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena ryzyka dla procesu i produktu w zakresie możliwości wykorzystania opakowania wielokrotnego użytku w obsłudze logistycznej e-commerce realizowanej przez ARVATO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i korygujących w odniesieniu do ryzyka. Poprzez zastosowanie metodologii badawczej w postaci mapowania ryzyka wskazano 13 potencjalnych czynników ryzyka oraz sformułowano rekomendacje na rzecz uniknięcia i złagodzenia konsekwencji zakłóceń. Wśród zidentyfikowanych czynników ryzyka najistotniejszą okazała się być sama jakość opakowania, w tym odpowiedni materiał do produkcji opakowania i poziom elastyczności opakowania. Wnioski z badania mogą mieć praktyczne zastosowanie do poprawy funkcjonowania efektywnej kosztowo i przyjaznej dla środowiska logistyki e-commerce. Znaczenie tych analiz wzrasta w zakresie oceny rozwiązań innowacyjnych, za jakie można uznać wykorzystanie ekologicznego opakowania zwrotnego w obsłudze logistycznej e-commerce. Ich celem jest identyfikacja i wyeliminowanie ewentualnego niepowodzenia opakowania na rynku.
EN
The issue of transportation is a particular type of mathematical programming that facilitates searching for and determining an optimal distribution network, considering the set of suppliers and recipients. This paper uses a numerical example to present a solution to a transport problem utilizing classical computation methods, i.e., the northwest corner, the least cost in a matrix, and the VAM approximation method. The objective of the paper was to develop tools in the form of algorithms that would then be implemented in three various computing environments (R, GNU Octave, and Matlab) that allow us to optimize transport costs within an assumed supply network. The model involved determining decision variables and indicating limiting conditions. Furthermore, the authors interpreted and visualized the obtained results. The implementation of the proposed solution enables users to determine an optimal transport plan for individually defined criteria.
15
EN
Purpose: This publication focuses on issues related to logistics management. The aim of this publication is to show the possibility of creating a logistics center within logistic networks. Design/methodology/approach: This publication uses a conceptual method based on observations, sales forecasts and distance analysis of logistics centers. Findings: The analysis of the collected and presented data as part of the concept of creating a logistics center Lviv-Rzeszów shows that such an action is justified, in particular in economic terms. The study shows that the optimization of processes as part of the implementation of the concept would allow for many benefits for the economy and regional development, as well as for the transport and logistics industry itself. Research Limitation/implication: During the study, there were limitations related to obtaining empirical data. The most important implication of the study is the statement that the planned investment will bring significant benefits to entrepreneurs and other market stakeholders. Originality/Value of paper: The publication showed the possibilities of using the new logistics center Lviv-Rzeszów and its impact regional and business development.
EN
The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?
EN
Dangerous goods (DGs) not declared for transport as required by the regulations can give rise to risks, as they can endanger public safety or the environment. This study explains the risks posed by undeclared shipments by providing information about the most common undeclared DGs aboard aircraft and maritime ships, legal frameworks regulating the proper transportation of DGs, and key mechanisms for preventing the occurrence of undeclared DG shipments. This paper identifies the responsibilities of each stakeholder involved in the process of DG transportation. The main objective of this paper is to reveal human errors and dishonest techniques within the supply chain when DGs are transported by air and sea.
EN
The subject of the article is the functioning of the International Humanitarian City (IHC) as a global logistics hub in the humanitarian supply chain management (HSCM) in selected years. The justification for the selected issue is its importance in the context of responding to the humanitarian needs of the population mostly of Asia and Africa. Providing international humanitarian aid requires the provision of logistic solutions determining the development of HSCM.The research objective of this article is determining the role of the International Humanitarian City (IHC), a global logistics hub in the international humanitarian supply chain in 2018-2021.The research hypothesis is that the health, logistics and shelter were key sectors in the cluster approach represented in the IHC humanitarian activities in 2018-2021. The importance of IHC as an international logistics hub has grown due to high humanitarian needs of the population affected by the humanitarian crises of 2018-2021.Achieving the research goal and verifying the hypotheses was possible thanks to the use of research methods as case study, desk research (analysis of existing data), analysis of documents published by the IHC, as well as the method of critical analysis of scientific literature.The research concluded that the health, logistics and shelter sectors were the three key areas in humanitarian supply chain management, based on IHC activities. HSCM on the example of IHC was characterized by specialization in key areas of support for civilian populations. The specialization was typical of humanitarian logistics, corresponding to the cluster approach.
PL
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie Międzynarodowego Miasteczka Humanitarnego (IHC) jako globalnego węzła logistycznego w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw (HSCM) w wybranych latach. Uzasadnieniem wybranego zagadnienia jest jego znaczenie w kontekście reagowania na potrzeby humanitarne ludności głównie Azji i Afryki. Udzielanie międzynarodowej pomocy humanitarnej wymaga zapewnienia rozwiązań logistycznych determinujących rozwój HSCM. Celem badawczym artykułu jest określenie roli International Humanitarian City (IHC), globalnego węzła logistycznego w międzynarodowym łańcuchu dostaw pomocy humanitarnej w latach 2018-2021. Hipoteza badawcza zakłada, że zdrowie, logistyka i schronienie były kluczowymi sektorami w podejściu klastrowym reprezentowanym w działaniach humanitarnych IHC w latach 2018-2021. Znaczenie IHC jako międzynarodowego hubu logistycznego wzrosło ze względu na wysokie potrzeby humanitarne ludności dotkniętej kryzysami humanitarnymi w latach 2018-2021. Osiągnięcie celu badawczego i weryfikacja hipotez były możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych jako studium przypadku, desk research (analiza danych zastanych), analiza dokumentów publikowanych przez IHC, a także metody krytycznej analizy literatury naukowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sektor zdrowia, logistyki i schronienia to trzy kluczowe obszary w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw, na podstawie działań IHC. HSCM na przykładzie IHC charakteryzował się specjalizacją w kluczowych obszarach wsparcia ludności cywilnej. Specjalizacja ta była typowa dla logistyki humanitarnej odpowiadająca podejściu klastrowemu.
EN
In the changing conditions of functioning of economic entities, an important role is played, on the one hand, by identifying resources and areas with the potential to increase competitiveness, and on the other hand, by ensuring the stability as well as safety of processes and reducing uncertainty and risk. Building links between business partners is essential in this respect. The basis for such partnerships in supply chains is cooperation based on trust and risk-sharing. At the same time, it should be emphasized that creating such relationships is not only a challenge, but also an additional source of risk. The purpose of this paper is to identify and assess risk elements occurring in the connections of enterprises in supply chains. Knowledge of risk and potential threats is the basis for creating relationships with partners and building security of enterprises and supply chains. The paper presents the results of research on key elements of risk in the relations of metal industry enterprises operating in supply chains. The research was conducted using a proprietary questionnaire and covered businesses operating in in the metal industry in Poland. The issues examined included such elements as: assessment of the perceived role of monitoring and reducing risk in enterprises, identification of competences in the area of risk analysis and assessment as well as preparation for irregularities and disruptions in supply chains characterized by the studied enterprises, identification of the impact of risk elements in relations with suppliers and recipients on the company’s operations, the used risk mitigation methods and factors influencing the implementation of risk management in supply chains. The obtained results allowed to identify the role of the risk of cooperation of enterprises in supply chains and significant factors impacting its reduction. The role of managing relations with business partners as an important element influencing the security of supply chains was also emphasized.
PL
W zmieniających się warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych istotną rolę odgrywa z jednej strony identyfikacja zasobów oraz obszarów o potencjale pozwalającym na wzrost konkurencyjności, a z drugiej zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa procesów oraz ograniczenie niepewności i ryzyka. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowanie więzi między partnerami gospodarczymi. Podstawą takich partnerskich relacji w łańcuchach dostaw jest współpraca polegająca na zaufaniu i podziale ryzyka. Należy jednocześnie podkreślić, że tworzenie takich relacji stanowi nie tylko wyzwanie, ale także dodatkowe źródło ryzyka. Celem pracy jest identyfikacja i ocena elementów ryzyka występujących w powiązaniach przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Wiedza z zakresu ryzyka i potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę tworzenia relacji z partnerami oraz budowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kluczowych elementów ryzyka w relacjach przedsiębiorstw branży metalowej funkcjonujących w łańcuchach dostaw. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego i obejmowały przedsiębiorstwa branży metalowej prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Badane zagadnienia obejmowały takie elementy jak: ocena postrzegana roli monitorowania i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach, identyfikacja kompetencji w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz przygotowania na nieprawidłowości i zakłócenia w łańcuchach dostaw jakimi odznaczają się badane przedsiębiorstwa, identyfikacja wpływu elementów ryzyka w powiązaniach z dostawcami i odbiorcami na działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane metody ograniczania ryzyka oraz czynniki wpływające na wdrożenie zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację roli ryzyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw oraz istotnych czynników wpływających na jego redukcję. Podkreślono również rolę zarządzania relacjami z partnerami gospodarczymi jako istotnego elementu wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw.
EN
The article presents variants of shaping cross-docking facilities in which products from the dairy industry are served. Due to the type of goods, it is important to shorten the supply chain, as the products quickly turn sour or change consistency. The cross-docking method is defined as the distribution of goods, which eliminates the stage related to product storage in the supply chain. The goods go from suppliers to the facility, where they are properly consolidated and then directly shipped to a given recipient, in accordance with his order. The technical object aims to simplify the network of connections between them. Thanks to the cross-docking solution, it is possible to obtain shorter order fulfillment times and reduce the costs associated with the storage of goods. The use of appropriate technology in a cross-docking facility improves the flow of cargo, increases process safety and improves efficiency. Considering the dairy industry products, you should also pay attention to the rules and legal regulations that play a very important role in the transport of goods in order to maintain the cold chain.
PL
W artykule przedstawiono warianty kształtowania obiektów cross-dockingowych, w których obsługiwane są produkty z branży mleczarskiej. Ze względu na rodzaj towaru ważne jest skrócenie łańcucha dostaw, ponieważ produkty w niekontrolowanych warunach szybko kwaśnieją lub zmieniają konsystencję. Metoda cross-docking definiowana jest jako dystrybucja towaru, która eliminuje etap związany z magazynowaniem produktów w łańcuchu dostaw. Towar trafia od dostawców do obiektu, gdzie jest odpowiednio konsolidowany, a następnie bezpośrednio wysyłany do danego odbiorcy, zgodnie z jego zamówieniem. Obiekt techniczny ma na celu uproszczenie sieci połączeń między nimi. Dzięki rozwiązaniu cross-docking możliwe jest uzyskanie krótszych czasów realizacji zamówień oraz obniżenie kosztów związanych z magazynowaniem towaru. Zastosowanie odpowiedniej technologii w obiekcie cross-dockingowym poprawia przepływ ładunków, zwiększa bezpieczeństwo procesu i poprawia wydajność. Mając na uwadze produkty branży mleczarskiej należy również zwrócić uwagę na zasady i regulacje prawne, które odgrywają bardzo ważną rolę w transporcie towarów w celu utrzymania łańcucha chłodniczego.
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.