Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aby sprostać wymaganiom współczesnego górnictwa węglowego, konstruuje się ścianowe przenośniki zgrzebłowe o coraz większych mocach napędów, większych prędkościach łańcuchów zgrzebłowych, większych masach i wielkościach łańcuchów ogniwowych i zgrzebeł. Wchodzeniu ogniw łańcucha w zazębienie z segmentami zębów bębna oraz wyzębianiu ogniw w warunkach poślizgu ogniw na flance zęba towarzyszą znaczące siły nacisku i tarcia, mające decydujący wpływ na zużycie segmentów zębów i den gniazd bębna. Zużycie elementów bębna łańcuchowego i wydłużenie podziałki łańcucha zmienia relacje geometryczne decydujące o położeniu ogniw w gniazdach bębna. W badanym przenośniku wyposażonym w łańcuch zgrzebłowy i bęben łańcuchowy wycofany z eksploatacji ze względu na duży stopień zużycia, zarejestrowano za pomocą kamer szybkich zmianę położenia ogniw łańcucha podczas ich nabiegania na bęben. Rejestracja i analiza przebiegu zazębienia łańcucha z bębnem potwierdziła występowanie poślizgu wszystkich ogniw poziomych wchodzących w zazębienie na flankach zębów w stronę den gniazd.
EN
In order to meet the requirements of modern coal mining, scraper conveyors with increasingly higher drive powers, higher speeds of scraper chains, larger masses and sizes of link chains and scrapers are constructed. Entering the chain links in engagement with the drum teeth segments and disengaging the links in the slip of the links on the tooth flank is accompanied by significant pressure and friction forces having a decisive impact on the wear of the tooth segments and the bottoms of the drum seats. The wear of the chain drum components and the extension of the chain pitch change the geometrical relations that determine the location of the links in the drum seats. In the tested conveyor equipped with a scraping chain and a chain drum withdraw from operation due to a high degree of wear, quick change of the position of the chain links during their running on the drum was registered by speed cameras. Registration and analysis of the chain-todrum connection process confirmed the occurrence of slip of all horizontal links coming into engagement with the flanks of the teeth towards the bottoms of the drum seats.
EN
In order to identify the behavior of cutting picks during the process of mining with the use of a roadheader's cutterhead, an optic system has been employed. The main elements of the system were high-speed cameras. In conjunction with TEMA Motion 3D software (which is designed to analyze movement based on images registered in videos), this allowed for a detailed analysis of the trajectories of the boom, cutterheads, and cutting picks during the process of cutting. This article presents the process of conducting measurements as well as the results of a comparative analysis of the boom vibrations and movement trajectories of cutting picks on the cutterhead for selected cut types: progressive and degressive.
PL
Do identyfikacji ruchu noży w procesie urabiania głowicą urabiającą kombajnu chodnikowego wykorzystano zestaw optyczny, którego głównymi elementami były kamery szybkie. W powiązaniu z programem TEMA Motion 3D przeznaczonym do analizy ruchu na podstawie zarejestrowanego obrazu na filmach umożliwiło to szczegółową analizę torów ruchu wysięgnika, głowic urabiających i noży na głowicach w trakcie skrawania. W artykule przedstawiono proces prowadzenia pomiarów oraz wyniki analizy porównawczej drgań wysięgnika i torów ruchu noży na głowicy urabiającej dla wybranych skrawów: progresywnego i degresywnego.
EN
This is the first part of a paper, presenting online moisture measurement of a fluidised bed drying process based on online moisture measurement by ECT. From the adjacent electrode pairs of ECT, the water content of the particles is estimated based on correlation between the moisture content and the permittivity value. To compare and validate the noisture measurement by ECT, a simple mathematical model has been developed based on the temperature and relative humidity (RH) of the outlet air phase. To improve the image quality and reduce the imaging error, the Landweber iteration method is applied.
EN
This paper presents closed-loop control of a fluidised bed drying process based on online moisture measurement by ECT. In this Part, the control strategy is discussed and some results from batch drying processes are given and compared with no feedback control. The fluidisation velocity is estimated by a semi-empirical function based on the measured water content and the information is sent to a controller to adjust the air flow rate of the fluidised bed. To evaluate the drying process, the thermal efficiency is given and results are compared based on this parameter.
PL
Zużycie profilu zębów koła napędowego powoduje zaburzenia w jego współpracy ze sworzniami segmentów zębatki. Na charakter zazębienia i parametry pracy kombajnu ma również wpływ zmiana w stosunku do nominalnej podziałka zębatki. Dla koła o 9 zębach, którego profile boczne uległy zużyciu w wyniku eksploatacji w ścianie wyznaczono przebieg i zakres zmian promienia styku, kąta przypora oraz prędkości posuwu kombajnu. Porównano je z przebiegami w zazębieniu nominalnym. Wykorzystano do tego celu symulację komputerową.
EN
The wear of the profile of teeth of a drive wheel causes troubles in mating of the wheel with pins of segments of a rack bar. Changing of the pitch of a rack bar in relation to its nominal value has also an effect on the character of meshing and parameters of the shearer's performance. A course and a range of changes of a contact radius, of a pressure angle as well as of the haulage speed of a shearer have been determined for a wheel provided with 9 teeth whose flank profiles suffered wear during their operation on a longwall face. The determined course and range of changes have been compared with those taking place under nominal meshing. Computer simulation was used for this purpose.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej współpracy koła napędowego z zębatką sworzniową o średnicy 55 mm w oparciu o program opracowany w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Przeanalizowano wpływ zmiany podziałki o š6,5 mm wynikającej z rozwiązania konstrukcyjnego na chwilową prędkość posuwu kombajnu oraz siły uciągu kombajnu i siły międzyzębne. Największy wpływ na charakter przebiegu wymienionych parametrów pracy kombajnu ma skrócenie podziałki. Z kolei jej wydłużenie wpływa istotnie na zakres zmienności chwilowej prędkości posuwu i siły uciągu kombajnu.
EN
The paper contains results of the computer simulation of mating of a drive wheel with a pin-type rack bar of 55 mm in diameter that has been carried out with the aid of the computer program developed by the Institute of Mining Mechanization of the Silesian Technical University. The effect of changing of the pitch by š6.5 mm in consequence of the applied design solution on the instantaneous haulage speed of a shearer as well as on the tractive effort of a shearer and on interteeth forces has been analyzed. Reducing of the pitch is what affects the character of a course of the named operating parametres to the greatest extent. Increasing of the pitch has in turn an essential effect on the variation range of instantaneous haulage speed of a shearer and of tractive efforts of the machine.
PL
Konstrukcja bezcięgnowego systemu posuwu BP (EICOTRAK) pozwala na odsunięcie koła napędowego od osi wzdłużnej zębatki o l O mm i zmianę podziałki pomiędzy sworzniami (zębami) sąsiednich zębatek o š6,5mm. W artykule w oparciu o symulacje komputerowe przeanalizowano skutki wykasowania dopuszczalnego luzu w prowadniku koła (płozy) i zmiany podziałki sworzni na chwilową prędkość posuwu kombajnu, siły międzyzębe i obciążenie prowadnika, a także siłę uciągu kombajnu. Wykazano, że położenie koła napędowego względem zębatki ma znaczący wpływ na analizowane parametry pracy kombajnu.
EN
A design of the BP (EICOTRAK) chainless haulage system allows a drive wheel to be displaced by 10 mm from the lengthwise axis of a rack bar and the pitch between pins (teeth) of the adjacent racks to be changed by š6.5 mm. An analysis of effects of elimination of the permissible play in a wheel's guide (skids) and of changing of the pitch of pins on the instantaneous haulage speed of a shearer, interteeth forces and on the load of the guide as well as on the tractive effort of a shearer, carried out on the basis of computer simulations, has been presented in the paper. It has been demonstrated mat the position of a drive wheel in relation to a rack bar exerts a significant influence on the parameters of shearer" s opcration being analyzed.
8
Content available remote Metoda określania cech geometrycznych noży stożkowych
PL
W artykule opisano zastosowania noży stożkowych i ich formy zużycia ze szczególnym uwzględnieniem zużycia ściernego. Wyróżniono cechy geometryczne ostrzy noży stożkowych i przedstawiono metodę ich pomiaru za pomocą skanera płytowego
EN
Applications of the cone cutting tools (bits) and their forms of wear taking into special consideration abrasive wear are described. The geometric features of the cone cutting tools have been discriminated and methods of their measuring by means of the plate scanner presented.
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym od strony energetycznej proces urabiania skał jest energochłonność. W artykule zaprezentowano wyniki badań porównawczych energochłonności procesu urabiania kombajnem chodnikowym wyposażonym w trzy różne, ze względu na stereometrię, poprzeczne głowice urabiające.
EN
A basic parameter of rocks getting process, in the aspect of power, is energy-consumption. The article presents the comparative tests results of a mining process using heading machines equipped with three diffrent - considering stereommetry - transverse ripping heads.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z pompowaniem cieczy gorących oraz nowoczesne rozwiązania pomp. W części 2 omówiono konstrukcje pomp jednostopniowych zwracając szczególną uwagę na odpowiedzialność uszczelnienia mechanicznego dławnicy. Artykuł, mający charakter monografii będzie publikowany w 5 częściach.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z pompowaniem cieczy gorących oraz nowoczesne rozwiązania pomp. W części l omówiono parametry wody gorącej i konstrukcje pomp stosowanych do temperatury 130 OC. Artykuł, mający charakter monografii będzie publikowany w 5 częściach.
PL
Kolejna część monograficznego artykułu omawia rozwiązania konstrukcyjne pomp do wody o temperaturze do 160 oC, podkreślając znaczenie uszczelnień wału dla niezawodności działania.
PL
W artykule podano statystykę niektórych danych charakteryzującyclh stosowane w polskich kopalniach węgla kamiennego przenośniki zgrzebłowe. Ponadto scharakteryzowano przyczyny powstawania asymetrii mechanicznych w przenośnikach trzysilnikowych. Opisano stanowisko pomiarowe do rejestracji czasowych charakterystyk dyna-micznych przenośników w warunkach kopalnianych. Przytoczono oraz opisano wyniki pomiarów pracy ścianowych przenośników zgrzebłowych.
EN
The article presents the statistics of some data being characteristic of scraper conveyors used in Polish coal mines. Also the reasons of occurrence of mechanical asymmetry in three-engine conveyors are given. The measuring stand for registration of transient performance of conveyors under mine conditions is described. The measuring results of the longwall scraper conveyor operation are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.