Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego – fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji: laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radio-telegraficznymi.
EN
The article presents the profile of prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. Podczas wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę kmdr mgr inż. Stanisława Rymszewicza (1880-1973). Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie w Rosji. Oficer mechanik Floty Czarnomorskiej, w latach 19161917 kierował Centralnymi Warsztatami Radiotelegraficznymi pod Sewastopolem, a od czerwca 1916 do rewolucji lutowej 1918 był oficerem radiotelegrafii w Sztabie Dowódcy Floty. Od stycznia 1919 przebywał w Polsce, w stopniu kapitana (dowódca wojsk radiotelegraficznych w Inspektoracie Wojsk Łączności). W latach 1923-1926 pełnił funkcję dowódcy Obozu Wyszkolenia Oficerów Łączności i garnizonu w Zegrzu. Służył w Polskiej Marynarce Wojennej (1927-1947) w Biurze Nowych Budowli w Kierownictwie Marynarki Wojennej, nadzorował budowę kontrtorpedowców i okrętów podwodnych, kierował Biurem Zaopatrzenia Marynarki Wojennej. W latach 1935-1937 był wiceprzewodniczącym Komisji Budowy w Anglii kontrtorpedowców ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”. Podczas II wojny światowej w Rumunii nadzorował akcję przerzutu żołnierzy polskich do tworzącej się armii polskiej we Francji, po kapitulacji Francji wyjechał do Anglii, od stycznia 1940 roku do 31 marca 1947 roku był kierownikiem Referatu Techniki i Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie. W grudniu 1947 roku powrócił do Polski. Od 1 kwietnia 1948 do 30 kwietnia 1951 był inspektorem kadłubowym w Wydziale Żeglugi w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdańsku. W latach 1951-1959 zorganizował i kierował inspektoratem elektrycznym w Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku. Do śmierci działał aktywnie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Był autorem publikacji z zakresu radiotechniki i elektrotechniki.
EN
The article presents the profile of Cmdr Eng. Stanisław Rymszewicz (1880-1973) - a graduate of the Faculty of Mechanical Engineering of the Marine Engineering School in Kronstadt, Russia. He was a mechanic officer of the Black Sea Fleet, in the years 1916-1917 he headed the Central Radiotelegraphic Division near Sevastopol. From June 1916 to February 1918 revolution he was an officer of radiotelegraphy in the Headquarters of the Fleet Commander. From January 1919 he stayed in Poland as a captain (commander of the radiotelegraph forces in the Communications Army Inspectorate). In the years 1923-1926 he was the commander of the Training Camp for Communications Officers and the garrison in Zegrze. He served in the Polish Navy (1927-1947) in the New Buildings Office in the Navy, supervised the construction of destroyers and submarines, and headed the Navy Supply Office. In 1935-1937 in England he was the vice-chairman of the Construction Commission of the destroyers ORP "Grom" and ORP "Błyskawica". During World War II in Romania he supervised the transfer of Polish crews to the Polish army in France. Later he went to England, from January 1940 to March 31, 1947 he was the head of the Technology and Weapons Department of the Navy in London. In December 1947 he returned to Poland. From April 1, 1948 to April 30, 1951 he was an inspector at the Shipping Department of the Gdańsk Maritime Office. In the years 1951-1959 he organized and managed the electrical inspectorate in the Polish Register of Ships in Gdańsk. Until his death in 1973, he was active in the Association of Polish Electrical Engineers. He was the author of publications in the field of radio and electrical engineering.
PL
Tadeusz Malarski był: inżynierem mechanikiem, doktorem fizyki, pionierem radiotechniki, profesorem Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, ponadto świetnym organizatorem, obrońcą Ojczyzny (1918-1921), pierwszym dowódcą radiostacji we Lwowie i dowódcą radiostacji w Przemyślu, specjalistą w dziedzinie fizyki i chemii koloidów.
PL
Inżynier elektryk, pionier polskiej radiotelegrafii i radiotechniki, porucznik łączności, wykładowca, autor podręczników i artykułów naukowych. W latach 1919-1923 współorganizator radiotechnicznych placówek badawczych i przemysłu radiotechnicznego, kierownik Wojskowych Warsztatów Radiotelegraficznych w Forcie Mokotowskim w Warszawie, uczestnik Zjazdu Założycielskiego SEP (1919), członek założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921).
PL
Dymitr Sokolcow był inżynierem elektrykiem, pionierem radiotechniki i radiotelegrafii, konstruktorem i świetnym organizatorem. Jako jeden z pierwszych konstruował i budował radiostacje. Był profesorem w szkołach politechnicznych w Rosji i Polsce, był współtwórcą szkolnictwa radiotechnicznego i współtwórcą radiotechniki w Polsce. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) (1930). Został członkiem honorowym PZK. Był działaczem SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) oraz Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR), które pierwsze (1 lutego 1925) zaczęło nadawać codzienne audycje radiowe w Polsce z własnej radiostacji. Był jednym z założycieli i dyrektorem Instytutu Radiotechniki.
EN
Dymitr Sokolcow was an electrical engineer, a pioneer in radio technology and radiotelegraphy, a constructor and a great organizer. He was one of the first who constructed and built radio stations. He was a professor at polytechnic schools in Russia and Poland, he was a co-founder of radio-engineering education and co-founder of radio technology in Poland. He was also a co-founder of the Association of Polish Radiotechnical Engineers (1921) and of the Polish Amateur Radio Union (PZK) (1930). He became an honorary member of PZK. He was an activist of SEP (Association of Polish Electrical Engineers) and of the Polish Radiotechnical Company, which was the first broadcaster of daily radio programs in Poland from its own radio station (1 February 1925). He was a co-founder and director of the Institute of Radio Technology.
PL
Mgr inż. elektryk, wybitny konstruktor radiowego sprzętu wojskowego i cywilnego od 1928 r. wykładowca i autor fundamentalnych podręczników radiotechniki, profesor politechnik Wrocławskiej i Warszawskiej, wybitny uczony i uczestnik ruchu oporu w Jugosławii w czasie drugiej wojny światowej, działacz SEP. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (1924-29). Przed wojną pracował równocześnie jako konstruktor na rzecz wojska i jako st. asystent w katedrze Radiotechniki PW. Skonstruował popularny odbiornik kryształkowy "Detefon", wyprodukowany w liczbie ponad 500 tys. szt. do roku 1939. W czasie wojny, w Jugosławii walczył przeciwko Niemcom, w oddziałach partyzanckich marszałka Josipa Broz-Tito jako inżynier łączności. Po wojnie powrócił do Polski (1945). Uruchomił Państwową Fabrykę Odbiorników Radiowych w Dzierżoniowie. Zorganizował: Szkołę Radiotechniczną w Dzierżoniowie (1946), produkcję pop. odbiornika superheterodynowego marki "Pionier" (1948) oraz podjął wykłady na Politechnice Wrocławskiej (1948). Opublikował słynną "Technikę Odbioru Radiowego" w trzech tomach, stworzył wrocławską szkołę radiotechniki. Przeniósł się do Warszawy (1964), gdzie wykładał na Wydz. Elektroniki PW.
EN
Master of Science in electrical engineering, a prominent designer of military and civilian radio equipment, since 1928, lecturer and author of fundamental textbooks about radio engineering, a professor at the Wroclaw University of Science and Technology and at the Warsaw University of Technology, an outstanding scholar and participant in the resistance movement in Yugoslavia during the Second World War. He studied at the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology (1924-1929). Before the WW2 he worked at the same time as a constructor for the army and as the Assistant Professor in the Cathedral of Radio Engineering at WUT. He constructed a popular crystal radio receiver "Detefon", which had been produced in the number of over 500 thousand pieces till 1939. During the war in Yugoslavia fought against the Germans in guerrilla organization of Marshal Josip Broz Tito as a communications engineer. After the war, he returned to Poland (1945). He launched the National Radio Receivers Factory in Dzierżoniów. He organized: School of Radio Engineering in Dzierżoniów (1946), manufacturing of the popular superheterodyne receiver "Pionier" (1948) and started giving lectures at the Wroclaw University of Science and Technology (1948). He published the famous "Technique of Radio Receiving" in two volumes, created the Wroclaw school of radio engineering. He moved to Warsaw (1964), and he taught at the Faculty of Electronics at WUT.
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje trzech różnych działów techniki, jakie wyłoniły się z dziedziny elektryczności oraz wskazano bezpodstawność zaliczania któregokolwiek z nich do pozostałych. Przedstawiono historię powstawania stowarzyszeń działających w obrębie tych działów techniki w Polsce, dążenia do zjednoczenia członków tych stowarzyszeń w jednej organizacji wskazując główne przeszkody na drodze spełnienia tych dążeń. Omówiono działania formalnoprawne, jakie podjęto do sfinalizowania zjednoczenia się oraz tryb, formę i terminy, w jakich tego dokonano. Scharakteryzowano działalność publikacyjną w jednym z działów, jakim jest radiotechnika, ze wskazaniem osób wnoszących wkład w czuwanie nad poziomem i stroną merytoryczną wydawnictwa. Zwrócono uwagę na skalę rażących błędów w niektórych z kolejnych współczesnych publikacji, w których przedstawiono historię omawianych stowarzyszeń, szczególnie w kwestii trybu jednoczenia się elektryków w jednym organizmie społecznym.
EN
In this article the three different kind of engineering branches selected from the field of electricity are characterized and the baselessness of mixing or misuse them is pointed out. The history of establishing the associations, functioning in a range of these branches of technique in Poland, is described and striving of their members to unifying them into one organization, with detailed list of the main obstacles on a way to accomplishing their aspiration. Legal proceedings, mode and formal activities are described for unify the federation and dates when these achievements were done. The publishing activities, in a range of radio engineering is characterized and called the persons who kept watch over the factual knowledge and level of publications. The attention is drew on a scale of gross errors in some subsequent contemporary publications in which the history of discussed associations, especially about the mode of unifying the electricians in one common public federation.
PL
W artykule przedstawiono krótką biografię urodzonego w drugiej połowie XIX wieku na Ziemi Śląskiej fizyka i elektrotechnika Georga Grafa von Arco. Jego zasługi, szczególnie w dziedzinie telegrafii bezprzewodowej i radiotechnice są dzisiaj nie do przecenienia. Uważany jest on za pioniera i ojca radiofonii w Niemczech. Był nie tylko znakomitym konstruktorem, ale przede wszystkim pacyfistą i osobą, która swą młodość spędziła na Śląsku.
EN
A short biography of Georg Graf von Arco, a physicist and electrotechnician, born on the Silesian land in the second half of the 19th century, has been presented in the paper. His achievements, especially in wireless telegraphy and radio engineering, cannot be overestimated today. He is regarded as a pioneer and father of radio broadcasting in Germany. He was not only a brilliant constructor but first of all a pacifist, and a person who had spent his youth in Silesia.
12
Content available remote Modułowy zestaw dydaktyczny dla laboratorium radiotechniki
PL
W artykule przedstawiono realizację procesu dydaktycznego w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu radiotechnika. Omówiono ideę, konstrukcję i sposób wykorzystania opracowanych modułowych zestawów dydaktycznych. Zaprezentowano przykładowe modele oraz wyniki badań symulacyjnych realizowanych przez studentów w ramach zajęć. Przedstawiono sposób ich weryfikacji pomiarowej z wykorzystaniem opracowanych układów.
EN
The paper presents the realisation of the didactic process in the framework of laboratory exercises of Radioengineering. The idea, construction and methods for application of the developed modular didactic kits are described. Selected numerical models and simulation results obtained by students during classes are given in the paper. The way of verification by laboratory real time measurements with the use of the developed circuits is presented as well.
PL
Przedstawiono krótki rys historyczny prezentujący obecność tematyki telekomunikacyjnej w programach badawczych i dydaktycznych Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Szkic obejmuje okres począwszy od powstania Wydziału Łączności do ostatniego dziesięciolecia. Przedstawione fakty silnie argumentują tezę o wzajemnym przenikaniu treści w zakresie tematyki prowadzonych na Wydziale prac badawczych i programów kształcenia.
EN
Short historic profile of presence of telecommunication issues in research and education projects of Institute is discussed. Outline presents period from the beginnings of Communication Department to the last decade. Presented facts demonstrate strong relations between research and education issues.
PL
Przedstawiono skrótowo historię i stan obecny działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej prowadzonej w Instytucie Radiotechniki PW w zakresie radiokomunikacji, techniki w. cz. i technik multimedialnych. Omówiono uwarunkowania i podstawowe kierunki działań w najbliższej przyszłości.
EN
The paper briefly presents former and present activities of the Institute of Radioelectronics at Warsaw University of Technology in the field of RF engineering, radiocommunications and multimedia. The conditions and general directions for R&D activities have been also outlined.
EN
Periodic structures have been used in many applications of laser technology and radio engineering. They replace the transducers of radiation parameters. The methods employed for calculation of their electrodynamic properties are well known from the literature. However, complicated numerical computations are required to solve the diffraction equations in theirs general form. The paper presents the method of calculation of electrodynamical properties of a plane periodic structure for the particular case of normal wave falling. The used transformations allow to reduce the time of numerical calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.