Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seismic tremor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy Kornowskiego (2008) zaproponowano i zbadano, na czterech zbiorach obserwacji wstrząsów z rejonu Bytomia i Piekar, kilka nowych predyktorów maksymalnych amplitud przyspieszeń a[max] od wstrząsów górniczych, wskazując wśród nich najkorzystniejszy. W celu przetestowania podanych tam wyników na niezależnych zbiorach danych w niniejszej publikacji przedstawiono wyniki analogicznych badań porównawczych wykonanych na czterech zbiorach wstrząsów z rejonu Rydułtowy-Anna. Otrzymane wyniki dokładnie potwierdzają wcześniejsze rezultaty i upoważniają do przedstawienia konstruktywnych wniosków o jakości niektórych predyktorów a[max].
EN
In Kornowski, 2008 some new predictors of a[max], maximum acceleration from mining tremors, have been introduced and tentatively tested with four data sets from Bytom and Piekary regions. The experiment allowed to find the best and worst predictor among the checked ones. In this paper, we test the predictors and the earlier conclusions with an analogous experiment with four new data sets from the Rydułtowy-Anna coal mine region. Our results and conclusions are practically identical with the earlier ones, allowing to formulate definite conclusions concerning the quality of examined predictors.
PL
Eksploatacja w polu G-1/7 O/ZG Rudna w znacznej części realizowana była w granicach filara ochronnego miasta Polkowice w warunkach zagrożenia tąpaniami. Z uwagi na aktywność sejsmiczną, towarzyszącą tej eksploatacji, zwłaszcza wstrząsy o najwyższej energii, przy ustalaniu zasad i rygorów prowadzenia robót górniczych oprócz profilaktyki tąpaniowej należało uwzględniać zagadnienia związane z ochroną zabudowy powierzchni.
EN
Progress of mining exploitation at G-1/7 panel of "Rudna" Cooper Mine was going in area of Polkowice town protection pillar with companion higher seismic activity hazard. In paper was presented method of underground mining works and regulations associated with influence of mining exploitation on terrain surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej prognozowanych i zarejestrowanych maksymalnych wstrząsów sejsmicznych indukowanych eksploatacją ścianową w 15 kopalniach GZW z okresu 1996-2007. Pozwoliły one na opracowanie zależności liniowej "dokładności" prognozy. Ponadto umożliwiły określenie przedziałów prognozowanej energii sejsmicznej z wystarczającą dla bieżącej działalności kopalni dokładnością. Wykazały także, w jakim procencie prognozowana energia może być niedoszacowana, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych.
EN
The article presents the results of the comparative analysis of both predicted and recorded mining tremors caused by longwall mining in 15 mines in USCB area. The outcomes of this analysis can be presented as a linear diagram of the accuracy of prediction. Moreover, intervals of predicted seismic energy were set up appropriately to the mine practice. It also proved the percentage in which the predicted energy can be unestimated, what can have major influence on the safety of mining teams.
PL
W kopalni "Staszic" w dniu 23.02.2008 roku o godzinie 19:30 i 19:32 wystąpiły dwa wysokoenergetyczne wstrząsy o energii: pierwszy 8,0E + 06 J, drugi 2,0E + 07 J, które doprowadziły do utraty funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany I (przekop Asea, pochylnia odstawcza). Dla tych dwóch wstrząsów oraz pozostałych wstrząsów o energii E ≥ 5,0E + 03 J z okresu 8.12.2007-29.03.2008 roku wykonano obliczenia mechanizmu ognisk metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy postawiono hipotezę, że przyczyną wysokoenergetycznych wstrząsów powodujących tąpnięcie w polu wschodnim mogło być przekroczenie naprężeń w warstwach piaskowcowych występujących nad pokładem 501, w pasie górotworu pozostawionym między krawędziami w pokładzie 510, które są równoległe do wyrobisk prowadzonych w pokładzie 501. Potwierdza to ścinający typ mechanizmu ognisk tych zjawisk sejsmicznych o azymucie płaszczyzny pękania równoległej do przekopu Asea.
EN
Two high energy mine tremors of energy equal to 8.0E+06 J and 2.0E+07 J occurred in the "Staszic" coal mine on February 23, 2008, at 19:30 and 19:32, local time respectively. They led to the loss of mine workings functionality in the coalface No. I area (cross-measure drift Asea, haulage incline). For these two mine tremors and the remaining ones of energy in excess of 5.0E+03 J occurring between December 08,2007 and March 29, 2008, a source mechanism calculated using the seismic moment tensor inversion method was determined. From the performed analysis a hypothesis has been brought forward saying that the fight energy mine tremors resulting in the eastern panel's rockburst might be caused by the excess stresses in sandstone layers overlying coal seam No. 501 and in a belt of unmined ground abandoned between the edges in coal seam No 510 being parallel to the excavations proceeding in coal seam No 501.
PL
W dniu 16.04.2008 r. w kopalni "Wujek" Ruch "Śląsk" w rejonie ściany 2Jd w pokładzie 502 wystąpił wysokoenergetyczny wstrząs o energii 9·10⁷ J, powodując uszkodzenie chodnika 1Jd wtórnego. W celu przybliżenia przyczyn zaistnienia tego wstrząsu obliczono mechanizm ogniska i parametry źródła. Uzyskane parametry mechanizmu ogniska i parametry źródła wskazują na duże oddziaływanie uskoków występujących w tym rejonie. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań, których celem był ciągły pomiar obciążenia obudowy w trakcie wstrząsów górotworu. Poligon badawczy został zlokalizowany w chodniku 1Jd wtórnym przed frontem ściany 2Jd. Uzyskane rezultaty poddano analizie i przedstawiono wnioski.
EN
On April 16,2008, a high energy tremor of energy E = 9·10⁷ J occurred in the coalface No 2Jd, seam No 502, area of the Śląsk section of the "Wujek" coal mine, causing damage to secondary gate road No 1Jd. In order to come closer to the causes of the tremor occurrence, the focal mechanism and source parameters have been calculated. The obtained data indicate a significant interaction of the tremor with nearly faults. The objective of the methodology and investigation results, presented in this paper, was to continuously measure the support load during mine tremors. The test site has been located in the secondary gate road No 1Jd ahead of coalface No 2Jd. The obtained results were analysed and conclusions presented.
PL
W artykule ukazano ocenę wpływu górniczych wstrząsów sejsmicznych na zabudowę powierzchni terenu poprzez przedstawienie klasyfikacji występujących po wstrząsach uszkodzeń w budynkach jednorodzinnych i w zabudowie wieloklatkowej i wysokościowej. Podstawą oceny szkodliwych wpływów drgań były analizy protokołów z przeglądów stanu zabudowy po zaistniałych wstrząsach górniczych jak również zgłoszenia o uszkodzeniach w zabudowie przedkładane przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
EN
The paper shows the evaluation of the mining tremors impact on the surface constructions, carried out on the basis of classification of damages occurring in the detached houses, block of flats and higher buildings. The basis for estimation of destructions were analyses of reports from the inspections made after the tremors and notices delivered by individual people and companies.
PL
Energia emisji sejsmoakustycznej - wyrażona w tych samych fizycznych jednostkach (dżulach, J), w których wyrażana jest energia wstrząsów sejsmicznych - stanowi ważną część informacji wejściowej niezbędnej w metodach prognozy zagrożenia sejsmicznego w górnictwie. Stosowane aparatury sejsmoakustyczne zwykle umożliwiają tylko ocenę gęstości pola energii w otoczeniu czujnika (czyli tak zwanej "energii umownej"). W pracy przedstawiono kilka wariantów metody szacowania (czyli estymatorów), wyrażonej w dżulach (J) fizycznej energii zdarzeń sejsmoakustycznych o źródłach w rejonie czoła eksploatowanej ściany, na podstawie "energii umownej", na przykład rejestrowanej przez popularną w polskim górnictwie sejsmoakustyczną aparaturę ARES - i zarekomendowano aktualnie najlepszy z tych sposobów. Opisane estymatory zależne są od przyjętych założeń (idealizujących górotwór i układ pomiarowy): dostarczając więcej i lepszej informacji wejściowej, oczekiwać można bardziej wiarygodnych wyników, lecz zdobycie tej dodatkowej lub lepszej informacji obarczone jest kosztami. Celowe jest więc zapewnienie użytkownikowi możliwości wyboru. Różnice między wynikami, które otrzymuje się stosując różne estymatory, mogą jednak być bardzo duże, warto więc i należy stosować te sposoby, które są najlepiej uzasadnione. Wprowadzono też podstawowe w sejsmoakustyce górniczej pojęcie pola (intensywności) emisji i pokazano, w jaki sposób zagadnienie estymacji energii emitowanej ze ściany wiąże się z zagadnieniem estymacji parametrów tego pola.
EN
Energy of acoustic emission (also called "seismoacoustics" or "microseismics", abbreviated: AE) events, observed in constant (e.g. hourly) time intervals makes an important part of the input information used by some of our methods of seismic hazard prediction. To be useful, this energy should be aggregated with energies of seismic events (mining-induced tremors) - at the same space segment and time interval - so it must be expressed with the same physical units of energy (J). But AE observation systems measure only the density of wavefield energy nearby its sensors so, to estimate the energy of AE, a few estimators of AE energy emitted from a longwall face - given the so called "conventional energy" registered with popular in Polish coal mines AE-system ARES - have been discussed and the currently best and most realistic estimator has been recommended. The estimators depend on assumptions and on the input information - more or better information always costs, but can result in better estimates: as the estimated energy values can differ - for different estimators - strongly, the best, in theory, justified (and realistic) method is advised. The fundamental notion of emission field has been introduced and connection between the estimation of energy emitted from a longwall and a general task - of estimation of the emission field's parameters - has been demonstrated.
PL
Przedstawiono nowy sposób inicjowania silnych wstrząsów sejsmicznych robotami strzałowymi urabiajaco-odprężającymi z wykorzystaniem skoncentrowanego ładunku materiałów wybuchowych (MW) umieszczonego w wielkośrednicowym otworze strzałowym. Dokonano wstępnej oceny skuteczności zaproponowanej metody w warunkach geologiczno-górniczych oddziału G-6 Kopalni RUDNA oraz oddziału G-6 Kopalni LUBIN.
EN
There is presented a new method initiating strong seismic tremors by means of blastings with use of concentrated MW charge placed in a blast-hole of great diameter. The effectiveness of the proposed method was temporarily evaluated in the geological mining coditions of G-6 flats of the Mines RUDNA and LUBIN.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.