Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja ucząca się
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Introduction/background: The paper analyses the practical application of the learning organisation concept in the Polish mining industry - on the example of Polska Grupa Gornicza S.A. Aim of the paper: The aim of the paper is to identify measures towards the development of the professional competence of mining executives, in line with the concept of the learning organisation. Materials and methods: Case study on the example of Polska Grupa Gornicza S.A., desk research. Results and conclusions: The paper contains a model developed by the author for the development of the competencies of mining executives according to the concept of a learning organisation, which includes a series of four-stage activities that take into account a comprehensive approach to the development of the personnel potential of managers in the mining industry.
EN
Globalization and scarcity of resources have contributed to the need to meet and exceed customers' higher expectations while reducing the number of employees, workload and consumption of available resources. This situation was initiated by the fourth industrial revolution, hereinafter referred to as "Industry 4.0", which is based on the implementation of modern information technologies, associated with automation, artificial intelligence and a theory called the Internet of Things. All of this is aimed at improving efficiency, faster decision-making, which results in increasing the competitiveness of the company. Changes in the field of robotics, artificial intelligence and automation technologies indicate that with their increasing importance and implementation in organizations, there is a need to introduce new from teaching in the context of preparing engineers to work with new technologies based on cyberspace. The aim of the article is to review the literature on the importance of problematic teaching in the implementation of engineers for faster and more efficient implementation of Industry 4.0 in current production organizations.
PL
Celem pracy jest zweryfikowanie hipotezy, że teoria Garetha Morgana – metaforyczne podejście do organizacji – jest przydatna do opisu publicznej – rządowej organizacji, której działania podlegają restrykcyjnym regulacjom prawnym i sformalizowanym procedurom. Modelem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna – organizacja – instytucja działająca w dziedzinie zdrowia publicznego.
EN
The aim of this article is to verify the hypothesis, that Gareth Morgan's theory – a metaphorical approach to the organization, is useful to characterize of a governmental organization, whose activities are subject to restrictive legal regulations and formalized procedures. The model is the State Sanitary Inspection – an organization – an institution operating in the field of public health.
EN
The article deals with the issues of engineering knowledge management for the formation of information and educational environment of the transport enterprise. The possibilities of transformation of information, experience and competence of engineering personnel into knowledge used for its group and individual training based on adaptive training system are analyzed.
PL
W artykule omówiono problematykę zarządzania wiedzą inżynierską dla tworzenia środowiska informacyjno-edukacyjnego przedsiębiorstwa transportowego. Przeanalizowano możliwości transformacji informacji, doświadczenia i kompetencji kadry inżynierskiej w wiedzę wykorzystywaną do szkolenia grupowego i indywidualnego w oparciu o adaptacyjny system szkoleniowy.
EN
The aim of the studies is to determine the model of the relationship between innovative employee behavior with learning organization, knowledge sharing, and organizational commitment. The method of the research is survey in 166 employees selected randomly at Multicentral Aryaguna Company - Jakarta, and analyzed by using descriptive, correlation and regression. The study fine that learning organization, knowledge sharing and organizational commitment collectively contribute to enhancinginnovative employee behavior in 62% and 38% of other factors, its mean learning organization, knowledge sharing, and organizational commitment cannot be ignored’ as an instrument to improve innovative employee behavior.
PL
Celem badań jest określenie modelu relacji pomiędzy innowacyjnymi zachowaniami pracowników, a organizacją uczącą się i dzieleniem się wiedzą. Badanie wykazało, że organizacja ucząca się, dzielenie się wiedzą oraz zaangażowanie organizacyjne wspólnie przyczyniają się do zwiększenia innowacyjnych zachowań pracowników w 62% i 38% innych czynników, co oznacza, że organizacja ucząca się, dzielenie się wiedzą i zaangażowanie organizacyjne, jako instrumenty poprawy innowacyjnego zachowania pracownika, nie mogą być ignorowane. Metodą badań była ankieta przeprowadzona wśród 166 wybranych losowo pracowników przedsiębiorstwa Multicentral Aryaguna w Dżakarcie i przeanalizowana za pomocą opisu, korelacji i regresji.
PL
Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagadnienia wiedzy w aspekcie organizacji uczącej się. Przedstawiono rolę i znaczenie wiedzy we współczesnych organizacjach. Omówiono definicje zarządzania wiedzą, rodzaje wiedzy i źródła jej pozyskiwania. Przedstawiono również założenia i zasady organizacji uczącej się oraz jej bariery i korzyści. Omówiono również wpływ zarządzania wiedzą na ciągłe doskonalenie organizacji uczącej się.
EN
Aim of this article is reviews the literature on the issue of knowledge in aspect of the learning organization. It presents the role and importance of knowledge in modern organizations. Discusses the knowledge management definitions, types of knowledge and sources of its acquisition. It also presents the assumptions and principles of a learning organization and its barriers and benefits. It also discusses the impact of knowledge management for continuous improvement of the learning organization.
PL
Celami artykułu są przegląd literatury dotyczącej organizacji uczącej się oraz analiza przydatności metody Kazein, która stanowi niskobudżetowe podejście do rozwiązywania problemów w organizacjach bądź doskonalenie już istniejących rozwiązań oraz ciągłego doskonalenia organizacji uczących się.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję organizacji uczącej się. Zwrócono uwagę na jej istotę i charakterystykę. Dokonano diagnozy organizacyjnego uczenia się w cukierni „Magdalenka” oraz dokonano pomiaru rezultatów uczenia się w analizowanych obszarach. Kierunki doskonalenia działań w badanej organizacji przedstawiono za pomocą modelu pajęczyny
EN
This article presents the concept of a learning organization. Attention was drawn to the nature and characteristics of learning organization. The diagnosis of organizational learning in confectionery „Magdalenka” was done and the results of organizational learning in the analyzed areas was measured. Directions of improvement of performance in the studied organizations presented by the model cobwebs.
EN
The article presents the topic of kibbutz (Israeli socialist, agrarian community). The author presents its evolution from a small, highly collectivistic commune into a modern organization. The emphasis is put into a reform, which was implemented in order to save kibbutz from bankruptcy and flee of their member. The author presented her own research, conducted in a kibbutz in the Northern Israel. However, the topic of kibbutz is just an excuse to make a broader comparison with contemporary organization/enterprises. The authors tries to draw conclusion from the “success story” of the kibbutz and shows how this could be a universal pattern for modern organizations in transition.
PL
W artykule przedstawiono tematykę izraelskiego kibucu (socjalistycznej społeczności rolniczej). Autorka przedstawia ewolucję od małej, bardzo kolektywistycznej komuny do nowoczesnej organizacji. Nacisk został położony na reformę, zrealizowaną w celu ratowania kibucu przed bankructwem i ucieczką jego członków. Autorka bazuje na własnych badaniach, przeprowadzo-nych w kibucu w północnym Izraelu. Temat kibucu to tylko pretekst do szerszego porównania ze współczesnymi organizacjami/przedsiębiorstwami. Autorka próbuje wyciągnąć wnioski z "sukce-su" kibucu i pokazuje, że może to być wzór uniwersalny nowoczesnej organizacji w okresie koniecznych zmian.
10
Content available remote Kryterium ryzyka w organizacji „zwinnej”
PL
Organizacja „zwinna” traktowana jest jako jeden ze współczesnych podstawowych modeli kształtowania i doskonalenia organizacji. Fundamentem budowania „zwinnego” zarządzania w organizacji jest proces kreowania i dyfuzji wiedzy. Wiedza stanowi bowiem swoistą „dźwignię” rozwoju organizacji i źródło jej szeroko rozumianego potencjału. „Zwinność” organizacji wyrasta z procesów zarządzania wiedzą i przejawia się m.in. w adaptacyjności tej organizacji do endo i egzogenicznych zmian. Model „zwinnej” organizacji wymaga również uwzględniania kryterium ryzyka. W organizacjach „zwinnych” ryzyko traktuje się przede wszystkim jako źródło szans dla organizacji, a nie zagrożeń. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest umiejscowienie kryterium ryzyka w modelu organizacji „zwinnej”, jak również określenie roli i znaczenia tego kryterium w kształtowaniu jej rozwoju. Przykładem organizacji „zwinnej”, w rozwoju której kryterium ryzyka odgrywa znaczącą rolę, jest firma McDonald’s. Działając w skali globalnej i stosując strategię dywersyfikacji poziomej, odnotowuje ona szereg zróżnicowanych czynników, jakie determinują jej funkcjonowanie. Można przyjąć nawet, że McDonald’s działa w swoistej „sieci” czynników ryzyka (tj. czynników szans/korzyści i czynników zagrożeń/strat). Firma ta wykorzystuje kryterium ryzyka do kreowania swojego potencjału, stosując m.in. zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem (bazujące na podejściu systemowym) oraz strategię ekspansji międzynarodowej, tj. uwzględniając zróżnicowanie poszczególnych rynków (a więc i czynników ryzyka) i dostosowując się do ich potrzeb, wymagań i możliwości - co z kolei jest przejawem elastyczności i adaptacyjności.
EN
An “agile” organization is considered as one of the contemporary and basic models to shape and improve an organization. The basic foundation of building an “agile” management in an organization is the knowledge creation and the diffusion process. Knowledge is, in fact, a kind of “lever” of an organization’s development and a source of its widely understood potential. An organization’s “agility” grows from the knowledge management processes and can be identified e.g. in an adaptability of this organization to endo- and exogenous changes. The model of an “agile” organization also requires taking into account the risk criterion. In “agile” organizations the risk is treated there primarily as a source of opportunities, not threats. This is a theoretical and empirical article and its objective is to place the risk criterion in the “agile” organization model, as well as specify the role and importance of this criterion in shaping the development of an “agile” organization. An example of an “agile” organization, of which development is determined by the risk criterion, is McDonald’s Corporation. The company, operating on a global scale and implementing a horizontal diversification strategy, identifies a range of diversified factors that determine its operation. It can also be assumed that McDonald’s operates in a kind of “network” of the risk factors (i.e. the opportunities/benefits and threats/losses factors). The company uses the risk criterion for creating its potential, using e.g. an integrated approach to risk management, i.e. Enterprise Risk Management (based on a systemic approach), as well as an international expansion strategy, i.e. having regard to the diversity of different markets (as well of the risk factors), and thereby adapting to their needs, requirements and capabilities - which, in turn, is a manifestation of flexibility and adaptability.
PL
Artykuł podejmuje tematykę coachingu pod kątem skutecznej, innowacyjnej metody szkoleniowej w organizacjach uczących się. Scharakteryzowane zostaną jego główne rodzaje, sposoby kształcenia, a także rola trenera w tym procesie. Wskazane zostaną również kierunki i perspektywy coachingu na przyszłość.
EN
The article takes into consideration the use of coaching as a very effective and innovative training method in the learning organizations. That is why there will be characterized the main types of it, ways of education and the important role of the coach in the whole process. Furthermore there will be pointed the directions and perspectives of coaching for the future.
EN
The paper is devoted to the problem of the learning organisations and durability of human capital projects funded by the European Union. It reviews the effects staff training brings to trained employees themselves, the organisation and the community and compares the theoretic concepts with results of the empirical study concerning a selected project at a private-owned higher-education institution. The study was based on self-assessment by the trained employees and verification of data at the institution itself. The authors conclude that the increased skills and new knowledge are a gain for the individuals and society, while the organisation gains not only the skills, but indirectly - good practices and experience above all. The study shows also that direct results for the organisation depend strictly on staff fluctuation but even staff fluctuation does not impair the positive effects of being a learning organisation.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi organizacji uczących się i trwałości projektów kapitału ludzkiego finansowanych przez Unię Europejską. Ocenia efekty, jakie szkolenie personelu daje przeszkolonym pracownikom, organizacji i społeczności i porównuje koncepcje teoretyczne z wynikami badań empirycznych dotyczących wybranego projektu w prywatnej instytucji szkolnictwa wyższego. Badanie zostało oparte na samoocenie przez przeszkolonych pracowników i weryfikacji danych w instytucji. Autorzy wnioskują, że zwiększone umiejętności i nowa wiedza są zyskiem dla jednostek i społeczeństwa, a organizacja zyskuje nie tylko umiejętności, ale pośrednio - dobre praktyki i doświadczenie przede wszystkim. Badanie pokazuje również, że bezpośrednie rezultaty dla organizacji zależą ściśle od fluktuacji kadr, ale nawet fluktuacja pracowników nie osłabia pozytywnych efektów bycia organizacją uczącą się.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mających swoja siedzibę na terenie woj. śląskiego. Niniejszy artykuł opisuje jeden z czynników zdolności absorpcyjnej – interakcje z otoczeniem. Przeprowadzone badania wskazują, że szkoły nawiązują kontakty z otoczeniem poprzez wymianę informacji z innymi szkołami za pomocą faxu oraz kontakty telefoniczne. Nieco mniejsze znaczenie ma organizacja spotkań towarzyskich, imprez integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Najmniejsze znaczenie dla interakcji z otoczeniem ma posiadanie przez szkołę strony internetowej.
EN
The aim of this article is to present a state of our current knowledge in the absorptive capacity subject. This article also focuses on research challenges in the management subjects in the context in the absorptive capacity. The paper presents the results of the research in the absorptive capacity of external factors. Made empirical studies have allowed, using factor analysis, the identification of factors: interaction with the environment.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest ewaluacja jako instrument rozwoju kultury uczenia się w organizacjach pozarządowych. Autorka stawia tezę, że wykorzystanie ewaluacji przez organizacje pozarządowe może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania tych organizacji poprzez wprowadzenie elementów kultury i praktyki uczenia się. Szczególna role w budowaniu potencjału ewaluacyjnego odgrywają liderzy organizacji.
EN
The subject of this paper concerns the role of evaluation in development of learning culture in non-governmental organizations. The Author argues that evaluation may increase the effectiveness of functioning of this sector though development of learning culture and practice. An important role in this process is played by the leaders of the organization.
EN
The development of a knowledge-based economy necessitates the search for new methods and tools for enhancing organizational learning processes. In this context, many scholars point to the importance of mentoring as a tool to support individual and organizational learning. The paper is an attempt to answer the question: how mentoring helps to stimulate the process of organizational learning? Therefore, this paper discusses the concept of learning organization, concept of mentoring along with associated concepts, on the basis of which experience result from the process of implementing mentoring at university are pointed out. This objective will be achieved through presentation of the results of the literature study followed by case study on the implementation and realization of mentoring programme at one of the polish universities.
PL
Rozwój ekonomii opartej na wiedzy pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych metod i narzędzi wzmacniania procesów organizacyjnego uczenia się. W tym kontekście wielu badaczy wskazuje na znaczenie mentoringu jako instrumentu wspierającego indywidualne i organizacyjne uczenie się. W artykule podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mentoring przyczynia się do pobudzania procesu organizacyjnego uczenia się? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku dotyczącego wdrożenia i realizacji programu mentoringu w jednej z polskich szkół wyższych.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń organizacji uczącej się i koncepcji organizacyjnego uczenia się. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz studia i badania dokonano przeglądu i analizy cech i założeń tego typu organizacji. Wskazano ponadto na wpływ koncepcji organizacyjnego uczenia się na rozwój pracowników i przedsiębiorstwa.
EN
The aim of this paper is to present the bases of a trining organisation as well as the organisational trining concept. The review and analysis of properties and assumptions of this type of organisation was performed on the grounds of references and studies. An influence of the organisational training concept on the development of employees and enterprises - was pointed out.
17
Content available remote Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzy
PL
Tematem artykułu jest koncepcja dzielenia się wiedzą w organizacji poprzez stworzenie i profesjonalne przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych (liderów wiedzy). Efektywne zarządzanie wiedzą pozwala na zgromadzenie w firmie strategicznych, z punktu widzenia działalności firmy, zasobów wiedzy oraz budowę organizacji uczącej się. Autor przedstawia najważniejsze elementy zarządzania wiedzą, takie jak: identyfikacja, gromadzenie, tworzenie, magazynowanie, dystrybucja i wykorzystania wiedzy jako strategicznego zasobu firmy dla podniesienia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W dobie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego wyłącznie firmy dysponujące efektywnym systemem zarządzania wiedzą będą w stanie konkurować na rynku globalnym. W artykule przedstawiona jest koncepcja wykorzystania procesu coachingu i jej przydatności w kreowaniu zespołu osób odpowiedzialnych za proces dzielenia się wiedzą na przykładzie trzech firm, które wdrożyły podobne programy.
EN
An effective knowledge management can help the processing industry to accumulate core knowledge, build corporate intelligence and gain a competitive edge. The author describes the most important elements of knowledge management: identify, capture, create, structure, storage and share an organization's intellectual assets to enhance its performance and competitiveness. It requires turning personal knowledge into corporate knowledge than can be widely shared throughout an organization and appropriately applied. Only firms participating in the creation and utilization of knowledge, can effectively compete in today's knowledge-based economy and information society. The author describes the usefulness of workers' coaching process to create knowledgesharing system and organizational culture, shows examples of implementation of such program in three polish companies and presents its practical advantages.
18
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół analiz komunikacji w organizacji i jej roli w kształtowaniu innowacyjnych organizacji. Przyjęto, że nowe podejście do organizacji opartej na innowacyjności wymaga nowego rozumienia zagadnień przepływu informacji i komunikacji. W analizach odwołano się do koncepcji organizacji uczącej się P. Sengego oraz koncepcji systemów informacyjnych Karla Weicka.
EN
Considerations of this analysis focus on the issues of the communication and its role in creating innovative organization. It was assumed that, leaning on innovation the new kind of organization requires a new approach to the flow of information and the organizational communication. To analyze used Peter Senge's vision of the learning organization and Karl Weick's information system theory.
19
Content available remote Zarządzanie cyklem szkoleniowym w organizacji uczącej się
EN
New challenges faced by the professional education are primarily dependent on the nature and character of the contemporary socio-economic transformation. The currently promoted vision of a “knowledge worker” is closely linked with the idea of the learning organization treating human resources as capital assets responsible for its development and market competitiveness. The approach to the learning organization presented in the article clearly indicates the need for a permanent training of workers, whose effectiveness depends on the skillful training cycle management of the organization. The reflections on the training cycle management of the learning organization presented in the publication were referred to the three thematic areas, namely the essence and basic principles of the learning organization, the main determinants of effective training activities and the basic steps of the training process management. These three areas indicate an interdisciplinary approach to the problem of the training cycle management of the learning organization based on the management theory, human resources theory and pedagogy of work, mainly vocational education.
EN
In a global competition systemic improvement, reflecting upon systems, structures, organization, processes, methods and tools applied in an organization becomes crucial precondition of success. There is an urgent need for innovation and change, so learning becomes indispensible, not only on a personal level but also on an organizational level. Higher education institution (HEI), which mission is to create and generate knowledge, seems to be a perfect place to implement a concept of a learning organization. In the paper the analysis of the concept of organisational learning and learning organisation is presented with an attempt to indicate HEIs which of the ideas to follow. The author considers features within higher education institutions that encourage and hinder learning and presents the specific conditions of the application of the concept in the higher education setting.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.