Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawiska lodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Powodzie zimowe, związane z zatorami lodowymi, są coraz częściej traktowane jako zjawisko rzadkie lub całkowicie wyeliminowane. Opisana w artykule sytuacja pokazała, że zator nadal może prowadzić do poważnego zagrożenia powodziowego, bardzo trudnego do zneutralizowania. Omówiono sytuację hydrologiczną zimą 2021 r. oraz przyczyny gwałtownego wzrostu ilości lodu w korycie Wisły w rejonie Płocka. Przedstawiono również wyniki pomiaru wypełniania koryta rzeki lodem. Prześledzono proces formowania się zatoru, jego konsekwencje oraz akcję lodołamania. Zwrócono uwagę na postępujące wypłycanie się zbiornika.
EN
Winter floods related to ice jams are increasingly often treated as rare or definitely eliminated phenomena. Situation described in the article indicates that jams may still constitute a serious flood threat, which is very difficult to neutralise. The article discusses the hydrological situation in winter 2021 and the reasons behind sudden accumulation of ice in the Vistula riverbed in the Płock region. It also presents the results of measurement of the riverbed filling with ice. The authors described the jam forming process, its consequences and the ice-breaking action. They also pointed out to the progressing reservoir shallowing.
PL
Nowym źródłem informacji o środowisku są satelitarne obrazy radarowe, uzyskiwane ze stacji Sentinel-1, umieszczonej na orbicie przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Obrazy radarowe są rejestrowane co 2-3 dni i dostępne w krajowym punkcie odbioru i archiwizacji Sat4Envi w Krakowie. W pracy przedstawiono proces przygotowania obrazu z produktu GRDH za pomocą programu SNAP. Na przykładzie fragmentu koryta dolnej Wisły w km 879-883 pokazano, jak wygląda spływ śryżu zarejestrowany na obrazach Sentinel-1 w dniach 17 I 2018 r. i 28 II 2018 r. Obraz z dnia 28 II 2018 r. pokazuje, jak dużą rolę w kształtowaniu nurtu i strumienia śryżu odgrywają piaszczyste ławice i przemiały między nimi. Zaletą obrazów Sentinel-1 jest duża częstotliwość rejestracji, niezależna od pory dnia i stopnia zachmurzenia. Obrazy radarowe mogą znaleźć zastosowanie jako dodatkowe źródło danych przy sporządzaniu raportów lodowych i prowadzeniu akcji lodołamania.
EN
Satellite radar images sent by Sentinel-1, placed in the orbit by the European Space Agency, constitute a new source of information on the environment. Radar images are recorded every 2-3 days and are gathered in the national point for receiving and archiving satellite data, SAT4Envi in Krakow. The article presents the process of the GRDH product image processing with the SNAP software. Using a fragment of the lower Vistula River riverbed at km 879-883 as an example, it shows the flow of slush ice on the Sentinel-1 images of 17/1/2018 and 28/2/2018. The image of 28/2/2018 shows how important is the role of sandbanks and material flowing between them in shaping the ice flush current and stream. An advantage of the Sentinel-1 images is high frequency of recording, independent on the time of the day and degree of cloudiness. Radar images may be used as an additional source of data while preparing ice reports and conducting ice-breaking actions.
3
Content available remote Rodzaje spiętrzeń lodowych na brzegach polskiego Bałtyku
PL
Cztery rodzaje spiętrzeń lodowych wyróżnione na podstawie pomiarów i obserwacji prowadzonych u polskich brzegów Bałtyku w okresie 1979-2012 tj.: lód stłoczony, wał śryżowy, wał lodowy i zwał lodowy. Wykorzystanie wyników wierceń w lodzie a także dokumentacji fotograficznej w celu poznania topografii i budowy tych spiętrzeń lodowych. Różnice pomiędzy rodzajami lodu spiętrzonego widoczne przede wszystkim w topografii zboczy podwietrznych, rozmiarach, rodzaju lodu (śryż, lepa lodowa, lepa śnieżna, drobna kra, gruz lodowy) oraz czynnikach wywołujących piętrzenie lodu (bezpośrednie działanie wiatru na powierzchnię lodu, falowanie, prądy).
EN
Four types of piled ice distinguished on the basis of measurements and conducted observations on the shores of the Polish Baltic Sea in the period of 1979-2012 i.e.: pressure ice, grease ice ridge, ridge ice and hummock ice. The use of the ice drilling data and photographic documentation in order to know the topography and structure of these piled ice. Differences between the forms of piled ice seen primarily in topography of slopes windward and leeward measure, ice types (grease ice, shuga, slush, small floe, brash ice) and factor trigger piled ice (direct action of wind on ice Surface, wave, sea currents).
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
PL
Badanie związków parametrów lodowych (pierwszy lód, ostatni lód, długość sezonu lodowego, liczba dni z lodem, maksymalna grubość lodu) zalewów przybrzeżnych: Szczecińskiego (Podgrodzie), Puckiego (Puck) i Wiślanego (Krynica Morska) a maksymalnym rocznym zasięgiem lodu na Morzu Bałtyckim w okresie 1954/55 ÷ 2017/18. Zastosowanie metody korelacji i regresji; wyznaczenie równań regresji, współczynników korelacji, współczynników determinacji i istotności statycznej. Większość związków charakteryzuje się bardzo wysoką korelacją (0,7 ≤ r < 0,9) i są istotne statystycznie na poziomie a = 0,001. Uwagi końcowe.
EN
Relationships between ice parameters (first ice, last ice, ice season duration, number of days with ice, maximum ice thickness) of the coastal lagoons: Szczecin (Podgrodzie), Puck (Puck), Vistula (Krynica Morska) and the maximum annual ice extent in the Baltic Sea in the period of 1954/55 ÷ 2017/18 were studied. Correlation and regression analyses were applied; linear regression, correlation coefficients, determination coefficients and statistical significance were calculated. In most of cases relationships have very high correlation (0.7 ≤ r <0.9) and are statistical significant on level of a = 0.001. Conclusion.
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę częstości występowania oraz przebiegu i zmienności zjawisk lodowych na rzece Łebie w latach 1951-2010. Analizę opracowano na tle zachodzących zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian temperatury powietrza w okresach 10-letnich. W pracy uwzględniono także zmienność termiki okresów zimowych, uzależnioną od przebiegu cyrkulacji atmosferycznej. Praca jest także próbą stworzenia metodologii badań zjawisk lodowych przy wykorzystaniu geograficznych systemów informatycznych (GIS). Autorzy pracy wykorzystali liczne wskaźniki i metody, zarówno matematyczne, jak i statystyczne, aby przedstawić rozwiązanie postawionego w temacie problemu zarówno na tle czasowym, jak i przestrzennym.
EN
The article presents a characteristics of the frequency and the course and variability of ice phenomena on the Łeba River in the years 1951-2000. The analysis was based on the climate change, with particular regard to the changes in the air temperature in ten-year periods. The study also takes into account the variability of winter periods thermal conditions, depending on the course of atmospheric circulation. The article also constitutes an attempt at creation of the ice phenomena research methodology using geographic information systems (GIS). The authors used numerous indicators and methods, mathematical as well as statistical ones, to present the solution to this problem in time and spatial terms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury i czasu trwania zjawisk lodowych na Warcie w latach 1991–2010. Przebieg zjawisk lodowych został opisany na tle zmian temperatury powietrza i wody oraz wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO). Określono formy zjawisk lodowych występujących na Warcie w poszczególnych cyklach jej zlodzenia. Zinterpretowano również zmienność temperatury wody w okresie zimowym i jej wpływ na liczbę dni ze zjawiskami lodowymi. W analizie zjawisk lodowych uwzględniono: charakter odcinka rzeki, na którym prowadzono obserwacje oraz stopień antropopresji, wyrażający się przekształceniem koryta rzecznego, wpływem urbanizacji w strefach większych ośrodków miejskich oraz oddziaływaniem zbiornika Jeziorsko. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono ogólną tendencję w zmienności zjawisk lodowych występujących na rzece, a także określono przyczyny zróżnicowania struktury zjawisk w ujęciu regionalnym. Stwierdzono związek pomiędzy przebiegiem i częstością zjawisk lodowych a warunkami termicznymi i fazami NAO.
EN
The article presents the results of the analysis of the structure and duration of ice phenomena on the Warta River. The course of ice phenomena has been described against the background of air and water temperature, and North Atlantic oscillation (NAO) changes including. The forms of ice phenomena, exist on the Warta River in particular cycles of its icing, were determined. The variability of the water temperature in winter and its impact on the number of days with ice phenomena on the river has been taken into consideration. The analysis of ice phenomena has taken into account the nature of the section of the river on which observations were made, the scale of anthropopressure affecting the transformation of the riverbed, the impact of urbanization in the zones of larger urban centers and the influence of the Jeziorsko Reservoir. On the basis of the conducted research, a general tendency was determined for the variability of ice phenomena occurring on the river. Reasons for the differentiation of the structure of ice phenomena on a regional basis were determined. The results show in detail the connection between the course and frequency of ice phenomena and other hand thermal conditions and NAO phases.
8
PL
Celem pracy jest analiza zmian warunków termicznych rzeki Prosny w środkowej Polsce (profil Bogusław) w ciągu ostatnich 50 lat (1965–2014). Na podstawie codziennych pomiarów temperatury prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy stwierdzono, że średnia roczna temperatura wody rzeki Prosny uległa znacznemu ociepleniu, średnio 0,27°C∙dek–1. W układzie miesięcznym najwyższy wzrost odnotowano w kwietniu – 0,46°C∙dek–1. Zmiany temperatury wody były silnie uzależnione od transformacji warunków klimatycznych. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w tym samym wieloleciu mierzonej na stacji Kalisz (ok. 20 km od profilu badawczego) wyniósł 0,3°C∙dek–1. Tak wyraźne zmiany reżimu termicznego Prosny mają i będą miały wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Jest to dobrze widoczne, m.in. w występowaniu zjawisk lodowych, których czas trwania uległ skróceniu o 5,6 dni•dek–1.
EN
The objective of the paper is the analysis of changes in the thermal conditions of the Prosna River in central Poland (station Bogusław) over the last 50 years (1965–2014). Based on daily temperature measurements performed by the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, it was determined that the mean annual water temperature in the analysed river considerably increased by an average of 0.27°C∙decade–1. In monthly distribution, the highest increase was recorded in April. It amounted to 0.46°C∙decade–1. Changes in water temperature were strongly dependent on the transformation of climatic conditions. An increase in the annual air temperature in the analogical multiannual for station Kalisz (about 20 km from the research site) amounted to 0.3°C∙decade–1. Such evident changes in the thermal regime of the Prosna Regime have and will have an effect on the functioning of the entire ecosystem. It is clearly visible among others in the occurrence of ice phenomena the persistence of which decreased by 5.6 day∙decade–1.
PL
W pracy przedstawiono długookresowe zmiany temperatury wody i warunków zlodzenia rzeki Ner położonej w centralnej Polsce. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost temperatury wody, który wynosił 0,24 °C · dek-1. Wzrost ten był statystycznie istotny na poziomie p=0,05. W układzie miesięcznym najwyższy wzrost temperatury odnotowano w lipcu (0,37 °C · dek-1), kwietniu (0,35 °C · dek-1) oraz grudniu i styczniu (0,34 °C · dek-1). W dwóch przypadkach (wrzesień i październik) odnotowano niewielkie tendencje ujemne, lecz były one statystycznie nieistotne. W odniesieniu do terminów powstawania zjawisk lodowych można stwierdzić, że analizowanym okresie nastąpiło ich opóźnienie o 1,9 dnia·dek-1. Z kolei zakończenia zjawisk lodowych cechowały się tendencją ujemną nastąpiło przyspieszenie terminu ich końca o 2,5 dnia·dek-1. W związku z tym, skróceniu uległ czas trwania zjawisk lodowych. Odnotowane zmiany są pochodną współoddziaływania czynników naturalnych oraz antropopresji.
EN
The paper presents long-term changes in water temperature and ice conditions in the Ner River located in Central Poland. A considerable increase in water temperature has been determined over the last fifty years, amounting to 0.24 °C dek-1. The increase was statistically significant at a level of p=0.05. In the monthly scale, the highest increase in temperature was recorded in July (0.37 °C dek-1), April (0.35 °C dek-1), and December and January (0.34 °C dek-1). In two cases (September and October), a slight negative tendency was recorded, although it was not statistically significant. In reference to the terms of appearance of ice phenomena, a delay by 1.9 day·dek-1 was determined in the analysed period. The cessation of ice phenomena showed a negative tendency – they ceased earlier by 2.5 day·dek-1. Due to this, the persistence of ice phenomena was reduced. The recorded changes are a result of an increase in air temperature and anthropopressure.
PL
W artykule dokonano analizy wyników obserwacji przebiegu zjawisk lodowych na Bugu, prowadzonych w latach 1903–1960 oraz 2001–2012 w przekrojach wodowskazowych Dorohusk, Włodawa, Frankopol i Wyszków. Ustalono, że czas trwania zjawisk lodowych uległ skróceniu. Wyraźne są fluktuacje czasu trwania zjawisk lodowych i zlodzenia rzeki związane przede wszystkim ze zróżnicowaniem warunków termicznych w sezonach zimowych. Artykuł jest wprowadzeniem do tematyki zjawisk lodowych występujących na rzekach we wschodniej części Polski, a także przyczynkiem do prowadzenia dalszych badań związanych ze zlodzeniem rzek oraz do poznawania procesów je kształtujących.
EN
The article describes an analysis of observations of ice phenomena on the Bug River, conducted between 1903– 1960 and 2001–2012, on representative gauge stations – Dorohusk, Włodawa, Frankopol and Włodawa. It has been concluded that the length of the period of ice phenomena has decreased. Fluctuations of duration of ice phenomena and ice cover, which are related to differentiation of temperature conditions in winter season, are well-marked. The article is an introduction to the subject of ice phenomena on the rivers in eastern part of Poland, as well as, the cause to pursue further research related to the ice cover of rivers and to explore the processes shaping them.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1545--1553, CD 1
PL
Regularnie pojawiające się i długotrwałe zlodzenie rzek uniemożliwiało w przeszłości korzystanie z dróg wodnych w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Obecnie, głównie na skutek zmian klimatycznych, lód na rzekach pojawia się zdecydowanie rzadziej, a ich całkowite zamarzanie obserwowane jest sporadycznie. Zjawisko to przedstawiono na przykładzie odcinka dolnej Wisły pomiędzy Bydgoszczą a Grudziądzem bazując na obserwacjach hydrologicznych z 62 sezonów zimowych. Na Wiśle w rejonie wymienionych miast zjawiska lodowe traktowane łącznie jak też sama pokrywa lodowa ustępują przeciętnie o blisko miesiąc wcześniej niż jeszcze pół wieku temu. Uzyskane wyniki mają duże znaczenie dla planowania, budowy i eksploatacji infrastruktury żeglugowej, tym bardziej, że przedstawiona sytuacja dotyczy odcinka należącego jednocześnie do dwóch międzynarodowych szlaków wodnych.
EN
In the past, the regularly occurring and long-lasting icing of rivers made the usage of waterways impossible in the period lasting from late autumn until early spring. Currently, mainly due to changes of the climate, the appearances of ice floe on rivers is much more rare and their complete encrusting by ice happens sporadically. The article presents that phenomenon based on hydrological observations of the segment of lower Vistula River between cities of Bydgoszcz and Grudziadz, conducted throughout 62 consecutive winter seasons. These observations have a major importance from the perspective of planning, constructing and utilizing of water transport infrastructure, especially due to the fact that the aforementioned segment belongs to two distinct international inland water routes.
12
PL
W artykule przedstawiono analizę wystąpienia rzadkiego zjawiska lodowego, którym było powstanie kul lodowych na Mierzei Helskiej (Półwyspie Helskim) w pobliżu portu Jastarnia od strony Zatoki Puckiej w warunkach wody morskiej o słabym zasoleniu. Na akwenie Morza Bałtyckiego jest to zjawisko unikalne.
EN
This paper presents a rare oceanographic phenomenon which is the formation of ice balls. The uniqueness of this phenomenon is the fact that the ice balls on the Hel Spit (Hel Peninsula) are formed in conditions of salt water. So far formations of ice balls most often observed and described have occurred in fresh water regions.
PL
Na początku sezonu zimowego 2013/2014 stany wód w Regionie Wodnym Środkowej Wisły układały się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich. W grudniu i w pierwszej dekadzie stycznia 2014 r. główne rzeki regionu pozostawały wolne od zjawisk lodowych ze względu na występowanie dodatniej średniej dobowej temperatury powietrza. W drugiej dekadzie stycznia, w wyniku gwałtownego spadku temperatury powietrza od 21 stycznia, na głównych rzekach Regionu Wodnego Środkowej Wisły zaczęły powstawać zjawiska lodowe.
PL
W artykule dokonano analizy wyników obserwacji przebiegu zjawisk lodowych na Dolnej Wiśle, prowadzonych w latach 1946–2012, w reprezentatywnym dla tego odcinka rzeki przekroju wodowskazowym Bydgoszcz-Fordon. Ustalono, że począwszy od 1970 roku zlodzenie Dolnej Wisły przebiega w zdecydowanie łagodniejszy niż w przeszłości sposób. Wyraźnemu skróceniu uległ czas trwania zjawisk lodowych. Bardzo rzadko też dochodzi do całkowitego pokrycia rzeki lodem. Oznacza to istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi zatorowej na Wiśle poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Największe historyczne powodzie w dolnym biegu Wisły, podczas których odnotowano absolutne maksima wartości stanów wody, miały charakter zatorowy.
XX
The article describes an analysis of observations of ice phenomena progress of Lower Vistula River, conducted between 1946 and 2012, on representative gauge section this segment of the river – Bydgoszcz-Fordon. It has been concluded, that starting from late 1960s ice coverage of Lower Vistula is much lighter then it used to be in the past and very rarely ice covers the river completely. Also the length of the period itself, during which ice phenomena occurs, has decreased noticeably. Those factors contribute to a significant lowering of the risk of floods caused by ice blockage on Vistula below dam in Włocławek, which exactly has been the origin of the greatest floods on this river in recorded history, when the water level was reaching its peaks.
EN
The article presents changes in the thickness and duration of the ice cover found in the restored anthropogenic water reservoir of Pławniowice. It also defines the role the ice cover plays in the formation of the reservoir limnological cycle. Characteristic and significant changeability of the ice cover thickness and duration was observed. The changes in the ice cover demonstrate that they are cyclical but not regular. The ice cover did not always form in the analyzed period. It happened twice, i.e. in 1988 and 2007 (a gap of 20 years). The longest lake freezing period lasted 119 days. Changes in the ice cover duration also show certain periodicity. The shortest periods occurred approx. every 7 years. Maximum values of the ice cover thickness ranged between 10 and 52 cm. There is a relation between the ice cover thickness and its duration period. The rate of increase in the ice cover thickness varied between 0.296 and 3.6 cm/d. The hypolimnion removal impact on the ice cover duration period and thickness was not observed. On the other hand, the ice cover duration period affects the spring circulation duration. Thus, it has an influence on the oxygen balance of the limnic ecosystem.
PL
W artykule przedstawiono zmiany okresu występowania oraz grubości pokrywy lodowej rekultywowanego antropogenicznego zbiornika wodnego w Pławniowicach. Określono rolę pokrywy lodowej w kształtowaniu cyklu limnologicznego zbiornika. Stwierdzono charakterystyczną, znaczną zmienność długości okresu występowania oraz grubości pokrywy lodowej. Zmiany grubości pokrywy lodowej wskazują na ich cykliczny, choć nie regularny charakter W analizowanym okresie dwukrotnie, w odstępie 20 lat (1988, 2007) stwierdzono brak pokrywy lodowej. Najdłuższy okres zlodzenia wynosił 119 dni. Zmiany długości okresu występowania pokrywy lodowej również wykazują pewną cykliczność. W tym przypadku najkrótsze okresy występowały, co około 7 lat. Maksymalne wartości miąższości pokrywy lodowej w poszczególnych latach wynosiły od 10 cm do 52 cm. Miąższość pokrywy lodowej pozostaje w zależności od czasu jej występowania. Szybkość przyrostu grubości pokrywy lodowej zmieniała się od 0,296 cm/d do 3,6 cm/d. Nie stwierdzono wpływu usuwania hypolimnionu na długość okresu występowania oraz miąższość pokrywy lodowej. Długość okresu występowania pokrywy lodowej wpływa na czas trwania cyrkulacji wiosennej. Ma zatem wpływ na bilans tlenowy ekosystemu limnicznego.
PL
Celem artykułu jest analiza przebiegu i uwarunkowań wezbrania zatorowo-roztopowego, które miało miejsce w dolnej części Kotliny Warszawskiej na przełomie lutego i marca 2010. Wykorzystując dane telemetryczne z profilu wodowskazowego Kępa Polska wykazano, że stany wody osiągnęły historyczne wartości, podobne do notowanych w czasie katastrofalnych powodzi w styczniu 1982 i maju 2010. Wezbranie miało gwałtowny przebieg i towarzyszący mu pochód kry lodowej spowodował uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych. Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn ww. zjawisk w oparciu o komunikaty o zjawiskach lodowych na polskich rzekach OKI RZGW w Warszawie i dane meteorologiczne IMGW oraz szczegółowe dane odnoszące się do badanego odcinka Wisły. Były nimi przekroje poprzeczne koryta z lodowym wypełnieniem, przekroje poprzeczne koryta z siatką pól prędkości (wykonane urządzeniem ADCP), wyniki pomiarów batymetrycznych i kartowanie miejsc uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych. Analizy przestrzennej ww. danych dokonano w środowisku GIS na podkładzie map topograficznych w skali 1:10 000. Zwrócono też uwagę na rolę drzew w trakcie pochodu kry lodowej i na potencjalny wpływ budowy geologicznej doliny dla rozwoju zjawisk lodowych.
EN
During thaw in upper Vistula catchment, snowmelt runoff raised the river water stage and reduced ice cover. Ice floes moving downstream encountered ice cover with frazil slush what caused piling them up and the ice jam was formed. It took place in lower part of the Warszawa Basin, near Kepa Polska water gauge, where such a situation happens quite often. The water level increased rapidly, exceeded the alarm stage and reached the highest level even measured. The flooding almost occurred. The paper contains the analysis of the ice jam flood, its consequences and comparison with another extreme flood episodes in lower part of Warszawa Basin. The authors try to explain the reasons of embankment failure in the described case. Because of the limitations of making measurments in ice-covered rivers it is hard to draw certain conclusions about the prcoesses connected with ice jam events.
PL
Dolna Wisła rozciągająca się od ujścia Narwi do ujścia Wisły do morza stanowi bardzo zróżnicowany odcinek pod względem hydromorficznym, co w dużej mierze rzutuje na powstawanie zjawisk lodowych. Do analizy zjawisk lodowych zastosowano wskaźnik NDD (suma ujemnych średnich dobowych temperatur powietrza). Przedstawiono dane dotyczące zlo-dzenia Wisły w przekroju Toruń w latach 1860-2000, jak również szczegółowe dane dotyczące zlodzenia Wisły w przekroju Toruń i Tczew w 2006 r.
EN
The lower Vistula, stretching from the estuary of Narew to the estuary of Vistula, is a section varied from the hydromorphological point of view, what influences the occurrence of ice phenomena. Authors used the NDD index (total of average temperatures below zero in a 24-hour period). The article presents data on the Vistula freezing in Toruń cross-section in the years 1860-200 and detailed data on the Vistula freezing in the Torun and Tczew cross-sections in 2006.
PL
Ciągi obserwacyjne zlodzenia na Wiśle i Niemnie należą do najdłuższych na świecie, a najstarsze zachowane wyniki obserwacji zjawisk lodowych na Wiśle pochodzą z lat 20. XVIII wieku (Makowski i Tomczak, 2002; Mroziński, 2006). Najdłuższą serię obserwacji hydrologicznych w Polsce ma Toruń (Mikulski, 1965). Podobną serię ma Niemen w miejscowości Smolniki. Od 1811 r. prowadzi się tutaj nieprzerwane obserwacje stanów wody i zjawisk lodowych (Stonevicius i in., 2008).
EN
Countries data intervals for ice cover on the Vistula and Nemunas Rivers are among the longest in the world, and the oldest preserved results of the ice phenomena on Vistula observations date from the twenties of the 17th century (Makowski and Tomczak, 2002; Mroziński, 2006). The longest series of hydrological observations in Poland has been carried out in Toruń (Mikulski, 1965). A similar series exist for Nemunas in Smolniki. Continuous observations of water levels and ice phenomena started there in 1811 (Stonevicius et al., 2008).
PL
W nawiązaniu do powodzi zatorowych, jakie wystąpiły w Polsce, na podstawie obrazów lotniczych koryta Wisły, wskazano na rolę procesów morfologicznych w tworzeniu się miejsc zatorogennych oraz ich wpływ na przebieg zjawisk lodowych i zagrożeń powodziami zatorowymi. Przedstawiono możliwości wykorzystania w ich monitoringu teledetekcji lotniczej wraz z użyciem nowego lotniczego systemu ciągłej cyfrowej rejestracji obrazu terenu.
EN
With reference to jam floods that occurred in Poland, the article, on the basis of aerial images of the Vistula river-bed, indicates the role of morphological processes in creating places where jams are likely to occur and their influence on the course of ice events and jam flood threats. The article presents the possibilities of the aerial teledetection monitoring and of the new aerial system of continuous digital land mapping.
20
Content available remote Zjawiska lodowe jezior północno-wschodniej Polski
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.