Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist attraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The region of Mazovia in Poland helps meet the growing demand for recreational areas, which is related to the existence of large urban centres in the region and the ever-increasing trend towards an active lifestyle. This paper demonstrates the potential of Mazovia in terms of bicycle tourism, discusses the state of the existing bicycle infrastructure and outlines prospects for its development. For that purpose the authors: 1) summarised the spatial distribution of natural values important for cycling and the condition of cycling infrastructure; 2) examined the relation between the values of the Mazovia region and their use for cycling; 3) checked the state of the bicycle routes network in the Mazowieckie voivodeship in relation to other voivodeships. This study shows that Mazovia has a considerable potential for cycling tourism and recreation on both a regional and local scale for short-term and short-distance trips. On a supra-regional scale, the Mazovia area offers excellent conditions for establishing transit routes between regions of the highest tourist attractiveness in Poland. However, the above-mentioned potential is at present partially untapped, the likely reasons for which have been indicated in this paper.
2
EN
A tourist attraction is everything that raises tourists’ interest and stimulates them to travel. The revitalization of the railway infrastructure elements and transforming them into objects that serve tourist needs may positively affect urban space, as well as contribute to socio-economic development. Foreign and Polish examples show many tourist attractions created on the basis of closed railway lines, degraded railway areas or railway stations. A ride by narrow-gauge railway, a cycle route created on a former railway embankment or even a walk along the promenade alongside the railway viaduct can be an attraction in itself. Such objects become a magnet that attracts tourists to the region, and at the same time stimulate demand for other tourist services. The aim of the article is to identify and classify tourist attractions that have arisen as a result of revitalization of the railway infrastructure. The article is divided into three parts. In the first one, the essence of the revitalization of the railway infrastructure is characterized. The second explains the term “tourist attraction” and the classification of tourist attractions, while the third contains practical examples of revitalization of inactive elements of railway infrastructure transformed into tourist attractions.
3
Content available remote Zanieczyszczenie powietrza a turystyka
PL
Jakość środowiska ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Wiele działań branży turystycznej i turystów może mieć na nie negatywny wpływ. Problemem który dotyka turystyki, jest jakość powietrza, a Światowa Organizacja Turystyki oraz Światowa Organizacja Zdrowia zamierzają dołączyć wskaźniki jakości powietrza do rekomendacji turystycznych poszczególnych miejsc. Może to być problemem dla wielu turystycznie atrakcyjnych miejsc, szczególnie miast, które mają zanieczyszczone powietrze. Celem artykułu była analiza dostępnych danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych województwach w Polsce oraz porównania ich ze wskaźnikami rozwoju funkcji turystycznej.
EN
The quality of the environment is of great importance for tourist traffic, however, many activities of the tourism industry and tourists may have a negative impact on this environment. One of the problems that also affects tourism is poor air quality, including in tourist destinations. The World Tourism Organization and the World Health Organization intend to attach air quality indicators to the tourist recommendations of individual places, which can be a problem for many attractive tourist destinations, especially cities that have polluted air. The aim of the article was to analyze the available data on air quality in individual voivodships in Poland and compare them with the indicators of the development of the tourist function.
5
Content available Krajobrazy Torunia w projektach filmów fabularnych
PL
Treść artykułu nawiązuje do wykorzystania krajobrazu jako cennego i rozpoznawalnego produktu turystycznego. Celem opracowania jest identyfikacja krajobrazów staromiejskiej części Torunia wyeksponowanych w projektach filmów fabularnych oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania w promocji Miasta. Odniesiono się także do idei tego sposobu reklamy, czyli zagadnienia product placement. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań analitycznych przeprowadzonych w latach 2014-2015, dotyczących popularyzowania wybranych składników krajobrazu miejskiego Torunia, uznawanych powszechnie za istotne walory przyrodnicze i kulturowe. Na podstawie analizy treści nakręconego w Toruniu serialu telewizyjnego ustalono, które składniki krajobrazu miejskiego wykorzystano do promocji miasta, a następnie określono czas, okoliczności i formę ekspozycji tych elementów krajobrazu. W konkluzji podkreślono, że takie wykorzystanie składników krajobrazu w promocji miasta przyczynia się do wzrostu jego rozpoznawalności, służy budowaniu całościowego produktu turystycznego – stymuluje rozwój turystyki filmowej.
EN
This article investigates the use of landscape as a valuable and recognizable tourist product. The aim of the article is to identify the landscapes of the old town part of Toruń exposed in selected projects of feature films and an indication of how to use them in the promotion of the City. Furthermore, the article focuses on the idea of advertising, through product placement. The empirical part presents the results of analytical research carried out in 2014-2015 on the promotion of selected components of the urban landscape of Toruń, which is widely recognised as having significant natural and cultural values. Based on the analysis of the content of the TV series shot in Toruń, it was determined which of the urban landscape components were used for the promotion of the city, and then determined the time, circumstances, and the form of exposure of these landscape elements. In conclusion, it was emphasized that such use of landscape components in the promotion of the city increases recognition, serves to build a holistic tourist product – it stimulates the development of film tourism.
6
Content available The attractiveness of Białowieża Forest
EN
The forest complex area of the Bialowieza Forest is a great monument of history and culture, and also a place of many important historical events. The motive of arrival to the Bialowieza Forest is mainly the attractiveness of the area, geographic location, international events and historical conditions. The purpose of the study is to analyze and evaluate tourist traffic in the area of Białowieża Forest on the basis of surveys conducted in the month of June 2016. Frequently opinions are expressed that tourists come to Białowieża for a longer holiday or they are engaged exclusively in a kind of scientific research. Therefore the author decided to investigate such a supposition, trying to find out, by survey research, from which places and towns and for how long tourists come, as well as what is their main purpose of arrival. The author of the study has conducted a study using the questionnaire technique among the owners of accommodation facilities and eating places, as well as visitors to the municipality Białowieża and the Forest. Studies have shown that there is currently no unified vision of creating attractions for the Bialowieza Forest, and above all systemic solutions at the level of commune and the region.
EN
This paper is an applied research and the data analysis has been conducted using qualitative and quantitative method. The approach of the study is criticism of forgetting the urban cemetery of Zahir-od-dowleh in north of Tehran aiming at revival of this cultural-historical complex. Therefore, we start the study with a survey on the way of identity revival of the main cemeteries in other countries and changing them to tourism centers. The study will be continued by a texture analysis and using SWOT strategic model. Finally, we will use an organizing approach to change the cemetery into a cultural-historical tourism complex. In this regard, the author has proposed a framework containing seven promotion and organizing goals, including promotion of natural, socio-cultural, economic, management, access, physic-spatial and strategic services, and policy making structures.
PL
Badania zawarte w artykule i analizy danych zostały przeprowadzone metodą jakościową i ilościową. Podstawą badania jest ocena zapomnianego miejskiego cmentarza Zahir-od-dowleh na północy Teheranu, mającego na celu ożywienie tego kulturowohistorycznego kompleksu. Badanie zapoczątkowane jest przeglądem sposobu ożywienia tożsamości głównych cmentarzy w innych krajach, zmieniających je w centra turystyki. Badania będą kontynuowane poprzez analizę struktury z wykorzystaniem strategicznego modelu SWOT. Ostatecznie przyjęto rozwiązania zmierzające do zmiany cmentarza w kulturowohistoryczny kompleks turystyki. W związku z tym autor zaproponował ramy siedmiu celów promocyjnych i organizacyjnych, zawierających promowanie usług: naturalnych, strategicznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, zarządzania, dostępności, fizyko-przestrzennych oraz polityki strukturalnych decyzji.
8
Content available Walory przyrodniczo-kulturowe gminy szydłowiec
PL
W artykule zaprezentowano ocenę atrakcyjności turystycznej gminy Szydłowiec na podstawie zrealizowanych badań własnych. Opisano cel i metodykę wykonywanych badań. Dokonano charakterystyki badanej populacji oraz przedstawiono wyniki zrealizowanych badań ankietowych dzieląc je na analizę ogólną i analizę uwzględniającą zróżnicowanie struktury respondentów. Informacje zawarte w rozdziale czwartym są w całości wkładem własnym autora pracy i mają na celu poznanie opinii dotyczących walorów i atrakcji turystycznych gminy oraz miasta Szydłowiec z puntu widzenia standardowego turysty.
EN
The article presents an assessment of the tourist attractiveness of the municipality Szydłowiec based on completed research. Describes the purpose and methodology of tests performed. There have been characteristics of the study population, and presents the results of surveys carried out by dividing them into overall analysis and the analysis takes into account differences in the structure of the respondents. The information contained in chapter four are in full with the author's own work and aim to know the opinion regarding the advantages and attractions of the city municipality and Szydłowiec of Punt view of a standard tourist.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1695--1702, CD2
PL
Atrakcyjność turystyczna regionów wybrzeża morskiego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje armatorów o włączeniu ich do programów tras wycieczkowych. Konkurencja między portami morskimi i poszczególnymi przybrzeżnymi regionami Morza Bałtyckiego Ponadto walka konkurencyjna pomiędzy portami morskimi o armatorów statków wycieczkowych jest niezwykle silna. Celem tego artykułu jest identyfikacja czynników, które decydują o atrakcyjności turystycznej miasta Gdańska jako ważnej destynacji rejsów turystycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań, prowadzonych wśród pasażerów statków wycieczkowych odwiedzających wybrzeże Gdańska w 2014 roku, a także badań prowadzonych przez Instytut Eurotest.
EN
Tourist attractiveness of the sea coast regions is one of the most important factors affecting cruise shipowners' decisions about including them into programs of cruise routes. Competition between seaports and coastal regions the Baltic Sea market in order to attract cruise lines is strong. The purpose of this article is to identify the factors that determine tourist attractiveness of the city of Gdansk as an important stage of cruise travels. The results of original research, carried out among cruise ship passengers visiting the coast of Gdansk in 2014 and also the results of the Eurotest Research Institute from Gdansk carried out among visitors to Gdansk, have been presented in this article.
PL
Zespół architektoniczny na Świętym Krzyżu jest unikatową atrakcją turystyczną i stanowi element zintegrowanego produktu turystycznego regionu świętokrzyskiego. Jest położony w centrum Gór Świętokrzyskich, w Paśmie Łysogórskim, w otoczeniu sędziwych jodeł Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w sąsiedztwie gołoborzy plejstoceńskich. Powstał w miejscu pogańskiego kultu, czego pozostałościami do dziś są wały kultowe. Bazylika mniejsza i klasztor są perłą architektury sakralnej, a jego dzieje były nierozerwalnie związane z losami narodu polskiego. To najstarsze w Polsce sanktuarium i miejsce kultu relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Do XVII wieku, czyli do heroicznej obrony Jasnej Góry przed Szwedami, było najważniejszym miejscem pielgrzymkowym królów, możnych rodów oraz prostego ludu polskiego. Benedyktyńskie opactwo słynęło przez wiele wieków jako locum sacrum o ogólnopolskim zasięgu, stanowiło także centrum elitarnej kultury monastycznej, w którym rozwijała się twórczość piśmiennicza, gdzie gromadzono i kopiowano księgi. To właśnie tutaj powstały Kazania świętokrzyskie, które wraz z Bogurodzicą stanowią najstarszy zabytek średniowiecznej prozy religijnej i rozpoczynają dzieje polskiej literatury. Od niepamiętnych czasów klasztor był i jest obecnie celem licznych pielgrzymek oraz wycieczek przybywających z całej Polski a także z zagranicy.
EN
The architectural ensemble of Holy Cross is a unique tourist attraction and part of an integrated tourism product of the Świętokrzyskie Province. It is situated in the center of the Holy Cross Mountains, the band of Łysogórskim, surrounded by venerable firs Holy Cross National Park and in the vicinity of the Pleistocene boulder fields. It was built in the place of pagan worship, which remains to this day are shafts cult. Minor Basilica and the monastery is the pearl of sacral architecture and its history have been inextricably linked with the fate of the Polish nation. This is the oldest sanctuary in Poland and place of worship the relics of the Holy Cross Wood. To the seventeenth century, that is, to the heroic defense of Jasna Góra against the Swedes, was the most important place of pilgrimage kings, powerful families and the Polish people straight. Benedictine abbey was famous for many centuries as a locum sacred national-scale, was also a center of monastic elite culture where creativity flourished stationery, where collected and copied books. It was here that the Holy Cross Sermons, which together with the Mother of God are the oldest monument of medieval religious prose and begin the history of Polish literature. Since time immemorial, the monastery was and is now the pilgrimage and trips coming from across the Polish and foreign.
PL
Kamieniarskie ośrodki okolic Kielc i Chęcin znane były ze swoich wyrobów od co najmniej XVI w. Ich rozwój uwarunkowany był przede wszystkim lokalną bazą surowcową oraz unowocześnianiem technik wydobywania i obróbki skał. Eksploatowano tu zwłaszcza paleozoiczne skały mające walory dekoracyjne, a więc dewońskie wapienie i permskie zlepieńce. Te ostatnie posłużyły do wykonania trzonu pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy, która stanęła w 1644 r. na Placu Zamkowym w Warszawie. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę petrograficzną zlepieńca zygmuntowskiego, podano jego wiek i genezę. Zlepieńce te wydobywano w kamieniołomie „Jerzmaniec” na Czerwonej Górze, nieopodal Chęcin. Od imienia króla skałę tę zaczęto nazwać zlepieńcem zygmuntowskim a kamieniołom „Zygmuntówką”. Zlepieniec ten, z racji swoich unikatowych walorów dekoracyjnych, znalazł zastosowanie w wielu budowlach sakralnych i świeckich oraz zajął poczesne miejsce w historii, architekturze i sztuce naszego kraju. Posłużył on do wyrobu kolumn, schodów, tablic inskrypcyjnych, portali, parapetów, oraz płyt na posadzki i okładziny ścienne. Zarówno zlepieniec zygmuntowski jak i kamieniołom, w którym go wydobywano, jest atrakcją geoturystyczną o znaczących walorach naukowych, poznawczych i dydaktycznych. Wiedza na ten temat jest jednak stosunkowo słabo rozpowszechniona i w nieznacznym stopniu wykorzystywana w turystyce oraz promowaniu regionu świętokrzyskiego.
EN
Stonemasonry center of area Kielce and Chęciny were known from their products since at least sixteenth century. Their development was conditioned mainly by local, raw base and modern techniques of extraction and processing of rocks. Exploited here, especially Paleozolic rocks with decorative qualities, so Devonian limestones and Permian conglomerates. These latter were used to make the stem of first column of Zygmunt III Waza which stood in 1644 at Castle Square in Warsaw. In the article shows detailed petrographic characterization of Zygmuntowski conglomerate, given his age and genesis. These conglomerates mined in a quarry „Jerzmaniec” at Red Mountain, near Chęciny. From the name of the king the rock called Zygmuntowski conglomerate and a quarry „Zygmuntówka”. This conglomerate, owing to its unique decorative qualities, has been applied in a number of sacred and secular buildings and took a prominent place in the history, architecture and art of our country. It was used for the manufacture of window sills, columns, stairs, inscription tables, portals and panels for floors and wall coverings. Both Zygmuntowski conglomerate and the quarry where it was mined, is the geotouristic attraction of significant scientific, cognitive and didactic values. Such knowledge, however, is relatively poorly disseminated and minor extent in tourism and promoting Świętokrzyski region.
EN
Tourists are tired of mass tourism and are therefore seeking places and experiences they could call genuine and different. In city tourism, focus is being increasingly shifted towards direct and authentic experience of urban space through spontaneous contact with the space itself and the inhabitants who create it. The authors, on the basis of three Polish cities being known as tourist destinations, analyzes the role of backyards and lanes in building up the identity of a city and the way their image as a tourist attraction is created.
PL
Zmęczeni turystyką masową turyści poszukują odmienności i autentyzmu miejsc oraz doświadczeń z nimi związanych. W turystyce miejskiej coraz więcej uwagi zwraca się na bezpośredniość i prawdziwość doświadczania przestrzeni miejskiej poprzez spontaniczny kontakt zarówno z nią samą, jak i jej wytwórcami − mieszkańcami miasta. Autorzy artykułu na przykładzie trzech turystycznych miast Polski analizują rolę podwórzy i zaułków w budowaniu tożsamości miasta, konfrontując jednocześnie wykorzystanie ich potencjału z kształtowaniem turystycznego wizerunku miasta.
13
PL
Przedstawiana praca ma charakter badawczy i dotyczy zagadnień związanych z oceną atrakcyjności turystycznej gminy Leśna Podlaska. Do przeprowadzenia badań została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowaną techniką – była ankieta, zaś narzędziem – kwestionariusz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że w gminie Leśna Podlaska w opinii respondentów występują liczne atrakcje turystyczne, zaś głównymi jej atutami są zabytki i obiekty kulturowe. Za najważniejszy zabytek i atrakcję w gminie, uznano Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej wraz z klasztorem.
EN
The presented paper is a research and concerns issues connected with the assessment of tourist attractiveness of sacred buildings in the gmina (administrative district) of Leśna Podlaska. For this research there has been used the method of the diagnostic survey, in which the technique used – was a survey, an instrument – a questionnaire survey. The research found that gmina of Leśna Podlaska, in the opinion of respondents is attractive to tourists, while the main advantages are its historical monuments and cultural buildings. The most important monument and attraction is the Monastery and the Sanctuary of Our Lady of Leśna.
PL
W artykule została przedstawiona istota i znaczenie produktu turystycznego jako istotnego czynnika kształtowania strategii rozwoju gminy miasta Radomia. W pierwszej części rozważań skoncentrowano się na charakterystyce produktu turystycznego w ujęciu teoretycznym. Omówiono zagadnienia dotyczące struktury produktu turystycznego, będącego elementem marketingu mix, mającego wpływ na atrakcyjność regionu i jego konkurencyjność. W drugiej części zaprezentowano rodzaje produktów turystycznych na przykładzie miasta Radomia, skupiając swą uwagę na ich znaczeniu, a także wykorzystaniu atrakcji turystycznych dla kształtowania rozwoju miasta.
EN
The paper presented the essence and meaning of the tourism product in development strategy of the city of Radom. The first part of the discussion focused on the characteristics of the tourism product in terms of theoretical. Discussed issues of the tourism product as a key element of the marketing mix, affecting the attractiveness of the region. The second part presented the types of tourism products on the example of the city of Radom. The synthetic approach pointed to the place which is a major tourist attraction of the analyzed community.
15
Content available remote Xcaret – park kultury Majów
PL
Dla Majów, tak jak i dla przytłaczającej większości mezoamerykańskich Indian, przybycie hiszpańskich konkwistadorów zakończyło się klęską, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i kulturowym. Przyczyny dramatycznego spadku liczby ludności, którego początkiem była konkwista, są tylko częściowo poznane. Nowe choroby, na które Indianie nie byli odporni, i ciężka eksploatacja, której zostali poddani w ciągu wieków, doprowadziły do wymarcia licznych grup etnicznych i rozpadu społeczeństwa tych, którzy przeżyli. Podbój Jukatanu trwał najdłużej z uwagi na rozdrobnienie polityczne tego terenu. Na porośniętych dżunglą nizinach zrywy Majów o odzyskanie niepodległości wybuchały przez cały okres kolonialny, osiągając kulminację w XIX wieku. Współcześnie sytuacja, choć wyglądająca na opanowaną, daleka jest od tego, czego mogliby oczekiwać potomkowie Majów. Ich kultura, choć w zmienionej, bo schrystianizowanej postaci, nadal jest żywa, zwłaszcza na Jukatanie. Miejscem, gdzie przybyli do Meksyku turyści mogą jej nieomal dotknąć, jest tematyczny park w Xcaret, uznany za jedno z najpiękniejszych i niezwykłych miejsc na majańskiej riwierze. Turyści, przybywając tu, korzystają z – co trzeba przyznać – świetnego produktu turystycznego, jednak warto pokusić się o refleksję nad rzeczywistą ochroną tego, co dla kultury Majów najważniejsze.
EN
For Mayas and a vast majority of Mesoamerican Indians incursion of Spanish conquistadors meant a real defeat, in both biological and cultural aspects. The conquest resulted in a dramatic drop of population, but reasons of the decrease are known only partially. New diseases to which Indians had no immunity and long-lasting exploitation led to extinction of numerous ethnic groups and disintegration of those who had survived. Due to political partition of Jucatan, conquest of this area lasted the longest. In the lowlands covered with jungles, struggles for independence were going on throughout the colonial period and culminated in the 19th century. Although the current situation seems to be under control, it is still far away from what Maya descendants wished to be. Admittedly their culture was changed and christianized but it is still vivid, especially in Jucatan. The theme park in Xcaret is a place where tourists may nearly touch this culture. The park is perceived as a one of the most beautiful and unique place in Riviera Maya. Now tourists are coming to this place to take advantage of a great tourist product. We should contemplate awhile whether it really protects values that used to be vital for Maya people.
PL
Środki transportu jako atrakcje turystyczne oraz inne funkcje turystyczne transportu miejskiego we Wrocławiu. Rozwój funkcji turystycznej transportu miejskiego Wrocławia na tle wybranych przykładów innych miast.
EN
Modes of transport as tourist attractions and other tourist functions of urban public transport in Wrocław. Development of public transport tourist function in Wrocław with reference to other cities.
17
Content available remote Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce
PL
Z istoty turystyki wymagającej zmiany miejsca pobytu wynika niezbędność transportu dla działalności turystycznej. W początkowych fazach rozwoju turystyki główną funkcją transportu było zapewnienie przewozu do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Rozwój sieci transportowej i środków transportu przyczynił się do zwiększenia dostępności walorów turystycznych oraz skrócenia czasu podróży i podniesienia jej komfortu. Możliwe było również zwiększenie liczby uczestniczących w podróżach - początkowo przez wzrost pojemności środków transportu, a później przez obniżanie jego kosztów. Współcześnie transport staje się dodatkowo odrębną atrakcją turystyczną, która skłania turystów do podjęcia decyzji o podróży turystycznej, przyczyniając się do zwiększenia liczby podróżujących.
EN
A consequence of transport for tourism development can be classified in three dimensions. a general determinant of tourism development, facilitation of tourism flow and creation of tourism attractions. Among different factors that determine the tourism development transport IS one of most significant ones. Transport originally conditioned the tourism which is an activity where a movement is essential. Basic fimctions of transport in tourism encapsulate access to tourism attractions and movement inside the tourism destination. The development of new means of transport and transport network contributed to improved access of tourism attractions, reduced joumey time and improved its comfort. The gradual increase in capacity of transport means and network contributed to a significant rise of tourism flow. Contemporary transport very often is a tourism attraction itself, which potentially enhance again the tourism statistics.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie historię kopalni .Ignacy. (.Hoym.). Zwrócono uwagę na wpływ, jaki miała zmieniająca się sytuacja polityczna na Śląsku na wybór patrona kopalni. Przedstawiono sylwetki dwóch patronów kopalni hr. C.G.H von Hoyma - ministra pruskiego do spraw Śląska oraz Ignacego Mościckiego - Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono możliwości wykorzystania zachowanych obiektów powierzchniowych kopalni jako atrakcji turystycznej Ziemi Rybnickiej.
EN
The article introduces briefly the history of .Ignacy" (.Hoym") coal mine. It brings attention to the fact how the changing political situation in Silesia influenced a choice of a patron of this mine. It presents the characteristic features of the two patrons of the mine - count C.G.H von Hoym, a Prussian minister for Silesia matters and Ignacy Mościcki, President of the Polish Republic. It also discusses a possibility of utilization of the preserved surface objects of the mine as a tourist attraction of Rybnik Region.
EN
Biebrza National Park is one of the biggest national parks in Poland. With regard to its unique natural values it is one of a kind in Poland and Europe, which increasingly attracts tourists. Kind, largeness, quality and tourist attractions influence opportunity of development of specific forms of tourist movement, trends and intensity of tourist usage. The aim of the article is to analyze and estimate Biebrza National Park's attractions of natural and cultural values and get to know the main motives of tourists' journeys and forms of leisure in the area. The research was done by a diagnostic survey method using a questionnaire technique.
EN
The work includes species characteristics of some representatives of the deer family (deer, fallow deer, roe-deer, elk) living in their natural environment or bred on a farm, which is becoming more and more frequent and which we can observe as eco- or agrotourism. In the latter case, deer or fallow deer breeding farms organized in a form of a “mini zoo” or producing valuable and very good meat or skins are of particular attraction.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.