Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 525

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Współczesna logistyka wymaga nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają obsługiwać tysiące paczek dziennie. Rosnące koszty, duże ilości zamówień, problemy z pozyskaniem pracowników to codzienne wyzwania centrów logistycznych, które wymuszają wręcz coraz krótszy czas przetwarzania zamówień. Wszystko to wpływa na coraz częstsze decyzje w zakresie chociażby częściowej automatyzacji procesów logistycznych.
PL
O korzyściach i wyzwaniach z zastosowania robotyzacji i automatyzacji w procesach logistycznych rozmawiamy Z Antonym Hayesem, dyrektorem ds. informatyki na Europę w GXO.
EN
In the presented paper, two different meshing strategies are compared to show the accuracy advantage of properly constructed mesh. For this purpose, it was necessary to automatize simulation process, in order to perform a number of calculations without the necessity of user interaction. Later, a method of results extrapolation as well as a way of judging mesh quality are introduced for more throughout comparison of presented discretization strategies. The latter method, called grid convergence index, is also used to calculate probability range of accurate result. To conclude, outcomes of this study are in agreement with general opinon on pracitces for an accurate CFD result. Structured O-type mesh with refinement at wall boundaries (often referred to as “inflation layers”) performs better than simple free mesh.
EN
This paper presents a design solution for a system used for the inter-operational transport of tanks. Thanks to its innovative design, this solution allows to carry out the processing and assembly of components on the tank without the need to change its orientation. The application of the solution allows for the reduction of line dimensions and its full automation. Thanks to the use of commercially available modular components for the construction of the system, the time and cost of its implementation has been significantly reduced. Pneumatic drives were used in the solution to reduce costs and optimise design. By using appropriately selected and configured actuators and controls, the expected efficiency and reliability of the system was achieved.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne systemu służącego do międzyoperacyjnego transportu zbiorników. Rozwiązanie to dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji pozwala na realizację procesu obróbki I montażu komponentów na zbiorniku bez potrzeby zmiany jego orientacji. Zastosowanie rozwiązania pozwala na ograniczenie wymiarów linii oraz pełną jej automatyzacja. Dzięki wykorzystaniu do budowy systemu dostępnych na rynku komponentów modułowych znacząco ograniczono czas oraz koszty jego wykonania.
EN
Currently, the topic of automation of logistic processes in warehouses is relevant. The article considers a control system of high level for a mobile robot with a differential drive with a maximum payload of 200 kg with motion simulation in the Matlab Simulink software product. Optimal control of drives based on brushless DC motors at the lower level has been developed. The transient time of low level control system is 1.067 seconds. The mobile robot control system in the minimum version consists of ten ultrasonic distance sensors located along the perimeter of the mobile robot body and of eight contrast band sensors.
EN
Efficiency is the result of the actions taken, described by the relation of the results obtained to the expenditures incurred. The main assumption of the described research project was to develop a significantly improved façade washing machine capable of working in adverse weather conditions, i.e. wind conditions. Among the many technological challenges, an important for the effectiveness of façade washing machines is the ability to efficiently move around the façade, determining the washing efficiency while maintaining constant contact of the machine with the façade and at the same time overcoming and avoiding obstacles, especially in changing weather conditions. Most of the solutions used will work in specific conditions. The research allowed to select a structural solution that allows to modify or develop the washing machine in such a way as to ensure the correct washing path of the façade regardless of weather conditions up to a wind speed of 40 km / h.
PL
Efektywność jest wynikiem podjętych działań, opisanym relacją uzyskanych wyników do poniesionych nakładów. Głównym założeniem opisywanego projektu badawczego było opracowanie znacząco ulepszonej myjki fasadowej zdolnej do pracy W niekorzystnych warunkach atmosferycznych, tj. wietrznych. Wśród wielu wyzwań technologicznych ważnym dla skuteczności myjek fasadowych jest możliwość sprawnego poruszania się po elewacji, określania efektywności prania przy zachowaniu stałego kontaktu maszyny z elewacją przy jednoczesnym pokonywaniu i unikaniu przeszkód, szczególnie w zmiennych warunkach atmosferycznych. Większość zastosowanych rozwiązań sprawdzi się w określonych warunkach. Badania pozwoliły dobrać rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na modyfikację lub rozbudowę pralki w taki sposéb, aby zapewnić prawidłową ścieżkę mycia elewacji niezależnie od warunków atmosferycznych do prędkości wiatru 40 km/h.
PL
Automatyzacja od wielu lat jest powszechnym zjawiskiem w sieciach IP. Jest to rozwiązanie szczególnie popularne w rozległych oraz większych sieciach lokalnych. Dzięki rozwojowi tego sektora, administratorzy mogą uchronić swoje sieci przed błędami, w których główną rolę odgrywa czynnik ludzki. Szczególny rozwój odnotował sektor odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań w sieci dzięki podejściu "infrastruktura jako kod" oraz dzięki wprowadzeniu i upowszechnieniu protokołów takich jak RESTCONF.
EN
Automation in networks has been a common phenomenon in wide area networks and larger local networks for several years. Thanks to the development of this sector, administrators can protect their networks from errors in which the human factor plays a major role. Particular development was recorded in the sector responsible for implementing new solutions in the network thanks to the approach of infrastructure as code and thanks to the introduction and dissemination of protocols such as RESTCONF.
PL
Nieustanny postęp technologiczny prowadzi do coraz większego uzależnienia pracowników budowlanych od zrobotyzowanych i zautomatyzowanych maszyn budowlanych. Pomimo wielu korzyści płynących z automatyzacji i robotyzacji sektora budowlanego istnieje wiele zagrożeń związanych ze stosowaniem zaawansowanych technologii. Pojawiające się nowe zagrożenia, które wynikają z interakcji maszyna/robot-człowiek, mogą zostać zminimalizowane poprzez poprawę jakości prowadzonych szkoleń pracowników. Jedną z możliwości podniesienia jakości takiego procesu jest prowadzenie szkoleń w warunkach wirtualnej rzeczywistości. W artykule przedstawiono wirtualne środowisko szkoleniowe dla zrobotyzowanych i zautomatyzowanych terenów budowy oraz wyniki uzyskane na podstawie kursu pilotażowego przeprowadzonego w ramach projektu o akronimie SafeCROBOT.
EN
Constant technological progress leads to an increasing dependence of construction workers on robotic and automated construction machines. Despite the many benefits of automation and robotization in the construction sector, there are many risks associated with the use of advanced technologies. Emerging new threats resulting from machine/robot-human interaction can be minimized by improving the quality of employee training. One of the possibilities to improve the quality of such a process is to conduct training in virtual reality. The article presents a virtual training environment for robotic and automated construction sites and the results obtained on the basis of a pilot course conducted as part of the project acronym SafeCROBOT.
9
Content available Wybrane zagadnienia robotyzacji w przemyśle FMCG
PL
Przedstawiono przykład robotyzacji w przemyśle FMCG. W szczególności scharakteryzowano wybrane czynniki determinujące automatyzację w branży FMCG. Dokonano oceny zastosowania w linii pakującej produkty kosmetyczne sortera butelek, wykorzystującego robota z systemem wizyjnym. Wskazano korzyści oraz problemy jakie wynikły po wdrożeniu.
EN
In this paper robotization in the FMCG industry were presented. In particular, selected factors determining automation in the FMCG industry were characterized. The implementation of a bottle sorter, using a robot with a vision system, for a line for packaging cosmetic products was assessed. The benefits and problems arising after the implementation were indicated.
PL
W dobie wszechobecnego Internetu i ponadczasoweo rozwoju nowoczesnych technologii, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Oszczędność czasu, mniejsze ryzyko popełnienia błędów i zwiększone tempo pracy to tylko kilka z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
PL
W 2021 roku liczba zainstalowanych robotów na świecie wzrosła rok do roku o 30% w samej UE o około 25%, przyrost w Europie Środkowej i Wschodniej wyniósł prawie 50%, a Polska wyróżnia się na tym tle ze wzrostem ponad 50% - mówi w rozmowie z Januszem Mincewiczem dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, zastępca dyrektora w Biurze Dyrektora Centrum w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
PL
OMRON Europe wyznacza pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 roku i kolejnych latach. Przemysł wytwórczy będzie w dalszym ciagu stawiał czoła wielu wyzwaniom, a uporanie się z nimi będzie związane z budowaniem odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Jednocześnie firmy muszą korzystać z nowych technologii - w tym czujników robotyki, 5G czy sztucznej inteligencji - aby sprostać problemom wynikającym z wyzwań społecznych.
PL
W artykule przedstawiono definicję, budowę i możliwości wdrożenia koncepcji cyfrowego bliźniaka w obszarze zarządzania obiektem budowlanym, w tym infrastrukturą mostową. Przywołano założenia i etapy jego powstawania, wskazując na rolę badań pod próbnym obciążeniem przy weryfikacji i aktualizacji modelu obliczeniowego MES, będącego jedną z kluczowych składowych całego systemu. Posługując się przykładem rzeczywistego obiektu mostowego, opisano możliwość wykorzystania modelu BIM w procesie generowania modelu obliczeniowego, wyniki badań pod próbnym obciążeniem oraz zagadnienia kalibracji modelu MES ze szczególnym uwzględnieniem roli zweryfikowanych modeli BIM i MES w strukturze cyfrowego bliźniaka.
EN
The paper presents the definition, framework, and possible implementation of the digital twin concept in the field of building asset management, including bridge facilities. The assumptions and stages of its creation are described, indicating the role of load testing in the validation and updating as one of the key components of the entire system. Using the example of a real bridge, the possibility of using the BIM model in the process of generating a computational model, the results of load tests and the process of calibration of the FEA model are described, with particular emphasis on the role of the verified BIM and FEA models in the digital twin framework.
14
Content available Automation and robotization in civil engineering
EN
The construction industry plays a vital and significant role in national and global economies. Its development is closely related to automation and robotization processes, which are still much less developed in the construction industry than in other industries, such as the manufacturing sector. This contributes to both the low productivity of the construction industry itself and the risky working conditions. Due to the rapid development of computer hardware and software over the last few decades, significant progress can be observed in the development of work related to robot control modules as well as work related to design, mapping and planning. This article concerns the current and increasingly important issues related to the need to increase the pace of construction investments as well as the issue of the use of technology in the process of automation and robotics in civil engineering. The authors of the article showed how both of these processes contribute to the development of the construction sector. This paper presents the advantages of the introduction of BIM technology and shows how great a role this technology can play in the automation and robotization of construction processes. As an excellent example of robotization of construction processes, constantly developing 3D printing technology is presented in the article.
PL
Branża budowlana odgrywa istotną rolę w gospodarkach krajowych i światowych. Jej rozwój jest ściśle związany z procesami automatyzacji i robotyzacji, które w budownictwie nadal są znacznie mniej rozwinięte niż w innych branżach, których przykładem może być sektor wytwórczy. Przyczynia się to zarówno do niskiej produktywności samej branży budowlanej, jak i ryzykownych warunków pracy. W związku z szybkim rozwojem na przestrzeni ostatnich kilku dekad sprzętu komputerowego i oprogramowania można zaobserwować znaczny postęp w rozwoju prac związanych z modułami sterowania robotami a także prac związanych z projektowaniem, mapowaniem i planowaniem. Niniejszy artykuł dotyczy stale aktualnej i coraz bardziej istotnej ze względu na konieczny wzrost realizacji tempa inwestycji budowlanych problematyki wykorzystania technologii w procesie automatyki i robotyki w budownictwie. Autorzy wskazali, jak oba te procesy przyczyniają się do rozwoju sektora budownictwa. W niniejszej pracy przedstawiono zalety wprowadzenia technologii BIM, a także wskazano, jak wielką rolę ta technologia może odegrać w automatyzacji i robotyzacji procesów budowlanych. Jako doskonały przykład robotyzacji procesów budowlanych przedstawiono stale rozwijaną technologię druku 3D.
EN
Purpose: the main aim of the article is to determine whether demographic changes and automation threaten the development of the labor market. Design/methodology/approach: theses and research questions presented in the article were verified by means of qualitative research conducted among representatives of national trade union organizations. Findings: the conducted research and analyses show that breaking the mental barriers to demographic changes and automation in order to strengthen their acceptance may play a decisive role in creating the development of the labour market. Originality/value: As evidenced by numerous sources cited in the text, the pursuit of development – in the phase of demographic change and the dynamic growth of automation – directly leads to economic growth in the dimension of both the state and local communities – favoring the social dimension of the individual and strengthening the human feeling of fullness of life.
EN
The aim of this paper is to study and highlight various effects of automizing urban light rail transport systems by examining the impact of such structures on common users, as well as the expenditures and operational costs involved. By providing an overview of different transportation networks through the three categories of expenditure— transportation, maintenance, and administration—an idea of the general operational cost can be established. Additionally, by indicating the aforementioned cost, the effect of the grade of automation on costs can be determined and explained. However, this paper does not include an attempt to estimate these costs; it only states what may affect such costs. Furthermore, the factor of safety is considered by underlining the changes expected to occur with the implementation of such networks. The implementation of autonomous rail systems would result in lower operational costs, which is discussed in this paper based on another study. At the same time, the factor of safety was also observed as simultaneously increasing, as were the overall experiences of users, both in terms of aesthetics and function. The only setback found by the research is that some users would be reluctant to use a network without an operator.
EN
The article presents a design solution for a tool for the automatic release and assembly of washers on ISO pins in order to prevent a heating mat from moving during tank forming. This solution minimizes the risk that washers get displaced. It also ensures safe and controlled release of washers without the assembly process.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia służącego do zautomatyzowanego wydawania i montażu podkładek na kołkach ustalających w celu zabezpieczenia maty grzejnej przed przesunięciem w trakcie procesu formowania zbiornika. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko obecności podkładek poza miejscami do tego przeznaczonymi. Zapewnia również możliwość bezpiecznego kontrolowanego wydania podkładek bez realizacji montażu.
PL
W artykule przedstawiono przegląd otwarto-źródłowych narzędzi administracyjnych dla bezprzewodowych sieci lokalnych. W ramach pracy zaproponowano zbiór narzędzi administratora sieci WLAN.
EN
This article provides an overview of open source administrative tools for wireless LANs. As part of the work, an optimal set of WLAN administrator tools was proposed.
PL
Prezentowana praca ma na celu przybliżyć pojęcie automatyzacji zarządzania usługami oferowanymi przez środowisko VMware Horizon w środowisku infrastruktury akademickiej z zastosowaniem dostarczanego API oraz zaproponować gotowy model projektu zarządzania usługami. Szczególny nacisk został położony na automatyzację tworzenia pul maszyn wirtualnych oraz opracowanie wygodnego i niezawodnego interfejsu użytkownika. Dodatkowo przedstawiona analiza pozwala użytkownikom na lepsze zrozumienie mechanizmów działania systemu.
EN
The presented work aims to introduce the concept of VMware Horizon services automation in an academic infrastructure environment using the provided API and to propose a ready-to-use project model. Particular emphasis is placed on automating the creation of virtual machine pools and preparation of a convenient and reliable user interface. In addition, the presented analysis allows novice users to better understand the mechanisms of system operation.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.