Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1414

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
PL
W artykule opisano: funkcje, strukturę i znaczenie budowania mikrosieci w systemie elektroenergetycznym z punktu widzenia stabilności, rosnącej podatności na awarie zasilania, ograniczenia poboru energii z dużym śladem CO2. Wprowadzenie do struktur sieciowych magazynów energii oraz technologii wodorowej stanowi ważny kierunek rozwoju i wzmacniania dystrybucyjnych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia. Dodatkowo opisano przykład zastosowania mikrosieci dla zakładu komunikacji miejskiej, który wpisuje się w elementy transformacji energetycznej kraju w aspektach elektromobilności.
EN
The article describes the functions, structure and importance of building a microgrid in the power system from the point of view of stability, increasing susceptibility to power failures, limitation of energy consumption with a large CO2 footprint. The introduction of energy storage and hydrogen technology into the grid structures is an important direction for the development and strengthening of medium and low voltage distribution power networks. In addition, an example of the use of microgrids for a public bus depot plant was described, which fits into the elements of the country’s energy transformation in aspects of electromobility.
3
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
EN
Aim: The aim of the article is to verify the fire resistance of aluminum-glass construction partitions with a parallel structure. The paper presents the results of tests in a fire chamber of a selected partition, a leading national manufacturer of aluminum-glass systems. The results of the fire tests were used to validate a simple parallel model of the reliability of non-renewable systems. Introduction: Fire-retardant properties of partitions made of glass and aluminum profiles determine their ability to stop the spread of fire by closing the fire in separate zones. Fire resistance of such partitions is measured according to various criteria, in particular the requirements concern: stability R (glass does not break), tightness E, radiation limitation W and insulation I. The tightness requirement E means that the partition effectively protects the fire compartment against flames, smoke and hot gases. The insulating postulate I means that the average temperature of glass and the profiles on the surface of the partition on the protected side does not exceed the contractual value during the nominal duration of the fire. The measure of fire resistance of a partition is time t, expressed in minutes, in which the structure of an aluminum-glass partition meets one or more of the criteria listed. Methodology: The experimental database consists of the results of routine fire resistance tests of system building partitions obtained in the certification process of selected facade systems. Interpretation of the obtained results of laboratory tests was based on simple models of reliability of non-renewable systems. Conclusions: The graphs of average temperature increase on the outer surface of the tested glass are the same in each case in terms of quality and quantity. Up to about 70% of the nominal fire resistance, the temperature increase is linear, followed by a non-linear phase according to a concave curve. The course of the temperature-rise curves on the outer surface of aluminum profiles is qualitatively different. The graphs are non-linear, convex from the beginning of heating, with the inflection point reached after about 20 minutes of the test. The obtained results may indicate that the multi-chamber structure of aluminum profiles does not ensure a parallel reliability structure, because the object has a quasi-parallel structure. The presented results of the temperature-rise curves and their reliability interpretation require confirmation in further laboratory tests of aluminum-glass partitions with a different structure of panes and profiles.
PL
Cel: Celem artykułu jest weryfikacja eksperymentalna odporności ogniowej przegród budowlanych aluminiowo-szklanych o strukturze równoległej. W pracy przedstawiono wyniki badań w komorze ogniowej na przykładzie przegrody wiodącego krajowego producenta systemów aluminiowo-szklanych. Wyniki testów ogniowych wykorzystano do walidacji prostego modelu równoległego niezawodności systemów nieodnawialnych. Wprowadzenie: Właściwości ognioochronne wykonanych ze szkła i profili aluminiowych przegród budowlanych określają ich zdolność do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia poprzez zamknięcie pożaru w wydzielonych strefach. Odporność ogniowa takich przegród jest mierzona wg różnych kryteriów. W szczególności wymagania dotyczą: stabilności R (szkło nie pęka), szczelności E, ograniczenia promieniowania W i izolacyjności I. Postulat szczelności E oznacza, że przegroda skutecznie chroni strefę wydzielenia pożarowego przed płomieniami, dymem i gorącymi gazami. Z kolei postulat izolacyjności I świadczy o tym, że średnia temperatura szyb i profili na powierzchni przegrody po stronie chronionej nie przekracza umownej wartości w nominalnym czasie trwania pożaru. Miarą odporności ogniowej przegrody jest czas t wyrażony w minutach, w którym konstrukcja przegrody aluminiowo-szklanej spełnia jedno lub kilka z wymienionych kryteriów. Metodologia: Bazę danych doświadczalnych stanowią wyniki rutynowych badań odporności ogniowej systemowych przegród budowlanych otrzymane w procesie certyfikacji wybranych systemów fasadowych. Interpretację wyników badań laboratoryjnych oparto na prostych modelach niezawodności systemów nieodnawialnych. Wnioski: Wykresy przyrostu temperatury średniej na zewnętrznej powierzchni badanych szyb są w każdym wypadku jakościowo i ilościowo takie same. Do momentu osiągnięcia około 70% nominalnej ogniochronności przyrost temperatury jest liniowy, po czym następuje faza nieliniowa wg krzywej wklęsłej. Jakościowo inny jest przebieg krzywych przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni profili aluminiowych. Wykresy są od początku nagrzewania nieliniowe, wypukłe, z punktem przegięcia osiągniętym już po około 20 minutach testu. Otrzymane rezultaty mogą wskazywać, że wielokomorowość profili aluminiowych nie zapewnia struktury niezawodnościowej równoległej, ponieważ obiekt ma strukturę quasi-równoległą. Przedstawione wyniki krzywych przyrostu temperatury i ich interpretacja niezawodnościowa wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach laboratoryjnych przegród aluminiowo-szklanych o innej konstrukcji szyb i profili.
5
EN
The method of the stochastic Markov process used for the analysis of operation of a training aircraft - Diamond DA 20-C has been presented in the article. This was performed by analysing the transitional processes of the exploitation process and determining the probability of technical objects staying in particular exploitation states. Markov stochastic processes have been used as a model to determine the readiness of aircraft - Diamond DA 20-C for specific tasks. In order to find out the readiness of the explored aircraft, the probability of being in one of the investigated states has been determined. The analysed states included: standby, pre-flight service, flight, interstate service, after-flight service and hangar service. Selected and described methods, tools and methodologies as well as their application are the basic set of knowledge for the analysis and assessment of the safety condition of training aircraft.
EN
Resilience of Critical Infrastructure (CI) facilities defined as a capacity for further operation even upon changes that may result from natural or human-made disasters is extremely important from the perspective of functioning of society. Resilience of critical infrastructure facilities may be developed by taking such activities as introducing changes to their structure based on results of simulations of functioning of CI facilities. Another solution is to make use of computer simulations for better preparation of persons responsible for the functioning of CI facilities. This article describes a reference CI facility with potential scenarios of development of emergency situations and with a set of optional courses of an emergency situation. The scenarios were used to prepare a training application based on virtual reality techniques with an interface allowing a wide spectrum of interactions with a virtual environment, including commands issued to other employees, to be executed.
PL
Odporność obiektów Infrastruktury Krytycznej (IK) definiowana jako zdolność do dalszego działania nawet po wystąpieniu zmian, których źródłem mogą być katastrofy naturalne lub te spowodowane przez człowieka, jest niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Zwiększanie odporności obiektów infrastruktury krytycznej może być realizowane dzięki działaniom takim jak wprowadzanie zmian do ich budowy na podstawie wyników symulacji funkcjonowania obiektów IK. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie symulacji komputerowych do lepszego przygotowania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektów IK. W artykule opisano referencyjny obiekt IK wraz z potencjalnymi scenariuszami rozwoju sytuacji kryzysowych wraz zestawem wariantów przebiegu sytuacji kryzysowej. Scenariusze te zostały wykorzystane do przygotowania aplikacji szkoleniowej bazującej na technikach rzeczywistości wirtualnej z interfejsem umożliwiającym realizację szerokiego spektrum typów interakcji z środowiskiem wirtualnym, w tym wydawanie poleceń innym pracownikom.
EN
Reliability of power converter in the electric drivetrain of a vehicle can be a criterion for the comparison of various converter topologies, cooling system designs and control strategies. Therefore, reliability prediction is important for the design and control of vehicles. This paper presents an approach for quantitative evaluation of the reliability of converters for multiphase motor drives for electric vehicles (EVs) after considering the driving cycle. This paper provides a good background of reliability quantification so that it is easy to extend the presented approach to other applications. The models of subsystems have been selected to have excellent computational efficiency with good accuracy which is necessary for simulating long driving cycles. A simple vehicle model is used to obtain the traction motor torque demand for various points of the driving cycle. A multiphase interior permanent magnet synchronous motor has been used for traction motor. The operating voltage and currents of the motor are found using maximum torque per ampere (MTPA) control of IPMSM. The analytical loss calculation has been used to find the losses of switching devices of the converter. A thermal model of silicon carbide (SiC) MOSFET has been used to calculate junction temperature from the losses. The model developed here gives the failure rate and mean time between failures (MTBF) of switching devices of the inverter, which can be used to determine the failure rate. The model has been used to find the transition probabilities of a Markov model which can be used to quantify the reliability of converters of multiphase electric drives.
EN
In the era of renewable energy, offshore wind farms play a very important role. The number of such installations in Europe is increasing rapidly. With the growing capacity of wind turbines installed in these farms (3, 5, 10 MW), the profitability of this type of energy systems plays an increasing role. The number of wind energy turbines installed at offshore wind farms is growing constantly as well. Once installed, the power plants must be under constant technical supervision, with reliability of electronic communication systems being a particularly important aspect in the operation of offshore wind farms. Considerations focusing on this subject form the very core of this paper. After an introduction to offshore wind farms, the following aspects will be discussed: redundant topologies, e.g. multiple HiPERRings, redundant switches and routers within the backbone networks, redundancy of the transmission media used, alternative transmission technologies, e.g. WLANs (IEEE 802.11h, IEEE 802.11g). Finally, requirements applicable to reliable electronic communication systems used in offshore wind farms will be formulated.
EN
The main idea of the current research is to apply customer satisfaction level Key Performance Indicators (KPIs) for supply chain reliability improvement. The Supply Chain Operations Reference (SCOR) model-based KPI metrics increase the quality of product/service by monitoring, visualising, and digitalising directly involved processes. In the long run, the solution will ultimately help reduce/eliminate the number of customer reclamations in the supply chain. An industry-oriented performance measurement model based on SCOR can be easily adapted for different sectors. The approach proposed in the current research is based on identifying key factors of supply chain performance of the SCOR model connected with the predictive and diagnostic capability of Bayesian Believe Networks. The difference in performance can be reached via applying the best practices to processes, affecting the performance on a larger scale.
PL
Opracowanie dotyczy wyznaczania gotowości technicznej samochodów eksploatowanych w systemie transportowym z oczekiwaniem na funkcjonowanie. W taki sposób eksploatowane są samochody w systemach likwidacji klęsk żywiołowych czy wojskowym. Wyznaczanie gotowości pojazdów według średniej liczby uszkodzeń bez uwzględnienia intensywności ich użytkowania oraz przebiegu od początku eksploatacji uniemożliwia dokładną ocenę gotowości technicznej poszczególnych pojazdów na daną chwilę. W artykule autor przedstawia próbę uzasadnienia tezy, że wyznaczanie gotowości operacyjnej pojazdów w szczególności eksploatowanych z oczekiwaniem, obejmując gotowość funkcjonalną i gotowość zadaniową, wymaga monitorowania uszkodzeń w czasie dla każdego eksploatowanego pojazdu z osobna.
EN
This paper is focused on determining the technical readiness of cars in a transport system scheduled to be operated. In this way, cars are used in natural or military disaster recovery systems. Determining the technical readiness according to the average number of defects without taking account of the intensity of using them and mileage at the beginning of operation preventsfrom making a detailed assessment of the technical readiness of particular cars up to date. This manuscript attempts to prove a thesis that determining the operational readiness of cars, especially those scheduled to be operated, including functional and task readiness, requires monitoring of damages in time separate for every car.
EN
The article presents the test results of the surface quality parameters after broaching of heat-resistant steels of grades: 1.7335 (13CrMo4-5) and 1.4841 (X15CrNiSi25-20). The aim of the work is to determine the technological methods of obtaining the lowest treated surface roughness, surface layer hardening and the elimination of surface defects after broaching. To investigate the influence of cutting conditions (cutting speed, tool geometry and feed) on surface roughness and hardness, the physical modeling method of the broaching was used. As a result of the research, recommendations for improvement of the main parameters of the surface layer quality when broaching samples from selected grades of heat-resistant steels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów jakości powierzchni po przeciąganiu stali żaroodpornych gatunków: 1.7335 (13CrMo4-5) i 1.4841 (X15CrNiSi25-20). Celem pracy jest określenie technologicznych sposobów uzyskania najmniejszej chropowatości obrobionej powierzchni, korzystnego poziomu umocnienia warstwy wierzchniej i eliminacji defektów powierzchniowych po obróbce skrawaniem. Aby zbadać wpływ warunków skrawania (prędkości skrawania, geometrii narzędzia i prędkości posuwu) na chropowatość i umocnienia powierzchni, zastosowana została metoda modelowania fizycznego procesu przeciągania. W wyniku badań opracowane zostały rekomendacje dotyczące podniesienia głównych parametrów jakości warstwy wierzchniej podczas przeciągania próbek z wybranych gatunków materiałów żaroodpornych.
EN
The aim of the research was to analyze the strength parameters of epoxy-glass sandwich composites with the addition of rubber recyclate. Material samples were subjected to a static tensile test performed on a universal testing machine in accordance with the current standard for fiber-reinforced composite materials. The test results showed that the addition of rubber recyclate increases the plastic parameters of the composite, which allows considering the use of the tested material for structures loaded with the vibration and noise scale. The use of rubber recyclate to modify the strength parameters of the composite allows to reduce the amount of rubber waste and ensures the durability of the new material.
PL
Celem badań była analiza parametrów wytrzymałościowych kompozytów przekładkowych epoksydowo-szklanych z dodatkiem recyklatu gumowego. Próbki materiałów poddano statycznej próbie rozciągania przeprowadzonej na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej zgodnie z aktualną normą dla materiałów kompozytowych zbrojonych włóknami. Wyniki badań wykazały, iż dodatek recyklatu gumowego zwiększa parametry plastyczne kompozytu, co pozwala na rozważenie zastosowania badanego materiału na konstrukcje obciążone znacznymi drganiami i hałasem. Zastosowanie recyklatu gumowego w celu modyfikacji parametrów wytrzymałościowych kompozytu umożliwia zmniejszenie ilości odpadów gumowych i zapewnia niezawodność wytrzymałościową nowego materiału.
EN
Making transport sentences requires taking into account many external and internal factors dependent on changes taking place on the shipping market. The place, time and type of transported cargo, etc., have an impact on the complexity of the transport system structure, which is why it is important to explore the possibilities and create transport optimization models throughout the entire cargo supply chain and analyze issues related to their organization, which affects the safety and reliability of thistype of systems. The aim of the article is to present and analyze the concept of the agro cargo supply chain model using inland navigation, in the relations between Poland and the Federal Republic of Germany on the example of the Capital Group OT Logistics S.A. (OTL SA Capital Group). Taking into account the complexity and structure of transport tasks, it is important to look for optimal solutions in the field of transport. Each supply chain model includes only certain selected factors that have a limited impact on the volatility of the transport. It is not possible to build a model that would fully recreate the behavior of the object, with all possible external influences. The article considers the optimization model of inland wheat transport to final consumers, which predicts a constant demand for cereal loads in certain time segments. This model does not provide any rapid domestic fluctuations in demand for wheat at certain time intervals.
PL
Wykonywanie zdań przewozowych wymaga uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zależnych od zmian zachodzących na rynku żeglugowym. Miejsce, czas i rodzaj transportowanego ładunku itp. mają wpływ na złożoność struktury systemów transportowych, przez co istotne jest badanie możliwości i tworzenie modeli optymalizacji przewozów w całym łańcuchu dostaw ładunków oraz analiza zagadnień związanych z ich organizacją, co wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność tego typu systemów. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza koncepcji modelu łańcucha dostaw ładunków agro, z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, w relacjach Polska –Niemcy na przykładzie Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. (GK OTL SA). Biorąc pod uwagę złożoność i strukturę zadań przewozowych istotne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania transportu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Każdy model łańcucha dostaw uwzględnia tylko pewne wybrane czynniki, które mają ograniczony wpływ na zmienność przewozu. Nie jest możliwe zbudowanie modelu, który w pełni odtworzyłby zachowanie obiektu, przy wszelkich możliwych oddziaływaniach zewnętrznych. W artykule rozpatrzono model optymalizacji śródlądowych przewozów pszenicy do odbiorców końcowych, który przewiduje stały popyt na ładunki zbożowe w określonych odcinkach Model ten nie przewiduje gwałtownych wewnątrz krajowych wahań popytu na pszenicę w określonych odcinkach czasowych.
PL
W artykule omówiono podstawowe informacje dotyczące układów magazynowania energii i zwiększania niezawodności zasilaczy UPS.
EN
The article discusses the basic information about energy storage systems and increasing the reliability of UPS.
EN
Residual current devices (RCDs) are most popular devices used in low-voltage installations for protection against electric shock and fire. In cases of high risk of electric shock the application of RCDs is mandatory. Currently, the spread of local direct current (DC) microgrids is widely considered. This creates new challenges for protective systems, in particular those based on RCDs. The main purpose of the research is to test the operation of B-type RCDs by simulating the conditions that may occur in DC microgrids as well as assessment of the effectiveness of electrical safety with the use of such RCDs. The research has revealed that theoretically identical RCDs in terms of technical data can have different tripping properties, including no reaction to residual direct current, which poses a risk of electric shock. This signalizes the necessity of extension of the normative tests performed by manufacturers. The scope of these additional RCDs tests is indicated, from the point of view of the persons’ safety in DC microgrids.
EN
The reliability of the mechanical properties of any product plays an important role in the longevity of the product to work properly under various working conditions. In the present study, the effect of preparing brass alloy on its mechanical properties was experimentally studied. Samples of brass (60% Cu-40% Zn) were prepared by hot iso-stating pressing (HIP) sintering method and some main mechanical tests were performed on them included porosity, density, hardness and compression tests. Results of these tests were compared with corresponding tests on commercial brass alloys produced by casting in order to show the effect of the method of preparing on their mechanical properties. There was a significant improvement in the hardness and strength of the sintered alloy due to the increasing in density and decreasing in porosity comparing with the corresponding other casting's alloys. Results showed an improvement in the density values by 8.4% as a result of the significant reduction in the porosity values from 8.65% to about 0.43%. As a result, the strength of the alloys prepared by the heat pressing method has jumped to a value of 600MPa compared to the traditional castings that have a strength of 343MPa.
EN
This article engages in detailed discussion of the material properties of water pipes made of polyethylene (PE). It describes the influence of properties of the material (including its geometric dimensions) on the level of reliability of pipelines made from PE 100. Values for the index of reliability obtained from analyses carried out using probabilistic methods were compared with those recommended for the index in regard to a reference period of 50 years and different Reliability Classes (RCs). The fully probabilistic (3rd level) method - Monte Carlo simulation method was used to analyze the reliability. The probabilistic calculations were carried out with account taken of different values for the coefficient of variation describing material parameters, adopted as random variables; as well as the correlations between them. The work detailed here reports an influence of material geometry on the reliability index reported for the analysed pipeline made from PE. Where the analysed PE pipe was associated with a coefficient of variation for wall thickness at or over 0.07, this denoted non-compliance with standard PN-EN 1990:2002 as regards the minimum level of reliability recommended for a reference period of 50 years and Reliability Class RC2.
PL
W artykule szczegółowo omówiono właściwości materiałowe rur wykonanych z polietylenu PE. Określono wpływ właściwości materiału, w tym wymiarów geometrycznych na poziom niezawodności przewodów wodociągowych wykonanych z PE 100. Otrzymane wartości wskaźnika niezawodności z analiz wykonanych metodami probabilistycznymi porównano z zalecanymi wartościami wskaźnika niezawodności dla okresu odniesienia 50 lat i różnych klas niezawodności (RC). Obliczenia probabilistyczne przeprowadzono uwzgledniając różne wartości współczynników zmienności parametrów materiałowych przyjętych jako zmienne losowe oraz korelacji pomiędzy nimi. W celu określenia wpływu geometrii materiału na wartość wskaźnika niezawodności przewodów wodociągowych wykonanych z PE 100 przyjęto rurę o średnicy zewnętrznej dn = 110 mm oraz grubość ścianki en = 6,6 mm. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono wpływ geometrii materiału na wartość wskaźnika niezawodności dla analizowanego przewodu wodociągowego wykonanego z PE. Przeprowadzone analizy probabilistyczne dotyczące niezawodności rury PE100 potwierdziły, że wzrost współczynników zmienności materiałów powoduje istotny spadek wskaźnika niezawodności. W przypadku analizowanego przewodu wodociągowego wykonanego z PE i współczynnika zmienności dla grubości ścianki wiekszego od 0,07 nie są spełnione wymagania normy PN-EN 1990:2002 odnośnie minimalnego poziomu niezawodności zalecanego dla okresu odniesienia 50 lat i klasy niezawodnosci RC2. Dla pozostałych klas warunek niezawodności jest spełniony.
EN
Steel slag stone can be used as a substitute for coarse aggregate in concrete. In this study, the performance of steel slag concrete (SSC) in the wall brick structure was analyzed. The specimens with a steel slag replacement rate of 0%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, and 50% were designed, and the slump, stability, and carbonation resistance were tested. The results showed that the slump decreased with the increase of the replacement rate of steel slag stone. At the 60th min, the slump of SSC50 was 74 mm, which was 25.25% smaller than SSC00. When the replacement rate was more than 30%, cracks or fractures appeared, and the stability was destroyed. Twenty-eight days after the carbonation experiment, with the increase of the replacement rate, the carbonation resistance of the specimen decreased, and the performance was best when the replacement rate was 25%. The experimental results show that the performance of SSC is the best when the replacement rate of steel slag stone is 25%, which can be further promoted and applied in practice.
EN
Having doubts about the adequacy of reliability level of satellite-derived precipitation products, along with their application in large number of hydrological models, has led to many studies on evaluating the efficiency of such data. In this study, two new procedures were proposed to compute reliability and certainty degrees of PERSIANN and TRMM 3B42RT data sets, and six traditional indicators were used to evaluate their validation. In addition, the cumulative density function (cdf) of the above-mentioned data sets was compared with the ground-based observations in 23 synoptic stations in Fars, Iran. The Kolmogorov–Smirnov test was performed using the data sets at 5% significance level which led to the result of null hypothesis that was not being rejected, suggesting that the satellite-derived daily precipitation data (SDDPD) and ground based observations are drawn from the same distribution. Results indicated that TRMM and PERSIANN follow quite similar probability pattern of ground-based observations in arid and semiarid climate, respectively. However, data probability pattern of TRMM cannot be considered similar to ground-based observations in arid region, neither can PERSIANN in semiarid climate. Among common cross-validating attributes, the values of ME and BIAS, in addition to RMSE and MAE, led to the conclusion that in PERSIANN, the rainfall daily rates are almost underestimated while TRMM overestimates the values mainly in semiarid regions. Moreover, the PERSIANN was found to be significantly correlated with IDM (De Martonne aridity Index), and the values of underestimation increased with growth of the index. The reliability values of SDDPD over the study area, for both TRMM and PERSIANN, show the reverse trend with increasing IDM in almost all acceptable error intervals. Along with effects of climate conditions, the reliability degrees of PERSIANN seem quite more consistent at different acceptable error intervals in comparison with the corresponding values of TRMM. In addition to validity and reliability, the error entropy of SDDPD, as an index for uncertainty degree, increases as the IDM rises, which is theoretically corresponds with reliability concept. However, in comparison with PERSIANN, TRMM data set, overall, has higher degree of uncertainty. In addition, to evaluate effect of daily rainfall intensity on the uncertainty degree of SDDPD, the uncertainty degree slightly increases as daily rainfall intensifies to about 15 mm/day. But for higher daily rainfall intensities, on the other hand, the uncertainty degree seems to gradually decline as the daily rainfall increases.
20
Content available remote A study of health management of LWD tool based on data-driven and model-driven
EN
Electromagnetic wave logging-while-drilling (LWD) tool plays an important role in unconventional oil and gas exploitation and deep-sea oil and gas resource exploration process. The reliability such as reliable life and durability of the tool can control drilling efficiency and production cost in extreme environmental conditions. In this paper, main faults of the electromagnetic wave LWD tool have been analyzed when it working to the drilling site. Failure time of antenna coils, circuit boards, and power supply have been recorded. Therefore, failure mode and failure mechanism can be analyzed of the tool. Secondly, a fault analysis model of electromagnetic wave LWD tool based on Weibull distribution model has been built up, and by using this fault analysis model the reliable life and the remaining useful life of antenna system can be calculated. The last, the goodness-of-ft test can be operated to Weibull distribution model by using Kolmogorov–Smirnov test. Study results show that the reliability and the law of fault occurrence of electromagnetic wave LWD tool can be directly reflected. And it has practical significance to reliability evaluation of the instrument system and joint optimization of safe operation and maintenance of the tool.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.