Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Rola oczyszczalni ścieków zaczyna wykraczać poza zapewnienie wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń przy niskim wskaźniku zużycia energii. Obiekty te rozszerzają swoją funkcję w kierunku odzysku zasobów i stają się istotnymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
Badania przeprowadzone w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie dowiodły, że możliwy jest odzysk ze stabilizatu nie tylko szkła, ale również frakcji palnych. To szansa na ograniczenie masy składowanych odpadów.
EN
Aiming at the technical bottlenecks existing in the current warp knitting machine control system such as jacquard drive circuit, the design method of self-boosting power supply circuit integrated with jacquard driver is proposed for the embedded warp knitting machine jacquard control system for miniaturization design. The voltage boost circuit designed can boost the low voltage from the input of the working power supply to the high voltage for the output to drive the oscillation of the piezoelectric ceramic jacquard needles. Since the circuit adopts energy storage inductance instead of current-limiting resistor to optimize the driving circuit, it not only limits the forward charging current of the piezoelectric ceramic, but also effectively realize the energy recovery function. The effectiveness of the design method is verified by simulation.
PL
Mając na celu techniczne wąskie gardła występujące w obecnym systemie sterowania maszyną do tkania osnowowego, takie jak obwód napędu żakardowego, zaproponowano metodę projektowania samowzmacniającego obwodu zasilania zintegrowanego ze sterownikiem żakardowym dla wbudowanego systemu sterowania żakardowego maszyny. Zaprojektowany obwód zwiększający napięcie może zwiększać niskie napięcie z wejścia zasilacza roboczego do wysokiego napięcia na wyjściu, aby napędzać oscylacje piezoelektrycznych ceramicznych igieł żakardowych. Skuteczność metody projektowania została zweryfikowana za pomocą symulacji.
PL
Technologia Waste to Energy, a więc unieszkodliwianie odpadów z odzyskiem energii i ciepła, zaczyna dostawać w Polsce zielone światło ze strony rządowej. Rośnie też akceptacja społeczna dla tej technologii, która pozwala rozwiązywać dwa problemy w jednym miejscu i czasie – obniżać koszty odbioru odpadów od mieszkańców oraz dostarczać do naszych domów energię i ciepło znacznie „czystsze” niż te produkowane w technologii węglowej.
EN
The paper discusses ways to implement in Ukraine one of the important tasks of the sustainable development strategy - minimization and rational use of waste. The concept of a circular economy is analyzed in terms of using the material and energy potential of waste on the example of countries with high Gross National Income (GNI) per capita (Finland) and countries with lower middle GNI per capita (Ukraine). The features of the municipal solid waste management optimization in Finland and Ukraine are highlighted. It is noted that the concerns about the municipal solid waste management have reached the state level and are provided with targeted national programs and action plans. The dynamics of generation and treatment of solid municipal waste in Finland in 2009-2018 and Ukraine in 2013-2019 is analyzed. The main attention in Ukraine is paid to the implementation of the European system of municipal waste management. The paper emphasizes that an important condition for the implementation of state and municipal programs for waste recycling is the study of the socioeconomic potential of the population and the contribution fractions of waste for the organization of the separate collection of waste components and creation an appropriate infrastructure. Under current situation, sensitization work with the population to increase the level of their environmental awareness and promote active participation in the implementation of municipal waste management programs is shown to be of great importance for Ukraine.
PL
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa przygotowała propozycje rozwiązań prawnych wspierających przedsiębiorców i pracowników sektora biogazowego, które mogą być zastosowane w tarczy antykryzysowej. Realizacja tych postulatów oznaczałaby cenne wsparcie mogące pomóc w zapobieganiu skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa.
9
Content available remote Power Buoy represented by the kinematic chain of a robot
EN
The aim of this paper is to present possibility of description the Power Buoy movement as an kinematic chain of manipulator. To simulate movement of the buoy more accurately it is necessary to present kinematic chain of a manipulator with more degrees of freedom. All possible movements should be taken into account. The robotic approach to energy harvester simplify finding the solution of movement description. In the paper a few ways of the buoy movement will be considered.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości opisu ruchu boi odzyskującej energię jako łańcuch kinematyczny manipulatora. Zasymulowanie ruchu boi w dokładniejszy sposób wymaga przedstawienia boi jako łańcuch kinematyczny manipulatora o większej liczbie stopni swobody. Wszystkie możliwe ruchy boi na fali powinny zostać rozważone. Podejście ze strony robotyki do odzysku energii upraszcza znalezienie rozwiązania do opisu ruchu. W artykule zostanie rozważonych kilka sposobów ruchu boi.
EN
The consumption of energy contributes significantly to the overall cost of operations and the environmental impact of the mining and mineral processing industry. However, despite a few notable exceptions, most of the resulting waste heat produced is dissipated, without recovery, into the environment. There is also a lot of stored heat in mine water which can be tapped into long after a mine has closed. There is, therefore, significant opportunity to improve the industry's sustainability through increasing the amount of waste heat recovered and repurposed.
11
Content available New Design of Quarry Gravitricity
EN
The consumption of electric energy in open pit mines or quarries maybe can achieve the consumption of all inhabitants of a city which it is according to their size and production of ore. in the other hand, View that the demand crescent of energy electric in the world, the limits of energetic resources in the third world, the increase of prizes operation and the maintenance of classic energy, the environmental consequences of classic energy and the benefic for using the autonomy system for production of electricity incites for searching the other sources responds the demands, To do this, we propose in this work a system equipped by generator for the creation of electrical energy resulting from the traffic of trucks in open pit mines whom situated in mountainous reliefs as knows a new kind of gravitricity.
PL
Zużycie energii elektrycznej w kopalniach odkrywkowych lub kamieniołomach może osiągnąć poziom zużycia energii w mieście, zużycie energii w kopalni zależy od rodzaju kopaliny i wielkości wydobycia. Przedstawiono zmiany popytu na energię elektryczną na świecie, ograniczenia zasobów energetycznych w Trzecim Świecie, proporcje udziału energii konwencjonalnej, konsekwencje środowiskowe wykorzystania energii oraz korzyści z wykorzystania z systemu autonomicznego produkcji energii elektrycznej. Wszystko to zachęca do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Autorzy zaproponowali w pracy system wyposażony w generator energii elektrycznej bazujący na odzysku energii z przemieszczania się ciężarówek w kopalniach odkrywkowych.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków AGV. Omówiono różne odmiany zasilania jednostek napędowych, ich zalety, wady oraz tendencje rozwojowe.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
EN
The article analyzes the risk factors related to the energy use of alternative fuels from waste. The essence of risk and its impact on economic activity in the area of waste management were discussed. Then, a risk assessment, on the example of waste fractions used for the production of alternative fuel, was carried out. In addition, the benefits for the society and the environment from the processing of alternative fuels for energy purposes, including, among others: reducing the cost of waste disposal, limiting the negative impact on water, soil and air, reducing the amount of waste deposited, acquisition of land; reduction of the greenhouse effect, facilitating the recycling of other fractions, recovery of electricity and heat, and saving conventional energy carriers, were determined. The analysis of risk factors is carried out separately for plants processing waste for alternative fuel production and plants producing energy from this type of fuel. Waste processing plants should pay attention to investment, market (price, interest rate, and currency), business climate, political, and legal risks, as well as weather, seasonal, logistic, technological, and loss of profitability or bankruptcy risks. Similar risks are observed in the case of energy companies, as they operate in the same external environment. Moreover, internal risks may be similar; however, the specific nature of the operation of each enterprise should be taken into account. Energy companies should pay particular attention to the various types of costs that may threaten the stability of operation, especially in the case of regulated energy prices. The risk associated with the inadequate quality of the supplied and stored fuels is important. This risk may disrupt the technological process and reduce the plant’s operational efficiency. Heating plants and combined heat and power plants should also not underestimate the non-catastrophic weather risk, which may lead to a decrease in heat demand and a reduction in business revenues. A comprehensive approach to risk should protect enterprises against possible losses due to various types of threats, including both external and internal threats.
PL
W artykule dokonano analizy czynników ryzyka związanego z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów. Omówiono kwestie istoty ryzyka oraz jego wpływu na działalność gospodarczą w obszarze zagospodarowania odpadów. Następnie dokonano oceny ryzyka na przykładzie frakcji odpadów stosowanych do produkcji paliwa alternatywnego. Wskazano również korzyści, jakie przynosi społeczeństwu i środowisku przetwarzanie ich w celach energetycznych, w tym m.in.: obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie negatywnego wpływu na wody, glebę i powietrze; zmniejszenie ilości i wielkości składowanych odpadów; pozyskanie terenów; zmniejszenie efektu cieplarnianego; ułatwienie recyklingu pozostałych frakcji; odzysk energii elektrycznej i cieplnej; oszczędność konwencjonalnych nośników energii. Analiza czynników ryzyka jest przeprowadzona oddzielnie dla zakładów przetwarzających odpady na paliwa alternatywne oraz zakładów wytwarzających energię z tego rodzaju paliw. Zakłady przetwarzające odpady powinny zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, rynkowe (cenowe, stopy procentowej, walutowe), koniunkturalne, polityczno-prawne i społeczne, a także ryzyko: pogodowe, sezonowe, logistyczne, technologiczne, utraty rentowności czy upadłości. Podobne ryzyka występują też w działalności zakładów energetycznych, ponieważ funkcjonują one w tym samym otoczeniu zewnętrznym. Również ryzyka o pochodzeniu wewnętrznym mogą być podobne, jednak należy uwzględniać specyfikę działalności każdego zakładu. W przedsiębiorstwach energetycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie różnego rodzaju kosztów, które może zagrozić stabilności funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacji regulowanych cen energii. Ważne jest ryzyko związane z nieodpowiednią jakością dostarczanych i przechowywanych paliw, które może zakłócić proces technologiczny i zmniejszyć wydajność pracy zakładu. Ciepłownie i elektrociepłownie nie powinny też bagatelizować ryzyka pogodowego niekatastroficznego, którego konsekwencją jest spadek popytu na ciepło i zmniejszenie wpływów z działalności gospodarczej. Kompleksowe podejście do ryzyka powinno uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi stratami z tytułu różnego rodzaju zagrożeń, płynących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i tkwiących wewnątrz zakładów produkcyjnych.
17
Content available Alternative fuel market in Poland
EN
The article discusses issues related to the generation, use, and transboundary movement of waste labeled with the code 191210 according to the waste catalogue regardless of its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodship reports related to waste management and information about transboundary shipments shared by the Chief Inspectorate of Environmental Protection were also used in the article. The imbalance in the amount of produced and energetically used alternative fuels in Poland in the years 2015 to 2017 has been confirmed. This affects the economy of the waste management sector involved in the production of alternative fuels. The oversupply causes the prices of alternative fuels to fall and increases the need for subsidies in the case of the recovery or disposal of alternative fuels of lower quality. In the near future one should expect a stabilization of the supply of combustible waste to the cement industry, which is now beginning to achieve its technological potential; this is due to a high degree of replacement of fossil fuels. One should also expect an increase in the demand for alternative fuels from the commercial power sector and heating sector. It has been shown that much more alternative fuel is imported than exported from Poland. The amount of imported alternative fuel in the market is relatively low compared to the amount of fuel produced in the country. This oversupply affects, although not significantly, the possibility of using domestic waste for energy recovery. The export of the alternative fuel produced in the country is a favorable phenomenon when there is no possibility of sale on the domestic market. It seems rational, especially in the case of exports from installations producing fuels in border provinces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem oraz transgranicznym przemieszczaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego, bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami oraz informacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015–2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Stwierdzono również, że do Polski trafia znacznie więcej importowanego paliwa alternatywnego, niż jest z niej wywożone w ramach eksportu. Ilość importowanego paliwa alternatywnego na rynku stanowi stosunkowo niewielką część w stosunku do ilości paliwa wytworzonego w kraju. Wpływa to, chociaż w sposób mało istotny, na zwiększenie luki w zakresie możliwości energetycznego wykorzystania krajowego strumienia tych odpadów. Eksport wytworzonego w kraju paliwa alternatywnego jest zjawiskiem korzystnym w sytuacji braku możliwości zbytu na krajowym rynku. Wydaje się to racjonalne, szczególnie w przypadku eksportu z instalacji wytwarzających paliwa w województwach przygranicznych.
18
Content available Rzeszowska ITPOE w pierwszym roku eksploatacji
PL
Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, zlokalizowana w rzeszowskiej elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przez 9 miesięcy swojego funkcjonowania przerobiła ok. 90 000 ton odpadów komunalnych. Wyprodukowała z nich ponad 120 tys. GJ ciepła oraz 40 tys. MWh energii elektrycznej. ITPOE, poprzez odzysk energii zgromadzonej w odpadach, zaspokaja w pełni zapotrzebowanie mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.
EN
In the article issues related to production and application of all kinds of waste with 191210 code are presented. In European Waste Catalogue the waste with 191210 code are denoted as combustible waste (waste-derived fuels), regardless its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodships’ reports related to waste management are applied in this article. The 191210 waste are generated by specialized waste-derived fuels producers or regional waste management installation in a mechanical-biological treatment. The amount of produced waste-derived fuels varied from 2.3 to 2.6 million tones in 2015-2017. The authors conclude, that there is no balance between the amount of production and energy recovery of combustible waste in Poland in 2015-2017. In 2017 about 2.3 million tones of waste-derived fuels were produced, while about 1.3 million tones were recovered and almost all the waste were applied in a cement industry. These changes have a significant impact on the economy of waste management sector, in the field of combustible waste production. The oversupply of the waste enforces waste price to decrease. In some cases it even causes a necessity of additional payment for recovery or disposal of low-quality waste. In the near future we should recon with stabilization of the combustible waste receiving level by the cement industry, which begins to reach limits of its technological possibilities. It is because the fossil fuel replacement by combustible waste is very high. The cement plants requires high quality waste, so they are very often enriched in R12 recovery process (exchange of waste for submission to other recovery processes R1-R11). We should also take into account the increase of combustible waste request by other installations, including power and heat facilities, like Stora Enso, PGE Energia Ciepła S.A. Rzeszów and Fortum in Zabrze. Also existing municipal waste incineration plants incinerate small amount of the waste-derived fuels.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015-2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie.
20
Content available remote Paliwo z odpadów jako atrakcyjna alternatywa dla branży energetycznej w Polsce
PL
Jednym z głównych problemów branży gospodarki odpadami w Polsce jest zagospodarowanie paliwa z odpadów, tzw. RDF (ang. Refused Derived Fuel), które potencjalnie może być źródłem energii elektrycznej i ciepła, jednak w kraju brakuje obecnie instalacji, gdzie mogłoby ono, być zgodnie z obowiązującym standardem, zagospodarowane. W świetle prawa zarówno w Polsce, jak też w Unii Europejskiej paliwo RDF jest nadal odpadem, co determinuje wymagania w zakresie jego odzysku. Obecnie cementownie są głównym odbiorcą paliw z odpadów w Polsce, jednak ich możliwości przerobowe są ograniczone. Ponadto cementownie stawiają paliwom wysokie wymagania jakościowe, które może spełnić wyłącznie niewielki strumień RDF z odpadów komunalnych. Aktualny brak możliwości zagospodarowania paliw z odpadów powoduje straty zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Wydzielana w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych frakcja kaloryczna odpadów jest magazynowana, co stwarza zagrożenie pożarowe, zwłaszcza przy wysokich temperaturach panujących w okresie letnim. W kontekście wzrostu cen węgla oraz konieczności zwiększenia udziału alternatywnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, paliwa z odpadów stanowią bardzo atrakcyjne i dostępne lokalnie paliwo dla energetyki. Paliwa z odpadów komunalnych o niższej wartości opałowej (do 11 MJ/kg) wykazują wyższy niż paliwa wysokoenergetyczne udział frakcji biodegradowalnej, która w świetle obowiązujących przepisów może zostać zakwalifikowana jako OZE. Ich wykorzystanie pozwala więc na uniknięcie części opłaty za uprawnienia do emisji CO2, co w kontekście obserwowanego drastycznego wzrostu cen tych uprawnień stanowi niewątpliwie dużą zaletę dla danej elektrowni czy ciepłowni.
EN
One of the main problems of the waste management industry in Poland is the management of waste fuels, so-called RDF (Refused Derived Fuel), which can potentially be a source of electricity and heat, but the country currently lacks installations where it could, in accordance with the applicable standard, be recovered. In the light of the law, both in Poland and in the European Union, RDF is waste, which determines the requirements for its recovery. Currently, cement plants are the main recipient of waste fuels in Poland, but their processing capacity is limited. In addition, cement plants have high quality requirements for fuels, which can only be met by a small stream of RDF from municipal waste. The current lack of possibility to manage RDF causes both economic and ecological losses. The caloric fraction of waste separated in municipal waste treatment installations is stored, which creates a fire hazard, especially at high temperatures prevailing in the summer. In the context of rising coal prices and the need to increase the share of alternative energy sources in the national energy mix, RDF constitute very attractive and locally available fuel for the power industry. Fuels from municipal waste with lower calorific value (up to 11 MJ/kg) show a higher share of biodegradable fraction than high-energy fuels, which in the light of the applicable regulations, may be classified as RES. Their use allows to avoid a part of the fee for CO2 emission allowances, which in the context of the observed drastic increase in the prices of these allowances is undoubtedly a great advantage for a given power plant or heating plant.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.