Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vacuum titanizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości warstw duplex typu TiC+(Ni-W) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej pokrytej elektrolitycznym stopem niklu z wolframem. Przeprowadzono porównanie pomiędzy warstwami duplex typu TiC+(Ni-W) oraz pojedynczymi warstwami węglikowymi typu TiC, wytwarzanymi w procesie tytanowania próżniowego. Wykonano badania morfologii warstw, ich składu fazowego, rozkładów stężenia pierwiastków oraz twardości. Właściwości tribologiczne (zużycie liniowe) otrzymanych warstw oceniano z wykorzystaniem metody trzy wałeczki–stożek. Wykazano, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu TiC+(Ni-W) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej powłoką elektrolityczną Ni-W jest równie dobra, jak pojedynczych warstw węglikowych typu TiC, podczas gdy utwardzane cieplnie próbki ze stali, bez warstwy, nie miały dobrych właściwości tribologicznych.
EN
The paper presents the results of examinations of the structure and properties of duplex layers of the TiC+(Ni-W) type, produced in the vacuum titanizing process on a tool steel surface covered with Ni-W electrolytic alloy. A comparison of the TiC+(Ni-W) type duplex layers with the TiC type single carbide layers produced on steel surface in the vacuum titanizing process was performed. Investigations of layers morphology, their phase composition, depth profiles, and hardness were conducted. Tribological properties (linear wear) of the layers were determined by means of taper-three rolls test. The results prove that the wear resistance to friction of the TiC+(Ni-W) type duplex layers produced by means vacuum titanizing of tool steel covered with Ni-W alloy electrolytic coating are as good as single carbide layers of the TiC type, whereas tribological properties of the hardened steel samples without any layers were not good.
PL
W pracy omówiono budowę i właściwości warstw duplex typu TiC+(Ni-W), otrzymywanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej C90U pokrytej elektrolitycznie stopem niklu z pierwiastkiem węglikotwórczym – wolframem. Przeprowadzono porównanie warstw duplex typu TiC+(Ni-W) z warstwami duplex typu TiC+Ni otrzymywanymi na powierzchni stali pokrytej czystym niklem oraz z pojedynczymi warstwami węglikowymi typu TiC. Wykonano pomiary grubości warstw, zbadano ich morfologię oraz wyznaczono profile stężeń pierwiastków w strefie dyfuzyjnej tych warstw. Właściwości tribologiczne warstw określono metodą trzy wałeczki – stożek. Wykazano, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu TiC+(Ni-W), otrzymywanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej stopem niklu Ni-W zawierającym pierwiastek węglikotwórczy-wolfram, jest równie dobra jak warstw węglikowych typu TiC wytwarzanych bez powłoki elektrolitycznej. Stwierdzono bardzo dobrą odporność na zużycie przez tarcie tych warstw, podczas gdy właściwości tribologiczne warstw duplex typu TiC+Ni oraz próbek ze stali bez warstw nie były dobre.
EN
The paper presents the results of examinations of the microstructure and properties of TiC+(Ni-W) duplex layers, produced by means of vacuum titanizing, on C90U tool steel surface covered electrolytically with Ni-W nickel alloy, containing carbide-forming element – wolfram. A comparison of the TiC+(Ni-W) duplex layers with the TiC+Ni duplex layers, produced on steel surface covered with pure nickel, and the TiC type single carbide layers has been performed. Studies of layers thickness, their morphology, concentration depth profiles of elements in diffusion zone of these layers have been carried out. Tribological properties of the layers were performed by means of taper-three rolls test. It has been proved, that the wear resistance by friction of the TiC+(Ni-W) type duplex layers, produced in vacuum titanizing of steel covered with Ni-W nickel alloy containing carbide-forming element – wolfram, is such good as carbides layers of the TiC type, produced on the steel surface without electrolytic coating. The high wear resistance of these layers has been proved, whereas tribological properties of the TiC+Ni duplex layers and the steel samples without any layers were not good.
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości warstw duplex typu TiC+(Ni-Mo) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali narzędziowej pokrytej elektrolitycznym stopem Ni-Mo. Przeprowadzono porównanie pomiędzy warstwami duplex typu TiC+(Ni-Mo) oraz pojedynczymi warstwami węglikowymi typu TiC, wytwarzanymi w procesie tytanowania próżniowego. Wykonano badania morfologii warstw, ich składu fazowego, rozkładów stężenia pierwiastków oraz twardości. Właściwości tribologiczne (zużycie liniowe) otrzymanych warstw oceniano przy wykorzystaniu metody trzy wałeczki-stożek. Wykazano, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu TiC+(Ni-Mo), wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej powłoką elektrolityczną Ni-Mo, jest równie dobra, jak pojedynczych warstw węglikowych typu TiC, podczas gdy utwardzane cieplnie próbki ze stali, bez warstwy, nie miały dobrych właściwości tribologicznych.
EN
The paper presents the results of examinations of the structure and properties of duplex layers of the TiC+(Ni-Mo) type, produced in the vacuum titanizing process on tool steel covered with Ni-Mo electrolytic alloy. A comparison of the TiC+(Ni-Mo) type duplex layers with the TiC type single carbide layers, produced on steel surface in the vacuum titanizing process, was performed. Investigations of layers morphology, their phase composition, depth profiles and hardness, were conducted. Tribological properties (linear wear) of the layers were performed by means of taper-three-roll test. The investigation proved that the wear resistance by friction of the TiC+(Ni-Mo) type duplex layers, produced by means vacuum titanizing of tool steel covered with Ni-Mo alloy electrolytic coating, is just as good as single carbide layers of the TiC type; however, tribological properties of the hardened steel samples without any layers were not good.
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczących budowy i wybranych właściwości mechanicznych warstw hybrydowych typu CrC + CrN wytwarzanych na powierzchni stali X210Cr12 w procesach chromowania próżniowego połączonych z obróbką PVD realizowaną metodą łukowo-próżniową. Przeprowadzono badania budowy tych warstw, ich adhezji do podłoża oraz właściwości tribologicznych. Badania adhezji wykonano za pomocą testu zarysowania. Tribologiczne właściwości otrzymanych warstw oceniano za pomocą metody trzy wałeczki-stożek. Przeprowadzono porównanie warstw hybrydowych typu CrC + CrN z pojedynczymi warstwami węglikowymi typu CrC, wytwarzanymi na powierzchni stali, bez powłoki CrN. Badania porównawcze wykazały, że odporność na zużycie przez tarcie warstw hybrydowych typu CrC + CrN jest ponad dwa razy większa od odporności pojedynczych warstw węglikowych typu CrC. Ponadto warstwy te mają znacznie lepszą adhezję do podłoża stali niż warstwy węglikowe.
EN
The structures and chosen mechanical properties of the CrC + CrN type hybrid layers, produced on X210Cr12 steel in vacuum chromizing proces combined with arc evaporation PVD treatment, have been investigated. The structure, hardness, layers adhesion to steel core and tribological propertiesof these layers have been determined. The scratch test for adhesion investigations have been used. Tribological properties of the layers were performed by means of taper-three rolls test. A comparison of the CrC + CrN type hybrid layers with the CrC single carbide layers, produced on steel surface withoutCrN coating, has been performed. It has been proved, that the wear resistance by friction of hybrid CrC + CrN type layers is over two times higher than that for the single CrC carbide layers. Moreover adhesion of these layers to steel core is better, than that for the carbide layers.
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości warstw duplex typu TiC + (Ni-Mo) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali narzędziowej pokrytej elektrolitycznym stopem Ni-Mo. Przeprowadzono porównanie pomiędzy warstwami duplex typu TiC + (Ni-Mo) oraz pojedynczymi warstwami węglikowymi typu TiC, wytwarzanymi w procesie tytanowania próżniowego. Wykonano pomiary i badania grubości warstw, ich morfologii, składu fazowego, twardości oraz rozmieszczenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej. Określono odporność korozyjną warstw w roztworze 0,1 M H2SO4 oraz ich odporność na zużycie przez tarcie. Wykazano, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu TiC + (Ni-Mo) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej powłoką elektrolityczną Ni-Mo jest równie dobra, jak pojedynczych warstw węglikowych typu TiC, natomiast odporność korozyjna tych warstw jest wielokrotnie większa.
EN
The paper presents the results of examinations of the structure and properties of duplex layers of the TiC + (Ni-Mo) type, produced in vacuum titanizing process on tool steel covered with Ni-Mo electrolytical alloy. A comparison of the TiC + (Ni-Mo) type duplex layers with the TiC type single carbide layers, produced on steel surface in vacuum titanizing process, has been performed. Investigations of layers thickness, their morphology, phase composition, hardness, depth profiles of elements in the layer diffusion zone have been conducted. Corrosion resistance in 0,1 M H2SO4 solution and tribological properties of the layers have been determined. It has been proved, that the wear resistance by friction of the TiC + (Ni-Mo) type duplex layers, produced by means vacuum titanizing of tool steel covered with Ni-Mo alloy electrolytic coating, is such good as single carbide layers of the TiC type, but their corrosion resistance is several times higher.
EN
A new technological processes combining a vacuum titanizing with a preliminary electrolytic deposition of Co-W or Ni-Mo alloys on the tool steel surface have been proposed to increase the corrosion resistance of the carbide layers of the TiC type. As a result, composite carbide layers of the TiC+(Co-W) and TiC+(Ni-Mo) type on the steel surfaces have been obtained. It has been proved that the wear resistance by friction of these composite layers produced by means vacuum titanizing of steel covered with electrolytic coatings is as good as the TiC carbides layers produced on the steel surface without electrolytic coatings, but their corrosion resistance is higher.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości użytkowych warstw kompozytowych typu TiC+(Co-W) oraz TiC+(Ni-Mo) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali X210Cr12 pokrytej elektrolitycznie stopami Co-W lub Ni-Mo. Określono właściwości tribologiczne oraz odporność korozyjną warstw. Stwierdzono, że odporność na zużycie przez tarcie warstw kompozytowych typu TiC+Co-W) oraz TiC+(Ni-Mo) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego na stali pokrytej powłokami Co-W lub Ni-Mo, jest równie dobra, jak warstw węglikowych typu TiC, wytwarzanych bez wstępnego osadzania powłoki elektrolitycznej, natomiast ich odporność korozyjna jest kilkakrotnie większa.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dyfuzyjnych warstw węglikowych wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej do pracy na zimno. Zaproponowano nowy technologiczny proces łączący tytanowania próżniowe z elektrolitycznym osadzaniem stopu Ni-Mo dla zwiększenia odporności korozyjnej warstw węglikowych. W rezultacie otrzymano kompozytowe warstwy węglikowe typu TiC + (Ni-Mo) na powierzchni stali narzędziowej. Przedmiot badań stanowiły mikrostruktura warstw, ich odporność korozyjna oraz odporność na zużycie przez tarcie. Stwierdzono, że odporność na zużycie przez tarcie warstw kompozytowych typu TiC + (Ni-Mo) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali pokrytej stopem Ni-Mo, jest równie dobra, jak warstw węglikowych typu TiC, wytwarzanych bez wstępnego osadzania powłoki elektrolitycznej, natomiast ich odporność korozyjna w roztworze 0,1 M H2SO4 jest kilkakrotnie większa.
EN
Diffusion carbide layers produced on cold-work tool steel surface by means of vacuum titanizing process have been studied. The new technological process combining vacuum titanizing process with an electrolytic deposition of Ni-Mo alloy has been proposed to increase the corrosion resistance of carbide layers. As a result, composite carbide layers of TiC + (Ni-Mo) type have been obtained on the tool steel surface. The investigation object was to determine the microstructure of TiC + (Ni-Mo) composite layers, their corrosion resistance and tribological properties. It has been proved, that wear resistance by friction of TiC + (Ni-Mo) type composite layers, produced by vacuum titanizing process of tool steels covered with Ni-Mo electrolytic coating, is as good as TiC type carbide layers produced on steel surface without any electrolytic coating, but their corrosion resistance in 0.1 M H2SO4 solution is several times higher.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących warstw węglikowych wytwarzanych na powierzchni stali w proces
EN
Diffusion carbide layers produced on steel surface by means of vacuum titanizing process have been studied.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących warstw węglikowych wytwarzanych na powierzchni stali w procesie tytanowania próżniowego. Opracowano nowy proces technologiczny polegający na łączeniu tytanowania próżniowego z elektrolitycznym osadzeniem stopu Ni-Mo, dla zwiększenia odporności korozyjnej wytwarzanych warstw węglikowych. Przeprowadzano badania dotyczące wpływu wstępnego osadzenia elektrolitycznego stopu Ni-Mo na powierzchni stali NC10, na strukturę i odporność korozyjną warstw węglikowych wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego. W wyniku badań otrzymano tytanowane warstwy złożone typu TiC-Ni-Mo na powierzchni stali NC10. Rentgenowska analiza strukturalna powierzchni tytanowych próbek ze stali NC10 pokrytych elektrolitycznie stopem Ni-Mo (70%Ni+30%Mo), wykazała obecność węglika tytanu TiC, NiTi, MoTi oraz ślady austenitu. Przedstawiono obraz mikroskopowy warstwy TiC-Ni-Mo na stali NC10 uzyskany za pomocą połączonych metod SEM+TEM oraz rozkłady pierwiastków w strefie dyfuzyjnej tej warstwy wyznaczone za pomocą EDS+TEM. Przedstawiono profile stężenia pierwiastków Ti, Ni, Mo, Cr i Fe w strefie dyfuzyjnej warstwy wyznaczone za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego oraz rozkład twardości w warstwie. Analiza strukturalna powierzchni tytanowych próbek ze stali NC10, bez powłoki elektrolitycznej, ujawniła obecność wyłącznie węglika tytanu TiC. Badania korozyjne przeprowadzono na próbkach z różnymi warstwami dyfuzyjnymi oraz na próbkach bez warstwy: (i) warstwy TiC-Ni-Mo na stali NC10, (ii) warstwy TiC na stali NC10, (iii) stal NC10 bez warstwy. Badania korozyjne próbek przeprowadzono w 0,1 M H2SO4, stosując metody: potencjodynamiczną oraz impedancji elektrochemicznej. Stwierdzono, że tytanowane próbki z warstwami TiC oraz TiC-Ni-Mo wykazują wyższą odporność na korozję niż próbki bez warstw. Próbki z warstwami tytanowanymi wykazywały samorzutną pasywację, przy czym stan pasywny utrzymywał się w szerokim zakresie potencjałów w odróżnieniu od próbek bez warstw, które szybko korodowały. Najwyższą odporność na korozję obserwowano dla próbek z warstwami złożonymi TiC-Ni-Mo, które wykazywały najniższą gęstość prądu w stanie pasywnym oraz najwyższą rezystancję przeniesienia ładunku. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wstępne osadzanie elektrolityczne stopu Ni-Mo na powierzchni stali zwiększa w sposób istotny odporność korozyjną warstw tytanowych wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego.
EN
Diffusion carbide layers produced on steel surface by means of vacuum titanizing process have been studied. A new technological process combining a vacuum titanizing with an electrolytic deposition of Ni-Mo alloy has been proposed to increase the corrosion resistance of carbide layers. The effect of preliminary electrolytic deposition of NiMo alloy on the NC10 steel surface on the titanized layer structure and its corrosion resistance has been investigated. As a result, diffusion complex layers of TiC-Ni-Mo type on the NC10 steel surface have been obtained. An X-ray structural analysis of titanized surfaces on the NC10 steel precovered with an electrolytic Ni-Mo alloy coating (70%Ni+30%Mo) revealed a presence of titanium carbide TiC, NiTi, MoTi and trace quantity of austenite. The image of the TiC-Ni-Mo complex layer on the NC10 steel surface obtained by means of joined SEM+TEM method and diagrams of elements distribution in the layer diffusion zone obtained by means of the joined EDS+TEM method are shown. Concentration depth profiles of Ti, Ni, Mo, Cr and Fe in the layer diffusion zone obtained by means of the X-ray microanalyses and microhardness of the layer are shown. An X-ray structural analysis of titanized surfaces on the NC10 steel, without Ni-Mo alloy layer, revealed only a substantial presence of titanium carbide TiC. For corrosion resistance tests the steel samples with various diffusion layers and without layers were used: (i) the TiC-Ni-Mo titanized complex layers on the NC10 steel, (ii) the TiC titanized carbide layers on the NC10 steel, (iii) the NC10 steel without layers. Corrosion measurements of samples under test have been performed in 0,1 M H2SO4 by means of potentiodynamic polarization and electrochemical impedance tests. It has been found that the corrosion resistance of titanized steel samples with the TiC and TiC-Ni-Mo layers is higher than for the steel without any layers. The steel samples with titanized layers exhibited spontaneous passivation and remained passive in a wide range of potentials, whereas the steel without layer corroded actively. The highest corrosion resistance was observed for samples with the TiC-Ni-Mo complex layers, which showed the least passive current density and the highest charge transfer resistance. The results obtained indicate that the preliminary electrolytic deposition of Ni-Mo alloy on the steel surface significantly increases corrosion resistance of titanium layers produced by means of vacuum titanizing process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.