Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 549

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical composition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W artykule określono wpływ sezonu dojenia krów na wybrane cechy jakościowe mleka surowego. Analizowano średnią dzienną wydajność mleczną krów oraz średnią zawartość: białka, kazeiny, tłuszczu, mocznika i liczbę komórek somatycznych (LKS) w ujęciu kwartalnym. Dane zebrano na podstawie dokumentacji hodowlanej dostępnej w wybranych gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie północno-wschodniej Polski. Rasą dominującą w ocenianych stadach była rasa polska holsztyńsko-fryzyjska, odmiana czarno-biała. Stwierdzono, że najlepszym okresem do pozyskiwania mleka wysokiejjakości były miesiące jesienne i zimowe. Ponadto odnotowano przekroczenia dopuszczalnej LKS w mleku wysokowydajnych krów.
EN
The article describes the influence of the season on selected quality characteristics of raw milk. The average daily milk yield of cows and the average content of: protein, casein, fat, urea and the somatic cells count (SCC) on a quarterly basis were analyzed. The data was collected on the basis of breeding documentation available in selected farms located in north-eastern Poland. The dominant breed in the assessed herds was the Polish Holstein-Friesian breed, black and white variety. The autumn and winter months were found to be the best period for obtaining high-quality milk. Moreover, the permissible SCC was exceeded in the milk of high-yielding cows.
PL
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) to roślina, której wszystkie części bogate są w liczne składniki biologicznie czynne, takie jak: witaminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki mineralne, mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Preparaty z rokitnika wykorzystywane są zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, jak i farmaceutycznym. W artykule scharakteryzowano rokitnik zwyczajny, zawarte w nim substancje o aktywności biologicznej oraz właściwości prozdrowotne. Rokitnik jest jedną z roślin, której preparaty w wielu krajach są stosowane jako dodatek do żywności. W Polsce to surowiec nadal niedoceniany. Unikatowy skład chemiczny rokitnika sprawia, że może on spełniać w produkcie zarówno funkcje konserwantu, dodatku, jak też składnika podnoszącego jakość odżywczą produktu. W artykule przedstawiono ponadto wykorzystanie owoców, nasion i liści rokitnika w przemyśle spożywczym.
EN
Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) is a plant whose all parts are rich in numerous biologically active ingredients such as vitamins, flavonoids, carotenoids, unsaturated fatty acids and minerals that have a beneficial effect on human health. Sea-buckthorn preparations are used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The article characterizes sea buckthorn, substances with biological activity and health-promoting properties it contains. Sea buckthorn is the plants whose preparations in many countries are used as a food additive. In Poland, this raw material is still underestimated. The unique chemical composition of sea buckthorn means that it can fulfill the function of a preservative and additive, as well an ingredient increasing the nutritional quality of the product The article also presents the use of sea-buckthorn fruit, seeds and leaves in the food industry.
3
Content available remote Właściwości mechaniczne i skład chemiczny uszczelek gumowych
PL
Badano dwa materiały gumowe przeznaczone do użytku jako uszczelki w zaworach przystosowanych do wysokich temperatur. Właściwości mechaniczne (wytrzymałość, elastyczność, twardość i odporność na ścieranie) badanych materiałów określono dla nowych uszczelek. Skład chemiczny uszczelek określono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (differential scanning calorimetry). Analiza próbek potwierdziła różnice w składzie badanych uszczelek, co znalazło odzwierciedlenie w ich odmiennych właściwościach mechanicznych.
EN
Two rubber materials intended for valve gaskets operated at high temp. were studied for mech. properties (strength, elasticity, hardness, and abrasion resistance) and by differential scanning calorimetry to det. chem. compn. of the rubber materials. One of the rubber contained ethylene, propylene and vinyl acetate units and the another one ethylene, propylene and butadiene units.
EN
The paper presents the analysis of the geo-ecological state of groundwater within an urban territory on the example of Saint Petersburg. The paper considers two key sites, characterized by different levels of contamination of the underground environment (Primorsky and Krasnogvardeisky districts of Saint Petersburg) and provides an assessment of the main natural and man-made sources of the groundwater contamination within the territory of the selected districts. The composition of groundwater was studied in the zones with different pattern of contamination (cemeteries, liquidated landfills, industrial areas, etc.). The negative impact of the man-made sources of contamination on the state of groundwater was determined. The recommendations for arranging hydrogeological groundwater monitoring in metropolitan areas were developed.
EN
Investigations into chloride CO2-rich water occurring in the Polish and Slovakian Carpathians were carried out to gain a better understanding of the Cl- sources. The primary Cl- concentration in sea water, processes accompanying diagenesis, together with water-rock-gas interactions, have undoubtedly influenced the present content of chlorides. The Cl-- concentrations in the waters analysed vary from 35.5 to 4148.3 mg/l, lower than in sea water, with a mean ~19000 mg/l. The measured S37Cl values range from -1.15 to -0.26%o, be l ow the typical sea water value of 0%o. It might be concluded that the chemical and isotopic composition of these waters are the result of reactions during diagenesis (e.g., ion exchange or diffusion through low-permeability clay layers) as well as meteoric water influx.
EN
This paper presents the results of tests of selected physical and mechanical properties as well as the chemical composition of two types of natural aggregates: porphyry and diabase, as well as artificial aggregate based on steel slags. Based on the conducted tests, it was established that the physical and mechanical properties of the artificial aggregate exhibit slightly lower parameters as compared to the results obtained for porphyry and diabase aggregates. However, this does not limit the possibility of using the aggregate based on steel slags, as according to the applicable WT-4 and WT-5 standards, it can be used in mixtures unbound to the improved subsoil and layers of the road foundation as well as road mixtures with hydraulic binders for each category of traffic load. The chemical composition of the aggregate based on steel slags differs from the chemical composition of the tested natural aggregates. The slags contain lower amounts of SiO2 and Al2O3, while the concentration of CaO and Fe2O3 is greater. Additionally, heavy metals have also been exhibited in the slags. However, it was established that the alkaline nature of the slags, which is affected by low sulphur content and a significant proportion of CaO, as well as the way the metals occur limit the possibility of heavy metals release and migration from slags. The tested steel slags may constitute a prospective material used in road construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych oraz składu chemicznego dwóch rodzajów kruszywa naturalnego: porfirowego i diabazowego oraz kruszywa sztucznego wyprodukowanego na bazie żużli stalowniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizyko-mechaniczne (gęstość objętościowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie LA, wytrzymałość na miażdżenie) kruszywa sztucznego wykazują nieco niższe parametry w odniesieniu do wyników oznaczeń uzyskanych dla kruszywa porfirowego i diabazowego. Nie ogranicza to jednak możliwości wykorzystania kruszywa na bazie żużli stalowniczych, gdyż wg obowiązujących standardów WT-4 i WT-5, może być ono stosowane w mieszankach niezwiązanych do ulepszonego podłoża i warstw podbudowy drogowej oraz drogowych mieszankach związanych spoiwami hydraulicznymi dla każdej kategorii obciążenia ruchem. Skład chemiczny kruszywa na bazie żużli stalowniczych różni się od składu chemicznego badanych kruszyw naturalnych. Żużle zawierają mniejsze ilości SiO2 oraz Al2O3, wzrasta w nich natomiast koncentracja CaO oraz Fe2O3, w żużlach oznaczono także obecność metali ciężkich. Stwierdzono jednak, że zasadowy charakter żużli, na który wpływa niska zawartość siarki oraz znaczny udział CaO, jak również sposób występowania metali przede wszystkim w formie rozproszonej w szkliwie oraz jako podstawienia w strukturze wewnętrznej faz krzemianowych i tlenkowych ograniczają możliwości uwalniania i migracji metali ciężkich z żużli. Badane żużle stalownicze mogą stanowić perspektywiczny materiał znajdujący zastosowanie w budownictwie drogowym.
EN
Most of the orthodontic archwires used in the clinical practice nowadays contain nickel (Ni), however, many patients, especially kids, are allergic to Ni. One possible Ni-free alternative is the Titanium-Niobium (Ti-Nb) archwire. Unfortunately, there is not enough information about its mechanical properties in the literature, especially after clinical usage. Therefore, the aim of this work was to investigate and compare the mechanical properties, chemical composition, structure and morphology of as received and used in clinical practice Ti-Nb orthodontic archwires. Materials and methods: We investigated and compared as received and clinically retrieved after 4 and 6 weeks respectively Ti-Nb archwires with dimensions 0.43 × 0.64 mm (0.017 in. × 0.025 in.). The following methods were used: instrumented indentation testing (nanoindentation), X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. Results: The nanoindentation investigations of as received and used Ti-Nb archwires revealed a decreasing in their indentation hardness with increased periods of use in the patient’s mouth. Moreover, an increasing of the concentration of Ti in the content of the TiNb alloy was associated with an increased period of use in the oral cavity. The SEM analysis showed changes in surface morphology with increasing the period of use of the archwires. Conclusions: The results showed that there are slight changes in the mechanical and physicochemical properties of the investigated wires after their use in the patient’s mouth. That is why we do not recommend them for recycling.
EN
Manganese nodules, known also as polymetallic nodules, from the Clarion-Clipperton Zone on the Pacific Ocean were examined by the electron microprobe method to determine their chemical and mineralogical compositions. Two different types of layers were distinguished and total metal content was determined. Macroscopic investigations were also described.
EN
Manganese nodules, known also as polymetallic nodules, from the Clarion-Clipperton Zone on the Pacific Ocean were examined by the electron microprobe method to determine their chemical and mineralogical compositions. Two different types oflay- ers were distinguished and total metal content was dtermined. Macroscopic investigations were also described.
PL
Nasiona miłki abisyńskiej jak i produkty z nich otrzymane, to cenne źródło wielu składników chemicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Tak jak w składzie chemicznym ziarna pszenicy czy żyta, tak i w nasionach miłki abisyńskiej, najważniejsze i występujące w największych ilościach są trzy grupy związków chemicznych: białka, cukry i tłuszcze. Pod względem zawartości tych składników, nasiona miłki abisyńskiej dorównują ziarnu tradycyjnych zbóż chlebowych. Podobnie jak w ziarnie zbóż, wśród sacharydów dominuje skrobia. Jednak jej granulki są zdecydowanie mniejsze i znacznie bardziej wyrównane pod względem wielkości, co ma istotny wpływ na jej cechy technologiczne, jak np. zdolność wiązania wody. Nasiona miłki abisyńskiej mają wysoką wartość energetyczną. Pod tym względem przewyższają nie tylko ziarno zbóż – ryżu, żyta czy pszenicy, ale nawet nasiona soi, które są znacznie zasobniejsze w składniki wysokoenergetyczne, jakimi są białka i tłuszcze. Skład chemiczny nasion miłki abisyńskiej, wyraźnie wskazuje na jej wysoką wartość odżywczą. Nasiona miłki wykorzystywane są, przede wszystkim, do przemiału na mąkę, względnie regionalnie (np. w Afryce północnej), do produkcji napojów alkoholowych. Wydaje się, że najwłaściwszym sposobem wykorzystania mąki z miłki abisyńskiej jest jej użycie jako dodatku do produkcji ciasta chlebowego. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone w wielu krajach, w tym również w Polsce.
EN
Teff seeds and products obtained from them are a valuable source of many chemical components necessary for the proper functioning of the human body. As in the chemical composition of wheat or rye grain, as well as in teff seeds, the most important and occurring in the largest amounts are three groups of chemical compounds: proteins, saccharides and lipids. In terms of the content of these ingredients, the seeds of the teff equal the grain of traditional bread cereals. As in cereal grains, starch dominates among saccharides. However, its granules are much smaller and much more even in size, which has a significant impact on its technological features, such as the ability to bind water. Teff seeds have a high energy value. In this respect, they surpass not only cereal grains - rice, rye or wheat, but even soybeans, which are much more abundant in high-energy components, such as proteins and fats. The chemical composition of teff seeds clearly indicates its high value and nutritional valus. Teff seeds are used, above all, for flour milling, or regionally (for example in North Africa), for the production of alcoholic beverages. It seems that the most appropriate way to use flour from the delicious Abyssin is its use as an addition to the production of bread dough. This is confirmed by numerous studies carried out in many countries, including Poland.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.
EN
Problems concerning the preparation of 7075 aluminium alloy and non-alloy Grade 2 titanium for electrochemical application of galvanic coatings have been presented. A copper layer, a copper-chromium alloy coating and a nickel-phosphorus alloy coating were deposited onto the surface of materials prepared using various methods. Afterwards, tests were carried out to determine the thickness and composition of the applied coating, its wettability and adhesion to the substrate.
EN
Wonji Shoa Sugar Estate (WSSE), located in the flood plain of the Awash River (Ethiopia), has been under long-term (>60 years) irrigation, industrial activities and agro-chemical usage. In this study, the hydrochemical properties of groundwater bodies available at WSSE have been characterized for quality compositions. Water samples were collected from groundwater monitoring piezometers distributed in the sugarcane plantation and then analysed for physico-chemical quality parameters (pH, EC, major cations and anions) following standard procedures. Other chemical indices (e.g., total dissolved solids (TDS), total hardness (TH), magnesium absorption ratio (MAR), base exchange (r1), meteoric genesis (r2)) were derived from the measured water quality parameters. The compositional variability and groundwater classification has been presented using the Box and Piper plots. The potential sources of minerals were suggested for each of the considered water sources based on their quality characteristics. Both trilinear Piper plot and meteoric genesis index revealed that groundwater of the area is shallow meteoric water percolation type with a changing of hydrochemical facies and mixing trend. Groundwater of the area, is group 1 (Ca-Mg-HCO3) type, with no dominant cations and HCO3 are the dominant anions. Overall, the study result elucidates that the chemical composition of GW of the area showed spatial variability depending upon the variations in hydrochemical inputs from natural processes and/or anthropogenic activities within the region. The local anthropogenic processes could be discharges from sugar factory, domestic sewage and agricultural activities.
PL
Plantacja trzciny cukrowej Wonji Shoa usytuowana na równinie zalewowej rzeki Awash (Etiopia) była nawadniana ponad 60 lat i stanowiła obiekt działalności przemysłowej i rolniczej. W przedstawionych badaniach scharakteryzowano właściwości i jakość wód podziemnych na plantacji. Próbki wody pobierano z piezometrów rozmieszczonych na plantacji i analizowano w nich parametry fizyczne i chemiczne (pH, przewodnictwo elektrolityczne, główne kationy i aniony) zgodnie z obowiązującymi normami. Inne wskaźniki chemiczne (np. całkowite substancje rozpuszczone – TDS, całkowita twardość – TH, współczynnik absorpcji magnezu – MAR, wskaźniki r1 (base exchange) i r2 (meteoric genesis)) wyprowadzono z mierzonych parametrów jakości wody. Zmienność składu i klasyfikację wód gruntowych przedstawiono za pomocą wykresów pudełkowych i trójkątno-rombowych wykresów Pipera. Na podstawie cech jakościowych wody zaproponowano potencjalne źródła substancji mineralnych dla każdego z badanych zasobów wody. Zarówno wykres Pipera, jak i indeks wody opadowej wykazały, że wody gruntowe na badanym obszarze pochodzą z perkolacji wód opadowych o zmiennych właściwościach hydrochemicznych. Wody te należą do typu I (Ca-Mg-HCO3) bez dominującego kationu i z wodorowęglanami jako dominującym anionem. Wyniki badań dowodzą, że skład chemiczny wód gruntowych badanego obszaru zależy od zmienności dopływu z procesów naturalnych (opadu) i działalności człowieka. Lokalne procesy antropogeniczne to głównie zrzuty ścieków z produkcji cukru, ścieków bytowych i dopływy z rolnictwa.
EN
The article presents the results of an experiment showing the efficiency of stimulating the release of biogas from a cow’s substrate under the influence of a constant electric field of a certain intensity at a mesophilic temperature regime, as well as the change in the chemical composition of the obtained biogas and the amount of residual due to this effect. The studies were conducted on the basis of a specially designed laboratory biogas plant. It contains two reactors housed inside a thermostat and connected to a biogas collection and storage system. This allows you to determine its volume and chemical composition. One of the reactors is equipped with a system of exposure to the substrate by a constant electric field. The optimum intensity of the latter was determined by previous experiments. Studies were performed on the cow substrate under mesophilic regimen. Studies have shown that biogas output per unit of dry organic matter under the influence of a constant electric field increased by 11.3%, the destruction of the latter increased by 12.2%, and the total volume of biogas (excluding CO2) increased by 8.2%. It should also be noted that the lag phase decreased by 12.2%.
EN
The study assumed the production of ten certified reference materials of the chemical composition of raw ores, magnetite and hematite concentrates and pellets. The raw materials were obtained from Ukraine, Russia, Liberia, Brazil, Canada, and Norway. Their chemical composition was confirmed by the WD XRF method, and the mineral composition was analyzed with the use of X-ray diffraction. Radioactivity studies were also carried out. Dried, ground and mixed materials were subjected to homogeneity tests, which were carried out on samples melted in a mixture of lithium borates, using a ZSX Primus 2 X-ray spectrometer. Based on the results of the homogeneity test and the use of analysis of variance (ANOVA) for the results of individual determinations, the contribution of homogeneity in the uncertainty of the certified value was calculated. International certification round-robin program of tests with fourteen laboratories was organized and carried out. The results of the analyses were developed statistically in accordance with ISO Guide 35:2017. Certificates, data sheets and labels were developed. The production was carried out in accordance with the requirements of PN-EN ISO 17034.
PL
Zaplanowano wytworzenie dziesięciu wzorców składu chemicznego rud żelaza, obejmujących rudy surowe, koncentraty magnetytowe i hematytowe oraz pelety. Pozyskano surowce pochodzące z Ukrainy, Rosji, Liberii, Brazylii, Kanady i Norwegii. Potwierdzono ich skład chemiczny metodą WD XRF, przeprowadzono badania radioaktywności oraz badania składu mineralnego. Wysuszone, rozdrobnione i wymieszane materiały poddano badaniom jednorodności, które przeprowadzono na próbkach stopionych w mieszaninie boranów litu, z wykorzystaniem spektrometru rentgenowskiego ZSX Primus 2. W oparciu o wyniki badania jednorodności, stosując analizę wariancji (ANOVA) wyników pojedynczych oznaczeń, wyliczono udział jednorodności materiału w niepewności wartości atestowanej. Zorganizowano i przeprowadzono międzynarodowe badania atestacyjne z udziałem czternastu laboratoriów. Wyniki analiz atestacyjnych opracowano statystycznie zgodnie z przewodnikiem ISO Guide 35:2017. Opracowano świadectwa, kartę katalogową i etykiety. Cała produkcja przebiegła zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 17034. 1.
EN
This research characterizes a natural zeolitic-rich tuff from Yemen (Al-Ahyuq area) and its potential in environmental applications. A total of 40 zeolite samples of Al-Ahyuq area were selected and fully characterized by a variety technique to obtain the mineralogical and physicochemical parameters. Our results show that the purities of zeolite minerals range from 78 to ~100% zeolite. Clinoptilolite and mordenite are the major mineral zeolite whereas heulandite and stilbite occur in minor amounts present in the zeolite deposit. Accessory minerals include quartz, illite, mica, feldspar, kaolinite, and smectite. In addition, the chemical compositions of Al-Ahyuq zeolitic tuffs are found to be comparable with other zeolites compositions of high economic value in the world. Moreover, its environment application was also discussed in this paper.
16
Content available Hard Inclusions in Armature Brass
EN
The influence of the chemical composition of selected armature brasses on the formation of hard inclusions was investigated. In metallographic studies using optical microscopy and scanning electron microscopy with X-ray microanalysis (EDS), it was found that hard inclusions attain sizes ranging from several hundred nanometers to several micrometers. Investigations of samples that were taken from metallurgical pigs of armature brass of various chemical compositions have shown that the contribution of components such as iron and silicon have a decisive influence on the formation of hard inclusions. These components have a dominant share in hard inclusions (60–76 wt.% Fe and 10.6–17.4 wt.% Si). In much smaller quantities there are also elements such as manganese, phosphorus, nickel and chromium. The chemical composition of hard inclusions varies. The number and size of hard inclusions depends on the contribution of iron and silicon brass. In the brass sample with 0.31 wt.% Fe and 0.08 wt.% Si, 1183 inclusions per square millimeters were identified, while in the brass sample with 0.21 wt.% Fe and 0.11 wt.% Si the amount of hard inclusions was reduced to 933 inclusions per square millimeters. In the brass sample with reduced iron content up to 0.08 wt.% and silicon up to 0.006 wt.%, no hard inclusions were identified.
17
Content available Chemical characteristics of dust from cement kilns
EN
The cement production process is associated with the emission of dust. These are mainly CKD (cement kiln dust) and BPD (by-pass dust), classified as wastes from group 10 – Wastes from thermal processes, subgroups 10 and 13 – wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them. Cement kiln dust is a waste of variable composition and properties, which makes it a difficult material to recover. The main directions of recovery presented in the world literature indicate the use of dust from cement kilns in cement, mortar and concrete production, the production of bricks and in order to improve soil quality and wastewater treatment. Factors affecting chemical and phase compositions of dust from cement kilns are the reason why each waste should be analyzed individually. The paper presents the results of the analysis of the cement kiln dust after dedusting cement kilns and two bypass dusts. Analysis of the chemical composition has shown significant concentrations of chlorine, potassium and calcium in all wastes. The content of: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, and Bi has also been confirmed. The analyzed dusts were characterized by the presence of carbonates (calcite, dolomite, and arcanite), quartz, alite, belite, sylvine, anhydrite, and portlandite in their phase composition. The leachates which were characterized by an alkaline reaction. In terms of leachability, high concentrations of chlorine ions in the analyzed dust leachates were confirmed, which significantly limits their use.
PL
Proces produkcji cementu związany jest z emisją pyłów. Są to przede wszystkim pyły z instalacji pieców cementowych (CKD i BDP) klasyfikowane w grupie 10 – Odpady z procesów termicznych, podgrupy 10 13 – Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów. Pyły z pieców cementowych są odpadem o zróżnicowanym składzie i właściwościach, co powoduje, że są materiałem trudnym do odzysku. Badania przedstawione w literaturze światowej jako główne kierunki odzysku wskazują wykorzystanie pyłów z instalacji pieców cementowych w procesie produkcji cementu, zapraw, betonów; do poprawy jakości gleb i oczyszczania ścieków. Czynniki wpływające na składy chemiczne i fazowe pyłów z instalacji pieców cementowych powodują, że każdy odpad należy analizować indywidualnie. W artykule przedstawiono wyniki badań pyłu z odpylania z instalacji pieca cementowego oraz 2 pyłów z bypassów. Analiza składu chemicznego wykazała znaczącą zawartość: Cl, K, Ca we wszystkich odpadach. Stwierdzono również obecność: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Bi. Analizowane pyły charakteryzowały się obecnością w składzie fazowym: węglanów (kalcytu, dolomitu, arkanitu), kwarcu, alitu, belitu, sylwinu, anhydrytu i portlandytu. W zakresie wymywalności stwierdzono wysokie stężenia jonów chloru w odciekach z analizowanych pyłów, co znacząco ogranicza możliwości ich wykorzystania.
PL
Zubery to unikatowe wody mineralne w skali światowej. Ze względu na zawartość składników mineralnych są wykorzystywane w balneoterapii. Na podstawie badań prowadzonych w ramach Ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w Krynicy-Zdroju i wyników analiz fizykochemicznych określono zróżnicowanie składu fizykochemicznego szczawy typu Zuber z poszczególnych odwiertów. Wyróżniono dwa typy Zuberów HCO3–Na (Zuber I, Zuber III i Zuber IV) oraz HCO3–Na–Mg (Zuber II). Głównymi składnikami, które mają wpływ na typ chemiczny szczaw jest anion HCO3 –, natomiast z kationów jon Na2+ i tylko w szczawie udostępnionej odwiertem Zuber II również jon Mg2+. Zawartość HCO3 – waha się od 10841 do 19969 g/dm3, Na2+ od 3369 do 9650 g/dm3, a Mg2+ od 145 do 802 mg/dm3. Mineralizacja szczaw typu Zuber waha się od 16 575–29 260 mg/dm3, a zawartość CO2 od 880 do 2984 mg/dm3.
EN
Zuber is a unique water type across the world due to its mineralization and the content of individual components. This carbonated water is used in balneotherapy. On the basis of both research carried out as part of the spa activity of the Mining Plant in Krynica-Zdrój and the results of physicochemical analysis, the physiochemical composition of Zuber carbonated waters was determined in some wells. Two types of Zuber have been distinguished: HCO3–Na (Zuber I, Zuber III and Zuber IV) and HCO3–Na–Mg (Zuber II). The main components affecting the chemical type of the waters are the HCO3 – anion and the Na2+ cation, as well as the Mg2+ ion that is available only in the Zuber II carbonated water. The HCO3 – content varies from 10.841 to 19.969 mg/dm3, Na2+ from 3.369 to 9.650 mg/dm3, and Mg2+ from 145 to 802 g/dm3. The mineralization of the Zuber carbonated waters varies from 16.575–29.260 g/dm3, and the CO2 content is between 880 and 2.984 mg/dm3.
PL
Celem badań była analiza składu chemicznego, kwasowości oraz parametrów barwy serów Camembert dostępnych w sprzedaży detalicznej. Materiał badawczy stanowił ser podpuszczkowy dojrzewający typu Camembert w ilości 48 sztuk. Sery pochodziły od dwóch znanych producentów (A i B) i zostały zakupione na terenie dwóch województw, a mianowicie kujawsko-pomorskiego (24 szt.) i warmińsko-mazurskiego (24 szt.). W zależności od producenta sery podzielono na 4 grupy doświadczalne, w każdej po 12 sztuk. Analizy ilościowo-jakościowe obejmowały oznaczanie: zawartości wody, białka ogólnego, tłuszczu, kwasowości ogólnej (°SH) i parametrów barwy (L*, a*, b*) oraz wyliczono indeks jasności (WI). Na podstawie uzyskanych wyników odnotowano, że największą zawartością wody i tłuszczu charakteryzowały się sery producenta A zakupione w województwie warmińsko-mazurskim. Najniższą kwasowością ogólną odznaczały się sery Camembert marki B zakupione w obu województwach. W przypadku barwy żółtej istotnie wyższym udziałem charakteryzowała się powierzchnia serów marki A pochodzących z obu województw. Wykazano, że istotnie najwyższą wartością parametru L* miąższu odznaczały się sery producenta B zakupione w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast wartość indeksu jasności (WI) określona na powierzchni i w miąższu prób była istotnie najwyższa dla produktów marki B, zakupionych w obu województwach, co wskazuje na ich jaśniejszą barwę.
EN
The aim of the research was to analyze the chemical composition, acidity and colour parameters of Camembert cheese available in retail. The experimental material consisted of 48 samples of soft surface mould ripened Camembert-type cheese. Cheese were produced by two well-known manufacturers (A and B) which were purchased on the territory of two provinces, such as Kuyavian-Pomeranian (24 samples) and Warmian-Masurian (24 samples). Depending on the manufacturer’s brand research material was divided into 4 experimental groups, in each for 12 samples of cheese. The quantitative and qualitative analysis included determination of: water, total protein and fat content, total acidity (°SH), colour parameters (L*, a*, b*) and the whiteness index (WI) was calculated. The results indicate that the cheese of producer A purchased in the province Warmian-Masurian was characterized by the highest water and fat content. The lowest total acidity was noted for the producer B of Camembert cheese, purchased in two provinces. The share of yellow colour on the surface of cheeses of producer A from both provinces was significantly higher. It was shown that the significantly highest value of the L* parameter of the flesh of cheese was for the producer B purchased in the Warmian-Masurian province. However, the value of the whiteness index (WI) determined on the surface and flesh of samples was significantly the highest for brand B products purchased in both provinces, which indicates their lighter colour.
20
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. 2
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.