Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja wżerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Austenityczna stal nierdzewna jest uważana za materiał o doskonałej odporności na korozję i akceptowalnych właściwościach mechanicznych, zalecany do różnych zastosowań konstrukcyjnych, przemysłowych i biomedycznych. W agresywnych środowiskach chlorkowych jest ona podatna na miejscową korozję wżerową. Oceniono odporność na korozję stali nierdzewnej typu AISI 316Ti o powierzchni pasywowanej kwasem azotowym w kwasowym 1 M roztworze jonów chlorkowych w temp. 22-80°C. Ocenę tę oparto na wynikach ekspozycyjnych testów zanurzeniowych i wynikach elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).
EN
Com. Ti-stabilized Cr-Ni-Mo austenitic stainless steel was passivated with HNO₃ soln. and then studied for pitting corrosion in 5% FeCl₃ soln. (pH 1.2) by 24-hours std. immersion test and in 0.9 M NaCl + 0.1 M HCl soln. (pH 1.1) by electrochem. impedance spectroscopy (EIS test) at 22- 80°C. The pits were significantly bigger at 22°C than those at 50°C but the distribution of pitting was markedly lower. The polarization resistance decreased with increasing the temp. The quality of the surface passive film was several times lower at 80°C than at the lower temp.
PL
Korozyjne zachowanie się stopów aluminium serii: AA6000, było badane w 30% wodnym roztworze glikolu propylenowego. Badania korozyjne prowadzono w temperaturze 200C i 600C. Zbadano również wpływ niewielkich ilości jonów chlorkowych (0,001 M) na odporność korozyjną stopów aluminium w roztworach glikolu propylenowego. W celu określenia odporności korozyjnej badanych materiałów wykonano pomiary potencjału korozyjnego i potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne. Przeprowadzone badania korozyjne wykazały, że w roztworze glikolu propylenowego korozja wżerowa zachodzi w osnowie stopu i na granicy osnowa / Al9Fe2Si2.
EN
Corrosion behavior of aluminum alloyAA6060, was tested in 30% aqueous propylene glycol solution. Corrosion tests were carried out at 20°C and 60°C. The effect of small amounts of chloride ions (0.001 M) on the corrosion resistance of aluminum alloys in propylene glycol solutions was also investigated. In order to determine the corrosion resistance of AA6060 alloy, corrosion potential measurements and potential dynamic polarization curves were carried out. The corrosion tests have been revealed that the pits are formed in the matrix or at the interface matrix / Al9Fe2Si2 intermetallic phase of AA6060 alloy.
EN
AISI 304 austenitic stainless steel is recommended and used for various applications in industry, architecture and medicine. Presence of halides in environment evokes a possibility of the local corrosion which limits seriously exploitation of this material in aggressive conditions. The presented paper is focused on the pitting corrosion resistance (“as received” steel surface) in 1M chloride solution (pH=1.2) at a common (20 °C) and an elevated (50 °C) ambient temperatures. 24-hours exposure immersion test (ASTM G48) and cyclic potentiodynamic test (ASTM G61) are used as the independent test methods. The exposure immersion test is carried out with cross-rolled and longitudinally rolled specimens and the effect of direction of rolling on the resistance to pitting is studied.
EN
Temperature is considered a complicated external factor of the susceptibility of stainless steels to the pitting. This paper deals with the corrosion behaviour of AISI 316Ti stainless steel in temperature range 22 - 80°C in aggressive chloride environments (3 and 5% FeCl3 solutions). The corrosion resistance of tested steel is evaluated on the base of results of exposure immersion tests and cyclic potentiodynamic tests. According to the obtained results the resistance of AISI 316Ti to the pitting is markedly affected by temperature changes in the range 22 - 80°C. Intensity of corrosion attack increases with the rise of Cl¯ concentration. Gentle changes of temperature and Cl¯ concentration cause significant differences in character of local damage. The appearance of pitted surfaces changes with the rise of the temperature (a density of pitting increases, a size of pits decreases). The strongest change in appearance is observed between 40 and 50ºC.
PL
Austenityczne stale chromowo-niklowe 304 (1.4301) i 304L (1.4306 oraz 1.4307) od wielu lat są wykorzystywane do budowy urządzeń technologicznych instalowanych na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i zakładach uzdatniania wody. Stale te mogą ulegać korozji w środowisku wodnym z dużą zawartością siarkowodoru oraz okresowo podwyższoną zawartością chlorków. Przykładem szybko postępujących zniszczeń jest opisana w pracy korozja sitopiaskownika, który po 2 latach eksploatacji odznaczał się perforacjami na pokrywach oraz w górnej części ponad poziomem ścieków. Przeprowadzone badania mikroskopowe potwierdziły obecność żywych komórek bakterii i grzybów na ściankach sitopiaskownika. Metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykazała obecność bakterii z klasy γ- i δ-proteobacteria oraz bakterii siarkowych (Acidithiobacillus thiooxidans) należących do klasy γ-proteobacteria. Badania wskazały, że największa intensywność korozji miała miejsce w częściach sitopiaskownika narażonych na działanie wilgotnego powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem.
EN
Austenitic chromium-nickel steels 304 (1.4301) and 304L (1.4306 and 1.4307) have been used for many years to build technological devices in water and sewage treatment plants or pumping stations. These steels can be corrosive in aqueous environments with a high content of hydrogen sulphide and periodically increased chloride concentrations. The paper describes an example of fast-progressing corrosive damage of a screenings and grit separator, which after 2 years of operation perforations on the covers and in the part of wall above the sewage level. Microscopic observations confirmed the presence of living cells of bacteria and fungi on the walls of the screenings and grit separator. The fluorescent in situ hybridization (FISH) method showed the presence of sulfur bacteria (Acidithiobacillus thiooxidans) and bacteriafrom the γ- and δ-proteobacteria class. Studies have shown that the highest intensity of corrosion occurred in the parts of the screenings and grit separator exposed to humid air contaminated with hydrogen sulphide.
EN
Purpose: The aim of this work is to characterize the surface geometry of the orthodontic archiwire and their influence of the pitting corrosion resistance and bacterial adhesion. Design/methodology/approach: In the paper, the results of the SEM/EDS analysis and microscopic observation of the samples surface and analysis of geometrical structure with the use Atomic Force Microscope (AFM) and Confocal Microscopy were presented as well as the pitting corrosion test and surface roughness and microhardness measurements were performed. Additionally the microbiological study after bacterial breeding with the use Scanning Electron Microscope was carried out. Findings: In the basis of the investigation, it can be concluded that the surface geometry of archwire has a significant impact on their pitting corrosion resistance in artificial saliva solution and on the bacterial adhesion. The obtained results show satisfactory properties and surface geometry of the tested orthodontic wires for use in the human oral environment. Research limitations/implications: In the future, it is planned to extend the research with physicochemical properties and the influence of oral hygiene products on the corrosive behaviour of the material. Limitations in the conducted tests refer to archwire design – a small diameter making measurements difficult. Practical implications: The oral environment is an extremely aggressive corrosive environment. The orthodontic elements should have very good corrosion resistance and biocompatibility. The focus should be on continuously improving orthodontic wires in terms of material quality and topography of its surface topography. Originality/value: The research is conducted in the field of biomedical engineering, which is part of material engineering and is used for the field of dentistry and microbiology.
EN
The study investigated the influence of short-term nitriding conditions upon the strength properties and pitting corrosion resistance of 41CrAlMo structural steel. The steel was fluidised bed nitrided in ammonia at temperatures of 480 and 570oC. The increase in layer thickness and/or nitrogen concentration was accompanied by the increase in compressive rest stresses up to a maximum of approx. -660MPa. The decrease of tensile strength Rm and the offset yield point R0,2 in all nitriding variants did not exceed10% in relation to the quenched and tempered sample. The decrease of the relative elongation A10 reached a maximum of 37%. In the bend test, with the increase of layer thickness and nitrogen concentration the offset yield point R0,2 increased by a maximum of approx 12%. Impact strength decreased with increasing layer thickness and nitrogen concentration up to 14%. After optimum nitriding, pitting corrosion resistance Rp9 = 500 h was achieved.
PL
W pracy badano wpływ warunków azotowania krótkookresowego na właściwości wytrzymałościowe i odporność na korozję wżerową stali konstrukcyjnej 41CrAlMo. Stal azotowano fluidalnie w amoniaku w temperaturach 480 i 570oC. Wzrostowi grubości warstwy i/lub stężenia azotu towarzyszył wzrost ściskających naprężeń własnych maksymalnie do ok. – 660 MPa. Spadek wytrzymałości na rozciąganie Rm i umownej granicy plastyczności R0,2 we wszystkich wariantach azotowania nie przekraczał 10% w stosunku do próbki ulepszanej cieplnie. Spadek wydłużenia względnego A10 osiągnął maksymalnie 37%. W próbie zginania wraz ze wzrostem grubości warstwy i stężenia azotu wzrastała umowna granica plastyczności R0,2, maksymalnie o ok. 12%. Udarność stali malała wraz ze wzrostem grubości warstwy i stężenia azotu maksymalnie do 14%. Po optymalnym azotowaniu uzyskano odporność na korozję wżerową Rp9 = 500 h.
EN
The aeronautical industry is a sector constantly looking for new materials and equipment because of its tendency to expand quickly. The Ti6Al4V titanium alloy is used frequently in the aeronautic, aerospace, automobile, chemical and medical industry because it presents high strength combined with low density (approximately 4.5 g/cm3), good creep resistance (up to 550°C), excellent corrosion resistance, high flexibility, good fatigue and biocompatibility. As a result of these properties, this titanium alloy is considered an excellent material for manufacturing structural parts in the aircraft industry for modern aeronautic structures, especially for airframes and aero-engines. But its use is also problematic because the Ti6Al4V titanium alloy manifests hydrogen embrittlement, by means of hydrides precipitation in the metal. The Ti6Al4V alloy becomes brittle and fractures because of hydrogen diffusion into metal and because titanium hydrides appear and create pressure from within the metal, thus generating corrosion. Because of titanium hydrides, the titanium alloy suffers from reduced ductility, tensile strength and toughness, which can result in fractures of aeronautical parts. This poses a very serious problem for aircrafts. In this paper, rapid hydrogen embrittlement is presented along with XRD, SEM and TEM analysis. Its goal is to detect the presence of titanium hydrides and to spot the initial cracks in the metallic material.
PL
Dwufazowe stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex wykazują doskonałą kombinację właściwości mechanicznych i odporności na korozję, w tym szczególnie agresywną korozję wżerową w środowisku chlorkowym. Pomimo wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas spawania tych stopów aktualnie nadal obserwuje się problemy ujawniane w trakcie badań korozyjnych. Dobrze uzasadniony termin „dobra spawalność” odnosi się wyłącznie do grupy cech technologicznych ułatwiających łączenie elementów metalowych przez spawanie, ale nie oznacza automatycznie wysokiej odporności na korozję połączeń spawanych, która w środowisku chlorków osiąga tylko 50÷80% materiału rodzimego. W artykule zostały omówione wszystkie czynniki metalurgiczne oraz technologiczne mające wpływ na końcowe właściwości korozyjne złączy spawanych.
EN
Two-phase ferrite-austenitic duplex stainless steels demonstrate excellent combination of strength and corrosion resistance including particularly aggressive pitting corrosion in chloride environment. The use of duplex and super-duplex stainless steels has continued to increase since last decade of XX century but despite of the knowledge and experience acquired there are still problems encountered in practice. Well justified term "good weldability" refers exclusively to the group of technological features for easy metal parts joining by welding, but not to the automatic provision of corrosion resistance of welding joints, which in chlorides environment reaches only 50÷80% of original parent material resistance. Welding technology factors and impact on final corrosion resistance of welds are widely discussed. This includes particularly weld chemical composition, heat input balance, oxidation, nitrogen content, shielding and purging gas, and the practical constraints of the welding process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wżerową napoin z nadstopu niklu Alloy 59 w syntetycznym roztworze, symulującym środowisko pracy charakterystyczne dla skruberów FGD. Wykonano testy laboratoryjne, które polegały na umieszczeniu próbki w roztworze o zadanej temperaturze na 24 godziny. Przyjęto temperaturę początkową 90 °C, a następnie zwiększano o 5 °C w kolejnym badaniu, aż do pojawienia się wżerów korozyjnych. Za miarę odporności na korozję wżerową przyjęto obecność w materiale ubytków korozyjnych oraz zmiany masy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wyznaczono krytyczną temperaturę korozji wżerowej (CPT – ang. Critical Pitting Temperature) napoin na poziomie 100 °C.
EN
This article presents the results of pitting corrosion resistance tests of padding welds made of nickel superalloy Alloy 59 in a Green Death solution, which simulate FGD scrubber environment. In the laboratory tests the specimens were placed in the solution at a given temperature per 24 hours. The initial temperature was set at 90 °C and then increased by 5 °C in the next test, until corrosion pits appeared. A visual examination of specimens surfaces, along with mass loses were performed to characterize the pitting resistance of material. On the basis of the results, the critical pitting temperature (CPT) of padding welds at a level of 100 °C was determined.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ aktywacji powierzchni i rodzaju gazowego nośnika węgla tj.C3H8 lub CO na twardość, budowę, skład i odporność na korozję wżerową warstw stali X37CrMoV5-1 po azotpwaniu/węgloazotowaniu w 570°C w złożu fluidalnym z tlenku aluminium. Po azotowaniu/węgloazotowaniu stali X37CrMoV5-l w 570°C/4 h twardości powierzchniowe wynosiły 1000-1100 HV, grubości warstw ok. 150 µm, a grubości stref związków 10-14 µm. Warstwy azotowane w 570°C miały nieco grubsze strefy związków, ale niższą twardość na powierzchni, niż warstwy węgloazotowane. Zastosowanie endogazu do węgloazotowania wymagało zmniejszenia jego udziału do 10%. Optymalnym z punktu widzenia odporności na korozję wżerową było azotowanie w amoniaku w 570°C/2 h poprzedzone azotoutlenianiem w 490°C/1 h w mieszaninie N2/NH3/H2O i polerowaniem. Badania fazowe próbek do badań korozyjnych po azotowaniu 570°C/2 h i końcowym azotoutlenianiu antykorozyjnym w 540°C, wykazały złożony skład fazowy na powierzchni warstwy w postaci Fe3N, Fe4N, M7C3, CrN, Fe3O4 i Fe2O3.
EN
This study imestigated the influence of surface activation and the type of gas carbon carrier, i.e. C3H8 or CO, upon hardness, structure, composition and resistance to pitting corrosion ofX37CrMoV5-1 steel layers after nitriding /carbonitriding at 570°C in an aluminum oxide fluidized bed. After nitriding/carbonitriding ofX37CrMoV5-1 steel at 570°C/4 h surface hardness was 1000-1100 HV1, thickness of layers was about 150 µm and thickness of compound zones was 10-14 µm. The layers nitrided at 570°C had slightly thicker compound zones but lower surface hardness than the carbonitrided layers. The use of endogas to carbonitriding reąuired a reduction of its share to 10%. The optimum, in terms of pitting corrosion resistance, was nitriding in ammonia at 570°C/2 h preceded by nitro-oxidation at 490°C/1 h in a mixture ofN2/NH/H2O and polishing. Phase tests of the samples for corrosion tests after nitriding at 570°C/2 h and final anticorrosive nitro-oxidation at 540°C showed a complex phase composition on the surface of the layer in the form of: Fe3N, Fe4N, M7C3, CrN, Fe3O4 and Fe2O3.
12
Content available remote Przyczyny korozji stali nierdzewnej w obiektach kanalizacyjnych
PL
Korozja stali znacznie podnosi koszty eksploatacyjne urządzeń narażonych na kontakt z agresywnym środowiskiem w obiektach kanalizacyjnych. Z tego powodu urządzenia technologiczne wykonuje się z materiałów o podwyższonej odporności na korozję, w tym ze stali nierdzewnych. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy stali nierdzewnej oraz przyczyny powstawania korozji elektrochemicznej i biologicznej pod wpływem ścieków i powietrza o zwiększonej zawartości siarkowodoru. Przedstawiono oryginalne wyniki badań obrazujące zmiany stali chromowo-niklowej wywołane korozją fizykochemiczną i biochemiczną. W badaniach produktów korozji wykorzystano metody SEM/EDS oraz XRD (X-ray Diffraction), a do identyfikacji mikroorganizmów biorących udział w korozji biologicznej zastosowano metody fluoroscencyjne: DAPI, Live/DEAD i FISH (fluorescence in situ hybridization). Analizy wykazały, że zawartość m.in. siarki, siarczków żelaza oraz niklu w produktach korozji stali wskazuje na obecność silnego oddziaływania gazowego siarkowodoru. Badania potwierdziły obecność bakterii siarkowych z gatunku Acidithiobacillus thiooxidans.
EN
Steel corrosion significantly increases the operating costs of equipment that is exposed to the aggressive environment in sewerage objects. Due to that, technological equipment is produced from materials with improved corrosion resistance, including stainless steel. The paper presents the most commonly used types of stainless steel and the reasons for electrochemical and biological corrosion resulting from exposure to air with increased content of hydrogen sulphide. The authors presented the original test results that illustrate the changes in chromium-nickel steel caused by physical, chemical and biochemical corrosion. The corrosion products were analysed with use of the SEM/EDS and XRD (X-ray Diffraction) methods, while microorganisms participating in biological corrosion were identified with use of the following fluorescence methods: DAPI, Live/DEAD and FISH (fluorescence in situ hybridization). The analyses have demonstrated that the content of sulphur, iron sulphide and nickel in the steel corrosion products proves the existence of a strong influence of gaseous hydrogen sulphide. The tests confirmed the presence of sulphur bacteria Acidithiobacillus thiooxidans.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie przyczyn przecieków niekorozyjnych i korozyjnych wymienników ciepła ze stali austenitycznych chromowo-niklowych zwanych potocznie stalami nierdzewnymi a należących do grupy stali odpornych na korozję, w warunkach przeciętnej eksploatacji wymiennika w ciepłownictwie, a także wskazanie profilaktyki eksploatacyjnej, której przestrzeganie wyeliminuje groźne dla wymienników zapychanie się osadami oraz eliminowanie jego korozji. Autor posiada ponad 40 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie uzdatniania wody, zwalczania korozji i przecieków oraz kąpieli do chemicznego czyszczenia wymienników. Część 1 artykułu będzie poświęcona różnym przypadkom nieszczelności wymienników, natomiast część 2 będzie stanowiła kompendium doradztwa w zakresie procedur wyboru technologii i chemikaliów do usuwania osadów z zanieczyszczonych wymienników ciepła. Autor nie wymienia z nazwy żadnych producentów wymienników ciepła i preparatów do chemicznego czyszczenia, skupiając się na problemie zawartym w tytule artykułu.
EN
The purpose of this article is to explain the causes of non-corrosive and corrosive leakage of heat exchangers made of austenitic chromium-nickel steel and indication of prophylactic prevention, which will provide to protection before deposits and corrosion. The author has more than 40 years of practical experience in the field of water treatment, prevention of corrosion and chemical cleaning heat exchangers. Part 1 of the article will be dedicated to various cases of exchanger leaks, while Part 2 will be a compendium of advice on procedures for the selection of technologies and chemicals for removing deposits, from heat exchangers.
EN
The purpose of the article is to explain causes of non-corrosive and corrosive leaks in heat exchangers (HE) during standard exploitation as well as to present prevention measures to eliminate dangerous clogging by scaling and corrosion. The heat exchangers are made of Cr-Ni austenitic steels, belonging to the group of steels resistant to corrosion, called commonly stainless steels. The author of the article has over 40 years of practical experience in the areas of water treatment, corrosion and leaks prevention, as well as heat exchangers chemical cleaning. This part of the article focuses on various cases of heat exchanger leakages, while part two is a compendium on correct selection of technologies and chemicals for removal of scales from polluted heat exchangers. One will not find in the paper neither HE producer name nor industrial chemical cleaning formulas. The present paper describes reasons of leakages, examples of stainless steel HE corrosion and general characteristic of scales within HE.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie przyczyn przecieków niekorozyjnych i korozyjnych wymienników ciepła ze stali austenitycznych chromowo–niklowych zwanych potocznie stalami nierdzewnymi a należących do grupy stali odpornych na korozję, w warunkach przeciętnej eksploatacji wymiennika w ciepłownictwie, a także wskazanie profilaktyki eksploatacyjnej, której przestrzeganie wyeliminuje groźne dla wymienników zapychanie się osadami oraz eliminowanie jego korozji. Autor posiada ponad 40 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie uzdatniania wody, zwalczania korozji i przecieków oraz kąpieli do chemicznego czyszczenia wymienników. Część 1 artykułu będzie poświęcona różnym przypadkom nieszczelności wymienników, natomiast część 2 będzie stanowiła kompendium doradztwa w zakresie procedur wyboru technologii i chemikaliów do usuwania osadów z zanieczyszczonych wymienników ciepła. Autor nie wymieniania z nazwy żadnych producentów wymienników ciepła i preparatów do chemicznego czyszczenia, skupiając się na problemie zawartym w tytule artykułu.
PL
Na powierzchni spawanych elementów ze stali odpornych na korozję (nierdzewnych) powstają barwy nalotowe. Usuwanie pogrubionych warstewek tlenków ze stali pracujących w temperaturach nieprzekraczających 300°C jest konieczne i wiąże się z przywróceniem stali nierdzewnej wysokiej odporności na korozję. W artykule przedstawiono badania wpływu metody usuwania warstw nalotowych po procesie spawania na odporność korozyjną austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304. Ustalono, że najlepszą metodą osiągnięcia wysokiej odporności korozyjnej jest stosowanie właściwego procesu pasywacji.
EN
Surfaces of welded elements made of corrosion-resistant (stainless) steels develop temper colours. The removal of thickened oxide layers off steels exposed to temperatures below 300°C is necessary and en-tails the restoring of high corrosion resistance of the stainless steel. The article presents tests concerned with the effect of a method applied to remove post-weld temper on the corrosion resistance of austenitic stainless steel AISI 304. It was ascertained that the most favourable method enabling the obtainment of high corrosion resistance involved the use of an appropriate passivation process.
PL
Niniejsza praca dotyczy badań odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-4V o zmodyfikowanej powierzchni poprzez obróbkę mechaniczną (szlifowanie, polerowanie oraz obróbka strumieniowo-ścierna) do zastosowań w protetyce stomatologicznej. W ramach pracy przeprowadzono pomiar kąta zwilżania oraz badania odporności na korozje wżerową i szczelinową. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykazały, że niezależnie od rodzaju modyfikacji powierzchni stop Ti-6Al-4V ma charakter hydrofilowy i jest odporny na korozję wżerową i szczelinową.
EN
This work concerns tests of corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with modified surface by mechanical treatment (grinding, polishing and abrasive blasting treatment) for applications in dental prosthetics. As part of the work, was measured the contact angle as well as the pitting and crevice corrosion resistance tests. Obtained results clearly showed that regardless of the type of surface modification, the Ti-6Al-4V alloy is hydrophilic and resistant to pitting and crevice corrosion.
PL
Do oceny skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych coraz szersze zastosowanie znajduje korozymetria rezystancyjna. Ta czuła technika pomiarowa umożliwia precyzyjne określanie szybkości korozji metalu przy założeniu, że korozja ma charakter równomierny i powoduje jednakowe zmniejszenie przekroju elementu pomiarowego czujnika na całej jego długości. W przypadku korozji nierównomiernej można spodziewać się znaczących błędów w ocenie wyników pomiarów szybkości korozji. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych ukazujące, w jaki sposób na wyniki pomiarów rezystancyjnych może wpływać korozja wżerowa. Określono wpływ modelowych wżerów o przekroju kołowym z uwzględnieniem ich liczby, średnicy oraz głębokości na wyniki pomiarów rezystancyjnych i wyznaczane na tej podstawie liniowe ubytki korozyjne metalu.
EN
The electric resistance method is becoming increasingly widespread for evaluation of the cathodic protection effectiveness of steel underground structures. This sensitive measuring technique allows precise determination of the corrosion rate of a metal, assuming that corrosion is uniform and results in a uniform reduction in the cross-section of the ER probe sensing element over its entire length. In the case of non-uniform corrosion, significant errors in corrosion rate measurements may be expected. This paper presents the results of computer simulations showing howpitting corrosion can affect the results of resistance measurements. The influence of model pits of circular cross-section on resistance measurements was determined, and thus, the linear corrosion losses, accountingfor the number of pits, their diameter and depth.
EN
The influence of polysaccharide chitosan coatings on the corrosion resistance of magnesium alloys Mg1Ca, Mg1Ca1Si and Mg4Zn1Ca is studied in 0.1 M sodium sulphate solution. It has been shown that localized corrosion of all magnesium alloys proceeds along grain boundaries and around precipitates. After long-term immersion of magnesium alloys (Mg1Ca and Mg4Zn1Ca) metallic ions are detected in the solution. The chitosan and chitosan/TiO2 composite coatings accelerate corrosion of Mg1Ca, Mg1Ca1Si and Mg4Zn1Ca in sodium sulphate based solutions.
PL
Badano wpływ polisacharydowych chitozanowych powłok na odporność korozyjną stopów magnezu typu Mg1Ca , Mg1Ca1Si i Mg4Zn1Ca w 0,1 M roztworze siarczanu VI sodu (Na2SO4). Korozja tych stopów przebiega wzdłuż granic ziaren i wokół wydzieleń. Po kilkudziesięciu godzinach ekspozycji stopów w roztworze elektrolitu jony metali były obecne w roztworze w przypadku stopów Mg1Ca i Mg4Zn1Ca. Obecność powłok chitozanowych i powłok chitozanowych zawierających TiO2 powodowała przyspieszenie korozji stopów magnezu w roztworze siarczanu VI sodu.
EN
In the study, electrochemical corrosion of LaNi4.6Zn0.4-xSnx (x = 0÷0.4) type alloys in a strongly alkaline environment has been characterized. The influence of the presence of Cl− ions in KOH solutions on the corrosion behavior of these materials has been studied. Using the potentiokinetic method, durability of passive layers formed on LaNi4.6Zn0.4-xSnx alloys in 1M and 6M KOH solutions with chloride ions has been evaluated. All the examined LaNi4.6Zn0.4-xSnx alloys passivated efficiently in 1 M and 6 M KOH solutions. Material composition and concentration of KOH solution has significant effect on the protective properties of passive layers formed on LaNi4.6Zn0.4-xSnx type alloys. Passive layers formed on the alloys donated solely with zinc (LaNi4.6Zn0.4), in both 1 M and 6 M KOH solutions are more resistant to chloride ions with 0.3÷1.0 M concentration, whereas the addition of chloride ions to 1 M KOH solutions leads to a local degradation of the passive layer formed on the alloys with tin (LaNi4.6Zn0.2Sn0.2 and LaNi4.6Sn0.4).
PL
W pracy scharakteryzowano elektrochemiczną korozję stopów typu LaNi4.6Zn0.4-xSnx (x = 0÷0.4) w środowisku silnie alkalicznym. Zbadano wpływ obecności jonów Cl− w roztworach KOH na korozyjne zachowanie tych materiałów. Stosując technikę potencjokinetyczną oceniano trwałość warstw pasywnych wytworzonych na stopach LaNi4.6Zn0.4-xSnx w 1 M i 6 M roztworach KOH zawierających dodatek jonów chlorkowych. Stwierdzono, że wszystkie badane stopy LaNi4.6Zn0.4-xSnx efektywnie pasywują się w 1 M i 6 M roztworach KOH. Skład materiałów oraz stężenie roztworu KOH mają istotny wpływ na własności ochronne warstw pasywnych wytworzonych na stopach typu LaNi4.6Zn0.4-xSnx. Warstwy pasywne wytworzone na stopach modyfikowanych wyłącznie cynkiem (LaNi4.6Zn0.4)zarówno w 1 M jak i w 6 M roztworach KOH są bardziej odporne na działanie jonów chlorkowych o stężeniu 0,3÷1,0 M, natomiast dodatek jonów chlorkowych do 1 M roztworów KOH powoduje lokalną degradację warstwy pasywnej wytworzonej na stopach zawierających cynę (LaNi4.6Zn0.2Sn0.2 and LaNi4.6Sn0.4).
EN
Growing demands imposed on passenger car producers concerning the reduction of exhaust emission to the environment are forcing a search for new materials and design solutions. One of the most-important factors that can reduce this emission is the low mass of a vehicle, leading to a decrease in its average fuel consumption. A reduction in weight can be obtained by the use of aluminum elements instead of steel; e.g., in air conditioning pipes, decreasing the specific weight of the construction by nearly three times. In the present study, the influence of the SWAAT corrosion test on A/C piping made from 3xxx, 5xxx, and 6xxx series aluminum alloys was investigated. The study focused on changes in the mechanical properties of samples before and after a SWAAT test determined by a tensile test and Vickers hardness measurements. Additionally, microstructure examinations were performed with the use of optical and scanning microscopy. Corrosion products on the surface of pipes were identified by Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Pipes made from the EN AW 6063 alloy revealed an almost 50% decrease in its strength properties after the tests. The largest decline in plastic properties was observed in pipes made from the EN AW 6060 alloy.
PL
Wobec rosnących wymagań stawianych producentom samochodów osobowych, dotyczących ograniczania emisji spalin do środowiska, poszukiwane są nowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne. Jednym z czynników ograniczających emisję jest obniżenie masy pojazdów, które prowadzi do obniżenia średniego spalania. Efekt ten uzyskuje się między innymi przez stosowanie elementów z aluminium, którego ciężar właściwy jest prawie trzy razy mniejszy od stali. Aluminium jest stosowane w produkcji przewodów klimatyzatorów samochodowych. Ważną cechą przewodów ze stopu aluminium jest wysoka odporność korozyjna, umożliwiająca jego pracę przez kilkanaście lat. W prezentowanym opracowaniu przedstawiono wpływ testu korozyjnego SWAAT na właściwości przewodów układu klimatyzacyjnego wykonanych ze stopu aluminium serii 3xxx, 5xxx oraz 6xxx. Określono zmianę własności mechanicznych przed testem korozyjnym i po nim w próbie jednoosiowego rozciągania oraz przeprowadzono pomiary twardości metodą Vickersa. Dodatkowo prowadzono obserwacje mikrostruktury za pomocą mikroskopii optycznej oraz skaningowej. Za pomocą detektora EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) zidentyfikowano produkty korozji na powierzchni rur po teście korozyjnym. Badane rury ze stopu EN AW 6063 po teście korozyjnym charakteryzowały się prawie 50-procentowym spadkiem własności wytrzymałościowych w porównaniu do materiału przed testem. Największe zmiany własności plastycznych po teście zgodnym z procedurą SWAAT zaobserwowano w przypadku rur ze stopu aluminium EN AW 6060.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.