Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono pierwsze doświadczenia wynikające z przebudowy rozdzielni 110 kV w stacji 110/20 kV Oborniki Śląskie z wykorzystaniem technologii szyny procesowej i szyny stacyjnej. Przedstawiono zasadnicze założenia, zastosowane rozwiązania i obserwacje funkcjonowania obiektu.
EN
First experiences of 110/20 kV Oborniki Śląskie station with proces bus and station bus technology according IEC61850-9-2LE are presented. The functional assumptions and solutions used are described.
PL
W artykule przedstawiono możliwości realizacji rozdzielni GIS, w oparciu na technice szyny procesowej IEC 61850, tzn. takiej w której urządzenia obwodów wtórnych pozyskują informacje o wartościach napięć i prądów z komunikatów SV (Sampled Values) IEC 61850-9-2LE. Źródłem SV mogą być zarówno tradycyjne przekładniki prądowe i napięciowe podłączone do przetworników analogowo-cyfrowych (A/D) zabudowanych w polu, jak i niekonwencjonalne przekładniki elektroniczne, np. bazujące na technice cewki Rogowskiego lub takie które do transformacji prądu czy napięcia na SV wykorzystują zjawiska optyczne. Konstrukcja rozdzielnicy: izolacja gazowa (GIS) czy powietrzna (AIS) ma wpływ na wybór rozwiązań oraz ich ocenę w aspekcie technicznym oraz ekonomicznym.
XX
This publication presents the possibilities of implementing the GIS switchgear, based on the IEC 61850 Process Bus technology. In this solution, the secondary circuit devices receive information about the values of voltages and currents via using SV (Sampled Values) IEC 61850-9-2LE messages. The source of SV can be both traditional current and voltage transformers connected to analog-to-digital (A/D) converters mounted in the field, as well as unconventional electronic transformers, e.g. based on Rogowski coil technology or those that transform the current or voltage to SV using optical phenomena. Insulation technology: gas (GIS) or air (AIS), influences the choice of solutions and their assessment in technical and economic aspect.
PL
Rosnące wymagania wobec układów zabezpieczeń elektroenergetycznych wymuszają na producentach rozwój techniki, stosowanej w urządzeniach. Ważnymi w tym procesie aspektami są: optymalizacja funkcjonalności, liczba instalowanych urządzeń oraz obniżenie ceny, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności i wysokiej jakości urządzeń zabezpieczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania, stosowane w urządzeniach zabezpieczeniowych rodziny SIPROTEC 5, takie jak np. funkcjonalność PMU (Phasor Measurement Unit) i łączenie Point-on-Wave. Przedmiotem artykułu są również innowacyjne technologie, związane z cyfryzacją procesów w stacjach elektroenergetycznych wraz z przykładowymi układami pracy elementów struktury stacji. W artykule przybliżono nowe rozwiązania oferowane przez firmę Siemens w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej, znacząco przekładające się na szybkość i prostotę procesu inżynieryjnego. Nowe funkcje udoskonalają pracę układów automatyki, obniżają koszty, związane z inwestycją, a także pozwalają na szerszą integrację urządzeń z istniejącymi systemami.
EN
Growing requirements for power protection systems force vendors to develop the technology, used in devices. Important aspects of this process are: optimization of functionality, number of installed devices and price reduction, while maintaining reliability and high quality of protection devices. This article presents innovative solutions used in protection devices of the SIPROTEC 5 family, such as PMU (Phasor Measurement Unit) and Point-on-Wave switching. The article also takes about innovative technologies, connected with the digitization of processes in power substations, together with exemplary sets of station structure elements. The article presents new solutions offered by Siemens in the field of power automation, significantly affecting time and simplicity of the engineering process. New functionalities improve the operation of automation systems, reduce costs associated with investment, and allow better integration of devices with existing systems.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu nowoczesnych stacji cyfrowych oraz możliwości, doświadczenia, a także ofertę firmy ABB w tym obszarze.
EN
The article presents issues of modern digital substations but also possibilities, experience and the ABB company offering in this area.
PL
Artykuł obrazuje ewolucję, jaka na przestrzeni lat dokonała się w obwodach wtórnych stacji NN począwszy od stosowania zabezpieczeń elektromechanicznych poprzez zabezpieczenia cyfrowe aż do stacji cyfrowych.
EN
Illustrated is evolution that has been taking place over the years in secondary circuits of LV substations beginning with application of electromechanical protecting devices, through digital protection and ending with digital power substations.
PL
Omówiono podstawowe warianty zastosowań, wyniki i doświadczenia dotyczące przekładników niekonwencjonalnych współpracujących z magistralą procesową w stacji energetycznej oraz instalacje sensorów w technologii GIS, a także stan wdrożenia normy IEC 61850-9-2.
EN
The paper discusses basic alternative applications, results and experience concerning non-conventional measurement transformers matched with process bus in power electric station, installation of sensors in GIS technology. Enforcing IEC 61850-9-2 standard is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono sposób formatowania danych pomiarowych będących próbkami cyfrowymi sygnałów analogowych prądów i napięć fazowych w celu wysłania ich na szynę procesową rozdzielni automatyzowanej zgodnie z norma IEC 61850. Opisano procedury wykonujące formatowanie oraz oprogramowanie będące serwerem IEC 61850. Przedstawiono również oprogramowanie klient 61850 służące do testowania aplikacji serwera 61850.
EN
In the paper the methods of data formatting, where the data are sampled values of current and voltage signals, for the purpose of publishing them on the process bus of a substation automated according to IEC 61850 have been presented. The data are sampled values of current and voltage signals. The procedures carrying out the formatting have been described together with the IEC 61850 server application. The IEC 61850 client for testing the IEC 61850 server application has also been described.
PL
Dokument przedstawia opis nowoczesnych rozwiązań dedykowanych dla stacji elektroenergetycznych będących elementem systemu elektroenergetycznego wykorzystujących technologie zgodne ze standardem PN-EN 61850-9-2. Dokument opisuje nową grupę urządzeń opracowywanych przez Mikronikę, których funkcjonalność będzie rozszerzona o przekazywanie próbek sygnałów analogowych, a także sygnałów binarnych z wykorzystaniem wydajnych łączy komunikacyjnych tworzących tzw. szynę procesową. Ponadto poruszone zostało zagadnienie precyzyjnej synchronizacji czasu zgodnej ze standardem IEC 61588, która zapewnia poprawność działania całego systemu. Wspomniano również o redundancji komunikacji, dzięki której możliwa staje się bezstratna transmisja danych. Poruszono również problem diagnostyki poprawności działania, która wymaga innego podejścia i powstania nowych narzędzi.
EN
This document presents a description of modern solutions dedicated to power substations which apply technologies compliant with the PNEN 61850-9-2 standard. It provides information about a new group of devices that are currently being developed by Mikronika, which functionalities will be extended with transmitting samples of analog and binary signals using efficient communication connections creating a so-called process bus. Moreover, it discusses the issue of precise time synchronization compliant with the IEC 61588 standard, ensuring correct operation of an entire system. The document mentions also the redundancy of communication, which enables lossless data transmission and the problem of operation correctness diagnostic, which requires a different approach and development of new tools.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązanie obwodów wtórnych, w którym zastosowano magistralę procesową oraz omówiono podstawowe wymagania normy IEC 61850 w tym zakresie.
EN
The paper presents new design of secondary circuits, with process bus applied; basie applicable requirements of IEC 61850 standard are discussed.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną implementację architektury systemu przetwarzania informacji na poziomie obiektów w celu realizacji funkcji EAZ. Architektura systemu jest w sposób naturalny określona przez reguły topologii typowych stacji i jest zgodna ze standardem IEC 61850-9-2. Sformułowano wymagania dla urządzeń EAZ na poziomie pola oraz opisano związek między topologią stacji a strukturą magistrali procesowej. Omówiono elementy składowe architektury systemu ze szczególnym uwzględnieniem przetwornika sygnałów obiektowych. Architekturę systemu zilustrowano przykładem zastosowania dla testowej stacji elektroenergetycznej. Opisano sposób rozwiązania dwóch podstawowych problemów technicznych dotyczących implementacji architektury systemu EAZ następnej generacji, tj. problem niezawodnego przekazywania danych oraz synchronizacji próbkowania sygnałów analogowych prądu przemiennego. Artykuł recenzowany.
EN
This paper describes a practical IEC 61850 process bus architecture suitable for high voltage substations. The presented system eliminates the need for thousands of copper wires in a substation and replaces them with a few fiber optics cables, and can save utilities spending related to current installation and maintenance costs while at the same time increasing worker safety and power system reliability. The authors describe a practical process bus architecture that fits the task of protection and control of substations by drawing from the universal topology rules of substations. The system is commercially available and addresses the challenges utilities face today.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.