Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 597

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitorowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie różnic między ogólnodostępnym narzędziem prognozującym wykorzystywanym w planowaniu dostaw a dedykowanym, stworzonym specjalnie dla danej firmy. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań ukazują różnice w działalności sieci sklepów, prognozowaniu dostaw i ich wartości z użyciem dwóch różnych systemów wspomagających prognozowanie sprzedaży produktów. Przyjęto hipotezę badawczą, że wiarygodne prognozy są kluczowe w usprawnianiu realizacji zamówień i stanowią istotny czynnik wpływający na satysfakcję klienta oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim of the article is to indicate the difference between a publicly available forecasting indicator used in supplier planning and one created specifically for a given company. The authors based on the results of comparative research in the operation of chain stores, forecasting deliveries and their value with the use of various systems supporting the forecasting of product supply. A research hypothesis was adopted that reliable forecasts are crucial in improving order fulfillment and are an important factor influencing customer satisfaction and gaining a competitive advantage.
PL
Czy technologia może nam pomagać w tworzeniu i lepszym zarządzaniu zielonymi przestrzeniami w mieście? Oczywiście! Na świecie powstało już wiele aplikacji do identyfikacji roślin, programów ułatwiających – zarówno amatorom, jak i profesjonalistom – projektowanie zieleni. Istnieją też zaawansowane technologicznie metody monitoringu kondycji roślin oraz obiegu wody.
8
Content available remote Wyznaczanie optymalnego czasu eksploatacji elementów nienaprawialnych
PL
Nowoczesne utrzymanie ruchu zmierza w stronę możliwie dokładnego przewidywania czasu przyszłej awarii. Instalowanie kolejnych czujników pozwala na monitorowanie stopnia zużycia coraz większej liczby elementów.
EN
Transport infrastructure objects are exposed to a large number of loads, which cause the formation of displacements, bends, wear, cracks, breakdowns, corrosion, and other defects. It is shown that at the moment of initiation of malfunctions in objects, the noise of the noisy signals coming from the corresponding sensor takes critical values that correlate with useful signals. Therefore, algorithms are developed for calculating the probability of random noise accepting critical values, a coefficient of correlation between the critical values of the noise and the useful component, and a relay cross-correlation function. Technologies for monitoring the technical condition of transport infrastructure objects are proposed based on the estimates of the developed noise characteristics. Computational experiments are conducted, and the reliability of the developed algorithms and technologies is confirmed.
PL
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze [1], prezentujemy treści referowane przez Adama Osserę i Andrzeja Derenia, dotyczące nowych rozwiązań ograniczających emisję CO2 do atmosfery w produkcji papierów i tektur oraz systemów kontroli jakości QCS firmy Valmet [2, 3]. Są one bardzo ważne, bowiem mają na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
PL
Podziemne wydobywanie kopalin przeobraża rozkład masy w przypowierzchniowych warstwach skorupy ziemskiej. W rejonach wyrobisk górniczych następuje jej rozrzedzenie poprzez zmniejszenie gęstości objętościowej górotworu. W górotworze otaczającym rejony z wyrobiskami następują duże zmiany zagęszczenia masy. Zjawisko to powoduje wstrząsy górotworu o dużej energii, które czasami powodują dynamiczne przemieszczenia skał do wyrobisk górniczych, ich deformacje, a także wypadki wśród załóg górniczych. Wstrząsy w kopalniach mogą być monitorowane pomiarami grawimetrycznymi. W artykule opisano wyniki ciągłych pomiarów zmian pola grawitacji w roku 2019 na stanowisku w Rybniku (KWK ROW). Pomiary przeprowadzono systemem opracowanym przez firmę Micro-g LaCoste, składającym się z grawimetru pływowego gPhoneX oraz zautomatyzowanej platformy samopoziomującej ODIN. Platforma ta amortyzuje ruch podłoża grawimetru po wystąpieniu wstrząsu, zapewniając instrumentowi utrzymanie poziomu w trakcie dalszych faz drgań podłoża. Przeanalizowano również zbiór danych o wysokoenergetycznych wstrząsach o magnitudzie lokalnej M>3, które wystąpiły w trakcie prowadzenia jednej ze ścian w pokładzie węgla 703/1 przez KWK ROW Ruch Rydułtowy. Na tej podstawie sformułowano wnioski w zakresie możliwości wykorzystania danych z monitorowania grawimetrycznego w problematyce badania i przeciwdziałania zjawiskom geodynamicznym w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych. Przedstawiono również relacje pomiędzy energią wstrząsów określaną z danych sejsmologicznych a amplitudą sygnałów grawimetrycznych i na tej podstawie propozycję grawimetrycznej skali intensywności wstrząsów górniczych.
EN
Underground mining transforms the distribution of mass in the subsurface layers of the Earth’s crust. In the areas of mining excavations, it is diluted by reducing the volumetric density of the rock mass. In the rock mass surrounding the areas with workings occur large changes in density. This phenomenon causes tremors of the rock mass of high energy, which sometimes cause rock bursts into mining excavations, their deformation as well as accidents among mining crews. Shocks in mines can be monitored by gravimetric measurements. The article describes the results of continuous measurements of changes in the gravity field in 2019 at the site in Rybnik (KWK ROW). Measurements were carried out with a system developed by Micro-g LaCoste, consisting of a gPhoneX tide gravimeter and an automated self-levelling platform ODIN. This platform absorbs the movement of the gravimeter’s ground after a shock has occurred, ensuring that the instrument maintains its level during further phases of ground vibrations. The data set on high-energy tremors with a local magnitude M> 3, which occurred during the driving of one of the walls in the 703/1 coal seam by the Coal Mine ROW Ruch Rydułtowy, was also analyzed. On this basis, conclusions were formulated regarding the possibility of using data from gravimetric observations in the research and counteracting geodynamic phenomena in underground mining excavations. The relationship between the energy of tremors determined from seismological data and the amplitude of gravimetric signals was also presented, and on this basis a proposal of a gravimetric scale of mining tremors intensity was presented.
12
EN
The coronavirus disease (COVID-19) situation keeps continued from the end of 2019 until right now. It is a deadly virus that kills many humans. Thailand's solutions have urged the public to be confident about the Government handling the 2019-novel Coronavirus. This research is to respond to the policy of promoting and developing innovation that is up to date, and it is a part of preventing epidemics related to the respiratory system. The proposed Internet of Things (IoT) Remote Patient Body Temperature Monitoring (RPBTM) brings the concept of an embedded infrared sensor with IEEE802.11a standard through the Internet of medical promotion platform. The system consists of distancing infrared body temperature MLX90614 DCI sensor embedded functional programming with IEEE802.11a WiFi microcontroller. To achieve the prototype's efficiency, the results are demonstrated as the following issues; 1) the accuracy performance test in terms of the prototype's calibration and 2) the temperature measurement of each body part. The findings were found that the proposed RPBTM device has an error compared to the standard device, only 0.56 %. Moreover, the prototype measured the body parts such as the man's forehead, palm, and armpit and found that the forehead and armpit temperatures have a positive relationship at a high relationship (.860). Meanwhile, the forehead and palm temperatures have a positive relationship at a moderate level (.473). Hence, it can be hypothesized that the body part that should be selected to detect the body temperature is the forehead and armpit because it is close to absolute body temperature.
PL
Sytuacja z koronawirusem (COVID-19) trwa od końca 2019 roku do chwili obecnej. To śmiertelny wirus, który zabija wielu ludzi. Rozwiązania Tajlandii zachęciły opinię publiczną do pewności, że rząd zajmuje się koronawirusem z 2019 roku. Badania te mają odpowiadać na aktualną politykę promowania i rozwoju innowacji, wpisując się w zapobieganie epidemiom związanym z układem oddechowym. Proponowane zdalne monitorowanie temperatury ciała pacjenta (RPBTM) Internetu rzeczy (IoT) wprowadza koncepcję wbudowanego czujnika podczerwieni ze standardem IEEE802.11a za pośrednictwem platformy Internetu promocji medycyny. System składa się z odległościowego czujnika temperatury ciała na podczerwień MLX90614 DCI z wbudowanym programowaniem funkcjonalnym z mikrokontrolerem WiFi IEEE802.11a. Aby osiągnąć wydajność prototypu, wyniki przedstawiono jako następujące kwestie; 1) test wydajności dokładności w zakresie kalibracji prototypu oraz 2) pomiar temperatury każdej części ciała. Ustalono, że proponowane urządzenie RPBTM ma błąd w porównaniu ze standardowym urządzeniem, wynoszący zaledwie 0,56%. Co więcej, prototyp zmierzył części ciała mężczyzny, takie jak czoło, dłoń i pacha, i stwierdził, że temperatura czoła i pod pachami wykazuje dodatnią zależność przy wysokim stosunku (0,860). Tymczasem temperatura czoła i dłoni wykazuje dodatnią zależność na umiarkowanym poziomie (0,473). Można zatem postawić hipotezę, że część ciała, którą należy wybrać do wykrywania temperatury ciała, to czoło i pacha, ponieważ jest ona zbliżona do bezwzględnej temperatury ciała.
13
PL
Powszechnie stosowane metody normowe określania cech mechanicznych betonu nie uwzględniają rzeczywistych warunków dojrzewania betonu. Cechy betonu w konstrukcji różnią się od wartości uzyskiwanych laboratoryjnie. W procesie wiązania betonu wydziela się ciepło, które wpływa na tempo zmian cech mechanicznych betonu w konstrukcji. Drugim czynnikiem jest wpływ zastosowania kruszywa na uzyskiwane wartości modułów sprężystości betonu. W artykule przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych betonu wiaduktu WG-4 na obwodnicy Raciborza. Na potrzeby podejmowania decyzji o sprężaniu oraz aktualizacji podniesienia wykonawczego określono laboratoryjnie właściwości betonu pielęgnowanego w warunkach znormalizowanych i odwzorowanych. Zastosowano innowacyjny system monitoringu cech mechanicznych betonu, który uwzględniał rzeczywiste warunki dojrzewania betonu w konstrukcji. Uzyskane wyniki z badań pozwoliły zminimalizować ryzyka związane z podejmowaniem decyzji na budowie.
EN
Commonly used standard methods for determining the mechanical properties of concrete do not take into account the actual conditions of concrete maturation. The characteristics of concrete in the structure differ from the values obtained in the laboratory. In the process of setting concrete, heat is released, which affects the rate of changes in the mechanical properties of concrete in the structure. The second factor is the influence of the use of aggregate on the obtained values of concrete elasticity modulus. The article presents the results of research on the mechanical properties of the concrete of the WG-4 viaduct on the Racibórz beltway. For the purposes of making a decision on prestressing and updating the construction technology, laboratory characteristics of cured concrete in standardized and mapped conditions were determined. An innovative system for monitoring the mechanical properties of concrete was used, which took into account the actual conditions of concrete maturation in the structure. The obtained results from the research allowed to minimize the risks related to making decisions on the construction site.
PL
Streszczenie: Ochrona środowiska naturalnego związana ze spalaniem paliw stałych jest jednym z istotniejszych czynników transformacji energetycznej. Wprowadzone limity emisji dla poszczególnych pierwiastków, uważanych za toksyczne dla środowiska, związane są z koniecznością wykonywania pomiarów zarówno paliwa, jak i produktów spalania. Metody pomiarowe umożliwiające analizę pierwiastkową są bardzo wymagające w zakresie parametrów środowiskowych – wykonywane są w laboratoriach analitycznych, w których zainstalowana jest specjalistyczna aparatura. Zwiększenie odporności aparatury na zapylenie, drgania, zmiany temperatury i wilgotności otoczenia oraz zmniejszenie wymagań dotyczących przygotowania próbki do pomiaru pozwala na znaczące zwiększenie częstotliwości pomiarów i tym samym dokładniejsze przebadanie paliwa. Mieszanie w odpowiednich proporcjach węgli o różnej jakości jest jednym ze sposobów ograniczenia emisji.
PL
Czujniki drgań mają duży potencjał w diagnostyce stanu narzędzi podczas frezowania. Ich wadą jest jednak zależność sygnału od warunków skrawania, dynamiki procesu i zakłóceń zewnętrznych. Dodatkowo operator powinien mieć doświadczenie i dużą wiedzę o przygotowaniu sygnałów. Przedstawiono propozycję pokonania tych trudności.
PL
W artykule zaprezentowano wdrożenie elektronicznego systemu monitoringu sensorycznego na przykładzie mostu z betonu sprężonego wymagającego pogłębionej, ciągłej diagnostyki z uwagi na zły stan techniczny. Wdrożony system monitorujący mostu nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu jest pierwszym w Polsce systemem do długoterminowej, ciągłej obserwacji fizycznej odpowiedzi (statycznej oraz dynamicznej) eksploatowanej od wielu lat konstrukcji z uszkodzeniami. W systemie tym zastosowano po raz pierwszy w kraju światłowodowe techniki pomiarowe FBG do długoterminowego monitorowania obiektu mostowego.
EN
The article presents the implementation of an electronic monitoring system for a post-tensioned concrete bridge requiring in-depth, continuous diagnostics due to its poor technical condition. The monitoring system for the bridge over the Odra in Kędzierzyn-Koźle is the first system in Poland for long-term, continuous observation of the physical response (static and dynamic) of the structure (being in operation for many years) with significant damage. For the first time in Poland, the FBG fiberoptic measurement techniques were used for continuous long-term monitoring of the bridge structure.
PL
Negatywną cechą mostów technologii betonowania wspornikowego są duże długotrwałe ugięcia jako wynik procesów reologicznych w betonie i stali sprężającej. W niniejszym artykule ugięcie jest reprezentowane jako funkcja czasu eksploatacji konstrukcji mostu, skalibrowana przez wyniki monitoringu. Analizy przedstawione w artykule zostaną wykorzystane do opracowania modeli reologicznych. W podsumowaniu podano funkcję pełzania.
EN
The negative feature ot the cantilever concreting technology bridges is a large long-term deflection, as a result of rheological processes in the concrete and in the pre-tensioning steel. In this paper the deflection is represented as a function of the service time ot the bridge structure, calibrated by the results of monitoring. Analyses presented in this paper will be used to develop rheological models. As the summary result of creep function.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metody bazującej na analizie sygnałów emisji akustycznej generowanych przez procesy destrukcyjne, powstających na skutek działania obciążenia eksploatacyjnego, do oceny stanu technicznego betonowych konstrukcji inżynierskich. Pokazano, że metoda ta pozwala na rejestrację oraz identyfikację i lokalizację procesów destrukcyjnych w konstrukcjach sprężonych, żelbetowych, betonowych, co stanowi podstawę diagnostyki obiektów podczas normalnej eksploatacji. Pokazano również możliwość zastosowania metody IADP (identyfikacji aktywnych procesów destrukcyjnych) do automatycznej kontroli i sterowania ruchem pojazdów na moście. Metodę zastosowano także do analizy procesów destrukcyjnych podczas dojrzewania betonu (nieobciążonego).
EN
The paper presents the possibility of applying a method based on the analysis of acoustic emission signals generated by destructive processes arising from the action of operational loading to assess the technical condition of concrete engineering structures. It was shown that this method allows recording, identification and localization of destructive processes in prestressed concrete, reinforced concrete and concrete structures. It is the basis for diagnostics of objects during normal operation. The possibility of using a method called IADP (identification of active destructive processes) for automatic control and control of vehicle traffic on a bridge was also shown. The method was also used to analyse destructive processes occurring during the maturation of concrete (unloaded).
PL
Problematyka utrzymania ruchu, w szczególności dla maszyn krytycznych oraz tych, które mają duże znaczenie dla realizowanego procesu produkcyjnego, jest nierozerwalnie związana z potrzebą oceny stanu technicznego. Jeden z problemów, obserwowany od ponad dekady, to poprawność podejścia do monitorowania wentylatorów osiowych dużej mocy, które są ważnym elementem systemu produkcyjnego w blokach energetycznych.
EN
Coal's high propensity for spontaneous combustion can be the cause of fires in coal heaps located at mine sites, power plants, distribution or coal handling points. The application of appropriate measures to prevent coal from self-igniting and consequently to protect against fire. This paper presents optimal methods for monitoring and fire protection of coal stockpiles. The selection of suitable stockpiles for testing was carried out, followed by an assessment of the condition of the stockpiles (measurements of the temperature of the surface and interior of the facility, studies of the chemical composition of the atmosphere inside the facility, and the composition of the atmospheric air on the facility and in its immediate vicinity. Continuous monitoring of the dump was carried out for visible changes indicative of possible thermal phenomena. This was followed by the selection of the method and method of application of the antipyrogen (injection and spraying) and trials with the antipyrogen. Application of the product was followed by further monitoring of the dumps and analysis of the results obtained.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.