Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antybiotyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wody antybiotykami są przemysł farmaceutyczny, szpitale, zakłady weterynaryjne oraz gospodarstwa domowe. W ostatnim czasie świat naukowy zwrócił uwagę na rolę oczyszczalni ścieków w rozwoju i rozprzestrzenianiu oporności bakterii na antybiotyki. Pomimo intensyfikacji badań, kwestia potencjalnego rozprzestrzeniania antybiotykooporności poprzez oczyszczalnie ścieków nadal pozostaje nierozwiązana i wymaga prowadzenia badań na szeroką skalę.
EN
The main source of antibiotic water contamination is the pharmaceutical industry, hospitals, veterinary facilities and households. Recently, the scientific world has paid attention to the role of wastewater treatment plants in the development and spread of bacterial resistance to antibiotics. Despite the intensification of research, the issue of the potential spread of antibiotic resistance via wastewater treatment plants remains unresolved and requires extensive research.
PL
Zarówno E-test, metoda MALDI TOF MS, jak i łańcuchowa reakcja polimerazy PCR mogą być wykorzystywane do identyfikacji oraz skutecznego oznaczania oporności na antybiotyki u patogenów.
6
Content available Aerobowa degradacja ampicyliny w glebie
PL
Ampicylina jest antybiotykiem należącym do grupy b-laktamów. Jest ona powszechnie stosowana w weterynarii, a wraz z odchodami zwierząt hodowlanych jest wprowadzana do gleby. Może to mieć negatywne skutki dla bytujących tam mikroorganizmów i sprzyjać rozwojowi lekooporności. Celem pracy było wyznaczenie kinetyki rozkładu ampicyliny inicjowanej przez mikroorganizmy glebowe w warunkach aerobowych. Ponadto dokonano identyfikacji produktów tego procesu za pomocą techniki UPLC-QTOF oraz określono ich wypadkowy wpływ na mikroorganizmy pochodzące ze środowiska wodnego wykorzystywane w teście MARA®. Stwierdzono, że mikroorganizmy pochodzące z gleby powodują rozkład ampicyliny. Proces ten przebiega przede wszystkim poprzez eliminację podstawników, a następnie otwarcie pierścienia laktamowego. Efektem jest obniżenie wypadkowej toksyczności chronicznej roztworów zawierających ampicylinę względem mikroorganizmów testowych.
EN
Ampicillin is an antibiotic belonging to the beta-lactam group. It is widely used in veterinary medicine and therefore the residues are introduced into the soil with the livestock excreta. Such action could have a negative effect on soil microorganisms, including their biodiversity, and promote the development of drug resistance. The aim of our work was to determine the kinetics of ampicillin degradation initiated by soil microorganisms under aerobic conditions. The biodegradation products were identified using UPLC-QTOF. Additionally, the effects of these products on the microorganisms from the aquatic environment and the ones used in the MARA® bioassay were determined. It was found that the soil microorganisms caused the ampicillin degradation. The process proceeded mainly via elimination of one or more moieties from antibiotic molecule and opening of beta-lactam ring. In a result, a decrease in resultant chronic toxicity of ampicillin solutions to the test microorganisms was observed.
PL
Zastosowanie technologii MALDI i technik elektromigracyjnych w analizie mikrobiologicznej może stać się kamieniem milowym w diagnostyce i analizie zakażeń.
PL
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wody antybiotykami jest przemysł farmaceutyczny, szpitale, zakłady weterynaryjne oraz gospodarstwa domowe. Duże zagrożenie zanieczyszczeniami antybiotyków i ich metabolitów stwarzają także hodowle zwierząt. Stosowanie profilaktycznych dawek antybiotyków w hodowli drobiu, bydła i trzody chlewnej jest dużo większe niż w celach leczniczych. W uprawach roślin, owoców i hodowli pszczół też stosuje się antybiotyki w celach profilaktycznych, są to np. oksytetracyklina czy streptomycyna. Nawożenie pól odchodami zwierzęcymi, które zawierają bardzo wysokie stężenie antybiotyków w formie pierwotnej prowadzi do ich obecności w środowisku naturalnym. Dodatkowym przekaźnikiem antybiotyków do wód powierzchniowych i gruntowych mogą być składowiska odpadów, zbiorniki z gnojowicą, przydomowe zbiorniki bezodpływowe ścieków oraz źle utylizowane przeterminowane leki. Największe stężenia zanotowano w ściekach poprodukcyjnych z zakładów farmaceutycznych. Biodegradacja antybiotyków w osadzie czynnym odbywa się dzięki obecności mikroorganizmów, które biorą udział w fermentacji osadu ściekowego. Duże znaczenie w kwestii rozkładu antybiotyków w wodach powierzchniowych ma fotodegradacja promieniami UV. Bardzo ważną rolę w oczyszczaniu bierze udział węgiel w formie węgla aktywnego, nanorurek węglowych oraz grafenu.
EN
The basic source of these pollutants is the pharmaceutical industry, hospitals, veterinary clinics and households. High risk of contamination of antibiotics and their metabolites is created by breeding. The use of prophylactic doses of antibiotics in breeding poultry, cattle and pigs is much greater than for medicinal purposes. In plant, fruit and bee breeding, antibiotics are also used for prophylactic purposes, e.g. oxytetracycline, streptomycin. Fertilization of fields with animal feces, which contain a very high concentration of antibiotics in their original form, leads to their presence in the natural environment. An additional transmitter of antibiotics to surface and groundwater may be landfills, slurry tanks, household septic tanks with outflow of sewage and badly utilized out-of-date medicines. The highest concentrations were recorded in post-production sewage from pharmaceutical plants. Biodegradation in the activated sludge is due to the presence of microorganisms that are involved in the fermentation of sewage sludge. The UV decomposition is of great importance for the decomposition of antibiotics in surface waters. Coal in the form of activated carbon, carbon nanotubes and graphene is very important in purification.
PL
Skutkiem rozwoju cywilizacyjnego jest stałe zwiększanie produkcji i konsumpcji leków. Naturalną konsekwencją takiego procesu jest przenikanie leków do środowiska. Antybiotyki, to związki chemiczne, które niszczą bakterie lub hamują ich wzrost bez negatywnego działania na organizm człowieka. Jedne powodują zahamowanie powstawania ścian komórkowych bakterii (bacytracyna, cefalosporyny, penicylina), inne hamują produkcję białek (chloramfenikol, tetracyklina), RNA (rifamycyna) i DNA (chinolony). Substancje działające przeciwbakteryjnie dzielą się na antybiotyki i chemioterapeutyki, a ze względu na zastosowanie dzielą się na bakteriobójcze i bakteriostatyczne. W dzisiejszych czasach około 700 000 ludzi na świecie umiera co roku w wyniku antybiotykooporności, a w samej Unii Europejskiej jest to 25 000 osób. Mechanizmy antybiotykooporności: enzymatyczna hydroliza cząsteczki antybiotyku, enzymatyczna modyfikacja cząsteczki antybiotyku, reakcja by-pass, eff-lux. Mechanizmy nabywania oporności przez drobnoustroje na antybiotyki: mutacja czyli zmiany w trakcie syntezy powstającego DNA, które mogą skutkować lepszym przystosowaniem do warunków środowiskowych i obecności antybiotyków oraz horyzontalny transfer genów, który polega na wymianie informacji genetycznej między bakteriami z tego samego lub różnych gatunków, np. z bakteriami odpornymi na działanie antybiotyków. Proces polegający na pobraniu przez bakterię materiału genetycznego, który jest pozostałością po martwej bakterii, to transformacja.
EN
The result of civilization development is the constant increase in the production and consumption of medicines. The natural consequence of such a process is the penetration of drugs into the environment. Antibiotics are chemical compounds that destroy bacteria or inhibit their growth without adverse effects on the human body. Some inhibit bacterial cell walls (bacitracin, cephalosporins, penicillin), others inhibit protein production (chloramphenicol, tetracycline), RNA (rifamycin) and DNA (quinolones). Antimicrobial substances are divided into antibiotics and chemotherapeutics, and due to their use they are divided into bactericidal and bacteriostatic. Nowadays, about 700,000 people in the world die as a result of antibiotic resistance, and in the European Union alone, it is 25,000 people. Mechanisms of antibiotic resistance: enzymatic hydrolysis of the antibiotic molecule, enzymatic modification of the antibiotic molecule, „by-pass” reaction, eff-lux. Mechanisms of acquiring resistance by microorganisms to antibiotics: mutation or changes during the synthesis of nascent DNA, which may result in better adaptation to environmental conditions and the presence of antibiotics, and horizontal gene transfer which consists in exchanging genetic information between bacteria from the same or different species, e.g. with bacteria resistant to antibiotics. The process of taking a bacterial material that is a remnant of a dead bacterium is a transformation.
PL
Substancje chemiczne w hydrosferze ulegają transformacji na skutek udziału w wielu równoległych procesach chemicznych i biologicznych. Produkty takich procesów oraz ich oddziaływanie na środowisko mogą być różne. Jednym z takich procesów jest hydroliza abiotyczna. Celem badań było wyznaczenie kinetyki hydrolizy trzech wybranych, stosowanych w weterynarii antybiotyków (ampicyliny, doksycykliny i tylozyny), oraz ocena toksyczności chronicznej roztworów zawierających produkty hydrolizy tych antybiotyków. Reakcje hydrolizy prowadzono w warunkach aseptycznych w temperaturze 30 °C przez okres 144 dni przy naturalnym pH. W tym czasie oceniano zmiany stężeń badanych leków, zmiany stężeń węgla organicznego oraz zmiany sumarycznej toksyczności przewlekłej ich roztworów. W badanym przedziale czasowym wartości stałej szybkości hydrolizy dla ampicyliny, doksycykliny i tylozyny wynosiły, odpowiednio, 0,068; 0,0075 i 0,003 dni–1. W trakcie eksperymentu nie zaobserwowano obniżenia stężenia węgla organicznego w badanych próbkach, natomiast ulegała obniżeniu ich sumaryczna toksyczność przewlekła.
EN
In the hydrosphere, chemical substances are transformed by abiotic or biotic mechanisms in chemical and biological processes. The formed products and/or intermediates as well their effect on the environment may be different. One of these processes is an abiotic hydrolysis. The aim of the study was to determine the kinetics of hydrolysis of three selected antibiotics used in veterinary, i.e. ampicillin, doxycycline and tylosin. Additionally, the chronic toxicity of solutions containing the hydrolysis products of these antibiotics was assessed. Hydrolysis reactions were conducted under aseptic conditions at the natural pH (without correction) at temp. 30 °C for 144 days. At this time, the changes in drugs concentration, the changes in organic carbon content and the changes in cumulative chronic toxicity of antibiotics solutions were assessed. During the experiment, the hydrolysis rate constants for ampicillin, doxycycline and tylosin were 0.068; 0.0075 and 0.003 days–1, respectively. A decrease in the organic carbon content in the studied samples was not observed but the cumulative chronic toxicity decreased.
PL
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
EN
The use of excessive amounts of personal protective equipment and pharmaceuticals in medicine, veterinary and animal husbandry contributes to environmental pollution. The pollution of the aquatic environment with these compounds has become a global problem. The action of chemical substances on animals and plants is not neutral. In addition, the literature informs that at the present time wastewater treatment plants are not able to clean wastewater from pharmaceuticals and personal care products, which causes the discussed compounds to enter the aquatic environment. In the case of hardly decomposing compounds, their accumulation occurs in aquatic ecosystems. These substances are also taken up by plants and can be accumulated by them. Biologically active compounds negatively affect the growth and development of plants, their fresh mass, reduce the rate of plant growth, affect the activity of plant enzymes and cause eutrophication of water reservoirs through changes in plant development. Pharmaceuticals have multi-directional effects on living organisms. On microorganisms by creating drug resistance, on fish through changes in secondary sexual characteristics, they have a calming and relaxing effect on their muscles. They cause changes in the behavior of some fish species. In addition, they cause the production of microbial strains that are resistant to their action, and this is a problem when combating diseases with a microbiological basis. Some wastewater produced by the pharmaceutical industry is characterized by an increased content of nitrogen compounds. With the simultaneous content of pharmaceutical substances in them, they can negatively affect the nitrification processes. Pharmaceuticals get into groundwater and end up in tap water. Literature states that drugactive substances, drugs can be found even in drinking water. The study of this type of xenobiotics is difficult, among others due to the variability of concentrations depending on the season or even the time of day. At the same time, monitoring of the environment leads to the detection of not only therapeutic substances, their concentrations, but it can be used to study negative impact on vegetation with simultaneous control of vegetables and fruits introduced for sale and effective removal of compounds from sewage, water and land.
PL
Stosowanie nadmiernej ilości środków ochrony osobistej oraz farmaceutyków w medycynie, weterynarii, hodowli zwierząt przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a zanieczyszczenie środowiska wodnego wymienionymi związkami stało się problemem globalnym. Działanie substancji chemicznych na zwierzęta i rośliny nie jest obojętne. Dodatkowo w literaturze przedmiotu można znaleźć informuje, iż obecnie oczyszczalnie ścieków nie są w stanie oczyszczać ścieków z farmaceutyków oraz produktów do pielęgnacji ciała, co powoduje, że omawiane związki przedostają się do środowiska wodnego. W przypadku trudno rozkładających się związków następuje ich akumulacja w ekosystemach wodnych. Substancje te także są pobierane przez rośliny i mogą być przez nie akumulowane. Związki biologicznie czynne wpływają negatywnie na wzrost i rozwój roślin, na świeżą ich masę, obniżają tempo wzrostu roślin, wpływają na aktywność enzymów roślinnych i powodują eutrofizację zbiorników wodnych poprzez zmiany w rozwoju roślin. Farmaceutyki wpływają wielokierunkowo na organizmy żywe, a mianowicie na mikroorganizmy poprzez kreowanie lekooporności, na ryby poprzez zmiany drugorzędnych cech płciowych, działają uspokajająco i rozluźniająco na ich mięśnie. Powodują również zmiany w zachowaniu niektórych gatunków ryb. Ponadto, powodują wytwarzanie się szczepów drobnoustrojów opornych na ich działanie, a to stanowi problem podczas zwalczania chorób o podłożu mikrobiologicznym. Niektóre ścieki produkowane przez przemysł farmaceutyczny charakteryzują się podwyższoną zawartością związków azotu. Przy jednoczesnej zawartości w nich substancji farmaceutycznych mogą negatywnie wpływać na procesy nitryfikacji. Farmaceutyki przedostają się do wód podziemnych i trafiają do wody wodociągowej. Literatura podaje, że substancje aktywne leków, narkotyków spotkać można nawet w wodzie pitnej. Badanie tego typu ksenobiotyków jest utrudnione, między innymi ze względu na zmienność stężeń uzależnionych od pory roku, a nawet od pory dnia. Jednocześnie monitoring środowiska prowadzi do wykrycia nie tylko substancji leczniczych, ich stężeń, ale może być wykorzystywany do badania negatywnego wpływu na roślinność przy jednoczesnej kontroli wprowadzonych do sprzedaży warzyw czy owoców oraz w skutecznym usuwaniu związków ze ścieków, wód i gruntów.
EN
Pig slurry is a heterogeneous mixture of faeces, urine, undigested remains of feed items and water used for flushing of animal excrement and to maintain the proper hygiene of livestock housing. It is formed on farms which use the non-bedding system of pig breeding i.e. animals are kept on the partially or fully slatted floors. According to the Polish law pig slurry is defined as a liquid natural fertilizer intended for agricultural use. The storage and application of pig slurry on arable land affect the surroundings and may create a number of serious risks related to, among others, the pollution of water-soil environment with biogenic elements, heavy metals, pathogens and pharmaceuticals. The article presents the reasons for the occurrence of excessive amounts of nitrogen, phosphorus, copper, zinc and antibiotics in pig slurry. The possibility of microbial and pharmaceutical contamination of water, soil and plants as well as their pollution with biogens and heavy metals as a result of improper storage and excessive spreading of pig slurry have been characterized. Moreover, methods of preventing the above-mentioned threats with reference to Polish and EU legal acts have been discussed.
16
Content available Patogeny oporne na antybiotyki w środowisku pracy
PL
Chociaż oporność na antybiotyki stanowi ważny i narastający problem zdrowia publicznego, to w dalszym ciągu wśród społeczeństwa, personelu medycznego i przedsiębiorców niezwiązanych ze służbą zdrowia zauważalna jest niska świadomość zagrożeń ze strony lekoopornych mikroorganizmów. Szacuje się, że oporność patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje rocznie śmierć ponad 33 tys. ludzi w Unii Europejskiej, a koszty ekonomiczne związane z opieką zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników ocenia się na co najmniej 1,5 mld EUR rocznie. W artykule przybliżono czytelnikom wiedzę na temat mechanizmów powstawania oporności na antybiotyki oraz dróg ich rozprzestrzeniania się. Przeanalizowano ponadto dostępne środki profilaktyczne, ograniczające ich rozprzestrzenianie się w środowisku pracy.
EN
Despite the fact that antibiotic resistance is an important and growing public health problem, there is still a low awareness of the threat of drug-resistant microorganisms among the public, healthcare professionals and entrepreneurs not related to health care. It is estimated that antibiotic resistant pathogens are responsible for about 33 000 deaths in the European Union and costs more than EUR 1.5 billion each year m terms of healthcare costs and productivity losses. Hence, the purpose of this paper is to provide readers with an insight into the mechanisms of drug resistance, pathogenesis and spread, and to analyze available preventive measures to limit their spread in the occupational environment.
EN
Since fluoroquinolone (FQ) antibiotics are extensively used both in human and veterinary medicine their accumulation in the environment is causing increasing concern. The aim of the study was to isolate a microbial consortium resistant to ofloxacin and norfloxacin and able to biodegrade both antibiotics. Green compost was used as a source of microorganisms. The biodegradation efficiency was monitored by changes of antibiotics concentrations and toxicity. The microbial consortium was composed of two bacterial isolates: Klebsiella pneumoniae (K2) and Achromobacter sp. (K3) and two fungi Candida manassasensis (K1) and Trichosporon asahii (K4). All the isolates were characterized as highly resistant to both antibiotics – ofloxacin and norfloxacin. FQs were supplied individually into the culture medium in the presence of an easily degradable carbon source – glucose. Biodegradation of norfloxacin was much faster than ofloxacin biodegradation. During 20 days of the experiment, the norfloxacin level decreased by more than 80%. Ofloxacin was generally biodegraded thereafter at relatively slow biodegradation rate. After 28 days the ofloxacin level decreased by 60%. Similarly, the toxicity of biodegraded antibiotics decreased 4-fold and 3.5-fold for norfloxacin and ofloxacin, respectively. The ability of the bacterial-fungal consortium to degrade antibiotics and reduce toxicity could help to reduce environmental pollution with these pharmaceutical.
PL
Antybiotyki to zróżnicowana grupa związków, która nie ma konkretnych uregulowań prawnych, dotyczących ich występowania w środowisku, zarówno wodnym jak i glebowym. Farmaceutyki przedostają się do środowiska m.in. wraz ze ściekami oczyszczonymi z oczyszczalni ścieków i jako substancje czynne biologicznie stanowią poważne zagrożenie dla organizmów żywych. Ich akumulacja w środowisku prowadzi do nieodwracalnych zmian w ekosystemach oraz szerzenia się zjawiska oporności wśród mikroorganizmów. Fluorochinolony (FQ) to syntetyczne substancje antybakteryjne o zwiększonym potencjale farmakokinetycznym i szerokim spektrum działania. FQ to jedna z najszybciej rozwijających się klas antybiotyków coraz częściej stosowanych zarówno w szpitalach, jak i w społecznościach lokalnych w leczeniu różnego typu zakażeń. Norfloksacyna i ofloksacyna to FQ II generacji o podobnej budowie strukturalnej wykazujące aktywność głównie wobec bakterii Gram-ujemnych. Ze względu na swoja budowę antybiotyki te w niewielkim stopniu są rozkładane w środowisku, przez długi czas kumulują się w wodzie i w glebie, oddziałując w na organizmy żywe. Celem pracy była ocena toksyczności ofloksacyny i norfloksacyny po biodegradacji przez zespół mikroorganizmów wyizolowany z kompostu. Proces biodegradacji przeprowadzono w bioreaktorach New Brunswick™ BioFlo® 415 o pojemności 5,5 l. Stopień degradacji określono za pomocą chromatografi i cieczowej w odwróconym układzie faz. Do oceny toksyczności wykorzystano test Microtox® oparty na pomiarach aktywności bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri.
PL
Oznaczanie antybiotyków aminoglikozydowych jest trudnym i złożonym zadaniem. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne dotyczące zawartości antybiotyków, jak również kontroli składu produktów farmaceutycznych, wymuszają opracowanie coraz bardziej czułych oraz selektywnych metod ich oznaczania.
EN
This review article describes the results of a 15-year cooperation between the Department of RNA Biochemistry at the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań and the Medical Chemistry Team of the Faculty of Chemistry at the University of Wrocław, headed by Professor Małgorzata Jeżowska- -Bojczuk. A wide spectrum of antibiotics and other low molecular compounds and their complexes with Cu2+ ions have been tested as potential inhibitors of the HDV ribozyme catalytic reaction. Unexpectedly, it has been found that a number of compounds, depending on the conditions, exhibit inhibitory or stimulatory properties, i.e. they act as modulators of the RNA catalysis process. It was found that the effect of stimulation / inhibition of the catalytic activity of the HDV ribozyme is closely related to the degree of protonation of the antibiotics under study in given conditions. Their ability to inhibit catalysis also increases after binding the Cu2+ cation. In an environment with a higher pH, antibiotics usually stimulate the cleavage reaction, as at least some of their nitrogen centers are allowed to participate in the catalysis reaction, as proton acceptors / donors or a catalytic metal ion coordination site. During the study of one of the antibiotics, bacitracin, it was also observed that it exhibits nucleolytic properties with RNA and DNA molecules. The discovery of the hydrolytic properties of bacitracin extended the potential use of this antibiotic in antiviral therapy with the aim to destroy undesired nucleic acids in the cell. To search for DNAzymes catalyzing RNA hydrolysis, the in vitro selection method was used. In the selection experiment aimed at obtaining DNAzymes active in the presence of Cd2+ ions, variants belonging to the family of DNAzymes 8–17 previously described in the literature were obtained. Analysis of their properties showed that not only Cd2+ but also Zn2+ and Mn2+ ions support catalysis, therefore the site of catalytic metal ion coordination is not highly specific. The DNAzymes obtained in the second selection experiment showed an optimum of catalytic activity in the pH range of 4.0–4.5 and were inactive at a pH higher than 5.0. Interestingly, they do not require the presence of any divalent metal ions as cofactors in the catalysis reaction. The obtained results broaden the repertoire of DNAzymes which operate under non-physiological conditions and bring new information on the possible mechanisms of reactions catalyzed by nucleic acids.
PL
Leki przeciwinfekcyjne wprowadzane do środowiska mogą spowodować znaczące zmiany w mikrobiocenozach oraz zachodzących w nich procesach troficznych. Zapobieganie tym zmianom jest łatwiejsze, gdy potrafimy je szybko zdiagnozować. Celem pracy były badania nad wykorzystaniem testów wykonywanych na płytkach 96-dołkowych do oceny skutków oddziaływania tych leków na wybrane biocenozy. Do pożywki wykorzystywanej w testach dodawano jednego z wytypowanych do badań leków przeciwinfekcyjnych, zaliczanych do różnych grup zgodnie z klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną. Inokulum stanowiła woda pobrana z siedmiu ekosystemów naturalnych i sztucznych znacznie różniących się stężeniem węgla organicznego. Oceny rezultatów dokonywano po 24 i 48 godzinach inkubacji. Stwierdzono, że zastosowana procedura pozwala na obserwację reakcji mikroorganizmów na badane leki oraz na wyznaczenie granicy wrażliwości tych mikroorganizmów. Możliwa była również ocena zdolności adaptacyjnych badanej mikrobicenozy. Zaletą badanej metody jest uzyskiwana względnie szybko duża ilość informacji (na 1 płytce testowej można wykonać 11 oznaczeń). Poza tym cała procedura nie jest kosztowna, nie wymaga stosowania drogiej, specjalistycznej aparatury. Jednak jej stosowalność jest ograniczona do próbek o wystarczającej frekwencji mikroorganizmów.
EN
The anti-infective drugs, which are released into the environment, can cause significant changes in the micro-biocenoses and in the trophic processes taking place in them. Prevention of these negative changes is easier when we can diagnose these changes quickly. The aim of the study was to investigate the use of tests performed on 96-well plates to assess the effects of anti-infective drugs on the selected biocenosis. Each drug was added to the growth medium (phytone peptone solution). The used drugs belonged to different groups according to the Anatomical Therapeutic Chemical classification. Water samples were collected from seven ecosystems (natural and artificial). These samples significantly differed in organic carbon concentration and were used as an inoculum. The results assessment was carried out after 24 and 48 hours of incubation. The procedure used allows the observation of microorganisms’ behaviour in response to the influence of antimicrobial drugs and the determination of sensitivity limit for the microorganisms. It was possible to assess the adaptability of each micro-bicenosis. The main advantage of the method was the obtaining of information quickly (even 11 determinations on 1 test plate). Additionally, the whole procedure is not expensive and it does not require a specialized equipment. However, its applicability is limited to the environmental samples containing a sufficient frequency of microorganisms.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.