Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The addition of hard ceramic particles of nc-(Ti, Mo)C in carbon network into Ti matrix has been proved to be an efficient way to enhance their properties. The purpose of this work was to analyze the corrosion, tribological, mechanical and morphological effects of combining nc-(Ti, Mo)C/C with titanium metal, to create a unique composite via selective laser melting technique (SLM). Composites with different weight percentage (5, 10 and 20 wt%) of ceramic phase were produced. The samples of pure Ti and Ti-6Al-4V alloy were also tested, as a reference. These composites were examined for corrosion resistance in body fluid (artificial saliva solution). Moreover, the properties of titanium composites reinforced with nc-TiC powders were compared. It was stated that mechanical properties were significantly improved with increasing amount of nc-(Ti, Mo)C/C in Ti matrix. In terms of corrosion resistance, the composites showed worse properties compared to pure titanium and Ti-6Al-4V alloy, but better than TiC-reinforced composites.
2
Content available remote Kinetyka reakcji następczej. Cz. 1, Nieodwracalne reakcje I rzędu
PL
Szybkość tworzenia produktu w reakcji S → X → P oraz stężenie produktu opisano równaniem potęgowym zmiennej stopnia przereagowania. Pokazano jak parametry przyjętego równania wiążą się ze stałymi szybkości oraz stężeniem początkowym substratu.
EN
Rate of product formation in a consecutive reaction was evaluated for varying ratio of both rate consts. Equations for calculation of product concns. were developed.
PL
Wełna mineralna jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych podłoży w uprawach roślin pod osłonami. Niestety, stosowanie tego rodzaju systemu upraw generuje trudny do zagospodarowania odpad. Jego utylizacja jest kłopotliwa i kosztowna, ponieważ maty wełny mineralnej nie ulegają praktycznie biodegradacji oraz charakteryzują się dużą objętością. Szacuje się, że w dwuletnim cyklu użytkowania mat z wełny mineralnej w produkcji szklarniowej z jednego hektara uprawy otrzymuje się od 100 do 150 m3 odpadu w postaci zużytego podłoża. Ciągle rosnące zapasy odpadowej wełny mineralnej stanowią ponadto poważny problem ekologiczny, gdyż odpad ten coraz częściej składowany jest na dzikich i nielegalnych wysypiskach. W efekcie zmienne warunki otoczenia mogą prowadzić zarówno do zmian właściwości fizycznych poużytkowej wełny mineralnej, jak i wpływać na skład chemiczny, rozwój patogenów grzybowych i bakteryjnych, czy reakcje między składnikami pożywki zachodzące wskutek przede wszystkim oddziaływania wody. Średnia roczna wilgotność względna powietrza w Polsce wynosi od 78 do 84%, a średnia roczna suma opadów około 600 mm. W celu wtórnego wykorzystania wełny mineralnej w rolnictwie i w perspektywie magazynowania czy transportu zużytych mat ważne jest, by ocenić szybkość sorpcji wilgoci w temperaturze i wilgotności względnej odpowiadającym warunkom zewnętrznym. Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu zawartości wilgoci w odpadowej wełnie mineralnej w temperaturze 25°C w zależności od zadanej wilgotności względnej: 30, 60, i 90%. W celu osiągnięcia zakładanej wilgotności wykorzystano dane tabelaryczne prężności parcjalnej nad roztworami woda-H2SO4. W badaniach wykorzystano wełnę w formie postrzępionej, jak również w formie sześcianu, oddającej kształt i strukturę maty.
EN
Mineral wool is commonly used as a substrate for soilless cultivation of plants. However, the use of this type of cultivation system generates a specific kind of waste, which is difficult to manage. Its recycling is troublesome and expensive because mats of rockwool are not biodegradable and, as a waste, have a large volume. It is estimated that 100-150 m3 of waste in the form of used substrate is obtained from two-years lifetime of rockwool mats in greenhouse production used in one hectare of crop. Constantly increasing stocks of waste mineral wool are also the serious environmental problem because this waste is being stored on a wild and illegal landfills. As a result, variable environmental conditions may lead to changes in the physical properties of postconsumer mineral wool and may affect the chemical composition, the development of fungal and bacterial pathogens or reaction between the components of the medium occurring as a result of water action. The annual average relative air humidity in Poland ranges from 78 to 84% and average annual rainfall is about 600 mm. To reuse the mineral wool in agriculture or to determine valid methods of its storage and transportation, it is important to evaluate the rate of moisture sorption at a temperature and relative humidity corresponding to external conditions. The aim of this study was to evaluate the level of moisture in the waste mineral wool at 25°C, depending on relative humidity: 30, 60, and 90%. In order to achieve the expected humidity, tabular data of the partial vapor pressure over water-H2SO4 solutions were used. The study used mineral wool in the frayed form and in the form of a cube, which reflects the shape and structure of the mat.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie negatywnego oddziaływania odkrywkowej eksploatacji piasku na sąsiednią nieruchomość. Eksploatacja piasku prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego spowodowała rozwój procesów osuwiskowych, które objęły obszar nieczynnej linii kolejowej. Opisano litologię i strukturę osuwiska, określono przyczyny utraty stateczności oraz zaproponowano stateczną odbudowę zdegradowanego terenu. Na podstawie wykonanych badań kartograficznych i wiertniczych osuwisko określono jako rotacyjne, asekwentne i delapsywne. Głównymi przyczynami antropogenicznymi powstania osuwiska było przemieszczanie się skarpy kopalni piasku w kierunku terenu kolejowego oraz oddziaływanie zbiornika wodnego powstałego po eksploatacji piasku na podstawę skarpy. W ramach działań naprawczych zaproponowano rekonstrukcję obszaru osuwiskowego, która jest trudna do wykonania zwłaszcza na dużych obszarach oraz wiąże się z wysokimi kosztami. Odbudowę terenu, z uwagi na ochronę środowiska, krajobrazu i wód, powinno się wykonać z zastosowaniem gruntu miejscowego.
EN
In the paper authors describe how exploitation of sand deposits in the outcrop exerts in the vicinity nearby. Excavation of sand deposits in the outcrop the railway track caused that rotary and detrusive landslide developed in the area of closed railway track. Lithology and structure of landslide, as well as some factors that implicated loss of slope stability were described. Geotechnical plan of slope stability as the result of rebuilding of damaged area was also presented. Rotary and detrusive landslide was described on the data distinquished by carthographical and drilling investigation. Rotary and detrusive landslide is the effect of loss of the slope stability caused by antropogenous activity such as: movements of the slope in the sand deposits outcrop towards the railway area as well as influence of water reservoir at the base of the slope that developed after exploitation of sand deposits had stopped. Reconstruction of landslide area was suggested however that is technicaly complexed at large territory as well as expensive. The process of rebuilding of destroyed area will be well proceeded if local deposits are applied.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych. Do procesu obróbki zastosowano ściernice o budowie agregatowej. Pierwsza ściernica S1 zawierała dwa rodzaje agregatów ściernych – SiC i Al2O3 – dodanych do narzędzia z elektrokorundu 99A. Zbadano również proces szlifowania ściernicą S2 zawierającą wyłącznie agregaty ścierne SiC dodane do narzędzia z węglika krzemu 98C. Analizowano topografię powierzchni obrobionych kompozytów i przydatność badanych ściernic do zastosowań przemysłowych.
EN
The article presents the results of grinding composites resinceramic. Treatment process used wheels for construction aggregate. The first wheel S1 contains two types of aggregates abrasive SiC and Al2O3 added to the tool with electrocorundum 99A. Also examined the process of grinding the grinding wheel S2 contains only aggregates of SiC abrasive added to the tool with silicon carbide 98C. We analyzed the topography of the surface-treated composite and the suitability of the tested wheels for industrial applications.
PL
W pracy autorzy opisują wyniki badań skrawalności nanokompozytu umocnionego węglikiem tytanu (TiC). Analizie poddano w szczególności wpływ ilości nanokrystalicznej fazy umacniającej na zmiany wybranych parametrów topografii powierzchni po frezowaniu przy zachowaniu stałych wartości technologicznych parametrów skrawania.
EN
The results of studies on machining of nanocomposite reinforced by titanium carbide (TiC) have been described. The influence of the reinforcement phase share on the variability of selected parameters of the surface topography at constant machining parameters was the main subject of the analysis.
PL
Przyrostowe technologie wytwarzania, w tym selektywne stapianie laserowe (SLM), stworzyły nowe możliwości efektywnego wytwarzania złożonych geometrycznie elementów. Pomimo niedoskonałości tej technologii (jedną z najważniejszych jest bardzo wysoka chropowatość uzyskanych powierzchni) jej zastosowanie do wstępnego uformowania wytwarzanego elementu i sprowadzenie obróbki skrawaniem do roli końcowego etapu procesu technologicznego, podczas którego zbiera się bardzo niewielki naddatek materiału, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Jednakże struktura geometryczna powierzchni (SGP) takich elementów może się znacznie różnić od SGP elementów przygotowanych poprzez obróbkę z pełnego materiału. Autorzy przedstawiają wyniki porównania powierzchni elementów wytworzonych z klasycznego półfabrykatu oraz wstępnie uformowanych z użyciem SLM.
EN
Additive manufacturing technologies e.g. selective laser melting (SLM) had created new possibilities of effective manufacturing geometrically complicated parts. Despite this technology is imperfect (e.g. very high surface roughness parameters), apply it to preform produced item and use machining only to the role of the final stage of the process can gives tangible economic benefits. However surface texture of such elements may be significantly different from the surface texture of the parts processed by machining from a solid material. The authors present the results of comparing the surface texture of components made from classic blank and pre-formed using SLM.
PL
Zużycie większości części mechanicznych rozpoczyna się na powierzchni. Świadome nadanie odpowiednich właściwości powierzchni i ukształtowanie wymaganego stanu struktury geometrycznej jest tym trudniejsze dla technologa, im dłuższy i bardziej skomplikowany jest proces technologiczny. W przemyśle lotniczym procesy technologiczne projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa wyprodukowanego wyrobu. Przemysł lotniczy to na ogół produkcja jednostkowa i małoseryjna, gdzie ekonomiczne jest wstępne przygotowanie komponentu poprzez selektywne spiekanie proszku Ti-6Al-4V i jego wykończeniowa obróbka skrawaniem. Jednak mikroporowatość otrzymanego w ten sposób materiału uwidacznia się dopiero po skrawaniu. To właśnie mikroporowatość może być źródłem zużycia eksploatacyjnego prowadzącego do zniszczenia części. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu technologicznych parametrów procesu selektywnego spiekania stopu Ti-6Al-4V na zmiany mikroporowatości, uwidaczniające się po obróbce skrawaniem w wartościach wybranych parametrów morfologii powierzchni.
EN
Wear of most mechanical parts have the beginning on the surface. Knowingly giving the relevant properties of the surface and shape of the required state of geometric structure is more difficult for the technologist at the long and more complicated technological process. In the aerospace industry processes are designed with particular emphasis on accountability and ensuring the safety of the obligation of the manufactured product. The aviation industry is generally the short series production, where cost is the initial preparation of the component by selectively melting the powder of Ti-6Al-4V and finish machining. However, the micro porosity of the thus obtained material is visible after machining. It is the micro-porosity can be a source of wear and tear leading to the destruction of parts. The article presents the results of research on the impact of technological parameters of the process of selective sintering alloy Ti-6Al-4V changes micro porosity materialized after machining in the values of the selected parameters of surface morphology.
PL
Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji mechanicznej oraz aplikacji klimatyzacyjnych. Podstawą wyboru odpowiedniego urządzenia jest jego rodzaj i wielkość. Jednak w większości przypadków, kryteria te nie wystarczają, by aplikacja działała poprawnie.
PL
Działalność koncernu Sunon, powstałego w 1980 roku na Tajwanie, obejmuje produkcję elementów przeznaczonych do chłodzenia komponentów elektronicznych. Firma produkuje między innymi: wentylatory AC, DC i EC oraz silniki EC. Oficjalnym dystrybutorem Sunon w Polsce, Rumunii i na Węgrzech jest firma Transfer Multisort Elektronik (TME).
PL
Architektura krajobrazu to kompozycja dwojakiego rodzaju elementów naturalnych i antropogenicznych. Geneza elementów naturalnych jest rezultatem geologicznego rozwoju skorupy ziemskiej, natomiast antropogenicznych jest efektem projektowania i działań człowieka, głównie architektów. W artykule wskazano na znaczenie rozwoju geologicznego skorupy ziemskiej dla architektury krajobrazu, na przykładzie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Współczesny krajobraz składa się z szeregu paleokrajobrazów, które można odczytać z budowy geologicznej terenu. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym i jego otoczeniu na podstawie budowy geologicznej wiadomo, że tworzyła się ona w warunkach krajobrazów rzecznego i bagiennego lasów tropikalnych w górnym karbonie, pustynnego w permie dolnym, morskiego z przerwami w triasie, jurze, kredzie i trzeciorzędzie oraz glacjalnego i interglacjalnego w czwartorzędzie. Szczególnym urozmaiceniem krajobrazu są kamieniołomy wapieni triasowych na zboczu Fiołkowej Góry, których obserwację ułatwiają platformy widokowe z tablicami objaśniającymi. Istotnym elementem architektury krajobrazu tego obszaru są piece, w których wypalano wapno. Śląski Ogród Botaniczny jest znakomitym przykładem zrealizowania projektu z zakresu architektury krajobrazu o walorach poznawczych i dydaktycznych dla uczniów, studentów i zwiedzających.
EN
Architecture of the landscape is the composition of environmental and antropogenous features. Sculpture of the landscape directly depends on geological evolution of the earth’s crust, whereas antropogenous structures are the results of creative human activities made by architects and designers. Important results of geological development of the earth crust are shown in spectacular landscape architecture of the Silesian Botanical Garden in the city Mikołów. Contemporary landscape is the reflection of many different paleolandscapes that had developed during geological events in the past, i.e.: river and swampy of tropical foressts in the Upper Carboniferous, desert in the Lower Permian, marine in the Triassic, Jurassic, Cretaceous and Tertiary, as well as glacial and interglacial in the Quarternary. That becomes clearly visible in architecture of the landscape in the Silesian Botanical Garden and its vicinity and recorded in geological structures. In the architecture of the Silesian Botanical Garden in the city Mikołów, marine Triassic limestones quaries at the slope of Fiołkowa Mt. can be distinguished, that also can be well observed from the distance, standing at the view platform. Another unique component of the landscape are lime kilus. Silesian Botanical Garden in the city Mikołów is an example of the excellent landscape designing with its cognitive and teaching values for pupils, students and another visitors.
EN
Combustion of MeH/air mixts. was simulated for MeH concns. 7.6–9.5% by vol. to det. the change of mol. streams during reaction. A unidirectional flow of the reacting mixt. was examd. in the model. In addn. to convection, thermodiffusion and heat conduction were taken into account. Proportionality coeffs. were also calcd. from resp. equations.
PL
Pokazano możliwość dokładnego opisu symulacji spalania metanu w powietrzu za pomocą układu dwóch równań różniczkowych. Symulacja prowadzona była w programie Chemkin PRO przy uwzględnieniu pełnego mechanizmu reakcji GRI-Mech 3.0. W modelu rozważano jednokierunkowy przepływ mieszaniny reagującej. Obok konwekcji uwzględniona została dyfuzja (termodyfuzja) i przewodzenie ciepła. Chemkin PRO jest obecnie na rynku jednym z najbardziej profesjonalnych narzędzi do prowadzenia symulacji procesów spalania. Zaproponowany opis stanowi doskonałe uzupełnienie programu.
PL
Przedstawiono uproszczony opis kinetyczny spalania metanu w powietrzu w pobliżu punktu stechiometrycznego po stronie mieszanek ubogich w paliwo. Bazując na wynikach symulacji spalania metanu, wyznaczono parametry proponowanych równań kinetycznych.
EN
The model of Warnatz mechanismus of the reaction and a com. computer program were used to simulate the combustion of MeH-air mixts. (MeH content 9.14–9.50% by vol.) to est. the parameters of the reaction kinetic equations.
14
Content available remote Stabilność termiczna wybranych nawozów handlowych zawierających azotan amonu
PL
Azotan amonu jest głównym składnikiem nawozów najczęściej stosowanych w rolnictwie. Wielkotonażowość ich produkcji w połączeniu ze skłonnością azotanu amonu do wybuchowego rozkładu mogą jednak stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z tym, nawozy na bazie azotanu amonu często zawierają odpowiednio dobrane dodatki stabilizujące. Ich działanie ma zróżnicowany charakter i skuteczność. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie przemian fizykochemicznych zachodzących w wybranych handlowych nawozach azotowych zawierających takie dodatki, jak węglany lub siarczany. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej i termograwimetrii sprzężonych ze spektrometrią mas (DTA-TG-MS). Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność wypełniaczy węglanowych w ograniczaniu niepożądanych efektów egzotermicznych towarzyszących rozkładowi azotanu amonu. Natomiast dodatek siarczanów istotnie wpływa na jego przemiany fazowe. Wszystkie spośród zbadanych saletrzaków wykazały się znacznie wyższym poziomem bezpieczeństwa w porównaniu z czystym azotanem amonu.
EN
The samples of NH₄NO₃-contg. fertilizers modified by addn. of carbonates or sulfates were heated up to 450°C under He flow (60 mL/min) in thermal analyzer coupled with thermobalance and mass spectrometer. The heating rate was 5°C/min. The presence of carbonate fillers in fertilizers significantly reduced the adverse effects assocd. with exothermic decompn. of NH₄NO₃.
PL
Przedstawiono wyniki pomiaru stabilności termicznej azotanu 2-etyloheksylowego wyznaczone za pomocą kalorymetru adiabatycznego z kompensacją ciśnienia typu APTAC. Badaniom poddano czystą substancję oraz jej mieszaninę z n-dekanem, a także zawierający tę substancję produkt handlowy stosowany jako dodatek do oleju napędowego zwiększający liczbę cetanową. Wyznaczono temperaturę początku rozkładu (130°C) i jego parametry kinetyczne. Stwierdzono pierwszorzędowy mechanizm reakcji z energią aktywacji 190 kJ/mol i współczynnikiem częstości 3,4⋅1016 s⁻¹. Wskaźnik SADT (self-accelerating decomposition temperature) dla produktu handlowego w opakowaniu 1 t wynosi 75°C i jest większy od wymaganych 55°C, zatem nie są konieczne specjalne zabezpieczenia w czasie transportu i przechowywania tej substancji.
EN
2-Ethylhexyl nitrate was studied for thermal decompn. up to 350°C by adiabatic calorimetry in pure form, in n-decane soln. and in a com. product used for increasing cetane no. of gas oil to det. the reaction kinetics. The activation energy of the reaction was 190 kJ/mol and the frequency factor 3.4⋅1016 s⁻¹. The self-accelerating decompn. temp. of com. product in the 103 kg package was 75°C (the recommended limit 55°C).
PL
W dobie malejących zasobów surowców energetycznych oraz negatywnego wpływu produktów ich spalania na środowisko naturalne poszukuje się nowych, niekonwencjonalnych paliw. W ostatnich latach rozważa się amoniak jako potencjalne paliwo wolne od emisji CO2, umożliwiające pracę silników pneumatycznych z zapłonem iskrowym oraz ogniw paliwowych. Wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi paliwami w energetyce i transporcie stwarza potrzebę lepszego zrozumienia ich procesu spalania, a także zagrożeń związanych z obrotem oraz wykorzystaniem. W literaturze niezwykle trudno znaleźć eksperymentalne dane dla amoniaku, dotyczące jego palności oraz skłonności do wybuchu w warunkach zwiększonego ciśnienia i temperatury. Przykładem takich szczególnych danych są wyniki prac przeprowadzonych w ramach europejskiego projektu SAFEKINEX No. EVG1-CT-2002-00072. W projekcie przedstawiono wartości stężeniowych granic palności, maksymalnej szybkości narostu ciśnienia podczas wybuchu, maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz indeksu deflagracji dla różnego rodzaju mieszanin gazowych. Wyniki pozwalają również na oszacowanie jednej z najważniejszych wielkości dla procesu spalania, jaką jest prędkość spalania. W pracy dokonano oceny amoniaku jako potencjalnego paliwa w odniesieniu do paliw konwencjonalnych. Wykorzystując dane z projektu SAFEKINEX, oszacowano także wartości prędkości spalania laminarnego amoniaku dla warunków podwyższonej temperatury 20, 100, 200, 250ºC przy ciśnieniu 1 i 5 bar.
EN
In an era of dwindling energy resources and the negative impact their combustion products on the environment are being looked for the new unconventional fuels. In the last years ammonia has been considered as the potential CO2 emission-free fuel, which is able to working with spark-ignition engines and fuel cells. The increased interest in unconventional fuels in the energy sector and transport creates the need for a better understanding of the combustion process as well as the risks connected with the turnover and application. In the literature it is extremely difficult to find experimental data for ammonia concerning flammability and prone to explosion at the elevated pressure and temperature. An example of such specific data are the results of the work carried out within the European project SAFEKINEX No. EVG1-CT-2002-00072. The project presented flammability limits, maximum pressure rise during explosion, maximum pressure of explosion and deflagration index for different kind of mixtures of gases. The results also allow for the estimation one of the most important value for combustion process - flame speed. In this work were made the evaluation of ammonia as potential fuel in comparison with the conventional fuels. Using the data from SAFEKINEX project were estimated values of laminar burning velocity ammonia at elevated temperature 20, 100, 200, 250ºC and pressure 1 and 5 bar.
PL
Sprawdzano doświadczalnie wrażliwość kompozytu polipropylenu, w postaci maty o niskiej gęstości upakowania, na działanie podwyższonej temperatury. Wrażliwość oceniano, analizując wpływ atmosfery o różnej zawartości tlenu na temperaturę początku rozkładu kompozytu polipropylenu z włóknem szklanym o składzie zbliżonym do 45/55. Stwierdzono, że w atmosferze powietrza początkowa temperatura rozkładu wynosi ok. 200ºC. Obniżenie stężenia tlenu w atmosferze do ok. 2% powoduje wzrost temperatury rozkładu kompozytu do ok. 240ºC. Produkty rozkładu zidentyfikowano w kondensacie oraz ekstrakcie kompozytu w chlorku metylenu. Oszacowana szybkość rozkładu umożliwia przeprowadzanie analizy bezpieczeństwa procesu przetwarzania kompozytu.
EN
Sensitivity of the polypropylene composite in the form of mat with low density of packing was checked experimentally to operation at increased temperature. The sensitivity was examined analyzing the impact of atmosphere with different oxygen content on the temperature of the beginning of degradation of the polypropylene composite with fiber glass with composition 45/55. It has been found that in the air atmosphere, the initial degradation temperature is about 200ºC. Lowering the oxygen concentration in the atmosphere to approximately 2% results in increase of composite degradation temperature to ca. 240ºC. Degradation products were identified in the condensate and in the extract of composite in methylene chloride. Rate of degradation was estimated which is allowing for a brief safety analysis.
PL
Artykuł prezentuje przebieg i wyniki badań nad określeniem zależności pomiędzy parametrami procesu selektywnego stapiania laserowego SLM (selective laser melting) stopu CoCr a wybranymi parametrami topografii powierzchni po frezowaniu. Stop CoCr jest materiałem szeroko wykorzystywanym w medycynie, a zwłaszcza w dentystyce i protetyce. Jest powszechnie stosowany w technologiach przyrostowych, takich jak selektywne stapianie laserowe, i pozwala na wytwarzanie elementów o niemal dowolnie złożonej geometrii. Powstałe w ten sposób np. implanty można w bardzo wysokim stopniu spersonalizować. Ważnym aspektem jest również brak konieczności stosowania dodatkowego oprzyrządowania technologicznego, które znacznie podwyższa koszt produkcji jednostkowej, jaką jest wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych. Jedną z największych wad technologii SLM jest wysoka chropowatość surowej powierzchni oraz niedostateczna dokładność wymiarowo-kształtowa. Pomimo że nad poprawą tych parametrów prowadzone są obecnie intensywne badania, a ich efekty są coraz lepsze, to zazwyczaj w celu uzyskania w pełni funkcjonalnych implantów zachodzi konieczność wykorzystania obróbki skrawaniem. Wcześniejsze badania pokazały, że w zależności od parametrów procesu SLM przedmioty wytworzone ze stopu CoCr mogą mieć zróżnicowane właściwości mechaniczne. Różnice te są widoczne zwłaszcza podczas obróbki skrawaniem. Prezentowane w artykule wyniki badań mają dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dobór parametrów procesu SLM może wpływać na topografię powierzchni otrzymaną po procesie frezowania.
EN
The article presents the course and results of a study intended to determine the correlation between the parameters of the process of selective laser melting (SLM) of the CoCr alloy and assorted parameters of topography of a surface after milling. The CoCr alloy is a material widely used in medicine, particularly in dentistry and prosthetics. It is universally used in incremental technologies, such as selective laser melting, and allows manufacturing of elements with almost any complex geometries. Products made in such a manner, e.g. implants, enable a very large degree of customization. Another important aspect is the lack of necessity to use additional technological accessories significantly increasing the cost of unit production which is manufacturing of customized medical implants. One of the greatest disadvantages of the SLM technology is high roughness of the raw surface and insufficient dimensional and form accuracy. Although intense research is currently conducted in order to improve these parameters, and the effects there-of are increasingly better, there is usually a necessity to apply machining in order to obtain fully functional implants. The previous research has demonstrated that depending on the parameters of the SLM process, objects made of the CoCr alloy may have diverse mechanical properties. These differences are particularly visible during machining. The research results, as presented in the article, are to answer the question how the selection of parameters of the SLM process may impact the surface topography obtained after the process of milling.
PL
Kompozyty cermetaliczne, w których osnowę metaliczną umacnia się cząstkami ceramicznymi, są szeroko wykorzystywane w przemyśle, wszędzie tam gdzie jest niezbędna duża odporność na zużycie ścierno-erozyjne oraz odporność korozyjna. Cermetale, w których fazą umacniającą jest węglik tytanu (TiC), są potencjalnie interesujące ze względu na poprawę właściwości wytrzymałościowych, sztywności oraz odporności na zużycie ścierne, szczególnie w podwyższonej temperaturze. W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych kompozytu zbrojonego cząstkami nc-TiC na osnowie stali nierdzewnej 316L po różnych etapach przygotowania powierzchni: szlifowaniu, polerowaniu, elektropolerowaniu i utlenianiu w piecu. Pomiary potencjodynamicznych krzywych polaryzacji przeprowadzono w 3% roztworze NaCl. Wyniki badań wykazały negatywny wpływ nanokrystalicznej fazy umacniającej TiC na odporność korozyjną kompozytów. Stwierdzono również, że zabieg elektropolerowania jest najkorzystniejszym sposobem przygotowania powierzchni dla stali 316L jak również dla kompozytów umacnianych TiC.
EN
Metal matrix composites reinforced ceramic particles, are widely used in industry, wherever high resistance to abrasive wear, erosion and corrosion is necessary. Cermets, in which titanium carbide (TiC) is used as reinforcing phase, are particularly interesting for improving the strength, stiffness and wear resistance, especially at elevated temperature. The paper presents the results of corrosion tests of 316L stainless steel composite reinforced nc-TiC particles, at different stages of surface preparation: grinding, polishing, electropolishing and oxidation in the furnance. Measurement of potentiodynamic polarization curves in 3% NaCl solution were performed. The results have showed the negative impact of the nanocrystalline TiC strengthening phase on corrosion resistance of composites. It was
EN
Stability of the polypropylene composite with fiber glass (45/55) in the form of low density mat was tested experimentally at increased temperature. It was examined by analyzing the influence of the atmosphere with various oxygen content on the decomposition rate of the polypropylene composite. It has been found that in the air atmosphere, the initial decomposition temperature is close to 200 oC. Lowering the oxygen concentration in the atmosphere to 2 % results in increase of composite decomposition temperature to almost 240 oC. Decomposition components were identified in the methylene chloride extract from composite and in the condensed reaction products. Rate of decomposition conversion at initial stage below 0.2 was estimated as a system of equations: zero order path r = k1 for polypropylene degradation and first order path r = k2[O2] for oxidative decomposition. A brief safety analysis is performed identifying the possibility of exceeding an explosion limit under certain conditions. The best way of mitigating the fire/explosion hazard is lowering the oxygen content below 2 % vol., especially for processing of recycled polypropylene.
PL
Sprawdzano doświadczalnie wrażliwość kompozytu polipropylenu, w postaci maty o niskiej gęstości upakowania, na działanie podwyższonej temperatury. Wrażliwość oceniano, analizując wpływ atmosfery o różnej zawartości tlenu na temperaturę początku rozkładu kompozytu polipropylenu z włóknem szklanym o składzie zbliżonym do 45/55. Stwierdzono, że w atmosferze powietrza, początkowa temperatura rozkładu wynosi ok. 200 oC. Obniżenie stężenia tlenu w atmosferze do ok. 2 % powoduje wzrost temperatury rozkładu kompozytu do ok. 240 oC. Produkty rozkładu zidentyfikowano w kondensacie oraz ekstrakcie kompozytu w chlorku metylenu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.