Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prasowanie pulsacyjne materiałów rozdrobnionych umożliwia uzyskanie części o specjalnych właściwościach i kształtach uważanych dotychczas jako nietechnologiczne. Należą do nich cienkościenne tuleje i tarcze. Opracowane narzędzia i oprzyrządowanie stanowiące nowość w skali techniki światowej rozwiązuje problemy występujące zarówno podczas napełniania komór zasypowych surowcem, kształtowanie jednorodnych wyprasek „zielonych” oraz ich efektywne wysuwanie z przestrzeni roboczej. Przeprowadzono badania teoretyczne i doświadczalne nowych metod technologicznych oraz oceniono funkcjonalność zaproponowanych konstrukcji.
EN
Pulsatory pressing of particulate materials allows making parts with special properties and shapes hitherto considered as non-technological. These include thin-walled sleeves and discs. The developed tools and equipment constituting a novelty in the world-scale technology solve problems that occur during filling of the loading chamber with raw material, moulding of homogeneous ‚green’ compacts and their effective ejecting from the workspace. The theoretical and experimental studies of new technological methods were carried out and functionality of the proposed design was evaluated.
PL
Przedstawiono główne zagadnienia technologii walcowania i nagniatania gwintów wewnętrznych za pomocą głowic rolkowych własnej konstrukcji (dobór warunków obróbki, wyniki badań doświadczalnych oraz przybliżoną ocenę obciążeń rolek i łożysk ślizgowych głowic).
EN
The key issues of the technology of rolling and burnishing of internal threads with the rolling heads of own design (selection of process parameters, results of the experimental studies and an approximate estimate of load acting on the rolls and sliding bearings in the rolling head) were described
PL
Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych za pomocą głowic rolkowych zapewnia bardzo wysoką jakość wyrobów. Zastosowanie tych technologii jest jednak ograniczone do wykonywania gwintów drobnozwojowych o stosunkowo dużych średnicach nominalnych (powyżej 50 mm) w stalach niskowęglowych oraz stopach miedzi i aluminium, gdyż istotną trudność stanowi skonstruowanie i wykonanie wystarczająco sztywnych i wytrzymałych narzędzi. Opisane w artykule własne rozwiązania konstrukcyjne głowic rolkowych umożliwiają kształtowanie plastyczne gwintów wewnętrznych, począwszy od średnicy nominalnej 24 mm. Są one przedmiotem ochrony patentowej. Dzięki zastosowaniu wymiennych elementów możliwe jest walcowanie jednym narzędziem gwintów wewnętrznych o zbliżonych średnicach nominalnych i różnych skokach oraz zarysach.
EN
Rolling of internal threads with the use of rolling heads gives products of very high quality. Yet, the use of this technology is limited to made fine-pitch threads with relatively large nominal diameters (larger than 50 mm) in low carbon steels and copper and aluminum alloys, because the main reason is the difficulty in designing and making sufficiently rigid and durable tools. Our design solutions of the rolling heads described in the article enable plastic forming of internal threads starting from the nominal diameter of 24 mm and are protected by patents. Owing to the use of replaceable parts it is possible to roll with one tool the internal threads of similar nominal diameters but different pitches and profiles.
PL
Przedstawiono wyniki rozpoznawczych badań właściwości tribologicznych kompozytów polimerowych z mechanochemicznie wytworzonymi nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi. Materiały te mogą mieć zastosowanie w konstrukcjach ruchowych współpracujących ciernie bądź ślizgowo w hamulcach i łożyskach. Reagentem były tlenki Cu(II), Ni(II) i krzemek żelaza. Wytypowano jako materiał na łożyska kompozyt o składzie (%): żywica formaldehydowa (45) – Cu0/FexOy/SiO2 (55), a materiał o właściwościach ciernych kompozyt żywica epoksydowa (14) z napełniaczem Ni0/Ni3Fe/SiO2 (86), a także Cu0/FexOy/SiO2 (86).
EN
Preliminary tribological studies of polymer matrix composites reinforced with metal-ceramic micronanopowders are presented. They can be used as components of brake systems, clutches and bearings. As reagents Cu(II), Ni(II) oxides and Fe3Si were used. The best results of friction coefficient achieved two epoxy matrix composites reinforced with Ni0/Ni3Fe/SiO2 (86%) and Cu0/FexOy/SiO2 (86%), respectively. As a sliding material phenol-formaldehyde matrix composite with Cu0/FexOy/SiO2 (55%) filler was chosen.
PL
Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. Przeprowadzono badania wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagniatanych oraz badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawanych. Ponadto przeprowadzono badania mikrostruktur oraz wyznaczono rozkłady twardości HV0,1 na przekrojach gwintów walcowanych.
EN
The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. The threads are characterised by high shear strength and surface pressure. The dimensions and surface roughness of the threads were checked and the shear strength of the rolled and machined threads was compared. Additionally, microstructural examinations were made on cross-sections of the rolled threads and hardness distribution was determined.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu kształtowania metodami obróbki plastycznej kół zębatych pompy gerotorowej (małe koło - 4 zęby zewnętrzne, duże koło - 5 zębów wewnętrznych) z metalicznych materiałów sypkich. Ciąg technologiczny zaczynał się od prasowania dwustronnego siłą quasi-statyczną i - alternatywnie - pulsującą (do 500 Hz), wywierającą naciski do 1100 MPa. Uzyskano gęstość powyżej 7,5 g/cm3. Operację obróbki cieplnej stanowiło spiekanie w warunkach standardowych. Operację wykańczającą stanowiło kalibrowanie przez przepychanie. Uzyskano dokładność wymiarowo-kształtową w zakresie 3 µm i chropowatość powierzchni odpowiadającą operacji polerowania. Eksperyment laboratoryjny został poprzedzony symulacją komputerową kształtu wyrobów. Badania symulacyjne zostały wykorzystane do projektowania elementów roboczych narzędzi doświadczalnych: matryc, stempli i rdzeni. Do realizacji procesów na skalę przemysłową przygotowano konstrukcje typoszeregów pulsacyjnych pras hydraulicznych i mechanicznych oraz pieców tunelowych i komorowych.
EN
Experiments were carried out on the process of shaping by plastic working from loose metallic materials the toothed wheels for gerotor pump (small wheel with 4 external teeth, large wheel with 5 internal teeth). The sequence of technological operations started with bilateral pressing with quasistatic force and - alternatively - pulsating force (up to 500 Hz), exerting pressures of up to 1100 MPa. The densities above 7.5 g/cm3 were obtained. The heat treatment operation included sintering under standard conditions. The finishing operation consisted in calibration by push broaching. The dimensional and shape accuracies of 3 µm and surface finish corresponding to that produced by polishing were obtained. The laboratory experiment was preceded by computer simulation of the casting design. The results of the simulation were used in designing the working parts of the test tools, i.e. die, punch and inserts. To implement the process in industry, the type series of hydraulic and mechanical pulsation presses and of tunnel and chamber furnaces were designed.
7
Content available remote Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza
PL
Opracowano alternatywne techniki wytwarzania części zespołów pojazdów samochodowych za pomocą prasowania materiałów sypkich i odlewania dokładnego. Pierścień sprzęgła elektromagnetycznego charakteryzuje duża smukłość obwodowa, a tuleję rozrusznika smukłość osiowa. Do wykonania pierścienia dobrano brąz mający korzystne właściwości magnetyczne, a do tulei żelazografit o wysokich właściwościach ślizgowych. Przeprowadzono badania dokładności wymiarowo-kształtowej, struktury fraktograficznej i metalograficznej ww. materiałów. Następnie wyznaczono dla par trących średni współczynnik tarcia i wskaźnik intensywności zużywania na drodze o długości 1 km przy trzykrotnych powtórzeniach każdej próby.
EN
Alternative techniques of the manufacture of parts of vehicle assemblies by means of loose powder pressing and high-accuracy investment casting were developed. The ring of electromagnetic clutch and the starter sleeve were characterised by high circumferential and axial slenderness ratios, respectively. The ring was made from bronze of high magnetic properties, while the sleeve was made from an iron-graphite material characterised by high slide properties. The dimensional and shape accuracy was checked, and the applied materials were subjected to structural fractography and metallographic examinations. At the next stage of research, mean coefficient of friction and index of wear rate were determined from a friction path of 1 km with each run repeated three times.
8
Content available remote Rozwój konstrukcji polskich pras pulsacyjnych do wyrobów z materiałów sypkich
PL
Opracowano konstrukcje czterech typów polskich pras pulsacyjnych do wyrobów z materiałów sypkich. Pierwszą jest prasa PXP 1.00 o wydajności do 15 sztuk wyrobów na minutę, przeznaczona do prasowania części maszyn o wysokiej gęstości. Kolejne dwie prasy, to: PXP-M 1.00 z układem polaryzującym do magnesów trwałych anizotropowych i PXP-T 1.00 z układem grzewczym do kształtek narzędziowych oraz prasa PXP-I 1.00 do izostatycznego kształtowania elementów ślizgowych. Prasy są wyposażane w układ mikroprocesorowego sterowania i nadawana jest im nowoczesna forma wzornicza.
EN
This paper shows results of construction development four type of polish pulsatory presses for loose materials products. The first one PXP 1.00 press has efficiency to fifteen specimen per minute, and could be used for pressing of high density machine parts. Two next presses are: PXP-M 1.00 with polarization system for permanent anisotropy magnet and PXP-T 1.00 with heating system for swagger tools. The last one type is PXP-I 1.00 press for isostatic forming slide elements. All of these presses are equipped with microprocessor operation system and possess modem designee.
PL
Przeprowadzono badania rozpoznawcze metody odlewania odśrodkowego w atmosferze ochronnej kształtek walcowych z materiału ALNICO. Równocześnie przeprowadzono badania rozpoznawcze metody prasowania składników materiału ALNICO w postaci sproszkowanej z późniejszym spiekaniem w próżni. Obserwowano struktury metalograficzne i fraktograficzne otrzymanych materiałów magnetycznych porównując je z materiałami dostępnymi na rynku krajowym i międzynarodowym. Wytypowano sprzęt elektroniczny, w którym materiały o podwyższonej jakości mogą znaleźć zastosowanie.
EN
Preliminary investigations were made as regards the method of centrifugal casting under protective atmosphere of the cylindrical specimens of ALNICO alloy. In parallel, the studies were conducted on the technique of pressing the ALNICO alloy constituents in powdered form followed by sintering in vacuum. The metallographic and fractographic structures of the produced magnetic materials were examined and compared with materials available on both home and international markets. The electronic equipment in which the high-quality materials can find application was selected.
PL
Opracowano technologie wytwarzania części sprzętu gospodarstwa domowego o profilu otwartym i zamkniętym, takich jak: żarna zewnętrzne i wewnętrzne młynków czy sitka i nożyki do maszynek do mielenia. Wykorzystano alternatywne metody prasowania i odlewania. Na wykonanych egzemplarzach z serii próbnych przeprowadzono badania twardości oraz odporności na korozję w obecności środków spożywczych. Wyniki badań potwierdzono poprzez analizę metalograficzną.
EN
A technology was developed to manufacture parts of household equipment of open and closed profile, like external and internal quern in hand mills, or sieves and knives in meat grinders. Alternative techniques of pressing and casting were used. A pilot batch was manufactured to be used for measurements of hardness and investigation of corrosion resistance in contact with food products. The results of tests were confirmed by metallographic analysis.
11
Content available remote Wpływ ciśnienia i temperatury spiekania na zużycie ścierne spieków WC-Co
PL
Przeprowadzono badania odporności na ścieranie materiałów spiekanych typu WC-Co, w zależności od ciśnienia prasowania i temperatury spiekania, a także wpływ wielkości ziaren fazy a (WC) oraz zawartości kobaltu w spieku na przykładzie wybranej mieszanki (WC-13%Co). Nadmierny rozrost ziarna jak i zwiększenie zawartości kobaltu w spieku pogarszają jego odporność na ścieranie. Dla rozpatrywanych zakresów ciśnienia prasowania i temperatury spiekania ustalono maksymalną wartość odporności na ścieranie. Wyznaczono także zależności pomiędzy gęstością, skurczem i twardością spieku a ciśnieniem prasowania i temperaturą spiekania.
EN
Sintered tools based on tungsten carbide with cobalt are widely used for making tools for plastic working and also for machining. The surfaces of die inserts for pressing, extrusion and drawing, also the blades of cutting tools, milling cutters and drills are exposed to intensive abrasive wear. The results of tests of wear resistance of WC-Co sintered materials, considering either the influence of pressing pressure and the temperature of sintering or influence of the grain size of a-phase (WC) and also contents of cobalt in a sinter, taking as an example a particular mixture (WC-13%Co) are shown and described in this article. On the ground of own research it was stated that either excessive grow of a grain or the increase of cobalt contents in a sinter can worse its resistance for abrasive wear, whereas for ranges of pressing pressure and the temperature of sintering that were taken into consideration, the ranges of values, where the resistance for abrasive wear is the highest were observed. It was ascertained that density, shrinkage and hardness of a sinter are dependent on pre-ssing pressure and the temperature of sintering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hydrodynamicznego wzbudnika obciążeń z generatorem obrotowym umożliwiającego wytworzenie nacisków dynamicznych o częstotliwości do 500 Hz. W konstrukcji generatora wykorzystano oryginalne rozwiązanie wirnika ze szczelinami sterującymi oraz korpusu z gardzielą zasilającą. Badania eksploatacyjne objęły przebiegi czasowe trzech wielkości: ciśnienia pulsującego strumienia cieczy - jako wielkości wejściowej oraz siły pulsującej i składowej zmiennej przemieszczenia - jako wielkości wyjściowych.
EN
The inductors of dynamic load can be an integral set of devices for testing materials and parts of machines, vehicles and electric appliances. The most unique are inductors that enable passing the force value through zero i.e. tensile and compressive stress. That kind of devices are offered by leading world producers at very high prices. This article shows the results of tests of hydrodynamic load inductor with rotational generator that makes possible to create dynamic pressure with the frequency up to 500 Hz. A unique solution of a rotor with steering gaps and frame with feeding throat is used in the construction of generator. Exploitation tests embodied: ź pulse pressure of fluid flux - as an input quantity, ź pulse force, ź component of variable displacement - as an output quantity. Low level of damping maximum values of output quantities under extreme frequency values was observed. Saw shape of pressure time function suits subsequent phases of relative position of the rotor feeding gap and frame throat gap: full closing, the beginning of opening, full opening, the beginning of closing. The shape of force course and displacement is similar to sinusoidal.
13
Content available remote Bezodpływowe metody oczyszczania zużytych kąpieli galwanicznych
PL
Do szczególnie uciążliwych odpadów należą ścieki galwaniczne, zarówno kwaśne i alkaiczne, jak i chromowe, cyjankowe, kadmowe. W pracy przedstawiono rozwiązania umożliwiające usuwanie odpadów w miejscu ich powstawania, eliminację mieszania ścieków, a także metody i środki do bezodpływowej utylizacji i degradacji odpadów. Przykładem może być szlam pofiltracyjny poddawany procesom prażenia i brykietowania oraz solanka podlegająca zagęszczaniu w urządzeniu wyparnym, krystalizacji i separacji produktów wtórnych, a następnie suszeniu odpadu definitywnego.
EN
Advanced technologies of manufacturing, despite their high technical and economic effectiveness, often cause a formation of waste products that are very difficult to neutralize, utilize and to degrade. Electrolytic wastes (acid as well as alkaline) and also chromic, cyanide and cadmium are particularly dangerous and difficult to utilize. This article describes solutions that make it possible to utilize wastes in the same place where they are produced and eliminate the process of mixing the wastes. It also describes the methods and ways of non-outlet utilization and degradation of wastes. The first example is after filtering silt subjected to roasting and briquetting. The second example can be brine exposed to concentration in an evaporator, crystallization and separation of secondary products and then drying of a final waste. It is very important for economy of a company to obtain large amount of demineralised water that is used during many processes. The methods and devices for purifying waste products are offered by State Committee For Scientific Research for Iraqi industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.