Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtrącenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Comparative Analysis of the Inclusion Removal Efficiency of Different Fluxes
EN
The structure of EN AW 6082 aluminium alloy is investigated in this paper. Atom force microscopy (AFM) is used to identify present phases and their morphology. AFM enabled to observe even the precipitates, their size and distribution. In the next step, some structure constituent described by AFM were evaluated by the nanoindentation process to determine their local mechanical properties, such as nanohardness and reduced modulus.
PL
W artykule opisano strukturę stopu aluminium AW 6082. Mikroskopia sił atomowych (AFM) służy do identyfikacji obecnych faz i ich morfologii. AFM umożliwił obserwację nawet wtrąceń, ich wielkości i rozmieszczenia. W następnym etapie niektóre składniki struktury opisane przez AFM zostały ocenione w procesie nanoindentacji w celu określenia ich lokalnych właściwości mechanicznych, takich jak nanotwardość i zredukowany moduł.
EN
In this paper, the authors investigated the size distribution of titanium oxide (TiO2), titanium nitride (TiN) and titanium carbide (TiC) inclusions in a titanium deoxidized 4130 steel and compared it with the 4130 base alloy composition inclusions. TiN and TiC inclusions are of particular interest due to their role as heterogeneous nuclei for various phase reactions in steels. Two types of samples were prepared, a polished sample and a filtered sample. Electrolytic dissolution was employed to make the filter paper samples. The size range of titanium inclusions was found to be more than that of the non-metallic inclusions from 4130 base alloy heat. Titanium inclusions from the filter and polished samples were round in shape. TiC and TiN inclusions were not found in the electrolytic extraction samples. Inclusions and their chemistries were analyzed using scanning electron microscope and energy dispersive spectrometer. The inclusion size range was larger for the titanium deoxidized samples than the base alloy. However, in both steels the majority of inclusions had a size smaller than 10 μm.
EN
The paper presents new results obtained from the evaluation of the chemical composition, microcleanliness and structure of the 90-ton heavy ingot cast in two successive heats, in which the content of Cu and Ni was intentionally modified in order to assess the degree of mutual mixing of the two heats in the ingot volume during the steel casting and solidification. For determination of chemical composition, spectral analysis and LECO were used. Microcleanliness evaluation was carried out on a Hitachi microanalytical complex equipped with the energy-dispersive spectrometer Vantage. To assess the composition of oxide non-metallic inclusions ternary diagrams were used. Structure of the basic steel matrix was induced by etching. The evaluation showed that in the casting of two successive heats, a certain degree of inhomogeneity of chemical composition, especially in the lower part of the ingot can be assumed in case of different composition. A greater segregation of sulphur in the central top part of the ingot was also detected. However, microcleanliness of the entire ingot is in general very good with low proportions of non-metallic inclusions.
PL
W pracy tej przedstawiono, wyniki uzyskane z oceny składu chemicznego, czystości w skali mikro i struktury 90 tonowych wlewków odlanych w dwóch kolejnych sekwencjach, w których zawartości Cu i Ni celowo zmieniono, dla oceny stopnia wzajemnego mieszania się dwóch wytopów w objętości wlewka podczas odlewania i krzepnięcia stali. Dla określenia składu chemicznego zastosowano analizę spektralną i LECO. Badania mikroczystości przeprowadzono na zespole urządzeń do mikroanalizy Hitachi wyposażonym w spektrometr energii rozproszonej Vantage. Dla oceny składu tlenkowych wtrąceń niemetalicznych użyto trójskładnikowych układów równowagi. Struktura podstawowej osnowy stali została ujawniona za pomocą trawienia. Ocena wykazała, iż przy odlewaniu dwóch kolejnych odlewów, można zakładać pewien stopień niejednorodności składu chemicznego, zwłaszcza w dolnej części wlewka, zwłaszcza przy różnych składach chemicznych. Stwierdzono również większą segregację siarki w centralnej części wlewka Jednakże, mikroczystość całego wlewka jest na ogół bardzo dobra, przy niskich proporcjach wtrąceń niemetalicznych.
EN
The article presents studies of a fluid flow and particle separation in a multi-strand continuous casting tundish. Flow structure in tundish has a very substantial effect on the quality of the final product and on efficient casting conditions. Investigations are performed worldwide to optimize the shape of the tundish working space by installing different flow control devices (FCD). The aim of the FCDs is to reduce the dead zones areas in the tundish and to improve the conditions for removing of the non-metallic inclusions to the covering slag layer. The results presented here include numerical simulations of the three-dimensional turbulent fluid flow in a tundish water model for steady-state casting conditions.
PL
W artykule przedstawiono badania przepływu cieczy i separacji cząstek w wielowylewowej kadzi pośredniej. Struktura przepływu w kadzi pośredniej ma bardzo istotny wpływ na jakość finalnego produktu i skutecznych warunków odlewania. Na całym świecie prowadzi się badania w celu optymalizacji kształtu przestrzeni roboczej kadzi poprzez instalację różnych urządzeń do kontroli przepływu. Celem tych urządzeń jest ograniczenie stref martwych w kadzi oraz poprawy warunków do usuwania wtrąceń niemetalicznych do przykrywającej ciekłą stal warstwy zasypki żużlowej. Przedstawione w pracy wyniki pochodzą z symulacji numerycznych trójwymiarowego, turbulentnego przepływu cieczy przez model wodny kadzi pośredniej, przeprowadzonych dla warunków ustalonych odlewania.
EN
The presented paper is focused on assessment of changes of chemical composition in dependence of chemical composition of slag. Objective of the work was to determine the extent of such influence. For this purpose samples of metal and slag were taken at various stages of steel processing. Samples taken from steel served for chemical and metallographic analysis of inclusions. Samples of slag were subjected to chemical analysis. All the heats were processed in the following technological flow: BOF – ladle furnace – vacuum chamber (ISSM) – continuous casting.
PL
Przedstawiona praca koncentruje się na ocenie zmian składu chemicznego wtrąceń w zależności od składu chemicznego żużla. Celem było określenie stopnia wymienionego wpływu. W tym celu pobrane zostały próbki metalu i żużla na różnych etapach przetwarzania stali. W pobranych próbkach stali przeprowadzono analizę chemiczną i metalograficzną wtrąceń. Próbki żużla poddano analizie chemicznej. Wszystkie wytopy przetwarzano w następującym cyklu technologicznym: konwertor tlenowy – pieco-kadź – komora próżniowa (ISSM) – linia do ciągłego odlewania.
7
Content available remote Checking the metallurgy with the aid of inclusion analysis
EN
Results of studying the influence of inclusion morphology on properties of heavy casting are given. The inclusion morphology is dependent on content and kind of the deoxidizing element. Due to segregations the inclusions can be formed in heavy castings under different conditions (by concentration of deoxidizing elements) than in castings of common size. In heavy casting during deoxidation the inclusions of the IVth type occur more frequently. Deoxidation with zirconium shows to be for some heavy casting unsuitable one. Similarly in castings deoxidized with cerium and lanthanum the inclusions of greater sizes occur that can unfavourably influence the steel properties and increase the tendency to crack formation. The inclusion morphology after deoxidation with magnesium is also unsuitable for heavy castings.
EN
Sudden increase of exploited cranes since 1970 year and implementation of European standards restricting safety factors ware cause of many breakdowns and accidents. That's why act about technical supervision from 2000 year impose checkups of technical conditions of supporting structures every 12 months. Checkups include also welded joint and crane tracks. Aim of routine test is to find out if there are no damages which may affect on constructions safe exploitation. Routine tests give information if construction can be exploited. Article presents methodology of diagnostics inspection for defect detection of constructions and its practical application.
PL
Datujący się od początku lat siedemdziesiątych gwałtowny wzrost ilości eksploatowanych dźwignic oraz wprowadzone liberalne normatywy europejskie zawężające margines wytrzymałości konstrukcji prowadziło i prowadzi do wielu awarii i wypadków. Dlatego ustawa o dozorze technicznym z 2000 r. narzuciła co 12 miesięcy sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnych, a w szczególności połączeń spawanych i torów jezdnych. Celem badań okresowych jest stwierdzenie czy nie powstały uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji konstrukcji. Na tej podstawie formułowane są działania naprawcze. W artykule przedstawiono metodykę badań diagnostycznych wykrywania uszkodzeń konstrukcji wraz z jej technicznym zastosowaniem.
EN
The experimental material consisted of semi-finished products of high-grade, medium-carbon structural steel. The production process involved two melting technologies: steel melting in a 140-ton basic arc furnace with desulfurization and argon refining variants, and in a 100-ton oxygen converter. Billet samples were collected to analyze the content of non-metallic inclusions with the use of an optical microscope and a video inspection microscope. The results were processed and presented in graphic form.
10
Content available remote Węglik krzemu spiekany z różnymi dodatkami węgla
PL
Kompozyty z osnową węglika krzemu zawierające wytrącenia grafitowe są przykładem materiałów, w których istnieje zróżnicowanie własności mechanicznych i cieplnych budujących je faz. Różnice takie generują naprężenia cieplne. Obecność naprężonych obszarów w osnowie oraz ziarnach fazy wtrąconej wpływa na własności mechaniczne tworzywa takie jak twardość, wytrzymałość na zginanie czy odporność na kruche pękanie. W pracy posłużono się materiałami otrzymanymi na drodze prasowania na gorąco. Składnikami wykorzystanymi przy preparatyce kompozytów był węglik krzemu, do którego dodano żywicę fenolowo - formaldehydową stanowiącą źródło węgla. Dodatkowo, jako aktywatora spiekania obok węgla dodano bor amorficzny w ilości 0,5% wagowych. W ten sposób uzyskano kompozyty SiC-C zawierające od 3 do 8% wagowych fazy węglowej. Dla otrzymanych materiałów wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne, tj. E, G, v, twardość i wytrzymałość na zginanie. Zbadano również odporność na kruche pękanie.
EN
The silicon carbide matrix composites containing inclusions of graphite, are the example of materials, that have the diversification in mechanical and thermal properties of constituent phases. Such differences generate thermal stresses. The existence of stressed areas in the matrix and in the grains of included phase has an influence on mechanical properties of the material, such as: hardness, bending strength or fracture toughness. The materials, made on the way of hot pressing, were used in the present work. The following components were used for preparation of composites was silicon carbide, to which phenol-formaldehyde resin was added as carbon source. Additionally, amorphous boron was introduced as the sintering activator. In that way, the composites SiC-C, containing from 3 to 8 wt % of carbon phase, were obtained. For manufactured materials, the fundamental mechanical properties i.e. E, G, v, hardness and bending strength were measured. The fracture toughness was also examined.
PL
W pracy omówiono różne rodzaje cech osobliwych pól naprężeń, wywołanych obecnością wad w postaci wtrąceń i lokalnych pęknięć, występujących w materiałach wielofazowych. Analizy przeprowadzono w aspekcie obliczeń wytrzymałościowych. Dla wybranej grupy struktur geometrycznych podano kompleksowe rozwiązania analityczne. Wyznaczono wartości (rzeczywiste i zespolone) wykładników potęgowych λ determinujących charakter osobliwości oraz podano analityczne zależności opisujące poszczególne komponentów naprężeń i przemieszczeń w okolicy wierzchołkowej koncentratora. W opisie użyto uogólnionych współczynników intensywności naprężeń Kj. Uwzględniając różne cechy jakościowe członów osobliwych rozwiązań asymptotycznych – pojedynczych, wielokrotnych, rzeczywistych i zespolonych - podano metody wyznaczania i wartości współczynników Kj. Przedyskutowano zakres ważności rozwiązań analitycznych w zależności od użytej w opisie liczby wyrazów rozwiązania asymptotycznego. Wykorzystując metodę elementów skończonych dokonano numerycznej weryfikacji prezentowanych anlitycznych opisów pól naprężeń i przemieszczeń.
EN
Analytical solutions of the local stress and strain fields around the stress raisers are of great importance and helpful in predicting strength and durability of the structure. A great difficulty in obtaining such solutions appears for cracks and other types of sharp corners, especially for composite materials with the notch apex located on the bond. In such cases we may have various singular stress fields. Each solution may also consist of many singular terms represented by the real and/or complex exponents, depending on the material properties and the notch angle. In the paper stress field singularities at the tip of cracks and v-notches appearing in composite materials are obtained and analysed. The analytical solutions of stress and displacement field components are available in the polar coordinate system, as a function of independent, conveniently defined stress intensity factors and the coefficients of higher order terms. Particular numerical solutions to the problems are also obtained using the finite element method FEM, which served as a verification of the accuracy, determination of the range of validity of the analytical solutions and as a tool for obtaining numerical values of the stress intensity factors for different loading and geometrical conditions. Qualitative and quantitative features of the stress fields obtained for various cases are discussed.
PL
Zaproponowano jakościową obserwację i interpretację zjawiska filtracji wtrąceń w ciekłej stali na wodnym stanowisku eksperymentalnym. Zbadano wpływ szybkości przepływu medium z zawieszonymi kulkami z tworzywa sztucznego oraz rodzaju materiału imitującego filtr (wpływ kąta zwilżania) na adhezję. Model wodny nie spełnia w pełni kryteriów podobieństwa, dlatego nie jest modelem ilościowym dla zjawisk w ciekłej stali. Zaproponowane stanowisko modelowe może być natomiast pomocne do oceny wpływu wybranych czynników na adhezję oraz do weryfikacji obliczeń teoretycznych i symulacji komputerowych.
EN
Adhesion of nonmetallic inclusions in steel during filtration was simulated by experimenting with a water model. The inclusions were simulated by plastic balls. The impact of the medium flow rate and the kind of the filter material (different wetting angles) on the inclusions 'adhesion was established. The water model may be used to interpret the process only in a qualitative way providing data for theoretical analysis and computer simulations.
PL
Przeprowadzono obliczenia równowagowego składu wtrąceń MnO-SiO2, dla stopu Fe-36Ni w porównaniu ze stalą bez niklu, w przypadku oziębiania metalu o zróżnicowanej zawartości manganu w obszarze kadzi. Obliczenia wykonano w zakresie od 1873 do 1773 K. Założono wariant bez mieszania oraz z częściowym mieszaniem. Zmiany składu wtrąceń okazały się w dużym stopniu zależne od zawartości niklu oraz zróżnicowania stężenia manganu.
EN
Computations of equilibrium compositions for MnO-SiO2., inclusions formed in Fe-36Ni alloy were performed. The data were compared to the ones of nickel-less steel in case of cooling the alloys with different Mn contents within the ladle compartment. The computations were carried out for the temperatures from 1873 to 1773 K. Two variants were considered: with no mixing and with partial mixing. It was found that changes in compositions of inclusions were to a large extent dependent on niekel content and non-uniformity of Mn content in steel.
14
Content available remote Wpływ twardych wtrąceń na jakość mosiądzu armaturowego
PL
Badania wykazały, że twarde wtrącenia w mosiądzu ołowiowym CuZn39Pb2 tworzy faza międzymetaliczna żelaza z krzemem, manganem, fosforem i chromem.
EN
The investigation proved that hard spots in brass CuZn39Pb2 are formed by an intermetallic phase of iron, silicon, manganese, phosphor and chromium.
PL
Scharakteryzowano podstawowe wtrącenia (tlenki, borki, węgliki, azotki) oraz zanieczyszczenia metaliczne (Na, Ca, Li, Cr, Zr) i gazowe (rozpuszczony wodór) ciekłego aluminium i jego stopów. Przedstawiono różne metody rafinacji - usuwania wodoru z ciekłego aluminium ze wskazaniem na urządzenia z rotorem. Scharakteryzowano proces filtracji uwzględniając dwa jego rozwiązania: filtry głębokie oraz ceramiczne filtry piankowe. Przedstawiono również metody kombinowane - reaktory rafinujące z komorami filtracyjnymi, schematycznie ukazano rozwiązania konstrukcyjne tych metod (MINT, Alcoa 622, FILD, DMC, DUFI, AFD).
EN
The basic inclusions such as oxides, borides, carbides, nitrides, and the metallic (Na, Ca, Li, Cr, Zr) and gaseous (hydrogen) impurities of liquid aluminium and its alloys have been characterized. Various refining methods for hydrogen removal from liquid aluminium, with an emphasis put on a method based on a refining reactor with an impeller considered to be the best solution, have been presented. Two solutions of the filtration process have been presented: the Deep Bed Filter and the Ceramic Foam Filter. The combined methods - refining reactors with filtration chambers are characterized, and the diagrams illustrating constructional solutions applied in these methods (MINT, Alcoa 622, FILD, DMC, DUFI, AFD) are presented.
PL
Reakcję pomiędzy węglem i tlenkiem tytanu znajdującym się w roztworze stałym z ZrO2 wykorzystano do wytworzenia wtrąceń TiC in situ w gęstym materiale cyrkoniowym. W badaniach posłużono się proszkiem o składzie 1,5% mol. Y2O3 -18% mol. TiOi - 80,5% mol. ZrO2 lub jego mieszaniną z żywicą fenolowo-formaldehydową. Wypraski spiekano swobodnie przez 2 godz. w temperaturach z zakresu 1000+1500°C w argonie. Powierzchnie próbek nawęglano, stosując w trakcie spiekania zasypkę z sadzy. Proces tworzenia TiC, związany z konsumpcją wakancji tlenowych, prowadził do destabilizacji roztworu stałego dwutlenku cyrkonu. W wyniku tego jego regularna postać przemieniała się w odmianę o symetrii tetragonalnej, która z kolei przemieniała się podczas studzenia w odmianę o symetrii jednoskośnej. TiC tworzący się in situ był fazą niestechiometryczną, zawierającą prawdopodobnie tlen w swojej strukturze. Występował w postaci wtrąceń między- i wewnątrzziarnowych o rozmiarze od nano- do mikrometrycznego i morfologii zależnej od warunków preparatyki. Tworzenie się TiC zredukowało rozmiar ziaren osnowy cyrkoniowej i przyczyniło się do poprawy właściwości mechanicznych tworzywa cyrkoniowego. Nawęglanie zastosowane w trakcie spiekania doprowadziło do utworzenia powierzchniowej warstwy wzbogaconej we wtrącenia TiC i dlatego podwyższonej twardości. Węgiel wprowadzony do układu przed spiekaniem był czynnikiem wpływającym na grubość warstwy. Temperatura 1000°C jest najniższą temperaturą, w której występuje reakcja tworzenia się TiC in situ. Na powierzchniach próbek spiekanych w 1500°C wykryto ZrC.
EN
The reaction between carbon and titanium originated from zirconia s.s. was used to produce TiC inclusions in situ in zirconia dense materials. The co-precipitated powder composed of 1.5 mol% Y2O3, 18 mol% TiO2 and 80.5 mol% ZrO2 and its mixture with phenol-formaldehyde resin was used. The cold pressed green bodies were pressurelessly sintered for 2 hrs at the temperatures ranging from 1000 to 1500°C in argon. A carbon bed was used to carburise surface of the bodies during sintering. The formation of TiC led to destabilisation of the zirconia solid solution due to the oxygen vacancy consumption. As a result, the cubic form of the zirconia solid solution transformed to the tetragonal one, which further transformed to the monoclinic form during cooling. TiC formed in situ was the nonstoichiomelric phase which contained most probably oxygen in its structure. It appeared as inter- and intragranular inclusions in the zirconia solid solution matrix. A size of the TiC inclusion ranged from nano- to micrometric depending on the preparation conditions. The TiC formation reduced a size of the zirconia solid solution grains and improved mechanical properties of the zirconia material. Carburising of the green body during sintering led to the formation of the layer with an increased TiC concentration and therefore increased hardness. Carbon introduced to the system before sintering controlled the layer thickness. A temperature of 1000°C has been found to be the lowest at which the TiC formation proceeded. The samples heated at 1500°C showed the presence of ZrC in their surface.
EN
Basing on the data of Al2O3 and SiO2, thermodynamic activities in SiO2 containing calcium aluminates of three formulae CaO Al2O3 12CaO 7Al2 O3 and 3CaO Al2 O3 , (shortly denoted as C1A1, C12A7 and C3A1), at 1873K for the wide range of SiO2 mole fractions [1], we propose their activities expressed as functions of CaO contents provided there is no change in SiO2 mole fraction. The proposed relations allow to follow the change of the inclusions and steel composition during calcium treatment when calcium or calcium-silicon are added. An evolution of inclusion and steel compositions during calcium treatment was investigated starting from the partly modified inclusions C1A1-SiO2 with (...). It was shown that the change of calcium alurninosilicates composition is slightly different for the pure calcium and calcium-silicon additions. With the calcium treatment the mole fraction of SiO2 in inclusions is decreasing less significant.
PL
Na podstawie danych literaturowych aktywności Al2O3 i SiO2 w glinianach wapnia CaO Al2O3 12CaO 7Al2O3 oraz 3CaO Al2 O3 zawierajacych dodatek Al2O3 w 1873K zaproponowano wyrażenie tych aktywności w funkcji % mas. CaO dla wybranych wartości ułamka molowego SiO2. Umożliwiło to zbadanie zmiany składu wtrąceń glinokrzemianów wapnia oraz równowagowych stężeń pierwiastków w stali przy dodawaniu wapnia lub wapniokrzemu w procesie modyfikacji wtrąceń. Ewolucję składu wtrąceń rozważono zakładając wtrącenia już częściowo zmodyfikowane C1A1 z dodatkiem SiO2 (...). Wykazano, że skład wtrąceń zmienia się nieco inaczej w przypadku dodawania samego wapnia w porównaniu z dodawaniem wapniokrzemu (przy tej samej ilości wprowadzonego wapnia). Spadek zawartości ułamka molowego SiO2 jest mniejszy w przypadku wapniokrzemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.