Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The determination of a lake or natural watercourse shoreline is the subject of various administrative proceedings relating to, among others, the engineering of riverbeds, construction of hydro-technical facilities, remediation work, land division, or delimitation of parcels. The provisions of law, while laying out the rules for determining shorelines, do not explicitly specify the measurement method to follow. All the more so, as many shores of lakes and watercourses are among terrain details that are difficult to measure due to their varied accessibility, which depends on the terrain, vegetation, and water conditions. The purpose of this paper is to compare selected methods for determining the shoreline of watercourses and lakes in terms of their applicability under different environmental conditions under current legislation. This study comprises an assessment of the suitability of the applied methods of shoreline measurement under varying field conditions and their applicability in surveying work on shoreline determination. Surveys were conducted on 3 reservoirs and one watercourse using geodetic, photogrammetric, and remote sensing techniques, and the suitability of the various methods was evaluated with respect to the field conditions of the measurements.
EN
Destruction of many bridges around the world has been found to be due to the collapse of its abutments owing to the formation of scour. Various methods have been proposed so far to reduce the scour depth, and in this study, a new and environmentally friendly method, namely triangular vanes made with six-pillar concrete (TV-SPC) elements, has been experimentally studied. For this purpose, various experiments were carried out without and with installing the TV-SPC at different distances (0.5L, 1L and 1.5L in which L = abutment length), three different lengths, in different rows (single, double and triple) and under two different hydraulic conditions. At the end of each experiment, the bed topography around the abutment was measured and the maximum scour depth and its location were extracted. The results show that for better performance, the TV-SPC should be attached to the bank at distance of 0.75L or 1 L . The longest TV-SPS found better to reduce the scour depth. A single L-TV-SPC installed at 0.75L upstream of the abutment can result in 68% and 78% scour depth reduction at high and low flow conditions, respectively. The reduction in scour depth can be increased up to 82% by installing three rows of TV-SPC.
PL
Traktowanie mokradeł jako naturalnej infrastruktury może pomóc w osiągnięciu szerokiego zakresu celów politycznych, takich jak bezpieczeństwo wodne i żywnościowe, a także łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu.
PL
Przekształcanie miast i rewitalizacja utraconej przestrzeni wpisują się w główne cele zrównoważonego rozwoju miast polskich oraz zagranicznych. Poznań, jako miasto historyczne podzielone rzeką Wartą w samym swym centrum, od lat boryka się z problemem niezagospodarowanych terenów nadrzecznych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych procesów rewitalizacji terenów nadwodnych oraz wskazanie, czym powinna charakteryzować się udana rewitalizacja na przykładzie rzeki Mark w Bredzie oraz starego koryta rzeki Turia w Walencji w porównaniu z terenem rzeki Warty w Poznaniu.
EN
Transformation of cities and revitalization of lost space is in line with main goals of sustainable development of cities in Poland and abroad. Poznan, as a historic city divided by river Warta in its very center, has been struggling with the problem of undeveloped water-front areas for many years. The aim of this article is to show selected waterfront revitalization processes and what should characterize successful revitalization based on examples of rivers Mark in Breda and Turia in Valencia in comparison to river Warta in Poznan.
PL
Pojęcie wody płynącej i stojącej w polskim prawie wodnym wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Prawodawca wprowadził na użytek ustawy Prawo Wodne podział śródlądowych wód powierzchniowych, który ogólnie rzecz biorąc został oparty na hydrologii, jednak ma on charakter autonomiczny. Powoduje to bowiem, że z prawnego punktu widzenia kluczowe znaczenie przy klasyfikowaniu zbiorników wodnych jako wód płynących lub stojących ma to czy posiadają one dostęp do dopływu lub odpływu wód powierzchniowych. Celem tego opracowania była analiza zakresu zarówno pojęcia wody płynącej, jak i wody stojącej w polskim prawie wodnym, a także próba rozwiązania pojawiających się na ich tle wątpliwości interpretacyjnych. Poczynione uwagi pozwoliły na sformułowanie ogólnej tezy, iż definicja wody płynącej i stojącej ma charakter definicji ignotum per ignotum.
EN
The concept of flowing and stagnant water in Polish water law still raises many controversies. For the purposes of the Water Law Act, the legislator introduced a division of inland surface waters based on hydrology, although having an autonomous character. As a result, from the legal point of view, the most important factor while classifying water reservoirs as flowing or stagnant waters is whether they have access to the inflow or outflow of surface waters. The goal of this study was to analyse the scope of the concept of both flowing and stagnant waters in the Polish Water Law Act, as well as to make an attempt at solving the associated interpretation doubts. The observations lead to a general conclusion that the definition of the flowing and stagnant waters has the character of an ignotum per ignotum definition.
EN
Due to the high frequency and great damage of flood disasters, it is important to reduce the flood peak when it goes through the reservoir. A hydraulic model which integrates the implicit equation of water balance, water head-discharge carves, and water head-storage carves together, is proposed to simulate the flood peak reduction of a small reservoir. The proposed method was employed to simulate the flood peak reduction in the Brown Bridge Reservoir, Michigan, US. The results show that the proposed method can simulate the flood peak reduction in a small reservoir, and the Brown Bridge Dam can reduce the flood peak when hundred-year floods go through. When all gates or spillways are fully opened, the initial water head of the reservoir significantly influences the capacity of flood peak reduction. When the initial water head of the Brown Bridge Reservoir is 240.18 and 241.40 m, the hundred-year flood peak would be reduced to 23.11 m3/s and 25.85 m3/s, respectively. By optimizing the gates or spillways, the hundred-year flood peak could be reduced. When the initial water head of the reservoir is 241.40 and 240.18 m, the hundred-year flood peak would be reduced to 17.98 and 16.54 m3/s, respectively
EN
The article aims to analyse and critically evaluate the use of blue-green infrastructure in the city. The study was conducted on the example of the Wrocław and Gdańsk rivers. An essential element of the analysis is to determine the possibilities of introducing and improving blue-green infrastructure by using good practices in these urban units, particularly those relating to the role of rivers. During the study, the following research questions were formulated: What megatrend of urban development is defined by current conditions, and what do urban units gain in this way? Is the blue-green potential of the examined cities effectively used? What is the state of development of blue-green zones in and around the river? The methods used to write the article are desk research, case study, analysis of the researched areas using up-to-date cartographic materials, IDI, literature, and legal status analysis. The study supports the exchange of information between cities and the management of the river in the city.
PL
Celem artykułu jest analiza i krytyczna ocena wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie rzek Wrocławia i Gdańska. Istotnym elementem analizy jest określenie możliwości wprowadzenia oraz poprawy stanu wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury, przy wykorzystaniu dobrych praktyk w tych ośrodkach miejskich, w szczególności odnoszących się do roli rzek. W trakcie przeprowadzonego badania sformułowano następujące pytania badawcze: Jaki megatrend rozwoju miast określają współczesne uwarunkowania oraz co jednostki miejskie w ten sposób zyskują? Czy zielono-niebieski potencjał badanych miast jest efektywnie wykorzystany? Jaki jest stan zagospodarowania zielono-niebieskich stref w przestrzeni rzeki i w jej pobliżu? W opracowaniu posłużono się takimi metodami badawczymi jak: desk research, studium przypadku, szczegółowa analiza badanych terenów wykorzystująca aktualne dane kartograficzne, indywidualny wywiad pogłębiony, analiza literatury oraz aktów prawnych. Badanie wspomaga wymianę informacji między miastami i zarządzanie rzeką w mieście.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania energetycznego istniejących stopni piętrzących zlokalizowanych na rzece Noteć. Autorzy przedstawili parametry hydrotechniczne rzeki, wykorzystując materiały projektowe realizowanych małych elektrowni wodnych. Przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne w zależności od wysokości piętrzenia i przepływu. Przykłady zilustrowano zdjęciami i rysunkami zrealizowanych i eksploatowanych obiektów. W podsumowaniu autorzy przedstawili wnioski mogące służyć poprawie wykorzystania energetycznego rzeki.
EN
The article presents the problem of energy utilisation of existing damming steps located on the Noteć River. The authors have presented the hydrotechnical parameters of the river using the design materials of realized small hydropower plants. Examples of construction solutions depending on damming height and flow are presented. Examples were illustrated with photographs and drawings of completed and operated facilities. In conclusion, the authors presented conclusions that could serve to improve the energy use of the river.
EN
The paper presents the results of numerical analyses carried out in the IRIC environment on the Nays2DH hydrodynamic model regarding the impact of plants in the riverbed and watercourse maintenance on hydraulic conditions. The research material was collected for the actual input variant in October 2018 on the Ślęza River in Wrocław. The constructed and calibrated model was reconfigured on basis of the existing vegetation in three possible variants related to river maintenance: W0 variant - leaving the vegetation in the riverbed, W1 variant - removing all vegetation in the riverbed, variant W2 - removing vegetation in the 2.0 m strip from the right bank, W3 - removing of vegetation in a strip of 2.0 m from the bank, alternately on the right and left bank. Hydrological boundary conditions were flows from 0,32 to 5 [m3 /s]. For four variants, the dependence of flows on the water table location, maximum and average velocities in the channel, and maximum and average shear stresses in the channel were analysed.
PL
Powstanie sztucznego zbiornika wodnego oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. Na przykładzie Zbiornika Czorsztyńskiego oceniono jego oddziaływanie na wody podziemne oraz zmiany wymuszone przez jego budowę w zagospodarowaniu terenu. W ocenie wykorzystano długoletnie obserwacje chemizmu i stanów zwierciadła wód podziemnych oraz wydajności źródeł, obejmujące okres sprzed budowy zbiornika, z czasu jego napełniania oraz 25-letniej eksploatacji. Zmiany zagospodarowania przestrzennego wywołane budową zbiornika określono metodami teledetekcyjnymi. Konsekwencją budowy zbiornika była zmiana użytkowania powierzchni terenu. Wzrosła powierzchnia obszarów zabudowanych i leśnych kosztem terenów rolniczych. Dominującą rolę odgrywają dwa typy wód podziemnych HCO3–Ca oraz HCO3–Ca–Mg, dotyczy to zarówno okresu przed jego napełnieniem (68%), jak i po jego napełnieniu (95%), a także w odniesieniu do analiz kontrolnych z 2020 roku (100%). Udokumentowano stopniowy zanik występowania typów wód z udziałem jonu siarczanowego powyżej 20% miliwali, co wskazuje na tendencję poprawy jakości badanych wód. Ponadto zmiany wartości wskaźników nasycenia wód, względem faz mineralnych budujących warstwę wodonośną, w czasie budowy zbiornika i na wczesnym etapie jego eksploatacji, wskazują na ich modyfikacje hydrochemiczne. Zaobserwowano obniżenie zwierciadła wód gruntowych spowodowane przekształceniem doliny Dunajca w czasie budowy zbiornika i związanego z tym obniżenia regionalnej bazy drenażowej. Po napełnieniu zbiornika nastąpił wzrost rzędnej zwierciadła wody. Oprócz oddziaływania zbiornika można to tłumaczyć również większym zasilaniem opadowym. Powstanie Zbiornika Czorsztyńskiego spowodowało stopniowe przekształcenia w użytkowaniu terenu z rolniczego w kierunku turystyczno-rekreacyjnym. Zmiany te oraz zalanie doliny rzecznej wodami powierzchniowymi nie spowodowało zasadniczych zmian ilościowych i jakościowych wód podziemnych. Natomiast związane z budową zbiornika uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przyczyniło się do zauważalnej tendencji poprawy ich jakości.
EN
Artificial water reservoirs pose impact on the natural environment. Impact of the artificial Czorsztyn Lake on groundwater and land management is assessed. The study is based on long-term observations of chemistry, groundwater levels and spring discharges during reservoir construction, filling, and 25-year-long exploitation. Land management changes caused by reservoir construction were recognized using remote sensing. Reservoir construction resulted in land management change in the study area. Built-up and forest areas gained prevalence over farmland areas. Two types of groundwater dominate: HCO3–Ca and HCO3–Ca–Mg, both before reservoir filling (68% analyses) and afterwards (95% analyses), and in control analyses from September 2020 (100% analyses). Gradual decrease in the occurrence of water types with the sulphate ion exceeding 20% mvals is documented, which points to water quality improvement trends. Moreover, changes of water saturation index values with regard to aquifer-forming mineral phases during reservoir construction and early exploitation phase indicate hydrochemical modifications. Decrease of groundwater level was related with transformation of the Dunajec river valley during reservoir construction and, accordingly, decrease of regional drainage base level. Groundwater level increased after reservoir filling, which points to coupled impact of the reservoir and increased precipitation recharge. Construction of the Czorsztyn Lake resulted in gradual land management transformation from farmlands into tourist-recreational areas. This change and river valley flooding by surface waters did not cause significant modifications in groundwater quantity and quality. Organization of water-sewage management related with reservoir construction resulted in noticeably improved quality trends.
13
Content available remote Mixing effects in the river downstream from pollution discharge point
EN
This paper follows the propagation of pollution in a river with a rectangular crosssection of the river bed and a variable cross-sectional velocity. The calculations were made for steady flows and steady pollutant concentrations. To approximate the velocity distribution in the river bed a set of equations for current and vorticity functions was solved. The distribution of pollutant concentrations in the river was calculated from a bidirectional advection and turbulent diffusion equation. Analysis of the distribution of concentrations leads to the conclusion that the effects of transverse advection associated with a lateral inflow of pollutants disappear relatively quickly. Therefore, the distribution of concentrations in cross sections further downstream from the point of pollutant discharge can be determined quite accurately just from an advection-diffusion model, with no transverse advection effects included. Such a level of accuracy is usually sufficient to assess the impact of a pollution source on the aquatic environment. The transverse mixing of pollutants in the stream proceeds slowly and creates a large mixing zone in which the concentrations of pollutants (low but still significant for water quality) can be detected in cross-sections that are remote from the pollutant discharge point. Transverse advection may be ignored while calculating concentrations in remote cross sections at straight watercourse sections and in steady state conditions.
14
PL
Regulacja i przebudowa rzek oraz ich dolin, oprócz drastycznych zmian hydrologicznych, często prowadzą do zmiany lub zaniku siedlisk cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie narażone na utratę miejsc rozrodu są gatunki bezpośrednio związane z urwistymi brzegami oraz skarpami nadrzecznymi, które powstają w wyniku procesów erozyjnych oraz osuwiskowych. Stosowane intensywne zabiegi hydrotechniczne takie jak prostowanie koryt czy likwidacja nieregularności brzegów powodują zahamowanie naturalnych, procesów rzecznych, które są pożądane. Gatunki ptaków występujące w Polsce, potrzebujące do gniazdowania naturalnych wysokich brzegów, to m. in.: brzegówka Riparia riparia, zimorodek Alcedo atthis oraz żołna Merops apiaster. Coraz liczniej podejmowane są działania, prowadzące do przywrócenia rzekom stanu zbliżonego do naturalnego. Celem renaturyzacji jest nie tylko zwiększenie możliwości retencyjnych, ochrona przed powodziami, lecz także ogólna poprawa funkcjonowania ekosystemów rzecznych oraz zachowanie bioróżnorodności w obrębie ich dolin. Renaturyzacja obejmuje działania takie jak: tworzenie odsłoniętych skarp, naśladujących podcięcia erozyjne, likwidacja umocnień brzegów czy utrzymanie wyrw brzegowych. Oprócz drapieżnictwa, ze strony takich gatunków jak norka amerykańska Neovison vison, lis Vulpes vulpes oraz lokalnie jenot Nyctereutes procyonoides, największym zagrożeniem dla populacji brzegówki jest utrata odpowiednich miejsc rozrodu. Uregulowanie rzeki, gdzie wprowadzone zabiegi hydrotechniczne spowodowały zaburzenie funkcjonowania naturalnych procesów rzecznych, powoduje również straty w lęgach ptaków przez gwałtowne powodzie, które niszczą gniazda wraz z jajami lub pisklętami. Brzegówki w wielu miejscach zaprzestały użytkowania koryt rzecznych jako miejsc lęgowych, zajmując antropogeniczne siedliska, które mają jednak pewne ograniczenia i zagrożenia. Renaturyzacja jest więc ważnym działaniem, które należy podjąć w miejscach, gdzie regulacje w przeszłości przyniosły największe szkody w środowisku. Należy wspierać rozwój terenów antropogenicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobami środowiska naturalnego.
EN
The regulation and reconstruction of rivers and their valleys, apart from drastic hydrological changes, often lead to the change or disappearance of the habitats of valuable plant and animal species. Particularly vulnerable to the loss of breeding sites are species directly associated with precipitous banks and river slopes, which are formed as a result of erosive and landslide processes. Intensive hydrotechnical treatments, such as straightening of the channels or elimination of irregularities of the river banks, resulted in the inhibition of the desirable natural river processes. Bird species native to Poland that require the above nesting conditions, include: sand martin Riparia riparia, kingfisher Alcedo atthis and bee-eater Merops apiaster. More and more actions are taken to restore rivers to a near-natural state. The aim of restoration is not only to increase retention capacity, protect against floods, social and economic benefits, but also to improve the overall functioning of river ecosystems and preserve biodiversity within their valleys. Renaturation includes activities such as the creation of exposed slopes that mimic erosive undercuts, the removal of bank reinforcements or the maintenance of bank gaps, which promote their occupation by the aforementioned bird species. In addition to predation, the loss of suitable breeding sites is the greatest threat to the sand martin population, such as the American mink Neovison vison, the fox Vulpes vulpes and the locally raccoon dog Nyctereutes procyonoides. A regulated river, where the implemented hydrotechnical measures disrupt the functioning of natural river processes, also causes losses in bird broods due to flash floods that destroy many nests together with eggs or nestlings. Sand martins in many places have stopped using riverbeds as breeding places, occupying anthropogenic habitats which, however, have certain limitations and threats. Renaturation is therefore an important measure to be taken in places where past regulations have caused the greatest damage to the environment. The development of anthropogenic areas should be supported in accordance with the principles of sustainable use of natural resources.
15
Content available remote Centrum handlowe a rzeka. Studium przypadku
PL
Rzeki wraz z otaczającą zielenią stanowią istotny element zielono-niebieskiej infrastruktury miejskiej. Ochrona tych naturalnych korytarzy ekologicznych jest jednym z zadań współczesnego planowania przestrzennego. Wraz z rozwojem miast zabudowa w obszarach zurbanizowanych coraz bardziej zbliża się do koryt rzecznych. W ich otoczeniu powstają różnego rodzaju obiekty, w tym wielkopowierzchniowe, jak np. centra handlowe. Niniejszy artykuł prezentuje badania dotyczące sposobów przekształcania otoczenia cieku wodnego, wynikających z budowy centrum handlowego. W pracy przedstawiono analizy funkcjonalno-przestrzenne terenów nadrzecznych położonych w sąsiedztwie trzech centrów handlowych z obszaru Europy Środkowej: „Forum Gdańsk” w Gdańsku, „Galerii Jurajskiej” w Częstochowie oraz „Šantovka” w Ołomuńcu. Zaprezentowano różne aspekty niektórych transformacji, polegających na wykorzystaniu atutów naturalnej zieleni lub jej zmarginalizowaniu, np. poprzez zasypanie lub obudowanie koryt cieków wodnych.
EN
Rivers together with the surrounding greenery constitute an important element of the green and blue infrastructure in the city. The protection of these natural ecological corridors is one of the tasks of modern spatial planning. Along with the development of cities, buildings in urban areas are becoming closer to river beds. Various types of facilities are erected in their surroundings, including large-area constructions, such as shopping centres. This article presents research on how the watercourse environment is transformed by building a shopping centre. The paper presents functional and spatial analyses of riverside areas located in the vicinity of three shopping centres in Central Europe: ‘Forum Gdańsk’ in Gdańsk, ‘Galeria Jurajska’ in Częstochowa and ‘Šantovka’ in Olomouc. Various aspects of some transformations are presented, consisting in the exploitation of the advantages of natural greenery or its marginalisation, e.g. by backfilling or the housing of watercourses.
16
Content available A river in small town landscape. Selected issues
EN
The transformation of riverside areas poses a competence challenge, as these are activities at the interface between two forms of landscape: urban and natural. Mutual integration of these landscapes must take place with full awareness of their dualism, diversity, complementarity and interaction. The article deals with selected problems of contemporary transformations in the riverside areas of small towns in terms of design, with research focusing on the spaces accompanying historical centres. The presented research results may be useful for designers (architects, urban planners) broadening their knowledge of space management in small towns, and also for municipal authorities. The article lists issues that require special control and care at the level of making implementation decisions.
PL
Przeobrażenia obszarów nadrzecznych stanowią wyzwanie kompetencyjne, są to bowiem działania na styku dwóch form krajobrazu: miejskiego i naturalnego. Wzajemna integracja tych krajobrazów musi odbywać się z pełną świadomością ich dualizmu, odmienności, a także komplementarności i wzajemnego oddziaływania. Artykuł porusza wybrane problemy współczesnych przekształceń w obszarach nadrzecznych małych miast w ujęciu projektowym, przy czym badania koncentrują się na przestrzeniach towarzyszących historycznym centrom. Przedstawione wyniki badań mogą być użyteczne dla projektantów (architektów, urbanistów) poszerzając wiedzę w zakresie gospodarowania przestrzenią na obszarach małomiejskich, a także dla władz miasta. W artykule wyszczególniono bowiem zagadnienia wymagające szczególnej kontroli i pieczołowitości na poziomie podejmowania decyzji wdrożeniowych.
17
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody i rozwiązania ograniczające erozję, zmniejszające transport rumowiska wleczonego oraz poprawiające parametry geomorfologii fluwialnej cieków. Prezentowane rozwiązania są jednymi z częściej stosowanych metod zabezpieczenia koryt cieków. Technologia wykonania jest prosta i szybka, co skutkuje relatywnie niskim kosztem realizacji i eksploatacji. Głównym elementem elastycznych zapór są przyczółki oraz rozpięta pomiędzy nimi specjalna elastyczna siatka o dużych średnicach oczek. Rozwiązania te nie dokonują separacji koryt oraz nie ingerują w stan ekologiczny wód; są proekologiczne, skuteczne oraz równie funkcjonalne, jak stosowane obecnie.
PL
Most jest jedną z dwóch przepraw prowadzących ruch samochodowy przez rzekę Prudnik w mieście. XIX-wieczny obiekt był w złym stanie technicznym i zdecydowano o jego remoncie. Celem inwestycji było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu użytkowników przy zachowaniu historycznego charakteru mostu.
EN
The bridge is one of the two crossings leading road traffic over the Prudnik river in the town of Prudnik. This nineteenth-century structure had been in poor technical condition and therefore a decision was made to renovate it. The aim of the venture was primarily to increase the safety of the bridge and enhance the comfort of its users while mainataining its historic character.
PL
Zachwaszczone łąki, stosy rozbitych butelek i zniszczonych kartonów, zaniedbane porty rzeczne to obraz, który znamy ze spacerów wzdłuż miejskich rzek. Jednakże ostatnio coraz częściej samorządy dostrzegają wielki potencjał tych terenów. Realizują programy rewitalizacji, by przywrócić je mieszkańcom. Z jakim skutkiem?
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.