Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 256

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The relevance of the study is conditioned by the need to apply a systematic approach to the investigation of agricultural production features as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the influence of natural changes. In this regard, this study aims to identify socio-economic, natural, and environmental factors that affect the sustainable development of agricultural sectors, as well as predict the impact of material, technological, and climatic factors on the health and stability of the entire system. The leading method for studying this problem is the method of a systematic approach, which allows investigating agricultural production as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the influence of natural factors. In addition, this study involved the following research methods: the method of structural analysis, comparative, statistical, and deduction methods, classification method. The study presents the factors directly or indirectly influencing the development of northern agriculture, predicts the impact of these factors on the stability of the system, and shows possible ways to overcome the negative impact. The regional management system directly affected the level of food self-sufficiency of the Sakha Republic. To improve the current situation, it is necessary to review the mechanisms of interaction between state institutions and agricultural producers. Furthermore, there is an entire list of factors that negatively affect the functioning of the agricultural sector of Yakutia. The situation requires an immediate design of a policy for the development of rural areas through the socio-economic development of villages in the region. The research materials are of practical value for the governing bodies of the agro-industrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as teachers and students studying the issues of sustainable development of agriculture.
PL
Trafność badań uwarunkowana jest koniecznością zastosowania systematycznego podejścia do badania cech produkcji rolnej jako złożonej struktury dynamicznej, funkcjonującej w niestabilnym otoczeniu rynkowym i zależnej od wpływu zmian naturalnych. W tym zakresie niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację czynników społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i środowiskowych wpływających na zrównoważony rozwój sektorów rolnictwa, a także prognozę wpływu czynników materiałowych, technologicznych i klimatycznych na zdrowotność i stabilność całego systemu. Wiodącą metodą badania tego problemu jest metoda podejścia systemowego, która pozwala badać produkcję rolniczą jako złożoną strukturę dynamiczną, funkcjonującą w niestabilnym otoczeniu rynkowym i zależną od wpływu czynników naturalnych. Ponadto w pracy wykorzystano następujące metody badawcze: metodę analizy strukturalnej, metodę porównawczą, statystyczną i dedukcyjną, metodę klasyfikacyjną. W opracowaniu przedstawiono czynniki wpływające bezpośrednio lub pośrednio na rozwój rolnictwa północnego, przewiduje się wpływ tych czynników na stabilność systemu oraz wskazuje możliwe sposoby przezwyciężenia negatywnego wpływu. Regionalny system zarządzania bezpośrednio wpłynął na poziom samowystarczalności żywnościowej Republiki Sacha. Dla poprawy obecnej sytuacji konieczny jest przegląd mechanizmów interakcji między instytucjami państwowymi a producentami rolnymi. Ponadto istnieje cała lista czynników, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie sektora rolnego Jakucji. Sytuacja wymaga pilnego zaprojektowania polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez społeczno-gospodarczy rozwój wsi w regionie. Materiały badawcze mają wartość praktyczną dla władz kompleksu rolno-przemysłowego Republiki Sacha (Jakucja), a także dla nauczycieli i studentów studiujących problematykę zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
EN
This research delves into the identification of opportunities for the consolidation of the lemon value chain in the department of Tolima, Colombia, through the associativity model called: Special Administrative Planning Region. This model is a land-use planning system, officially recognized in Article 325 of the Political Constitution of Colombia and in Law 114 of 2011, which functions as a planning tool at the regional level. Its main objective is to integrate a given region with other territorial entities at the departmental level. The study is framed within exploratory research that employs qualitative and quantitative methodologies for its development, in addition to using data collection instruments, in order to identify the main elements that define the possibilities of establishing a profitable and sustainable value chain in the citrus-lime sector in Tolima. The results show that the potential for competitive insertion of lemon in global value chains reaches likely international markets such as Russia, Germany, France, Poland, Canada and Saudi Arabia, and the support of different government institutions. However, it is necessary to overcome major threats and weaknesses that currently hinder this insertion.
EN
The paper presents the characteristics of water production at a water treatment plant supplying rural areas. The main focus of the study was to determine the coefficients of daily (ND) and hourly (Nh) irregularities in water production that occur in rural areas and to analyse the impact of the use of storage tanks in the process line of the water treatment station on the values of hourly irregularity coefficients. In order to achieve the objectives of the study, the readings of the values of water produced at the station were used and compared with the amount of treated water entering the water supply system from the SCADA system from the water meter installed at the raw water inflow to the water treatment station and at the outflow from the retention tanks. Water outflows were considered over the year 2021. A technological start-up of the water treatment plant took place during the study period, but this did not significantly affect the increase in water outflows on an annual basis. The coefficient of daily unevenness calculated for the study period was 1.50, while the coefficient of hourly unevenness assumed the value of 1.84.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę produkcji wody w stacji uzdatniania wody obsługującej obszary wiejskie. Główną problematyką poruszaną w pracy było określenie współczynników nierównomierności dobowej (ND) i (Nh) godzinowej produkcji wody, które występują na obszarach wiejskich oraz analiza wpływu zastosowania zbiorników retencyjnych w ciągu technologicznym stacji uzdatniania wody na wartości współczynników nierównomierności godzinowej. Do osiągnięcia założonych celów pracy, wykorzystano odczyty wartości wody produkowanej w stacji i porównano je z ilością wody uzdatnionej trafiającej do wodociągu z systemu SCADA z wodomierza zainstalowanego na dopływie wody surowej do stacji uzdatniania wody i na odpływie ze zbiorników retencyjnych. Rozbiory wody rozpatrywano na przestrzeni roku 2021. W trakcie okresu objętego analizą miał miejsce rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, jednakże nie wpłynął on znacząco na wzrost rozbiorów wody w ujęciu rocznym. Obliczony dla okresu badawczego współczynnik nierównomierności dobowej wynosił 1,50, natomiast współczynnik nierównomierności godzinowej przyjmował wartość równą 1,84.
EN
This paper presents guidelines for the designation and development of locations for tourism and recreation in the countryside and on the city outskirts. The proposed criteria for designating these areas can be used in the development of strategic and planning documents. Using the METPRET and SWPR methodology in the area of the Mazowieckie Voivodeship, the research allows for the development of proposals to be included in the strategic documents of the voivodeship. These proposals indicated the need to find new areas with the potential for individual short-term tourism and recreation. In uncertain circumstances, an integrated approach to spatial policy is essential as it ensures the ability of urban, suburban, and rural areas to adapt to change and develop sustainably.
PL
W artykule opisano typy instalacji fotowoltaicznych, możliwości ich optymalizacji i współpracy z magazynami energii. Zawarto również aktualne statystyki i trendy oraz opisano panele bifacjalne jako szczególnie obiecujące dla obszarów wiejskich. Wskazano też czynności, które są przydatne na etapie projektowania instalacji.
EN
This article describes the types of operation of photovoltaic installations, the possibilities of their optimization and cooperation with energy storage. Current statistics and trends are also included, and bifacial panels are described as particularly promising for rural areas. Steps that are useful at the design stage of the installation are also indicated.
EN
The objective of the paper is the identification of priority directions of activities for multi-functional rural development, followed by their social assessment in the context of the paradigm of the multifunctionality of such areas. Consequently, the current assumptions of the idea were confronted with reality, and expectations were confronted with need. The analysis also covers the activity of respondents in the scope of activities for multifunctional development. According to the obtained results, progress and activities in the scope of the economic (development and modernisation of technical infrastructure, technological progress, innovativeness) and social function (development and modernisation of social infrastructure) are of key importance. The paper is based on the results of a survey conducted in 2021. The survey covered residents of rural areas in the Mazowieckie Voivodeship.
PL
Celem pracy jest identyfikacja priorytetowych kierunków działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a kolejno ich ocena społeczna w kontekście paradygmatu wielofunkcyjności tych obszarów. W konsekwencji dokonano konfrontacji obecnych założeń idei względem realiów oraz konfrontacji oczekiwań względem potrzeb. Badaniu poddano również aktywność ankietowanych w ramach działań podejmowanych na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju. Uzyskane wyniki wskazują, że kluczowy jest postęp i działania w ramach funkcji ekonomicznej (rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, postęp technologiczny, innowacyjność) i społecznej (rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej). Praca powstała na podstawie wyników badań ankietowych zrealizowanych w 2021 roku. Badaniem objęto mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.
PL
Procedura scalenia gruntów uważona jest jako ważne, ale jednocześnie bardzo trudne postępowanie geodezyjno-prawne, ponieważ dotyczy prawa własności oraz wprowadzania nowego porządku gruntowego na obszarze scaleniowym, co umożliwia wielkokierunkowy rozwój obszarów wiejskich. Jednym z elementów postępowania scaleniowego jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem artykułu jest zaprezentowanie najistotniejszych informacji dotyczących scaleń gruntów, głównie pod kątem uwarunkowań środowiskowych i prawnych odnoszących się do procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawarte treści, a także etapy poszczególnych czynności zostały przedstawione na przykładzie dwóch miejscowości tj. Zmiennicy oraz Turze Pole, położonych w powiecie brzozowskim, w województwie podkarpackim. Jest to kompleksowe opracowanie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie scalenia gruntów.
EN
The land consolidation procedure is considered to be an important, but at the same time very difficult, geodetic and legal procedure, because it concerns the ownership right and the introduction of a new land order in the land consolidation area, which enables multidirectional development of rural areas. One of the elements of the consolidation procedure is issuing decisions on environmental conditions. The aim of the article is to present the most important information on land consolidation, mainly in terms of environmental and legal conditions relating to the procedure for issuing decisions on environmental conditions. The content, as well as the stages of individual activities, are presented on the example of two localities, ie Zmiennica and Turze Pole, located in Brzozów poviat, in the Podkarpackie voivodship. It is a comprehensive development of the procedure for issuing decisions on environmental conditions in the field of land consolidation.
EN
Although installations to convert renewable energy sources into electricity respond to the challenges of sustainable development, their operation is not without their impact on the environment. The landscape is one of environment components on which renewable energy sources (RES) infrastructure effects. The article presents a possible location for investments in wind and photovoltaic power plants based on legal requirements. The areas in which they are most frequently carried out are also mentioned. It was indicated how the infrastructure of photovoltaic and wind power plants affects spatial order and landscape.
PL
Pomimo, że instalacje przetwarzające odnawialne źródła energii na energię elektryczną odpowiadają na wyzwania zrównoważonego rozwoju, to ich funkcjonowanie nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Krajobraz stanowi jeden z komponentów środowiska, na który oddziałuje infrastruktura odnawialnych źródeł energii (OZE). Artykuł przedstawia możliwości lokalizacji inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w oparciu o wymogi prawne. Zaprezentowano również obszary, na których są one najczęściej realizowane. Wskazano też sposób w jaki infrastruktura elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych wpływa na ład przestrzenny i krajobraz.
EN
Rural areas are influenced by many natural, social and economic factors. The historical conditions of social development, such as the rate of population growth, low yields and chronic food shortages, leading to the development of less useful areas with low production potential for agricultural purposes, have had an impact on the current state of rural areas. In addition, there is considerable fragmentation of agricultural land in these areas and a focus on production to meet farmers’ own needs. Scientific literature comprises many proposals to define agriculturally unsuitable land in relation to the marginal, problem or abandoned land. This depends mainly on the research discipline, the authors and the approach to the issue under discussion. This paper aims to review the terminology and characterisation of land unsuitable for agriculture in Poland and selected European and Asian countries. Moreover, studies have been conducted into the reasons for the expansion of these areas and the ways of their development (e.g., performing forestry functions, growing crops for energy purposes, promoting tourism and recreation as well as pedestrian or hippie bicycle routes, creating ecological areas, terracing the slopes), which in the result is the main priority of agricultural development and improvement of the spatial structure of farms. Realising the specific functions the presented land is intended for should determine the direction of changes in their alternative development. All solutions for the development of these areas should be managed with a necessary consideration of social, economic and environmental aspects.
PL
Na stan obszarów wiejskich wpływa bardzo wiele czynników, które odnoszą się do aspektów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Do sytuacji na obszarach wiejskich przyczyniły się historyczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa, takie jak np.: tempo przyrostu ludności, uzyskiwanie niskich plonów oraz ciągły niedobór żywności, które przyczyniły się do zagospodarowania na cele rolnicze również obszarów mniej przydatnych, o małym potencjale produkcyjnym. Ponadto, na terenach tych występuje znaczne rozdrobnienie gruntów rolnych i ukierunkowanie produkcji na zaspokojenie własnych potrzeb rolników. W literaturze naukowej znajduje się wiele propozycji definiowania gruntów nieprzydatnych rolniczo w odniesieniu do gruntów marginalnych, obszarów problemowych czy gruntów porzuconych. Uzależnione jest to głównie od dyscypliny badawczej, autorów i sposobu podejścia do omawianego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest przegląd terminologii i charakterystyka gruntów nieprzydatnych rolniczo w Polsce oraz wybranych krajach Europy, jak i Azji. Ponadto przeprowadzono badania dotyczące przyczyn powiększania się tych terenów, a także sposobów ich zagospodarowania (m in. pełnienie funkcji leśnych, uprawa roślin dla celów energetycznych, promowanie turystyki i rekreacji oraz tras rowerowych pieszych czy hipicznych, tworzenie użytków ekologicznych, tarasowanie stoków), co w efekcie jest głównym priorytetem rozwoju rolnictwa i poprawy struktury przestrzennej gospodarstw. Przeznaczenie do pełnienia określonych funkcji zaprezentowanych gruntów powinno determinować kierunek zmian ich alternatywnego zagospodarowania. Wszystkie rozwiązania zagospodarowania tych terenów powinny być tak kierowane, aby koniecznie były uwzględniane aspekty społeczne, gospodarcze czy środowiskowe.
EN
Rural areas are included in the concept of sustainable development, and they are charac-terised by a great variety of flora, fauna, and habitats; apart from the function of food production, they can fulfil numerous functions related to the protection and shaping of the environment. The paper characterises the impact of agriculture on the natural environment. Selected parameters of agricultural plant production were described for the European Union, the Netherlands, and Poland. Factors significant in the context of the United Nations Decade of Ecosystem Restoration (2021-2030) were indicated. The features of agriculture in Hajnówka county (where over 50% of the area is under protection) were selected as a reference point for the expected results, treating it as a model of an organisation for the harmonious development of agriculture in the 21st century. The study highlights the importance of biodiversity in rural areas for building a sustainable human welfare strategy. The use of ecosystem services will be permanent when the elements of the Decade of Ecosystem Restoration are widely disseminated and rooted in the civic consciousness of the inhabitants of Poland and similar spaces in Europe. This decade must be advertised as widely as possible for this to happen, writing about it in various contexts.
PL
Obszary wiejskie stanowią ważne zaplecze dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ charakteryzują się dużą różnorodnością flory, fauny i siedlisk. Obok funkcji produkcji żywności mogą pełnić liczne funkcje związane z ochroną i kształtowaniem środowiska. W pracy scharakteryzowano wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze, pokazując także wybrane parametry rolniczej produkcji roślinnej w Unii Europejskiej, Holandii i Polsce. Wskazano czynniki istotne w kontekście trwania Dekady Odbudowy Ekosystemów ONZ (2021-2030). Jako punkt odniesienia dla oczekiwanych wyników w zakresie tworzenia zrównoważonego rozwoju w obszarach wiejskich wybrano cechy rolnictwa w powiecie hajnowskim (gdzie ponad 50% powierzchni zostało objęte ochroną), traktując ten powiat jako model organizacji rozwoju rolnictwa w XXI wieku. Podkreślono znaczenie bioróżnorodności dla budowania zrównoważonej strategii dobrobytu człowieka. Wykorzystywanie świadczeń ekosystemów będzie trwałe, gdy elementy Dekady Restytucji Ekosystemów zostaną szeroko zakorzenione w świadomości obywatelskiej mieszkańców Polski i podobnych przestrzeni w Europie. Aby tak się stało trzeba Dekadę Restytucji Ekosystemów jak najszerzej promować, pisząc o niej w różnych kontekstach.
EN
The article discusses selected issues regarding the influence of ecophysiographic and cultural- historical determinants on functional-spatial development of rural areas. Ecological, economic and social processes the have been past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and the rise of free market economy after Poland's socio-economic transformation. The process of intensive rural urbanization occurs especially in areas within the impact zone of big cities. It is caused by, i.a., human migration into rural areas and development of areas of business activation. The abovementioned tendencies that occur in the ecological, economic and social context have a significant impact on functional-spatial development. Expansion of housing developments and, in effect, expansion and development of necessary technical infrastructure gives rise to many problems concerning preservation of cultural heritage of the Polish countryside. The selected issues are analysed on the basis of factors and determinants occurring in the area of Lubasz village in Wielkopolskie province. The pursuit of sustainable development of rural areas is fundamental in regard to ruralist solutions as well as preservation of traditional rural architecture. Ecophysiographic and cultural-historical determinants play a considerable role in this pursuit, especially in the context of threats that stem from over urbanization of rural areas.
EN
This paper discusses the planning and spatial transformation of the municipality of Ogrodzieniec in the context of the idea of ‘a village in a park space’. The rural area of the Ogrodzieniec municipality has undergone significant landscape transitions over the past several decades. The dynamic development of single-family housing has generated the greatest amount of functio-spatial and compositional and landscape problems. The idea of ‘a village in a park space’ is to counter these negative development trajectories. It defines general perspectives of rural area development in a spirit of sustainable development.
PL
W artykule podjęto rozważania nad planistyczno-przestrzennymi przekształceniami gminy Ogrdzieniec w kontekście idei „wsi w krajobrazie parkowym”. Tereny wiejskie gminy Ogrodzieniec w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległy znacznym przemianom krajobrazowym. Żywiołowo rozwijające się mieszkalnictwo jednorodzinne wygenerowało najwięcej problemów funkcjonalnoprzestrzennych i kompozycyjno-krajobrazowych. Idea „wsi w krajobrazie parkowym” przeciwstawia się wspomnianym wyżej negatywnym kierunkom rozwoju. Wytycza ogólne perspektywy zagospodarowania obszarów wiejskich w duchu zrównoważonego rozwoju.
PL
W celu identyfikacji obszarów o największej pilności prac scaleniowo-wymiennych koniecznym jest przeprowadzenie szczegółowych badań, pozwalających na dobór odpowiednich cech, umożliwiających skuteczne rozpoznanie obszarów o największych wadach struktury przestrzennej w obrębie danej wsi lub grup wsi. Opracowane w ten sposób zapotrzebowanie na prace scaleniowe, uzupełnione szczegółową analizą zewnętrznej szachownicy gruntów, mogą stać się gwarantem uzyskania lepszych efektów prac scaleniowych. Pozwalają one bowiem na wydzielenie obszarów (składających się z kilku wsi), gdzie występują duże zależności pod względem stosunków własnościowych. Działanie to umożliwi kompleksowe programowanie hierarchizacji potrzeb prac scaleniowo-wymiennych.
EN
In order to identify the areas with the greatest urgency of land consolidation and replacement, it is necessary to conduct detailed studies to select appropriate features that enable effective identification of areas with the greatest defects in the spatial structure within a given village or group of villages. The demand for land consolidation works developed in this way, supplemented by a detailed analysis of the external land patchwork, may become a guarantee of obtaining better results of land consolidation works. They allow for the separation of areas (consisting of several villages) where there are large dependencies in terms of ownership relations. This action will enable comprehensive programming of the hierarchy of the needs of land consolidation and replacement works.
PL
Na podstawie analizy zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru wiejskiego gminy Gogolin w okresie transformacji ustrojowej 1994-2017, wykazano zróżnicowany wpływ uwarunkowań i czynników rozwojowych na intensywność oraz kierunki tych zmian. Stwierdzono, że typowe dla obszarów wiejskich kierunki przemian w użytkowaniu i sposobie zagospodarowania terenów, związane z rolnictwem i osadnictwem, nie mają istotnego znaczenia. Niewielki wpływ na te przemiany ma również położenie przy węźle autostradowym autostrady A4 i procesy suburbanizacji, położonego w odległości ok. 25 km dużego miasta Opole. Kluczowe zmiany w strukturze były spowodowane występowaniem bogatych złóż wapieni oraz rozwojem przemysłu cementowo-wapienniczego. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej, wykonane metodą analizy porównawczej opracowań kartograficznych przetworzonych do środowiska GIS.
EN
On the basis of an analysis of changes in the functional and spatial structure of the rural area of the Gogolin Commune in the period of political transformation 1994-2017, the diversified influence of conditions and developmental factors on the intensity and directions of these changes was demonstrated. It was found that the directions of change in the use and management of land related to agriculture and settlement and typical of rural areas are of no significant importance. Its location near the A4 motorway junction and the processes of suburbanization of the City of Opole, located approximately 25km away, also exert a minor influence on changes in the landscape. The key transformations in the structure were caused by the presence of rich limestone deposits and the development of the cement and lime industry. The analysis was based on a study of changes in the functional and spatial structure carried out using the method of comparative analysis of cartographic studies processed for the GIS environment.
EN
Municipal solid waste collection points (MSWCPs) are places where residents of municipalities can leave their waste free of charge. MSWCPs should operate in every municipality in Poland. The Geographic Information System (GIS) and analytical hierarchy process (AHP) were used in conjunction as tools to determine potential locations of MSWCPs. Due to possible social conflicts related to the location of MSWCPs, three variants of buffer zones for a residential area were adopted. As a result of the spatial analysis carried out using the GIS software, 247 potential locations were identified in variant no. 1 (which accounted for 7.1% of commune area), 167 for variant no. 2 (6.3% of commune area), and 88 for variant no. 3 (3.8% of commune area). The most favourable locations for MSWCPs were determined using the AHP method with additional criteria for which weights were calculated as follows: the area of a designated plot (0.045), actual designation of a plot in the local spatial development plan (0.397), distance from the centre of the village (0.096) and the commune (0.231), and population density of a village (0.231). The highest weights (over 50%) in the AHP analysis were obtained for 12 locations in variant no. 3, two of which had an area over 3 ha. The adopted methodology enabled to identify quasi-optimal solutions for MSWCP locations in the analysed rural commune. This research has the potential to influence future waste management policies by assisting stakeholders in the MSWCP location.
16
Content available Model of information system for smart village
EN
In this paper is proposed concept of an information model for development of smart villages in the Republic of Croatia in Slavonia region. An insight into the existing supply of structured knowledge and broadcasting of important information in areas relevant to ‘smart villages’ shows that there are hundreds of information emitters that provide information for use in development of local ‘smart village’ projects. Therefore, this project proposes: (a) introduction of a specific institution (mini consortium of several villages) implementation unit, which will identify information needs for the thematic group of belonging villages, and accordingly (b) construction of an appropriate information system. Based on the results of these analyses, the concept of the „Alberta Information System for the Development of Smart Villages”, for Osijek Baranja County is proposed.
EN
Purpose: The aim of this paper is to discuss the issues of localism and social capital revival as important factors of local and regional development of rural areas in Khmenlytskyi Oblast in Ukraine. The paper shows an anthropological perspective on the processes of social change and overcoming the effects of socialism in the sphere of mentality, attitudes and life orientations local communities. Design/methodology/approach: Presented material refers to the empirical data obtained during fieldwork in the Khmelnytskyi region in 2018. The field study was conducted in three local communities in using ethnographic methods in order to analyze and describe the socio-cultural effects of the political transformation that currently occur in rural areas. The research was based on the practical application of the concept of post-socialism and methodology developed by social anthropologists. Findings: The question of rural areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Local communities in rural areas are characterized by a “long duration”, and therefore are relatively resistant to change. Communism legacy is an obstacle, hindering rebuilding subjectivity in former Soviet countries. Overcoming resentments connected with transition applies mainly to inhabitants of rural areas. The ongoing decentralization stimulates locality and social capital renewal. Research limitations/implications: Rural areas in post-Soviet countries as a research area allow to observe both relics of the past and signs of social change. Conducted research made it possible to indicate the behaviors and attitudes characteristic of the previous system, as well as new practices establishing the foundations of civil society. Studies on rural areas development still require many in-depth qualitative and quantitative research. Social implications: The interest in locality as a social phenomenon and a subject of analysis, has been changing. Return to the concept of locality in social sciences is related to the importance of locality in the process of social change – in that way locality becomes a dynamic and global problem associated with the activities of individuals, groups, institutions, policies and social processes. Originality/value: Theoretical and empirical identification of interdependence between factors of “persistence” and “change” in selected local communities in rural areas in Khmenlytskyi Oblast.
PL
Przedmiotem zamówienia była rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo. Inwestycję zrealizowano w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
EN
The article discusses selected issues concerning the influence of ecophysiographic determinants on functional-spatial and socio-economic development in rural areas. Ecological, economic and social processes that have been taking place for the past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and transformation of economic processes into market oriented economy following socioeconomic changes in Poland. The process of intense urbanization of the countryside is a common phenomenon that occurs specifically in rural areas that are within the impact zone of a big city. It is caused by i.a. human migration into rural areas as well as by development of areas of business activation. These tendencies, which occur both in the social and economic context, greatly affect ecological processes. Expansion of land development and the ensuing further development of necessary technical infrastructure give rise to numerous problems in natural environment. Ecophysiographic determinants play a vital role in the pursuit of sustainable development of the countryside in the aspect of threats that result from excessive urbanization of rural areas. The author discusses these issues on the example of a study of the village of Lubasz in the wielkopolskie voivodeship.
EN
The article discusses selected issues regarding the influence of cultural-historical determinants on functional-spatial development of rural areas. Ecological, economic and social processes taking place in the last decades are examined in the context of the development of local self-governments and the rise of free market economy after Poland’s socio-economic transformation. The process of intensive rural urbanization occurs especially in areas within the impact zone of big cities. It is caused by, i.a., human migration into rural areas and development of areas of business activation. The abovementioned tendencies that occur in the ecological, economic and social context have a significant impact on functional-spatial development. Expansion of housing developments and, in effect, expansion and development of necessary technical infrastructure gives rise to many problems concerning preservation of cultural heritage of the Polish countryside. The pursuit of sustainable development of rural areas is fundamental in regard to ruralist solutions as well as preservation of traditional rural architecture. Cultural-historical determinants play a considerable role in this pursuit, especially in the context of threats that stem from over urbanization of rural areas.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.