Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kariera zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W większości krajów europejskich sytuacja kobiet w sferze zawodowej nie jest taka sama jak sytuacja mężczyzn. Artykuł koncentruje się na problemie nierówności płci na rynku pracy na podstawie analizy danych pochodzących z badań sondażowych przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Uwagę skoncentrowano na takich kwestiach jak; poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn, poziom i relacje wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami, czas pracy kobiet i mężczyzn, a także struktura zatrudnienia i możliwość rozwoju. W artykule starano się również wskazać przyczyny tych nierówności.
EN
In most European countries, the situation of women m the professional sphere is not the same as the situation of men. This paper focuses on the problem of gender inequality in the labor market based on the analysis of data from polls conducted in Poland and around the world. The attention was focused on such issues as: the level of employment of women and men, the level and relation of wages between men and women, working time of women and men as well as the structure of employment and the possibility of development. The paper also tried to identify the causes of these inequalities.
PL
W artykule zaprezentowano model przebiegu służby oficerów Wojska Polskiego. Badania dotyczące modelu zostały podjęte w 2012 roku. Przez kolejnych kilka lat zostało opublikowanych szereg artykułów prezentujących obszerne wyniki badań. Prezentowany artykuł jest zwieńczeniem prowadzonych prac badawczych. Ponadto proponowany model (po drobnych modyfikacjach) można wdrożyć do innych grup dyspozycyjnych.
EN
The article presents a model of the course of service of officers of the Polish Army. Research on the model were taken in 2012. Over the next few years it has been published a series of articles presenting the results of extensive research. The article is the culmination of research conducted. At the same time it should be noted that the described model was presented at scientific conferences (Military Academy), which was received with great interest. In addition, the proposed model (with minor modifications) can be deployed to other groups disposable.
4
Content available remote Dizajnerzy szkła
PL
Eryka Trzewik-Drost (ur. 1931) i Jan Sylwester Drost (ur. 1934) należą do pierwszej generacji absolwentów pracowni szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Oboje są wychowankami Stanisława Dawskiego, reformatora i wizjonera, który w latach 50. XX w. prowadził nowopowstałą Katedrę Szkła przy PW SSP. Przez blisko 40 lat projektanci pracowali w dziale wzornictwa przy Hucie Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej. Łącząc wiedzę o technologiczno-produkcyjnych możliwościach szkła prasowanego z artystycznymi przemyśleniami opracowali wiele kolekcji nowych, estetycznych i funkcjonalnych wyrobów, stanowiących pokaźną część polskiego wzornictwa szkła. Do ich najbardziej rozpoznawalnych szklanych realizacji należą: Asteroid, Cora, Radiant, Diatret, Smuga, wielokrotnie nagradzane na wystawach i targach branżowych.
EN
Internet has become an important way of our image creation, including the professional one. By participating in social media, is possible to shape our own image not only in eyes of private persons, but also of potential employers. The aim of the article is to identify activities which were undertaken by young participants in labour market (students) associated with creating their own professional image in social media. It was found that they usually concentrated on shaping private relationships, as well as the development of their knowledge of the subjects which were not connected with work or job and also on sharing that knowledge with other users of social media. In contrast, much less attention they paid on creating their own professional image and the development of their careers.
PL
Internet stał się ważnym sposobem kreowania własnego wizerunku, w tym zawodowego. Poprzez uczestnictwo w serwisach społecznościowych można budować swój obraz nie tylko w oczach osób prywatnych, ale i potencjalnych pracodawców. Celem artykułu jest identyfikacja działań podejmowanych przez młodych uczestników rynku pracy (studentów) związanych z kreowaniem swojego wizerunku zawodowego w serwisach społecznościowych. Ustalono, że koncentrowali się oni na budowaniu relacji prywatnych, rozwoju swojej wiedzy na tematy pozazawodowe i/lub na dzieleniu się nią z innymi użytkownikami social media. Natomiast znacznie mniej uwagi poświęcali kreowaniu własnego wizerunku zawodowego i rozwojowi swoich karier.
PL
Możliwość planowania ścieżki kariery zawodowej jest niezwykle ważnym elementem motywującym dla zatrudnionej kadry. Świadomość, iż dzięki swojej solidnej pracy i zaangażowaniu w powierzone obowiązki można uzyskać wymierną nagrodę w postaci awansu, wpływa mobilizująco na pracowników, a także jest elementem, który utożsamia ich z organizacją. Musi być jednak spełniony jeden zasadniczy warunek w tej kwestii: a mianowicie polityka awansowania powinna opierać się na jasnych, sprawiedliwych zasadach, które zaakceptują wszyscy pracownicy. Głównym celem artykułu jest zatem uwypuklenie korelacji pomiędzy planowaniem ścieżki kariery zawodowej pracowników a etycznym, opartym na zasadzie równych szans zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponadto, oprócz zdefiniowania pojęcia kluczowego dla niniejszego opracowania zostaną przedstawione między innymi sposoby planowania ścieżki kariery zawodowej w organizacji, czy też narzędzia, które pozwalają skutecznie nią zarządzać.
EN
The possibility of planning a career path constitutes a key element when it comes to motivating staff. Being aware of the fact that thanks to their conscientiousness and involvement employees may obtain a measurable reward in the form of promotion stimulates the staff and makes them identify with the organization. However, one substantial condition must be fulfilled: it is necessary that the company's promotion policy is based on clear, fair rules, which must be accepted by all the employees. Thus, the main goal of the article is to emphasize the correlation between planning professional career path of staff and ethical human resources management based on the principal of equal treatment. Moreover, apart from defining the key notions of the study, the ways of planning career paths within an organization will be elaborated on, along with the tools which facilitate efficient management of the whole process.
8
Content available remote Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedżerów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej tematyki oraz prowadzą do negatywnych doświadczeń zatrudnionych. Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a faktycznymi zachowaniami w procesie kierowania skłania ich podwładnych do zmiany pracodawcy. Na podstawie odpowiedzi respondentów należy stwierdzić, iż na etapie procesów rekrutacyjnych, występują nieprawidłowości w ocenie kompetencji przywódczych kandydatów. Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracowników dotyczących konieczności podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych oraz zwrócenie uwagi na cechy osobowościowe, które predysponują do pełnienia roli przywódcy w przedsiębiorstwie oraz wpływają na dynamikę karier zawodowych. Wyniki badań empirycznych potwierdzają zależność pomiędzy występowaniem pewnej gamy cech osobowościowych a ścieżkami karier pracowniczych.
EN
The aim of the study was to investigate employees views on their line managers leadership skills. The role of first line managers as strategic leaders in an organisation ensuring successful implementation of high performance culture. The paper draws attention on leadership skills of first line managers’ as leaders in high-tech companies. The research showed, that the meaning of leadership skills was marginalized. Organisations definitly need to the change their approach to this issue.
EN
Non-formal education taken up over the entire professional life is one of the basic ways to build an individual career, as well as significant factor of improvement quality of human resources in general, which exerts ever increasing impact upon development of countries, especially in global economy conditions. The basic objective of the work we conducted was to perform comparative analysis and to identify changes, if any, in education in the non-formal system in Poland in years 2006 and 2011, in the area of: percentage of persons making use of education in this system, age of persons being trained, educational institutions, number of hours dedicated to education, and reasons to take up education and fields of education.
PL
Kształcenie pozaformalne, podejmowane w ciągu całego życia zawodowego, jest jednym z podstawowych sposobów budowania kariery indywidualnej, a także istotnym czynnikiem poprawy jakości zasobów ludzkich w ogóle, warunkującym coraz silniej rozwój państw, zwłaszcza w warunkach gospodarki globalnej. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy porównawczej i zidentyfikowanie ewentualnych zmian, dotyczących kształcenia w systemie pozaformalnym w Polsce w latach 2006 i 2011, w zakresie: odsetka osób korzystających z kształcenia w tym systemie, wieku osób kształcących się, instytucji prowadzących działania edukacyjne, liczby godzin przeznaczonych na kształcenie, powodów podejmowania kształcenia oraz dziedzin kształcenia.
EN
The paper concerns the issue of student’s involvement in projects related to science-business cooperation, especially in the aspect of the development of their professional skills during academic training. The studies were the starting point for a reflection on students' interest in developing additional practical skills during their studies, and their knowledge of the essence of innovation and science-business cooperation. The issues concerning the role of students in science-business cooperation and the factors motivating and demotivating students to undertake such activity were also raised in the paper.
PL
Artykuł dotyczy kwestii zaangażowania studenta w projekty związane ze współpracą nauka-biznes, w szczególności w aspekcie rozwoju ich umiejętności zawodowych w trakcie kształcenia akademickiego. Badania były punktem wyjścia do refleksji na temat zainteresowania studentów w rozwijaniu dodatkowych umiejętności praktycznych w trakcie studiów oraz ich znajomości istoty innowacji i współpracy nauka-biznes. W artykule zostały również poruszone kwestie dotyczące roli studentów we współpracy nauka-biznes oraz czynniki motywujące i demotywujące ich do podjęcia takiej działalności.
11
Content available remote Cultural determinants of attitudes toward career
EN
This article is focused on the culture’s influence on the employees’ career. The career itself has been interpreted with a particular emphasis on its contemporary understanding. The issue of values internalization has been focused on. To organizational culture’s importance in the career development has been given consideration here - a career in the subjective perspective i.e. identification with a professional group, as well as perceived from both organization’s and the environment’s perspective as well. In particular, the problem regards organizational culture as a derivative of the employees’ environmental cultures.
PL
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu oddziaływania kultury na karierę pracowników. Dokonano interpretacji pojęcia kariery, ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnego rozumienia. Skoncentrowano się na zagadnieniu internalizacji wartości. Zwrócono uwagę na znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu kariery – kariery postrzeganej w perspektywie podmiotowej, jako identyfikację z grupą zawodową, postrzeganej z perspektywy organizacji oraz otoczenia. W szczególności problem dotyczy kultury organizacyjnej jako pochodnej kultur środowiskowych pracowników.
12
Content available remote Droga naukowa i zawodowa
PL
Poniżej zamieszczono informację, jaką o swojej drodze naukowej i zawodowej przedstawił prof. dr hab. inż. Robert Sikora na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Red.).
PL
Rada nadzorcza i nowy zarząd Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódź SA zorganizowały 22 marca 2013 r. w hotelu Andel's w Łodzi uroczystość podsumowującą długoletnią karierę zawodową zwieńczoną przejściem na emeryturę prezesa Zygmunta Patera i wiceprezes Anny Mieszkowskiej.
14
Content available remote Kariera zawodowa w bibliotece szkoły wyższej
PL
Przedmiotem pracy jest przedstawienie ścieżki zawodowej i kariery absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INiB) w bibliotece szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. W referacie omówiono przebieg studiów z zakresu INiB na Uniwersytecie Wrocławskim oraz poddano ocenie wiedzę studenta na temat przyszłego zawodu w trakcie jego nauki, a także przedstawiono zmiany jego podejścia do bibliotekarstwa po zdobyciu praktycznego doświadczenia. Przeanalizowano poziom wiedzy i umiejętności posiadane przez absolwenta a oczekiwane przez pracodawcę takiego jak biblioteka akademicka. Współczesny pracownik tego typu biblioteki musi mieć dużą świadomość przenikania się nauki, edukacji i techniki, która wkracza we wszystkie sfery życia, co równoczeoenie obliguje go do stałego śledzenia tych przemian. Temat kariery zawodowej absolwenta INiB przedstawiono z dwóch punktów widzenia: pracodawcy i pracownika, skupiając się na procesie oceny i weryfikacji wiedzy osób nowo zatrudnianych. W zakończeniu artykułu przedstawiono kilka wniosków, jakie nasunęły się autorom w oparciu o doświadczenia własne i w konfrontacji z literaturą przedmiotu, sformułowano też rolę permanentnego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy w nieustannie zmieniających się realiach ich pracy.
EN
The subject of this study is the presentation of a professional path and career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship in a university library, upon an example of the Library of the Wrocław University of Technology. The study discusses the course of studies in the scope of scientific information and librarianship at the Wrocław University and evaluates the knowledge of a student concerning his/her future profession during the course of his/her education, as well as presents the changes of his/her attitude towards librarianship after obtaining practical experience. The level of knowledge and skills exhibited by a graduate and expected by an employee such as an academic library are discussed. The contemporary employee of a library of the kind needs to be aware of the fact of intermingling of science, education and technology, entering all spheres of life, which at the same time obliges him/her to investigate these changes constantly. The subject of the professional career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship is presented from two points of view: of an employer and of an employee, focusing on the process of evaluating and verifying the knowledge of the newly employed. The final part of the paper presents a number of conclusions drawn up by the authors on the basis of their own experience and in confrontation with the subject literature, the role of the permanent learning and improving qualifications of librarians in the constantly changing conditions of their work is also formulated.
15
Content available remote Uwarunkowania kształtowania się modelu kapitału ludzkiego
PL
Założenia koncepcji HRM są barierami w efektywnym realizowaniu funkcji personalnej. Wytworzyły one nawyki, przyzwyczajenia, sposoby percepcji trudne do pogodzenia z nowymi warunkami funkcjonowania organizacji, w których liczy się szybkość, elastyczność i innowacyjność. Istotnym problemem jest na przykład silnie eksponowana lojalność rozumiana przez pracodawcę w kategoriach wyłączności na pracownika, czas i rezultaty jego pracy. Pracownik - specjalista staje się niezależnym ekspertem, świadczącym zaawansowane pod względem merytorycznym i intelektualnym profesjonalne usługi. Konieczne jest budowanie szczególnych relacji z specjalistami, którzy w różnych momentach i fazach karier zawodowych, stają się pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi względem określonej instytucji. Realizacja funkcji personalnej według koncepcji kapitału ludzkiego ma zapewnić transfer wiedzy od specjalistów najwyższej klasy do pozostałych pracowników. Model kapitału ludzkiego jest oparty na partycypacji pracowników w zarządzaniu, trenerskich stylach kierowania, intensywnych, otwartych i nieformalnych sieciach komunikacyjnych, motywacji odwołującej się do ambicji intelektualnych pracowników.
EN
Assumptions of the concept of HRM are barriers to effective implementation of the personnel function. They have developed habits, ways of perception difficult to reconcile with the new conditions of the organization, which has the speed, flexibility and innovation. An important problem is, for example, exhibited strong loyalty understood by the employer in terms of exclusivity to the employee, the time and the results of his work. Worker - a specialist becomes an independent expert, providing advanced in terms of intellectual content and professional services. It is necessary to build special relationships with specialists who have at various times and stages in their career, become employees of the internal and external to a particular institution. Implementation of the personnel function according to the concept of human capital to ensure transfer of knowledge from the experts of the highest class to other workers. Human capital model is based on employee participation in management, coaching management style, intense, open and informal communication networks, motivation refers to the intellectual ambition staff.
PL
Autorzy stawiają pytanie: Czy zmiany ustrojowe i realia gospodarcze wpłynęły istotnie na zmianę profilu nastawień kierowniczych? Badania były prowadzone od 1994 do 2011r. wśród uczestników studiów podyplomowych. W badaniach wzięło udział 1894 osoby. W okresie obejmującym lata 1994-2008 nie stwierdzono istotnych zmian w strukturze profilu nastawień. Kluczowym momentem okazał się rok 2009. Autorzy stawiają hipotezę, że zmiany generacyjne były głównym czynnikiem zmian profilu stylów kierowania. Większość badanych po 2008r., to tzw. generacja "X". Są to osoby urodzone w końcu lat 70. i w latach 80. XX wieku, mocno zintegrowane z organizacją, gotowe poświęcić się dla kariery, z dużą determinacją oczekujące na awans.
EN
Authors ask, if the economical and political changes influenced on the changes in managers attitudes towards theirs subordinates. The researches have been carried on from 1894 to 2011 among the participants of postgradued studies. In researches took part 184 persons. This are the results of researches: In the first period (1994-2008) there are no significant changes in managers behavior. The crucial point is 2009 year. It lead authors to the hypothesis, that the change of generation was the main factor of the changes in the profile of management style. Most of the respondents reviewed after 2008 year, they were the generation "X". They were the persons born in the end of 70th and in 80th, closely integrated with organization, strongly dedicated to their work and career.
17
Content available remote Kariera zawodowa w bibliotece szkoły wyższej
PL
Przedmiotem pracy jest przedstawienie ścieżki zawodowej i kariery absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INiB) w bibliotece szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. W referacie omówiono przebieg studiów z zakresu INiB na Uniwersytecie Wrocławskim oraz poddano ocenie wiedzę studenta na temat przyszłego zawodu w trakcie jego nauki, a także przedstawiono zmiany jego podejścia do bibliotekarstwa po zdobyciu praktycznego doświadczenia. Przeanalizowano poziom wiedzy i umiejętności posiadane przez absolwenta a oczekiwane przez pracodawcę takiego jak biblioteka akademicka. Współczesny pracownik tego typu biblioteki musi mieć dużą świadomość przenikania się nauki, edukacji i techniki, która wkracza we wszystkie sfery życia, co równocześnie obliguje go do stałego śledzenia tych przemian. Temat kariery zawodowej absolwenta INiB przedstawiono z dwóch punktów widzenia: pracodawcy i pracownika, skupiając się na procesie oceny i weryfikacji wiedzy osób nowo zatrudnianych. W zakończeniu artykułu przedstawiono kilka wniosków, jakie nasunęły się autorom w oparciu o doświadczenia własne i w konfrontacji z literaturą przedmiotu, sformułowano też rolę permanentnego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy w nieustannie zmieniających się realiach ich pracy.
EN
The subject of this study is the presentation of a professional path and career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship in a university library, upon an example of the Library of the Wrocław University of Technology. The study discusses the course of studies in the scope of scientific information and librarianship at the Wrocław University and evaluates the knowledge of a student concerning his/her future profession during the course of his/her education, as well as presents the changes of his/her attitude towards librarianship after obtaining practical experience. The level of knowledge and skills exhibited by a graduate and expected by an employee such as an academic library are discussed. The contemporary employee of a library of the kind needs to be aware of the fact of intermingling of science, education and technology, entering all spheres of life, which at the same time obliges him/her to investigate these changes constantly. The subject of the professional career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship is presented from two points of view: of an employer and of an employee, focusing on the process of evaluating and verifying the knowledge of the newly employed. The final part of the paper presents a number of conclusions drawn up by the authors on the basis of their own experience and in confrontation with the subject literature, the role of the permanent learning and improving qualifications of librarians in the constantly changing conditions of their work is also formulated.
18
EN
The article presents the results of the study, which was carried out among the managers of banking branches of Lubuskie voivodeship. They related to the process of careers planning of bankers, as well as the activities which proceded them: analysing and forecasting staffing needs of organization, as well as the professional goals and aspirations of its members, diagnosing internal and external labor market, identifying competencies and development potential of employees and the dividing the internal labor market into the segments.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych zrealizowanych wśród menedżerów lubuskich oddziałów banków. Dotyczyły one procesu planowania karier zawodowych pracowników bankowych, a także poprzedzających go działań: analizy i prognozy potrzeb kadrowych organizacji oraz celów i aspiracji zawodowych jej członków, diagnoza wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy, identyfikacja kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników oraz podział wewnętrznego rynku pracy na segmenty.
19
Content available remote Rozwój zawodowy polskich pracowników w firmach brytyjskich i irlandzkich
EN
By the access of Poland to the European Union and opening the outside labour markets were observed peculiarly strong need of the professional development amongst our countrymen in foreign companies. In particular our countrymen chose Great Britain and Ireland. Issues presented by authors include issues of motives for taking up work in foreign companies and choices of paths of career above all professional with reference to ones interests and professional predispositions. Results of those surveys were presented in the context of the newest theory and the practice of the management.
PL
Autor podejmuje w opracowaniu nową próbę spojrzenia na system przygotowania profesjonalnego i osiągania kariery zawodowej absolwenta szkoły wyższej w dobie przemian postindustrialnych. Ujęcie to okazuje się nie tylko trudne, ale i zdecydowanie potrzebne w okresie zmian systemu kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Koncepcja nowych technologii kształcenia (tj. nauczania i wychowywania) menedżerów na stanowiska kierownicze jest wymuszona zmianami, które są konsekwencją powstawania w Polsce społeczeństwa postindustrialnego. W nowym systemie kształcenia współczesnej szkoły wyższej przechodzi się od nauczania podającego, scholastycznego do takiej organizacji procesu kształcenia, w której uczestniczący dzięki własnej aktywności i samokształceniu zdobywają nową wiedzę, kształtują postawy społeczne, doskonalą i rozwijają umiejętności, co w rezultacie prowadzi do edukacji zwanej permanentną. Społeczeństwo przyszłości to społeczeństwo uczące się i takim sposobem jest - zdaniem autora - samokształcenie. Metodologiczne rozważania autor uzasadnia wynikami własnych badań naukowych.
EN
In this thesis the author has tried to look at the process of professional higher education and a career in the process of the post-industrial changes in a completely new way. This approach seems to be not only difficult but also very necessary during the changes in the higher education system. The new concept of higher to the author, in the new higher education system we should turn from fully education is caused by the changes in the post-industrial society in Poland. According controlled teaching into teaching where the learner can take part himself or herself in the process of learning, enlarge his or her knowledge, develop his or her interests and skills. This leads to teaching which can be called continuous, permanent, and everlasting. As a result we will obtain a self-studying and self-developing society. All these methodological issues are supported by the results of the researches.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.