Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Operator maszyny przeładunkowej do złomu wykonuje swoją pracę głównie z kabiny, która znajduje się 10 metrów nad ziemią. Jakie zagrożenia występują na jego stanowisku pracy?
PL
Praca w laboratorium wiąże się z narażeniem pracownika m.in. na czynniki chemiczne. Jakie inne zagrożenia występują na stanowisku pracy laboranta?
PL
Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jak przygotować zakres informacji, z którymi po zakończonym procesie oceny ryzyka powinien zostać zapoznany pracownik?
EN
Purpose: The choice of preventive measures and labour protection equipment should be justified taking into account the occupational risk. For objective reasons, existing approaches do not provide an opportunity to justify the choice of the necessary measures, which best reduce the occupational risk level. Consequently, an effective methodological approach to justify preventive measures is required, since the level of risk in mining enterprises is still high, especially in developing countries and countries with weak economies. The current research is devoted to solving this urgent scientific problem. Design/methodology/approach: Construction of mathematical models based on accumulated statistical data on the values of production factors using polynomial regression, which is justified by the simplicity of computational algorithms and the clarity of the results obtained. Findings: On the example of the Ukrainian mining industry, it was found that to reduce occupational risk; the most effective is to change the operating mode of the equipment and rational planning of working hours, but not measures to reduce the dust concentration. Research limitations/implications: The study is focused on the mining industry; a methodological approach and a mathematical model are proposed for specific working conditions at Ukrainian mining industry. Practical implications: The proposed approach makes it possible, based on statistical data, to quickly and reliably select the most effective measures to reduce the industrial risk level. Originality/value: A feature of the proposed approach to reducing industrial risk is a comprehensive accounting of data on factors affecting occupational risk, the construction of mathematical models and the use of modelling results when planning measures to improve working conditions.
EN
This publication concerns the problems of occupational safety and health in hard coal mines, the basic elements of which are occupational risk and mine hazards. The paper constitutes an analysis of general, industry-specific and detailed requirements encompassing selected legal regulations and guidelines indicated in professional literature pertaining to occupational risk assessment. The elaboration contains the authors’ proposal of requirements regarding occupational risk assessment for the workplace of mine rescuer, which includes the workplace description as a research object and the selection of rules and methods of risk assessment.
PL
Publikacja dotyczy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie węgla kamiennego, której podstawowymi elementami są ryzyko zawodowe i zagrożenia górnicze. Praca stanowi analizę wymagań ogólnych, branżowych i szczegółowych, które obejmują wybrane przepisy prawne i wytyczne literaturowe dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Opracowanie zawiera autorską propozycję wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ratownika górniczego, która obejmuje opis stanowiska pracy jako obiektu badań oraz dobór zasad i metod oceny ryzyka.
EN
The profession of a seller (especially in small grocery stores) does not enjoy a social respect. The reasons for this are, above all, low requirements, low salary and difficult working conditions. In addition, too little attention is paid in the literature to this profession from the point of view of safety and hazards at work. However, the problem of working conditions in the position of a salesman is an important issue concerning a very large number of people. The paper deals with this difficult topic by describing selected methods of ergonomic analysis and using them to assess occupational risk at the seller's workplace. In the paper, the results of the Ergonomic Checkpoint List, as well as the results of questionnaire surveys are presented. All the results are related to the possibility of proper identification and the probability of hazards occurrence in the position of a seller.
EN
The work presents the assessment of occupational risk using the Risk Score method for the position of a policeman from the Patrol and Intervention Link. A policeman in this position often works in conditions that are not only hazardous to health, but also to life. It patrols streets, buildings, etc. and participates in many interventions. Therefore, it seems important to raise the topic of occupational risk in such a position. By assessing occupational risk using the Risk Score method, threats were identified with the highest risk and activities that may reduce this risk have been indicated.
EN
Noise is one of the most common physical factors causing nuisance and harmful to worker health in the long term. The focus of the research was the measurement and analysis of the noise level at the screw injection moulding machine operation station intended for plastic elements’ manufacturing. The occupational risk evaluation was conducted based on the observed data. The results of the study allowed for the development of precautionary and preventive measures. Furthermore, the paper features identification of the work environment factors occurring in the studied manufacturing enterprise with division to dangerous, harmful, and bothersome.
EN
In accordance with the applicable law, an employer cares for safe and hygienic working conditions. An occupational risk analysis isone of the elements determining the level of safety. The risks that may significantly contribute to the damage are identified through the activities related to the risk assessment. The role of an employer is to counteract these threats. The COVID-19 pandemic has had many negative consequences for the functioning of enterprises and the health and safety at work. The subject of the paper is to update the occupational risk among selected employees after the COVID-19 pandemic. Depending on the work environment, an employee is exposed to various types of risks that significantly affect not only health and safety, but also comfort, quality and work efficiency. COVID-19 causes various negative consequences, so it is important for the employer to monitor the employee's return process after the infection for a long time (approximately 2 months). Adjusting working conditions and temporarily reducing work intensity (expectations and work results) relatively increase the possibility of recovery and a faster return to full productivity.
PL
W artykule zaprezentowano nowe, rozszerzone podejście, w porównaniu do klasycznej oceny ryzyka zawodowego w górnictwie, podając przykład kompleksowej analizy i oceny wybranych zagrożeń na stanowisku pracy. Teoretyczny przebieg analizy i oceny przedstawiono w formie czteroetapowego algorytmu, a realizację oceny przeprowadzono na podstawie trzech wybranych zagrożeń na stanowisku operatora samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących w kopalni rud cynku i ołowiu. Zagrożenia, które wytypowano do analizy, to warunki klimatyczne, wysiłek fizyczny i obciążenie psychosomatyczne, cechujące się ergonomiczną uciążliwością podczas wykonywania czynności roboczych. W wyniku zrealizowanej procedury dla zbadanego stanowiska pracy wskazano zalety i praktyczne możliwości wykorzystania opracowanej metodyki.
EN
The article presents a new, extended approach, compared to the classic occupational risk assessment in mining, giving an example of a comprehensive analysis and assessment of selected hazards at the workplace. The theoretical course of the analysis and assessment was presented in the form of a four-stage algorithm, and the assessment was carried out on the basis of three selected hazards at the operator of drilling and bolting trucks in a zinc and lead ore mine. The hazards that were selected for the analysis are climatic conditions, physical effort and psychosomatic load, characterized by ergonomic nuisance during the performance of work activities. As a result of the implemented procedure, the advantages and practical possibilities of using the developed methodology were indicated for the analyzed workplace.
PL
Zmęczenie i nieodpowiednia ilość snu mogą być problemem dla większości pracowników. Z badań wynika, że 13% urazów w miejscu pracy można przypisać zmęczeniu. Jakie są pierwsze objawy niedoboru snu? Jak to może wpływać na efektywność naszej pracy oraz ryzyko zawodowe?
PL
Złom przeważnie jest traktowany jako zbędne elementy, niedziałające, nikomu niepotrzebne urządzenia. A czym tak naprawdę jest złom? To najczęściej metalowe odpady przeznaczone do wykorzystania w recyklingu. Przybliżamy zagrożenia związane ze stanowiskiem sortowacza złomu.
PL
Dlaczego przyczynami tak wielu wypadków przy pracy są lekceważenie obowiązujących zasad i nieprawidłowe zachowanie pracownika? W artykule omawiamy wypadek na hali produkcyjnej, podczas którego pracownik doznał poparzenia twarzy. Czy można było go uniknąć?
PL
Pracownik stacji paliw wykonuje pracę o charakterze handlowo-usługowym. Oczywistym zagrożeniem występującym na jego stanowisku pracy są substancje chemiczne w postaci paliw płynnych. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, by zapewnić pracownikowi bezpieczne miejsce pracy?
PL
Każda wykonywana praca wiąże się z występowaniem różnych zagrożeń. Jednym z takich obszarów jest obróbka metali. Pracodawca cały czas musi monitorować ryzyko, a do tego niezbędna jest rzetelna ocena ryzyka.
EN
Purpose: Elaborate stochastic models to comprehensive evaluation of occupational risks in “man - machine - environment” systems taking into account the random and dynamic nature of the impact on the employee of negative factors over time. Design/methodology/approach: Within study, the methods of probability theory and the theory of Markov processes - to find the limit distribution of the random process of dynamic impact on the employee of negative factors over time and obtain main rates against which the level of occupational risks within the "man - machine - environment" systems can be comprehensively evaluated; Erlang phases method, Laplace transform, difference equations theory, method of mathematical induction - to elaborate a method of analytical solution of the appropriate limit task for a system of differential equations in partial derivatives and appropriate limit conditions were used. Findings: A system of differential equations in partial derivatives and relevant limit conditions is derived, which allowed to identify the following main rates for comprehensive evaluation of occupational risks in systems "man - machine - environment": probability of excess the limit of the employee's accumulation of negative impact of the harmful production factor; probability of the employee’s injury of varying severity in a random time. An method to the solution the limit task for a system of differential equations, which allows to provide a lower bounds of the probability of a certain occupational danger occurrence was elaborated. Research limitations/implications: The elaborated approach to injury risk evaluation is designed to predict cases of non-severe injuries. At the same time, this approach allows to consider more severe cases too, but in this case the task will be more difficult. Practical implications: The use of the elaborated models allows to apply a systematic approach to the evaluation of occupational risks in enterprises and to increase the objectivity of the evaluation results by taking into account the real characteristics of the impact of negative factors on the employee over time. Originality/value: For the first time, a special subclass of Markov processes - Markov drift processes was proposed and substantiated for use to comprehensive evaluation of occupational risks in “man - machine - environment” systems.
EN
Purpose: Develop a system of automated occupational health and safety management to improve the procedure for minimizing occupational risks and ensure comprehensive protection of employees from the impacts of negative factors of the systems "man - machine - environment". Design/methodology/approach: The following set of scientific methods was used in the study: analysis of normative-legal documents and scientific-technical literature in the field of building and functioning of occupational safety and health management systems, methods of system analysis, simulation methods, namely discrete-event simulation (DES) of random and dynamic processes, methods of decision theory and data mining. Findings: Based on the results of the research, a system of automated occupational health and safety management, which due to the connection the functionally independent elements (according to a certain scheme) allows to provide comprehensive protection of employees from the impacts of negative factors of the system "man - machine - environment" and reduce occupational injuries and diseases, was developed. This is done by constant monitoring and promt correcting of parameters of impact on the employee of the specified factors. The developed system was implemented in the occupational health and safety management system of the industrial enterprise "Stalkanat-Silur" (Odessa, Ukraine), resulting in reducing the number of accidents, in particular, in dangerous areas of production by 33.3%, increasing the economic efficiency of the enterprise through increasing the level of productivity by 5% and reducing in the number of social insurance payments by 11%. Research limitations/implications: The developed system can be implemented both within separate industrial premises and in the enterprise as a whole, but the number of its elements could be changed (increase / decrease) depending on the number of jobs and dangerous areas that need control. Practical implications: The implementation of the proposed system allows to increase the level of economic efficiency of the enterprise by increasing the level of labor productivity due to reducing the negative impact on the employee of harmful factors and compliance with rational mode of work and rest in each workplace, as well as by reducing the number of social insurance payments due to reducing the occupational injuries and diseases. Originality/value: For the first time the system of automated occupational health and safety, which, in contrast to existing automated occupational risk minimization systems and traditional occupational health and safety management systems, provides comprehensive protection of employees from the the impacts negative factors of the system "man - machine - environment", by constant monitoring the parameters of such impact and their prompt correction in case of deviation of the specified parameters from the set criteria, was developed and proposed for use at enterprises, institutions and organizations.
EN
The paper highlights the results of a study that examined the employees' expertise and awareness of occupational hazards in their work environment. The research involved a survey conducted in the form of a short questionnaire among employees responsible for loading and hauling of excavated material in an opencast mine. Among 23 major hazards that were thus identified, there were global hazards (affecting the entire mining process) as well as local, task-specific hazards. Depending on the number of responses, 10 local and 3 global hazards were identified in the analyzed area, involving noise, stress and dust. Active participation of the crew in the risk identification process helped in the assessment of their criticality levels, according to employees carrying out various task, highlighting the benefits of such approach for effective work safety management in a mining company. The conducted research demonstrated yet another goal to be achieved - i.e. the comparison of criticality levels of hazards as identified by employees and those reported in occupational risk assessment reports in the mine
PL
W artykule dokonano analizy potencjalnych zagrożeń wynikających z emisji promieniowania nadfioletowego oraz przedstawiono kryteria oceny zagrożenia tym promieniowaniem. Scharakteryzowano źródła promieniowania – elektryczne promienniki oraz technologiczne źródła promieniowania UV. Następnie przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy, na których występuje ekspozycja pracowników na promieniowanie UV.
EN
In this article an analysis of the potential hazards, coming from the emission of the UV radiation, was performed and the criteria for the evaluation of the threat of said radiation were presented. Sources of the UV radiation were described – electric radiators as well as technological sources of the UV radiation. Following that the Author presents the results of the evaluation of occupational risk on selected work stations where the exposition of employees to the UV radiation is present.
PL
W artykule omówiono sposoby określania lub wyliczania wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) oka i skóry na promieniowanie laserowe oraz znaczenie tych wartości w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowaniem laserowym. Omówiono opracowane algorytmy do wyznaczania MDE, bazujące na wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zaprezentowano również przykłady obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem algorytmów, wskazując na znaczenie MDE w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowania laserowego.
EN
The article describes how to determine or calculate the value of the maximum permissible exposure (MPE) of laser radiation to eyes and skin. The importance of these values in the risk assessment of human exposure to accidental laser radiation were also discussed. The developed algorithms for determining MPE are based on the guidelines set out in the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of June 6, 2014 on the maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment. Examples of calculations carried out with the use of the developed algorithms are also presented. These examples show the importance of MPE in assessing the risk of human exposure to accidental exposure to laser radiation.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.