Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.
XX
The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.
PL
Opracowanie stanowi próbę oceny poziomu kompetencji społecznych oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do podjęcia badań dotyczących roli kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP jest trwający proces profesjonalizacji sił zbrojnych, w szczególności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dociekania badawcze ukierunkowane są w obszarze udziału kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych w Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa militarnego. Założeniem realizacji niniejszej publikacji jest m.in. analiza poziomu świadomości zainteresowanych, co do swoich słabych i silnych stron posiadanego profilu kompetencji społecznych w kontekście wykonywania zadań służbowych w warunkach zagrożeń militarnych. Pozyskane informacje w toku prowadzonych badań pozwoliły dostarczyć interesujących danych dotyczących, jakości i przydatności profilu kompetencji społecznych w rozwoju kariery zawodowej kadry dowódczej oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.
EN
The study is an attempt to assess the level of social competence of junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the military security system. The inspiration to undertake research on the role of social competences in the career of the junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces is the ongoing process of professionalization of the armed forces, in particular in the area of human resources management. Research inquiries are focused on the participation of social competences in the career of junior commander officers in the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the aspect of threats to military security. The assumption of this publication is, among others, the analysis of the level of awareness of the interested, as to their strengths and weaknesses, of the profile of social competences held in the context of performing official tasks in conditions of military threats. The information obtained during the research allowed us to provide interesting data on the quality and usefulness of the social competence profile in the career development of the commanding staff of officers of the Polish Armed Land Forces.
3
Content available Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
EN
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
4
Content available remote Wizerunek menadżera jutra w organizacji
PL
Autorzy artykułu podjęli w nim próbę charakterystyki, jak powinien wyglądać menadżer jutra. Najpierw wskazano rolę menadżera w organizacji oraz scharakteryzowano umiejętności menadżerskie. Omówiono zasady etycznego zachowania i przedstawiono jak istotna jest rola etyki menadżera w zarządzaniu. Następnie określono wizerunek menadżera jutra wskazując, że jego prawdziwa siła będzie się przejawiać w jego zdolnościach, umiejętnościach i kreatywności rozumianej jako odkrywanie, porządkowanie oraz planowanie. Wskazano również na umiejętności i cechy menadżerów zwracając uwagę, że muszą być oni odporni na zmęczenie i zdolni do wykonywania zróżnicowanych zadań w nienormowanym czasie pracy. Ponadto menedżerowie muszą chcieć, umieć i lubić oddziaływać na innych ludzi. Powinni także umieć celowo dysponować swoimi osobistymi zasobami i używać ich na rzecz organizacji.
EN
The authors of the article attempted to characterize what the manager of tomorrow should look like. First, the manager's role in the organization was indicated and he characterized managerial skills. The principles of ethical behavior were discussed and the importance of the manager's ethical role in management was discussed. Next, the image of the manager of tomorrow was determined, indicating that his real strength would be manifested in his abilities, skills and creativity understood as discovering, organizing and planning. They also pointed to the skills and characteristics of managers, pointing out that they must be resistant to fatigue and able to perform differentiated tasks in non-standard working hours. In addition, managers must want to, be able to and enjoy interacting with other people. They should also be able to deliberately dispose of their personal resources and use them for the organization.
5
Content available Strategia rozwoju pracownika w organizacji
PL
W opracowaniu zaprezentowano istotę kariery zawodowej traktowanej jako fundament strategii rozwoju pracownika w organizacji. Przedstawiono zatem karierę zawodową jako proces umożliwiający nabywanie kompetencji ułatwiających osiąganie indywidualnych sukcesów zawodowych. Formalnie określona i udokumentowana ścieżka kariery zawodowej pracownika stanowi podstawę planowania jego kariery w zobiektywizowanym wymiarze. Ścieżka kariery w organizacji może być budowana w różnorodny sposób, zależnie od warunków i możliwości firmy, stąd w opracowaniu scharakteryzowano alokację pracowników, czyli ich przemieszczenia w górę struktury organizacyjnej określane mianem awansu. Podkreślono rolę rozwoju zawodowego pracowników, do którego niezbędne są szkolenia i doskonalenie umiejętności, traktowane jako inwestycja przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto również istotny temat wyzwań i przyszłych tendencji procesu zarządzania karierą. Wskazano zmianę płaszczyzny postrzegania kariery z ukierunkowania na karierę w pracy na jakość życia i równowagę praca-życie prywatne.
EN
The study presents the essence of a professional career, treated as the foundation of the employee development strategy in the organization. Therefore, a professional career was presented as a process enabling the acquisition of competences facilitating the achievement of individual professional successes. Formally defined and documented career path of an employee is the basis for planning his career in an objectified dimension. The career path in the organization can be built in a variety of ways, depending on the conditions and capabilities of the company, hence the employee’s allocation, ie their displacement up the organizational structure, referred to as promotion, is characterized. The role of professional development of employees is emphasized, to which training and skills development are necessary, treated as an investment of an enterprise. The study also addressed an important topic of challenges and future trends in the career management process. A change in the level of career perception from the focus on career at work on quality of life and work-private life balance was indicated.
6
Content available Pozycja menedżera w organizacji
PL
W artykule scharakteryzowano pozycję menadżera w organizacji. Przedstawiono istotę władzy stwierdzając, istotne jest, by każdy człowiek sprawujący kierownicze stanowisko, we właściwy sposób rozumiał potrzebę sprawowania władzy i znał mechanizmy jej działania. Omówiono wagę autorytetu, gdyż władza menedżera powinna opierać się na jego autorytecie, zarówno formalnym, wynikającym z pełnionej funkcji, jak i nieformalnym, wynikającym z osobowości. Następnie przedstawiono typy nastawienia do władzy menadżerów według McClellanda i Burnhama. Oprócz nastawienia menedżerów do władzy, duże znaczenie ma forma jej sprawowania, dlatego scharakteryzowano jej trzy modelowe rodzaje. W artykule zaprezentowano także umiejętności i kompetencje menadżera, które są konieczne, aby skutecznie i efektywnie wykonywał swoje zadania oraz realizował cele. Scharakteryzowano również style kierowania oraz zadania menadżera w organizacji. Podkreślono, że dobór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika powoduje, że organizacja działa w sposób jasny i uporządkowany. Natomiast zakres cech, zadań i obowiązków, które musi spełniać „idealny kierownik” jest bardzo duży.
EN
The article describes the position of the manager in the organization. The essence of power is presented, stating that it is essential that every person holding a managerial position should properly understand the need to exercise power and know the mechanisms of its operation. The importance of authority was discussed, as the manager’s power should be based on his authority, both formal, resulting from his function, and informal, resulting from personality. Then, the types of attitude to the power of managers according to McClelland and Burnham are presented. In addition to the attitude of managers to power, the form of its exercise is very important, which is why its three model types have been characterized. The article also presents the skills and competences of the manager, which are necessary to effectively and effectively perform their tasks and achieve goals. The management styles and tasks of the manager in the organization were also characterized. It was emphasized that selecting the right person for the position of manager means that the organization operates in a clear and orderly manner. However, the range of features, tasks and responsibilities that an „ideal manager” must meet is very large.
7
Content available Kompetencje menedżera przyszłości
PL
Z uwagi na zachodzące zmiany, które są zmienną stale wpływająca na funkcjonowanie organizacji, nieustanne jest badanie potrzeb w zakresie funkcji i zadań menedżera. W niniejszym opracowaniu postawiono za cel konfrontację sylwetki i cech kierownika z wymaganiami współczesnych organizacji. Starano się zatem wskazać metody efektywnego kierowania zespołem oraz wskazać najistotniejsze obszary działalności menedżera. Za takie uznano m.in: kierowanie zmianami, tworzenie rozwiązań, motywowanie innych, mobilizowanie i dawanie przykładu własną aktywnością a także nadzór nad procesami zmian i korygowanie przebiegu tego procesu. Elastyczność organizacji i przychylna polityka wobec twórczych wysiłków ludzi, są kolejnymi zmiennymi warunkującymi skuteczne zarządzanie. W opracowaniu wskazano role, umiejętności i cechy lidera, które kształtują menedżera gotowego na wyzwania przyszłości. Wiodącą tezą rozważań jest przekonanie, że w organizacji przyszłości główna zmiana w zarządzaniu zajdzie w obszarze stylu kierowania ludźmi.
EN
Due to the changes taking place, which are a variable that constantly affects the functioning of the organization, there is constant research into the needs of the manager’s functions and tasks. This study aims to confront the manager’s silhouette and characteristics with the requirements of modern organizations. Therefore, attempts were made to indicate the methods of effective team management and to indicate the most important areas of the manager’s activity. This was considered to include: managing change, creating solutions, motivating others, mobilizing and exemplifying their own activity, as well as supervising the processes of change and correcting the course of this process. The organization’s flexibility and favorable policy towards the creative efforts of people are successive variables conditioning effective management. The study indicates the roles, skills and characteristics of the leader that shape a manager ready for the future. The leading thesis of the considerations is the belief that in the organization of the future the main change in management will take place in the area of the style of managing people.
8
Content available remote Analiza rozwoju zawodowego zasobów ludzkich w organizacji
PL
W artykule zaprezentowano istotę indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników w firmie. W artykule wyjaśniono zagadnienia związane z indywidualnym rozwojem pracowników w ujęciu najnowszej literatury przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na instrumenty rozwoju zawodowego pracowników. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników w świetle najnowszej teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do przeprowadzonych badań. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: czy planuje się indywidualny rozwój zawodowy pracowników w badanej firmie?
EN
The article presents the essence of individual professional development of employees in the company. The article explains issues related to the individual development of employees in terms of the latest literature on the subject. Particular attention has been paid to instruments for the professional development of employees. The aim of this publication is to present individual professional development of employees in the light of the latest theory and practice of human resources management in relation to the conducted research. The main research problem is included in the question: is there an individual professional development of employees in the company under study?
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia definicje „bezpieczeństwa” i „bezpieczeństwa międzynarodowego”. Autorzy w niej stwierdzają, iż definicja „bezpieczeństwa międzynarodowego” ma bardzo szeroki zakres treści w odróżnieniu od ogólnego pojęcia „bezpieczeństwa” czy definicji „bezpieczeństwa narodowego”. W opracowaniu scharakteryzowano modele bezpieczeństwa międzynarodowego. Dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. terroryzmu czy zagrożeń cybernetycznych, która pokazała, że dla dobra współczesnego świata kraje powinny ze sobą współpracować, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa jest możliwe tylko dzięki wielostronnym działaniom na jego rzecz. Przedstawiono instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo międzynarodowe, a następnie skupiono się na zagrożeniach bezpieczeństwa Polski w świetle konfliktów lokalnych XX i XXI wieku. Rozpatrując bezpieczeństwo w znaczeniu podmiotowym autorzy opracowania zaakcentowali, iż istnieje podział przedstawiający bezpieczeństwo w wymiarze nie tylko narodowym, ale również regionalnym i globalnym. Niniejsza klasyfikacja jest również o tyle interesująca, iż w oparciu o wyznacznik zasięgu bezpieczeństwa z bezpieczeństwa międzynarodowego można wyodrębnić bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne. W trakcie prowadzonej przez autorów analizy przedmiotu nad bezpieczeństwem w literaturze zwrócono uwagę na podział bezpieczeństwa pod względem przedmiotu, ukazywanego w kontekście diagnozowania stanu zagrożenia i zarzewia niebezpieczeństwa. Patrząc na bezpieczeństwo według kryterium przedmiotu niewątpliwym faktem jest tu zależność od rozwoju cywilizacyjnego oraz przekształceń obyczajowych w społeczeństwie jako źródło nowych zagrożeń przekładających się na istnienie i działalność państwa. Pierwotnie zagrożenia dla państwa miały swe źródło w elemencie wojskowo-militarnym państwa, jednakże wraz z upływem lat zapoczątkowano działania zmierzające do podtrzymywania stanu spokoju również w różnorodnych dziedzinach administracji potęgi państw. Zauważono istniejącą zależność pomiędzy oddziaływaniem ładu i porządku w różnych dziedzinach działalności państwa a całościowym stanem bezpieczeństwa narodowego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że obecna sytuacja polityczno-militarna Polski jest względnie bezpieczna i stabilna, dzięki współpracy z państwami zachodnimi, aczkolwiek nie jest to sytuacja gwarantująca całkowite bezpieczeństwo. Według autorów przyczyn potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski należy dopatrywać się m.in. w postępującej anarchizacji życia społeczno-politycznego w Rosji, dysponującej bronią jądrową, niestabilnej sytuacji na Białorusi i Ukrainie, ale także we wzrastającej w ostatnich latach liczbie imigrantów w Polsce. Polska nie powinna ignorować żadnego z potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, za czym przemawia strategiczne położenie kraju oraz nieustannie zmieniająca się sytuacja polityczna, społeczna i militarna. Także kraje Unii Europejskiej powinny być przygotowane na możliwość powstania konfliktów lokalnych, zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu i wewnętrznemu poszczególnych państw. Autorzy opracowania podkreślają, że organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego nie są w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa na świecie m.in. z powodu braku skutecznych mechanizmów egzekwowania postanowień traktatów czy narastających nacjonalizmów lub podziałów narodowościowych i religijnych. Obiektem zainteresowania tych organizacji musi być cały świat, bo nie można przewidzieć, gdzie nagle wybuchnie konflikt. Nie sposób jest rozważać stan bezpieczeństwa międzynarodowego bez odwołania się do archaicznych, podstawowych wymogów związanych z indywidualną potrzebą życia w spokoju najmniejszej komórki społeczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z niezbędnych w życiu potrzeb, można by zaryzykować stwierdzenie że jest to najważniejsza w ludzkiej hierarchii wartości potrzeba. Nie istnieje bezpieczeństwo narodowe, jeżeli nie jest zapewnione bezpieczeństwo pojedynczej jednostki w zakresie niezaspokojenia w niezbędne wartości i potrzeby. Jedynie w momencie zagwarantowanie bytowania i dalsze rozwijanie się daje możliwość postawienia tezy, iż pojedynczy człowiek bądź mocarstwo są bezpieczne. Jeżeli dochodzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb istoty ludzkiej w narodzie, to można zaryzykować stwierdzenie iż wtedy mamy stan bezpieczeństwa narodu jako ogółu społeczeństwa w danym kraju. Chcąc mówić o bezpieczeństwie w kontekście całego narodu nie sposób pominąć, że buduje je bezpieczeństwo zewnętrzne będące stanem, podczas którego kraj czyni zabiegi mające na celu ograniczenie wpływów z zewnątrz państwa tak, by były jak najmniej dotkliwe dla społeczeństwa.
EN
In the article, in reference to contemporary definitions of “security” and “international security”, the authors state that the definition of “international security” has a very wide range of content, unlike the general notion of “security” or the definition of “national security”. Various models based on the definitions characterize the international security models. Based on analysis of the international security threats, including terrorism or cyber threats, it can be shown that for the sake of the modern international security countries should cooperate with each other, since full security is only possible through multilateral action on its behalf. In view of this, the authors present description of institutions responsible for international security in order to focus more specifically on threats to Poland’s security, in the light of local conflicts in the 20th and 21st centuries. The current political and military situation in Poland is relatively safe and stable, thanks to cooperation with the West, although this is not a situation which guarantees total security. According to the authors, the possibilities for the potential threat to Poland’s security abound. Some of those include the progressive anarchization of the socio-political life in Russia, nuclear weapons, unstable situation in Belarus and Ukraine, but also the growing number of immigrants in Poland in recent years. Poland should not ignore any of the potential security threats, as the strategic position of the country and its political, social and military situation constantly changes. Also, the European Union and its individual members (including Poland since 2004) should be prepared for the possibility of local conflicts that threaten the international and internal security of individual states. The authors of the study emphasize that international security organizations are not able to provide complete security in the world. This is determined by the lack of effective mechanisms for enforcing the provisions of the treaties or growing nationalism or national and religious divisions. The object of interest for these organizations must be the whole world, because it is impossible to predict where a conflict might be triggered. It is impossible to consider the state of international security without resorting to the archaic, fundamental requirements of the individual need for peaceful living, already at the smallest cell of society. The need for security is one of life’s necessities, and one could risk the statement that this is the most important value in the human hierarchy. There is no national security if the safety of a single unit fails to meet the necessary values and needs. Only when the guarantee of existence and further development gives the possibility that the individual or the power is secured, consequential following variables are possible. If it meets the basic needs of the human being in the nation, then it is possible to risk the statement that we then have the state of security of the nation. To speak of security in the context of the whole nation, it can not be ignored that external security is a big factor , a state has to make effort to limit the influence of the outside states to the extent that it is not harmful to society.
PL
W artykule poddano analizie terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego. Podkreślono, że jest to zjawisko historycznie zmienne, wieloaspektowe, dynamiczne, które przejawia się w różnych postaciach. Będące wojną z państwem, a także jego strukturami, wojną nieprzebierającą w środkach oraz tragiczną w konsekwencjach. Choć zagadnienie terroryzmu jest przedmiotem licznych studiów oraz analiz, to jednak często znawcy tej problematyki koncentrują się wyłącznie na wskazaniu głównych przesłanek wywołujących rozpatrywane zjawisko. W rozważaniach nad terroryzmem natomiast brakuje pogłębionej analizy czy próby systematyzacji źródeł terroryzmu. Stąd też autorzy artykułu zauważają potrzebę stworzenia modelu źródeł terroryzmu. W dobie wzrostu konfliktów, napięć etnicznych, ideologicznych oraz politycznych terroryzm zaczął przybierać nowe formy, a także stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów. Skuteczność działań podejmowanych przez ugrupowania terrorystyczne jest w niemałym stopniu uzależniona od uzyskanych na ten cel funduszy. Warto zaznaczyć, że działalność terrorystyczna stanowi zagrożenie nie tylko dla życia, jak również własności poszczególnych jednostek, a będąc zasadniczą kwestią teraźniejszego świata, może zagrażać porządkowi społecznemu, stosunkom międzynarodowym, a przy zastosowaniu środków masowej zagłady dosłownie istnieniu ludzkości. Wszystko to sprawia, że świat został zmuszony do zakrojonej na szeroką skalę współpracy, gdyż wyłącznie poprzez szybką wymianę informacji można ubiec terrorystów. Celowa jest jednocześnie współpraca w dziedzinie prawa, jak również wymiany technologii. Realną metodą walki z terroryzmem jest zmiana układów ekonomicznych na świecie, a także stworzenie możliwości godnego życia dla jednej czwartej ludzkości, a ponadto edukacja. W tym celu, konieczna jest mobilizacja wszystkich obywateli na całym świecie. Poza tym, powinno się sięgać do korzeni zjawiska terroryzmu, a nie jedynie ,,leczyć’’ jego oznaki. W dzisiejszym świecie każde państwo musi mieć się na baczności, gdyż nie ma gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości i trudno przewidzieć, kiedy nastąpi kolejny atak terrorystyczny. Również Polska, która do tej pory była wolna od bezpośrednich zagrożeń terrorystycznych, powinna być przygotowana na ewentualne zagrożenie ze strony terrorystów. W walce ze zjawiskiem terroryzmu, Rzeczpospolita Polska przystąpiła do prawie wszystkich konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych stosujących się do przeciwdziałania temu zjawisku. W polskim ustawodawstwie, konkretnie w kodeksie karnym również znajdują się przepisy, które znajdują zastosowanie do terroryzmu. Ponadto posiadamy szereg aktów prawnych, jak na przykład Ustawę o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, które zawierają w swej treści dyspozycje stosujące się do przeciwdziałania zjawisku terroryzmu bądź jego aspektom. Konkludując rozważania na temat terroryzmu, należy podkreślić, że trzeba się liczyć z rozszerzaniem tego zjawiska, gdyż ugrupowania terrorystyczne nie tylko coraz lepiej są zorganizowane, lecz również sięgają po coraz bardziej radykalne narzędzia. Dlatego też istotne jest dalsze zaangażowanie w przedstawioną tematykę, tak by ustrzec się przed mogącymi wstąpić dotkliwymi konsekwencjami zbagatelizowania tematu terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa globalnego.
EN
The article analyzed terrorism as a threat to global security. It was emphasized that this is a historically variable, multi-faceted, dynamic phenomenon that manifests itself in various forms. Being in war with the state and its structures, the war does not take place in the means and the tragic consequences. Although the issue of terrorism is the subject of numerous studies and analyzes, it is often the experts in the subject matter that focus exclusively on the indication of the main reasons for the phenomenon in question. There is, however, no in-depth analysis or attempt to systematise the sources of terrorism in the deliberations on terrorism. In times of conflict, ethnic tensions, ideological and political terrorism began to take on new forms, and also became a way to solve the problems. The effectiveness of the actions taken by terrorist groups is largely dependent on the funds obtained for this purpose. It is worth pointing out that terrorist activity poses a threat not only to the life as well as the property of individual individuals, but as a fundamental issue of the present world, may threaten social order, international relations, and, by means of mass destruction, literally human beings. All this makes the world forced to cooperate on a large scale, because only by swapping information can the terrorists get away. At the same time, cooperation in the field of law, as well as technology exchange, is also desirable. The real means of combating terrorism is to change the world’s economic systems, and to create a dignified life for one quarter of humanity and education. For this purpose, it is necessary to mobilize all citizens around the world. Besides, it should go back to the roots of the phenomenon of terrorism and not just “treat” its signs. In today’s world, every state must be on guard, because there is no guarantee of security in the future and it is difficult to predict when another terrorist attack will take place. Also Poland, which has so far been free from direct terrorist threats, should be prepared for possible terrorist threats. In the fight against terrorism, the Republic of Poland has acceded to almost all of the United Nations conventions applicable to counteracting this phenomenon. In Polish legislation, specifically in the penal code, there are also provisions that apply to terrorism. In addition, we have a number of legal acts, such as the Act on the Principles of Use or Stay of Armed Forces of the Republic of Poland outside the borders of the country, which contain in their content dispositions applicable to counteracting the phenomenon of terrorism or its aspects. Concluding remarks on terrorism, it should be emphasized that this phenomenon must be taken into account because terrorist groups are not only better organized but also more and more radical. It is therefore important to continue engaging in the presented subject matter, in order to avoid the potentially serious consequences of the terrorist offense as a threat to global security.
11
Content available remote Miejsce i rola zasobów ludzkich w innowacyjnym zarządzaniu organizacją
PL
Opracowanie niniejsze ma charakter poglądowy; sporządzono je na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy zasoby ludzkie pełnią istotną rolę w innowacyjnym zarządzaniu organizacją. W opracowaniu przedstawiono fazy oraz modele zarządzania zasobami ludzkimi podkreślając podmiotową rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wyszczególniono determinanty (zewnętrzne i wewnętrzne) kształtujące zasoby ludzkie organizacji, traktowane jako jej największy kapitał. Podjęto próbę przedstawienia jak istotnym elementem jest innowacyjność, która coraz częściej staje się nie tylko atutem, lecz także wymogiem konkurencyjnej organizacji, która świadomie funkcjonuje na rynku gospodarki XXI wieku. To właśnie od tempa i zakresu wprowadzanych innowacyjnych zmian zależy przyszłość nowoczesnej organizacji. Jednocześnie, niezależnie od rozwoju technologii i ekspansji myśli technicznej, nieustannie za każdą zmianą stoi człowiek, jego myśl i idea. Stąd, skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi staje się kluczowe dla innowacyjnej organizacji i zależy od właściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i zachowań pracowników. To właśnie one sprzyjają podejmowaniu przez pracowników twórczych, innowacyjnych działań w dążeniu do zdobycia celów przedsiębiorstwa.
EN
The elaboration is of an illustrative nature based on the analysis of the literature on the subject. The main goal of the article is to try to answer the question whether human resources play an important role in innovative organization management. The paper presents the phases and models of human resource management emphasizing the subjective role of man in the contemporary organization. Specifies the determinants (external and internal) that shape the organization’s human resources, considered as its largest capital. An attempt was made to demonstrate how important innovation is, not only an asset, but also a requirement of a competitive organization that is consciously operating in the 21st century economy. It is precisely from the pace and scope of the innovative innovations that the future of the modern organization depends. At the same time, regardless of the development of technology and the expansion of technical thought, there is constant change for every person, thought and idea. Hence, effective human resource management becomes crucial for an innovative organization and depends on the proper use of knowledge, skills, attitudes and behaviors of employees. It is they that encourage the creative work of the creative crew in pursuit of the goals of the company.
12
Content available remote Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji
PL
W opracowaniu na temat Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji przedstawiono na wstępie, jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie pokazano też, jak ważne dla organizacji są zasoby ludzkie, a także wybór zespołu pracowniczego, który jest podstawą poprawnego działania oraz swoistym bodźcem do rozwoju organizacji. Człowiek, wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, angażuje się w istotne dla organizacji sprawy. Przedstawiono również, jak istotne jest inwestowanie w zasoby ludzkie oraz utrzymanie dobrze wyszkolonych osób w obrębie organizacji. Jest to ważna część całego procesu zatrudnienia. Pracodawca, dbając o swoich pracowników, pośrednio dba o własną organizację. Na zakończenie przedstawiono wnioski, które jednoznacznie pokazują, że zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe organizacji. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu.
EN
In the elaboration Human factor with crucial element in the contemporary organization first was presented the development of human resources in the course of a few centuries. Then it was showed how important human resources are for an organization and how significant is the selection of the crew as it is not only the base for proper fulfilling tasks but also serves as a peculiar stimulant to its development. A person by introducing his skills and specialized knowledge gets involved in the important company matters. It was also stressed how important thing is to invest into human resources and to keep trained staff within the company. These are a key element of the employment process. An employer by taking care of his employees indirectly is taking care of his company. At the end all conclusions were introduced which unambiguously show that human resources constitute the company’s most important factor. The knowledge and skills is synonymous to financial results of a company. Investments into human resources open great perspectives and their lack hamper its development.
13
Content available remote Uwarunkowania bezpieczeństwa rozwoju społeczności
PL
Treść artykułu odnosi się do zagadnień z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa społecznego w ujęciu regionalnym i globalnym z uwzględnieniem rozwoju społeczności. W artykule zaprezentowano również główne uwarunkowania w aspekcie bezpieczeństwa mające wpływ na rozwój społeczności. Wynikają one z natury świata i życia społecznego, miejsca narodu na ziemi, historii, tradycji, charakteru współczesnych zagrożeń oraz stanu organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybór tak szerokiego spektrum czynników wpływających na bezpieczeństwo wynika m.in. z potrzeby uniknięcia jego błędnego rozpatrywania, dokonywanego pod wpływem aktualnie modnego i powszechnie uznanego typu zagrożenia, które zwykle czasowo dominuje w ocenach i organizacji bezpieczeństwa. Treść artykułu odnosząca się do uwarunkowań bezpieczeństwa opiera się na zmienności, nieprzewidywalności środowiska w ujęciu regionalnym i globalnym i sprowadza się do trzech podstawowych tez: konieczności traktowania bezpieczeństwa narodowego jako procesu podlegającego nieustannym zmianom, w którym spoczywanie na laurach w jakimś okresie stanu bezpieczeństwa prowadzi nieuchronnie do tragedii; konieczności traktowania wszelkich hipotez, przepowiedni i proroctw, oznajmujących status quo lub odnoszących się do przyszłości, nie tylko jako nieprawidłowych, nieodpowiedzialnych, ale i groźnych dla bezpieczeństwa narodu; wpływająca na zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego, to konieczność jego kreacji, tworzenia, a nie tylko reagowania na zaistniałe zagrożenia. W niniejszej publikacji Bezpieczeństwo przedstawione w ogólnym znaczeniu odnosi się głównie do zagadnień obejmujących zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, ciągłość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Bezpieczeństwo w ogólnym tego słowa znaczeniu, ma charakter podmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państwa i systemów międzynarodowych. Zaakcentowane zostały zagadnienia dotyczące zagrożeń społecznych wynikających z rosnącego bezrobocia globalnego i lokalnego, ubóstwa, wojny, braku perspektyw poprawy warunków życia, oraz zagrożeń spowodowanych masową, nielegalną migracją ludności, grożącą trwałą destabilizacją społeczeństwa tych krajów. Artykuł poświęcony jest również zagadnieniom dotyczącym organizacji bezpieczeństwa w ramach współpracy Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadząc wspólną politykę zagraniczną w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa, znacząco zwiększają rolę międzynarodową integrującej się Europy. Zaakcentowano rolę państw członkowskich Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to szerokie pojęcie, a zapotrzebowanie na nie przychodzi wraz z narodzinami człowieka oraz nieodłącznie towarzyszy ludziom przez całe życie, niezależnie od stanu i stopnia czy kierunku aktywności. Ze względu na swoją istotę i społeczne znaczenie, wraz z postępem ludzkości, staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Przez swoją istotę bezpieczeństwo jest problemem zarówno z punktu widzenia indywidualnych osób, jak też całych społeczności.
EN
Contents of the article refer to the broad area of issues determining the social security at the regional and global levels, taking into account the community development. The key considerations are made in terms of analyzing security problems in the area of vital importance for State security, at the holistic level. In face of particular observations and analyses, author defines factors corresponding to the secure social development. The determinates are the result of the world conditions that the State is submerged in, and particular factors of social life tradition, nation’s significance for common culture, history, tradition, and also what predestines the evolvement of a character of contemporary threats to the State and international security organizations. Author choses the widest spectrum of factors affecting security and creating potential threats. This is done understanding that some very particular notions of security, as they may be fashionable by universal recognition, may not always be the corretconsideration when discussing different dimensions of security and State’s social development and security organizations of significance. In this sense author, understand that the referring topic of the article on conditioning of general and particular security interactions of different fields is based on a changeability, and unpredictability of the security environment in the regional and global areas. Hence, what should be considered rests in three specific points of interest: the need to treat national security as the process being subjected to ceaseless changes, in which there are some periods of relative security, but in long run may lead to unavoidable tragedy, if we forget about various threats; the need to treat all ad hoc hypotheses, the “prophecies” of forecast and predictions, indicative of the status quo or referring to the future, not only as irresponsible, but also potentially dangerous to the State security; the need of influencing the changeability factor rationally, the unpredictable and potential threats have to be considered in reference to national security, However, the secure environment is rests on creation, what also implies that existing threats cannot be ignored. Author argues that importance of the State security and its overall significance rests mainly on fundament that includes meeting specific needs, such as: that of being, of surviving, of continuity, of identity, of independence, of peace, of possession and the certainty of development. As it is also noticed, the security in its generic term refers to subjective character of human being interaction within a community or social group, however it also is reflected in a similar fashion within the international system. The problems of threats may grow out of social threats, or be the result of a global economic system, unemployment, war, lack of prospects for development, poverty, mass or other type of illegal immigration, and other threats that may destabilize society of different countries. Keeping the above in mind, the author also considers the issues pertaining to the organizational security and co-operational frameworks within the European Union. Of course, the membership in this large organization is partially a guarantee of security, considerably as important as the common foreign policy in view of international system and the integrating role of Europe. In this sense also a particular role of the member states of the European Union, as an addition to common security system is considered. The broad spectrum of security demand very carefull allocation of ways and means protecting different needs, including the social needs, of a State. Yet, on the account of complex nature of State’s existence, with security as the most significant element of social progress and the progress of humankind, this is an intricate issue. The essential characteristics of issue described can be observed, however, the point of view of an individual person, as well as that of an entire community.
PL
W artykule zaprezentowano umiejscowienie systemu ocen pracowników w zarządzaniu organizacją. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań systemu ocen pracowniczych, a także wybranych metod ocen pracowników. Aby osiągnąć zamierzony cel, przeprowadzono analizę studiów literaturowych w integracji z wiedzą praktyczną, będącą pochodną dorobku zawodowego autorki. Publikacja powinna zainteresować osoby, które chciałyby się zapoznać ze słabymi i mocnymi stronami wprowadzenia okresowych ocen pracowniczych. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnych przedsiębiorstwach, są najistotniejszą cechą charakterystyczną dla dzisiejszego zarządzania. Spośród istotnych zmiennych kształtujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa biorących udział w celach, strukturze, otoczeniu ekonomicznym, technicznym, społecznym, politycznym oraz kulturowym, szczególnej uwagi wymagają ludzie. Istotne znaczenie przypisuje się ciągłemu podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji pracowników. Dlatego tak istotne, z punktu widzenia pracodawców, powinno być rzetelne ocenianie pracowników.
EN
The article presents the location of the evaluation system of employees in organization management. The aim of the article is to present the conditions of employee evaluation system, as well as selected methods of employee assessment. To achieve its objective was carried out the analysis of literature studies in the integration of practical knowledge, which is derived from the author’s professional achievements. The publication should be of interest to those wishing to become familiar with the strengths and weaknesses introduction of performance appraisal. The changes taking place in modern enterprises are the most important characteristic of today’s management. Among the important variables affecting the functioning of the company involved in the objectives, structure, surrounded by economic, technical, social, political and cultural, people require special attention. The importance attributed to the continuous enhancement of skills and qualifications of employees. Therefore it is important from the point of view of employers should be fair evaluation of employees.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
144--147, CD1
PL
Na zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym istotnie wpływa wielkość i kształt struktury organizacyjnej. W obecnym czasach w tak dynamicznych otoczeniu rynkowym niezwykle trudno jest skoordynować i zarządzać przedsiębiorstwem logistycznym. Przedsiębiorstwa logistyczne muszą dokonywać wyboru dotyczącego lokalizacji swoich zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych itp. We właściwy sposób muszą zintegrować systemy zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji wszystkich swoich jednostek zależnych. Na drodze do sukcesu stoją liczne zagrożenia. W dzisiejszych czasach i w przyszłości działalność przedsiębiorstw logistycznych opiera się i będzie się opierała na rozwoju nowych technologii i Internetu, dlatego też niezbędne jest stworzenie warunków, które będą wspomagały zarządzanie logistyką na rynku krajowym czy światowym. A to z kolei prowadzi do centralizacji, hierarchizacji oraz biurokracji na rzecz decentralizacji, sieciowości oraz elastyczności. Struktury, które charakteryzują się tymi elementami w lepszym stopniu przystosowują się do funkcjonowania w warunkach niepewności i ciągle zmieniającym się otoczeniu.
EN
Over the management of logistic company significantly affect the size and shape of the organizational structure. At the present times in such a dynamic market environment it is extremely difficult to coordinate and manage the logistics company. Logistics companies have to make a choice concerning the location of its production, warehouses, logistics centers, etc. In the right way they need to integrate procurement systems, distribution, production of all of its subsidiaries. In the right way they need to integrate supply systems, distribution. On the road to success are facing numerous threats. Today and in the future activities of logistics companies is based and will be based on the development of new technologies and the Internet, which is why it is necessary to create conditions that will support the logistics management domestically or globally. And this in turn leads to centralization, hierarchization and bureaucracy in favor of decentralization, networking and flexibility. The structures, which are characterized by these elements to better effect adapt to function in conditions of uncertainty and constantly changing environment.
PL
W artykule zaakcentowano pozycję zasobów ludzkich w organizacji, starając się przedstawić istotę kapitału intelektualnego w aspekcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Kapitał intelektualny ze względu na niematerialny charakter jest trudny do zdiagnozowania i określenia wartości z punktu widzenia cennych niematerialnych aktywów organizacji. Przedsiębiorstwo podejmujące trud zarządzania kapitałem intelektualnym musi nieustannie analizować posiadany kapitał intelektualny, kreować i podnosić kwalifikacje zatrudnionych pracowników. W dynamicznym otoczeniu, w którym znaczące zmiany mogą nastąpić w każdej chwili i w bardzo krótkim czasie, zaniedbanie sfery zarządzania kapitałem intelektualnym może oznaczać dla firmy utratę pozycji rynkowej.
EN
The article highlights the position of human resources in an organization trying to present the essence of intellectual capital in terms of competitive advantage. Intellectual capital is difficult to diagnose and determine the value from the point of view of the valuable immaterial assets of the organization because of its intangible nature. The company undertaking the effort intellectual capital management must continually analyze possessed intellectual capital to create and improve the skills of employees. In a dynamic environment, where significant changes can occur any time and in a very short time neglecting the sphere of intellectual capital management can mean a loss for the company’s market position.
17
Content available remote Rola przywództwa w kierowaniu ludźmi
PL
Kierowanie ludźmi jest bardzo ważnym obszarem we współczesnych organizacjach, które funkcjonują w konkurencyjnym otoczeniu. Osiąganie sukcesu jest w zarządzaniu najważniejszym celem podejmowanych wysiłków i starań będących rezultatem pracy prowadzącej do wzrostu efektywności firmy oraz sposobu zarządzania w niej zasobami ludzkimi. Jedną z ważniejszych miar potencjału wnoszonego do firmy przez ludzi jest inicjatywa, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność współdziałania w zespole oraz wprowadzania zmian. Jednak aby uwolnić możliwości tkwiące w potencjale ludzkim, przyszłość potrzebuje nowego dynamicznego przywództwa. W artykule podjęto próbę analizy, czy przywództwo zastąpi zarządzanie.
EN
The management of people is a very important area in contemporary organizations that operate in a competitive environment. Achieving success is the most important goal in the management efforts and the efforts that are the result of the work leading to an increase in the efficiency of the company and management of the human resources. One of the most important measures of the potential of the transferred to the company by the people is the initiative, commitment, creativity, ability to cooperate as a team and make changes. However, to unleash the capabilities of the human potential future needs a new dynamic leadership. This article attempts to analyze whether the leadership will replace the management.
18
Content available Wpływ kosztów pracy na formę zatrudnienia
EN
The article presents the impact of labor costs on the possibility of using alternative forms of employment. Flexible employment is often dictated by labor costs, which occupy a very importan position in economic and social terms. They have a decisive influence on the amount of remuneration as well as the number of employees in the company. These elements depend on each other because labor costs should be directly proportional to the level of wages.
19
Content available Elastyczny rynek pracy a zatrudnienie pracowników
EN
This article presents the possibility to use alternative forms of employment in the łabor market. Flexible employment employees is often driven by the financial condition of a company that occupies a very important position in the economic life of any organization. It has a decisive influence on the amount of remuneration as well as the size of employment in the company.
20
Content available remote Znaczenie czynnika wiedzy w kształtowaniu kosztów pracy
EN
Contemporary management doctrine in the era of educated workers is connected with effective use of skills and knowledge. These elements increase the importance of the factor knowledge in every area of operations in a business environment. Enterprises achieve progress in modern world, who build potential of competitiveness to expedient manner. Human capital is one of very important factor guaranteeing superiority market. Modern organizations their activities mainly base on knowledge, which is treated as an intangible asset while having a great relationship with the shaping of labor costs. This publication exposes the importance of the knowledge factor in shaping the organization in terms of labor costs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.