Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CNC machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work concerns automation of the training process, using modern information technologies, including virtual reality (VR). The starting point is an observation that automotive and aerospace industries require effective methods of preparation of engineering personnel. In this context, the technological process of preparing operations of a CNC numerical machine has been extracted. On this basis, a dedicated virtual reality environment, simulating manufacturing of a selected aircraft landing gear component, was created. For a comprehensive analysis of the pros and cons of the proposed approach, four forms of training, involving a physical CNC machine, a physical simulator, a software simulator, and the developed VR environment were instantiated. The features of each training form were analysed in terms of their potential for industrial applications. A survey, using the Net Promoter Score method, was also conducted among a target group of engineers, regarding the potential of use of each training form. As a result, the advantages and disadvantages of all four training forms were captured. They can be used as criteria for selecting the most effective training form.
EN
The following paper presents the use of various technologies in the manufacture and repair of mining machinery carried out by the ZRP “Bieruń” plant, all of which complement each other in order to provide the customer with a product of the highest quality. The systematic expansion of the machine park and the necessary technical facilities over many years has focused on numerically controlled machines, welding robots and, in product preparation, CAD/CAM computer programs. The issue is presented using the example of the production of the ZRP-15/35-POz powered roof support section.
PL
Przedstawiono wykorzystanie różnych technologii w produkcji i remontach maszyn górniczych prowadzonych przez zakład ZRP „Bieruń”. Wieloletnia systematyczna rozbudowa parku maszynowego oraz niezbędnego zaplecza technicznego została ukierunkowana na maszyny sterowane numerycznie, roboty spawalnicze, a w przygotowaniu produktu programów komputerowych typu CAD/CAM. Problematykę przedstawiono na przykładzie produkcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej ZRP-15/35-POz.
PL
Przedstawiono wykorzystanie różnych technologii w produkcji i remontach maszyn górniczych prowadzonych przez zakład ZRP „Bieruń”. Wieloletnia systematyczna rozbudowa parku maszynowego oraz niezbędnego zaplecza technicznego została ukierunkowana na maszyny sterowane numerycznie, roboty spawalnicze, a w przygotowaniu produktu programów komputerowych typu CAD/CAM. Problematykę przedstawiono na przykładzie produkcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej ZRP-15/35-POz.
EN
The following paper presents the use of various technologies in the manufacture and repair of mining machinery carried out by the ZRP “Bieruń” plant, all of which complement each other in order to provide the customer with a product of the highest quality. The systematic expansion of the machine park and the necessary technical facilities over many years has focused on numerically controlled machines, welding robots and, in product preparation, CAD/CAM computer programs. The issue is presented using the example of the production of the ZRP-15/35-POz powered roof support section.
EN
The article describes the selection of machining holders included in the so called special machining fixture-tools. The equipment presented in the work is readily used by technologists as a solution extending the kinematic chain of the machine tool. It enables multi-axis machining (from many sides) using one item clamping. This paper presents the calculation of productivity and its growth through the use of special equipment. The research was carried out for medium-volume production, which is quite a difficult area in the design of technologies and the study of production costs. In the technical development of tooling and modeling of its usage costs, it was assumed to maintain the required level of dimensional and shape accuracy with a simultaneous significant reduction of operating costs. As part of the work, a model was also developed for determining the break-even point of investment in special machining tools that are used on triaxial milling machining centers.
PL
W artykule opisano sposób doboru uchwytów obróbkowych, wchodzących w skład tzw. specjalnych przyrządów obróbkowych. Zaprezentowane oprzyrządowanie jest chętnie wykorzystywane przez technologów jako rozwiązanie przedłużające łańcuch kinematyczny obrabiarki. Umożliwia ono prowadzenie obróbki wieloosiowej (z wielu stron) w jednym zamocowaniu przedmiotu. Omówiono metodykę obliczeń produktywności oraz jej wzrostu dzięki zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Badania prowadzono dla produkcji średnioseryjnej, która jest dosyć trudnym obszarem w projektowaniu technologii oraz badaniu kosztów produkcji. W opracowaniu technicznym oprzyrządowania i modelowaniu kosztów jego użycia założono utrzymanie wymaganego poziomu dokładności wymiarowo-kształtowej z jednoczesną istotną redukcją kosztów operacyjnych. W ramach zrealizowanej pracy opracowano również model do określania progu rentowności inwestycji w specjalne przyrządy obróbkowe, które są stosowane na trójosiowych frezarskich centrach obróbkowych.
PL
Dwuwałowe rozdrabniarki X-Ripper serii XRS (standardowe), XRP (pionowe) i XRC (kanałowe) są od 2011 roku seryjnie wyposażone w zespoły frezów monolitycznych, których pojawienie się na rynku wzbudziło ożywioną dyskusję na temat zaproponowanego rozwiązania, jego potencjalnych zalet i wad oraz faktycznych właściwości użytkowych. Obecnie, po już 5 latach od ich wdrożeni możemy podzielić się z Czytelnikami doświadczeniami naszych użytkowników.
EN
Minimisation of noise at a workstation is among fundamental tasks for maintaining safety at work, both in terms of health (the auditory system in particular) as well as work comfort. Thus, it is very important to systematically monitor noise levels by carrying out reliable measurements at a workstation. The method of performing noise measurements at workstations of specific machines is normalised so the results of such measurements for different machines is comparable. This paper presents noise measurements for DMC 635 numerically controlled milling machine, performed in accordance with PN ISO 230-5:2002 norm. The results showed that the level of noise at the operator’s workstation significantly exceeds the norm at certain machining parameters. The results of tests are concluded as detailed recommendation for the CNC machine tool operator to use hearing protection when at work.
7
Content available remote Projekt obrabiarki CNC z autonomiczną głowicą plazmową
PL
Artykuł przedstawia projekt wycinarki plazmowej sterowanej numerycznie, która opracowana została jako model 3D, z wykorzystaniem systemów CAD. Wykonanie projektu konstrukcji obrabiarki poparte zostało stosowną analizą literaturową w zakresie technologii cięcia plazmą oraz budowy obrabiarek CNC, a także systemów sterowania CNC oraz systemów CAx. Przedstawiony artykuł obejmuje opracowanie założeń do budowy urządzenia technologicznego, użytych metod doboru elementów składowych urządzenia oraz przedstawienie przebiegu projektowania i wykonania modelu 3D obrabiarki. Ponadto w artykule zaprezentowano rysunki złożeniowe wybranych elementów opracowanego urządzenia.
EN
The thesis presents the design of a numerically controlled plasma cutting machine along with design development backed with literature analysis for plasma cutting technology, CNC machines structure, CNC systems and CAx systems. Literature analysis is included in theoretical part of the thesis. Practical part covers requirements for project, methods used in selecting machine’s components and depiction of designing process along with 3D model creation. Furthermore an assembly and production drawings of selected machine’s components are included in thesis.
EN
In several last years a huge expansion of the optical measuring systems in industry and manufacturing is observed. The most advanced systems are the 3D geometry scanning systems based on images captured by cameras. A special group of them use structural light patterns projected onto the scanning surface and observed by the cameras. An appropriate coding and analysis of images allows obtaining any information about shape and size of the scanned object in relatively short period of time. Nevertheless, the 3D scanning accuracy strongly depends on complicated calibration process of the whole system, including a precise calculation of intrinsic and extrinsic parameters and correction of lens distortions both for camera and projector. The structural patterns emitted from the projector include gradients in a specified scale. Thus, using proper algorithms each pixel can be indexed and the precise depth map can be obtained. Using sinusoidal fringes illuminating the scanning surface, performing the linearisation of projector’s response is necessary in order to minimize the distortions of the sinusoidal waves. The correction method turns out to be difficult since the process depends on surface fracture, colour, and reflectivity. In this paper three methods for correction of the projector’s nonlinearity will be presented. The first one assumes a model of the nonlinear characteristics created from the gradient projected on a flat surface. The second approach is based on a series of captured images of scanned object illuminated by linearly increasing light allowing creating an individual correction curve for each pixel. The last method assumes an ideal inverted gamma correction model modified by dynamically changing coefficients calculated for each pixel. The efficiency and limitations of each method depending on the configuration of the system are also discussed in the paper as well as some experimental results obtained in the experimental vision based system for positioning the workpieces on the CNC machines.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się znaczną ekspansję optycznych systemów pomiarowych w zastosowaniach przemysłowych. Jednymi z najbardziej zaawansowanych są systemy skanowania trójwymiarowego oparte na analizie obrazów zarejestrowanych przez kamery. Szczególną grupę tych metod stanowią algorytmy wykorzystujące oświetlenie strukturalne skanowanej powierzchni znajdującej się w polu widzenia kamery. Stosując odpowiednie kodowanie i algorytmy analizy obrazów możliwe jest pozyskanie informacji dotyczących kształtu i wymiarów skanowanych obiektów w stosunkowo krótkim czasie. Jednakże dokładność skanowania jest silnie uzależniona od złożonego procesu kalibracji całego systemu, włącznie z dokładną kalibracją parametrów wewnętrznych i zewnętrznych oraz korekcją zniekształceń układów optycznych zarówno kamer, jak również projektorów. Wzorce strukturalne wyświetlane przez projektory mają charakter gradientowy dla ustalonej skali, co pozwala na odpowiednie indeksowanie każdego piksela i precyzyjne odtworzenie map głębokości. Zakładając wykorzystanie wzorców sinusoidalnych rzutowanych na skanowaną powierzchnię, konieczna jest linearyzacja odpowiedzi projektorów w celu minimalizacji zniekształceń kształtu sinusoidy. Dobór metody korekcji nie jest jednak oczywisty ze względu na zależność od gładkości, koloru czy też połyskliwości powierzchni. W artykule zaprezentowano trzy metody korekcji nieliniowości charakterystyk projektorów. Pierwsza z nich wykorzystuje model charakterystyki projektora utworzony na podstawie obserwacji światła gradientowego na płaskiej powierzchni. Druga metoda jest oparta na serii zdjęć pozyskanych dla liniowo narastającego natężenia światła, co pozwala na stworzenie niezależnej krzywej korekcji dla każdego piksela. Ostatnia z metod wykorzystuje model idealnej odwrotnej charakterystyki gamma modyfikowany przez zmienne współczynniki wyznaczane w sposób dynamiczny dla każdego piksela. W pracy porównano również efektywność i ograniczenia każdej z metod w zależności od konfiguracji systemu, jak również przedstawiono wyniki eksperymentalne uzyskane z wykorzystaniem prototypowego wizyjnego systemu pozycjonowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC.
EN
The paper presents the results of determining uncertainty of measurement using an inspection probe on numerically controlled vertical milling machines. To do the measurements, methods developed for coordinate measuring machines were employed. For the measurement system consisting of a vertical machining center FV-580A and OMP60 touch probe, the uncertainty of measurement was determined for the coordinates of the point, one-dimensional length measurement, two-dimensional length measurement, as well as for length measurement using multiple measurement strategies.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania niepewności pomiaru sondą przedmiotową na frezarkach pionowych sterowanych numerycznie. Do pomiarów zaadaptowano metody opracowane dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Dla systemu pomiarowego składającego się z centrum obróbkowego FV580A i sondy OMP 60 wyznaczono niepewność pomiaru: współrzędnych punktu, jednowymiarowego pomiaru długości, dwuwymiarowego pomiaru długości oraz pomiaru długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego.
PL
Cięcie materiałów stanowi pierwszą operacją technologii wytwarzania wyrobów. Zastosowanie nowoczesnych technologii cięcia, do których zaliczamy cięcie plazmowe, laserowe, elektrodrążenie i strumieniem wodnym, daje w tym zakresie duże możliwości. Wynika to głównie z zastosowania maszyn CNC realizujących precyzyjnie cały zaprojektowany proces cięcia. W artykule zwrócono uwagę na czynniki wpływające na wybór odpowiedniej metody cięcia na podstawie wymagań stawianych wyrobom, a także możliwości wynikającej z charakteru zastosowanej technologii oddziaływującej w odpowiedni sposób na materiał obrabiany.
EN
Cutting materials is the first step of manufacturing technology. The use of modern cutting technology, which include plasma cutting, laser, electrical discharge and water jet in this area gives great opportunities. This is mainly due to the use of CNC machines implementing the designed precision cutting process. The article focuses on the factors influencing the selection of the appropriate cutting method based on the requirements for products, as well as the opportunities arising from the nature of the technology used in the right way affecting the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na temat wpływu oświetlenia na dokładność procesu kalibracji kamer w wizyjnym systemie pozycjonowania detali w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Przeanalizowano również wpływ czasu ekspozycji na dokładność uzyskanych parametrów kamer niezbędnych do kalibracji systemu, co umożliwiło opracowanie metody automatycznego dostosowania czasu ekspozycji przydatnej dla zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników kalibracji.
EN
The article presents the results of experimental studies on the impact of lighting on the accuracy of the camera calibration process in the system of the vision based positioning of workpieces on numerically controlled machine tools. The influence of exposure time on the accuracy of the obtained camera parameters necessary for its calibration has been also analysed, allowing the development of a method of automatic adjustment of exposure time useful for more accurate calibration results.
PL
W artykule przedstawiono metodę korekcji nieliniowości zmian jasności światła strukturalnego emitowanego przez projektory wykorzystywane w wizyjnym systemie pozycjonowania detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Proponowana metoda linearyzacji zmian jasności pozwala na zwiększenie dokładności trójwymiarowego skanowania przedmiotów obrabianych z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych opartych na projekcji światła strukturalnego w postaci prążków sinusoidalnych. Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w wyniku zastosowania proponowanej metody oraz wskazuje kierunki dalszych prac badawczych związanych z poprawą dokładności akwizycji danych oraz ich przetwarzania w omawianym systemie.
EN
In the paper a method for correction of the nonlinear changes of structural light brightness, which is emitted by the projector used in the machine vision system for positioning of workpieces on the CNC machines, is presented. Proposed method of linearization of the brightness changes allows increasing the accuracy of three-dimensional scanning of the workpieces using photogrammetric techniques based on structured light projection in the form of sinusoidal fringes. The paper presents the experimental results obtained by applying the proposed method and identifies directions for further research related to the increase of the accuracy of data acquisition and processing in this system.
EN
The paper is devoted to topic related with machining error correction for objects bounded by curvilinear surfaces manufactured on numerically controlled milling machine. Currently it is realized by two techniques. The first of them is called on-line and requires continuous correction of toolpath during the machining process. This approach requires expanded adaptive control systems. The second method called off-line is based on correction of machining control system outside the machine (on the basis of control measurement results). This paper shows methodology of machining shape error correction with off-line technique (with no constant and direct connection to CNC machine tool). This method is based on usage of CAD/CAM systems, numerically controlled milling machine and coordinate measuring machine. Manner of procedure proposed in this paper was verified on the example of ruled surface profile described with NURBS technique. Realization of this proposed methodology of machining error correction has shown significant accuracy correction of manufactured element.
EN
This paper focuses on the investigations aimed at the assessment of the level of technological advancement in the machines for production of plastics and mining explosives using ABC method. Computer Numerical Control has been successfully used in the most popular and most frequently bought machines in contemporary Polish enterprises. The level of technological advancement of machines determines product quality and the structure of costs. An analysis of technological advancement in CNC machines was carried out in one of the biggest manufacturer of plastics and mining explosives in Poland. The analysis concerned the technological resources formed by numerically controlled machines which constitute a standard equipment used for precision production.
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w produkcji wyrobów z drutu i prętów. Skupiono w nim uwagę na zaletach maszyn sterowanych numerycznie oraz ich zastosowaniu. Pokazano ogólną konstrukcję maszyn do gięcia drutu, ich uniwersalność oraz łatwość programowania.
EN
Article includes information about new technological solutions in production of wire and rod products. The attention was paid on advantages CNC Machines and apply of their. In article was show general construction CNC Bending Machines, their universality and easy programming.
PL
Przeanalizowano możliwość zastosowania sondy przedmiotowej na obrabiarkach CNC do pomiarów wybranych wymiarów liniowych detali w trakcie procesu obróbkowego a także po jego zakończeniu. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykonywania pomiarów bez zmiany zamocowania przedmiotu obrabianego. Wadą natomiast jest wpływ czynników związanych z przebiegiem procesu skrawania na dokładność wykonywanych pomiarów. Przeprowadzono badania porównawcze wyników pomiarów uzyskanych na pionowym centrum obróbkowym FV580A za pomocą sondy przedmiotowej MP10 z pomiarami tych samych wymiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej VISTA. Wyniki tych pomiarów wykazują pewne rozbieżności i zależą one od mierzonego wymiaru. Dokładna ich analiza pozwala stwierdzić, że zastosowanie sondy MP10 do kontroli przebiegu procesu obróbki jest zasadne ze względu na potrzeby szybkiego diagnozowania wymiaru obrabianego przedmiotu i może być również alternatywą dla pomiarów wykonywanych na maszynach współrzędnościowych.
EN
The possibility of application of objective sound on CNC metal working machines to selected linear details measurement in the course of tooling process and also after is ending has been analysed. The advantage of this solution is the possibility of measurements execution without attaching change of treatment object. However, the fault of mentioned above solution is the influence of connected factors with the course of cutting on the precision of the measurements executed. The comparative studies of measurement results obtained on the FV580A vertical machining centre by means of MP10 objective sound with measurements of the same dimensions on the VISTA coordinates measuring machine have been executed. The results of this measurements show some divergences and they depend from the measured dimension. Their precise analysis permits to state that the application of MP10 sound to the checking of process course of tooling is legitimate with respect on the needs of rapid diagnostic of the treatment object dimension and can be also of the alternative for the measurements executed on the coordinates machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.