Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Projekt stabilizatora impedancji sieci zasilającej
PL
Artykuł omawia urządzenia nazywane stabilizatorem impedancji sieci zasilającej, który jest jednym z przyrządów pomiarowych niezbędnych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwsza część pracy wprowadza w tematykę sztucznych sieci pomiarowych. Przedstawia zasadę działania stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz aktualny stan wiedzy o tych urządzeniach. Druga część pracy zawiera opis projektu prototypu jednoliniowego stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz kolejnych etapów jego fizycznej realizacji. Ostatnia część pracy poświęcona jest rozważaniom dotyczącym metod weryfikacji poprawności działania zbudowanego urządzenia oraz jego zgodności z założeniami projektowymi.
EN
The article discusses devices called power supply impedance stabilizers, which are one of the measuring instruments necessary in electromagnetic compatibility tests. The first part of the work introduces the topic of artificial measurement networks. It presents the principle of operation of the power supply network impedance stabilizer and the current state of knowledge about these devices. The second part of the work contains a description of the prototype design of a single-line impedance stabilizer for the power supply network and the subsequent stages of its physical implementation. The last part of the work is devoted to considerations regarding methods of verifying the correct operation of the constructed device and its compliance with the design assumptions
2
Content available Wady i zalety użytkowania elektrowni wodnych
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym. Tematyka dotyczy tradycyjnej energetyki wodnej. W pierwszej części omówiono potencjał hydroenergetyczny świata i Polski. Następnie dokonano podstawowych podziałów hydroelektrowni wodnych. Opisano wady i zalety dużych i małych elektrowni wodnych. Na zakończenie umieszczono uwagi końcowe.
EN
Review article. The topic concerns traditional hydropower. The first part discusses the hydropower potential of the world and Poland. Then, the basic divisions of hydroelectric power plants were made. The advantages and disadvantages of large and small hydropower plants are described. Concluding remarks are included at the end.
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska dydaktycznego do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej. Zawarto przegląd parametrów określających jakość energii elektrycznej. Opisano projekt i fizyczną realizację stanowiska. Stanowisko opar-to o dwa rozwiązania firmy Siemens: miernik parametrów sieci serii PAC3220 oraz wyłącznik kompaktowy serii 3VA2 z funkcjami pomiarowymi. Oszacowano koszty. Podjęto próbę wskazania korzystniejszego rozwiązania z dwóch zaproponowanych. Na zakończenie umieszczono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The article presents the construction of a didactic stand for measuring electricity quality parameters. The work includes an overview of the parameters determining the quality of electricity. The design and physical implementation of the stand were completed. The stand is based on two Siemens solutions: a PAC3220 series network parameter meter and a 3VA2 series compact circuit breaker with measurement functions. Costs estimated. An attempt was made to indicate a more advantageous solution out of the two proposed. At the end, there are final comments and conclusions.
PL
W artykule przeprowadzono symulację rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego dla linii elektroenergetycznych wyposażonej w dodatkowe przewody redukcyjne zawieszone pod przewodami fazowymi. Obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV.
EN
The paper presents simulates reducing the intensity of the electric and magnetic field for power lines equipped with additional reduction wires suspended under phase conductors. Calculations of the intensity of electric and magnetic field made for power lines with a voltage of 110 kV.
PL
W artykule dokonano optymalizacji parametrów napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu redukcji rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy zastosowaniu algorytmu genetycznego (GA) oraz roju cząstek (PSO). Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla różnych wysokości na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego w różnych odległościach od osi linii elektroenergetycznej
EN
The paper presents optimization of line parameters in order to reducing the intensity of the electric and magnetic fields with the use of genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO). Simulations of the electric and magnetic field intensities have been performed for different heights on a wall of a building located in different distances from the power line.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.