Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
Nowy scenariusz zimowej pogody to zdecydowanie obraz bardziej przypominający jesień niż ten, który kojarzy się nam z trzaskającym mrozem i zwałami śniegu. W takiej sytuacji powinniśmy zaoszczędzić na energii i w portfelach miało zostawać więcej pieniędzy. To założenie, lecz realia gospodarczo-ekonomiczne wskazują co innego. Ciepła zima to wielkie zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania ciepłownictwa i realna szansa na letnie blackouty.
PL
Moduły fotowoltaiczne są jednym z najważniejszych elementów instalacji solarnej. Wydajność ogniwa lub modułu jest kluczową cechą odróżniającą poszczególne technologie fotowoltaiczne. Wydajność nie tylko determinuje ilość energii, którą można pozyskać w danym miejscu, lecz także wpływa na koszty, zużycie zasobów, a tym samym trwałość produkcji energii ze słońca. Sprzedawcy fotowoltaiki przekonują do swoich produktów argumentując, że są wysoko notowane w rankingach. Przed zakupem warto porównać moduły PV i wybrać te, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom.
EN
The paper presents a method of using the theory of cumulative energy demand to assess this demand in long-term operation of vehicles with a mileage forecast of up to 350,000 km. Based on the results of operational "consumption" of energy and taking into account the energy "costs" of obtaining it, a comparison of the currently popular BEV’s (Battery Electric Vehicles) and FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles) was presented. The question arises how much energy must be used to propel vehicles in their natural operation. After calculating using available data, the answer is - by operating FCEV’s on average, two times more electricity is needed than by operating BEV’s.
EN
In Poland, the share of road transport carried out by micro and small enterprises in total transport remains at a very high level. There is an increase in the number of motor vehicles in the country. In the structure of vehicles, the vast majority are those with internal combustion engines. Currently, the prices of liquid fuels remain at a very high level. As a consequence, an increase in the share of fuel purchase costs in the global cost structure of enterprises is observed. It should be emphasized that the fuel and energy market is very strongly determined by current events in the world. As a consequence, one of the basic postulates put forward by micro and small road transport enterprises is the reliability of fuel supplies and the guarantee of an acceptable level of their prices. the aim of the article will be to organize and disseminate knowledge by indicating the attributes and determinants of the national system of liquid fuels for the needs of micro and small road transport enterprises in terms of supporting their decision-making process leading to the selection of an appropriate supplier of transport fuels. The aim of the article will be to organize and disseminate knowledge by indicating the attributes and determinants of the national system of liquid fuels for the needs of micro and small road transport enterprises in terms of supporting their decision-making process leading to the selection of an appropriate supplier of transport fuels. Its implementation will take place through: determining the current state of knowledge in the field of the discussed issues; description of the research method; analysis of the domestic transport fuel market; presenting the final conclusions. The research method used is a literature review on the subject and a statistical analysis.
PL
W Polsce znaczny udział transportu drogowego realizowany jest przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Obserwuje się ciągły wzrost liczby pojazdów mechanicznych. W strukturze pojazdów zdecydowaną większość stanowią auta z silnikami spalinowymi. Obecnie ceny paliw płynnych są stosunkowo wysokie, co powoduje wzrost udziału kosztów zakupu paliw w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że rynek paliw i energii jest zależny od bieżących wydarzeń na świecie. Jednym z podstawowych postulatów stawianych przez mikro i małych przedsiębiorców transportu drogowego jest pewność dostaw paliw i gwarancja ich cen. Celem artykułu jest uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy, wskazanie atrybutów i determinantów kraj owego systemu paliw płynnych na potrzeby transportu drogowego W zakresie wspomagania procesu decyzyjnego, prowadzącego do wyboru odpowiedniego dostawcy paliw. Na podstawie przeglądu literatury i analizy statystycznej określono aktualny stan wiedzy w zakresie poruszanej problematyki, opisano metody badawcze, przeanalizowano kraj owy rynek paliw transportowych i przedstawiono wnioski końcowe.
EN
This paper presents the results of the analysis of the possibility of using the biochar from tomato haulm produced in the process of high-pressure pyrolysis for energy purposes. The research was carried out in laboratory conditions. For research purposes, four pressure and three temperature ranges have been adopted for research purposes. The experiments were carried out in 3 replications. In order to analyze the changes occurring in the material during the pyrolysis process, a physicochemical analysis was carried out consisting of technical analysis (moisture, ash, volatile matter content, calorific value) and elemental composition analysis (C, H, N, S content). The low-temperature pyrolysis process caused an increase in the carbon content in the tested material from 39% to a maximum of 50%, which also translated into an increase in lower calorific value from 14.52 to 23.31 MJ‧kg-1. Furthermore, the increase of this parameter was also correlated with the decrease in the moisture content of the material. Due to the constantly growing prices of fuels and waste management, this analysis may be helpful for agri-food producers looking for savings and using residual matter in an alternative way.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy możliwości wykorzystania do celów energetycznych biowęgla z łętów pomidorowych, powstałego w procesie pirolizy wysokociśnieniowej. Badania przeprowadzono v warunkach laboratoryjnych. Do celów badawczych przyjęto cztery zakresy ciśnień i trzy zakresy temperatur. Eksperymenty przeprowadzono w 3 powtórzeniach. W celu przeanalizowania zmian zachodzących w materiale podczas procesu pirolizy przeprowadzono analizę fizykochemiczną składającą się z analizy technicznej (zawartość wilgoci, popiołu, części lotnej, wartość opałowa) oraz składu pierwiastkowego (zawartość C, H, N, S). Proces pirolizy niskotemperaturowej spowodował wzrost zawartości węgla w badanym materiale od 39% do maksymalnie 50%, co przełożyło się również na wzrost wartości opałowej z 14,52 do 23,31 MJ·kg·'. Ponadto wzrost tego parametru był również skorelowany ze spadkiem wilgotności materiału. Ze względu na stale rosnące ceny paliw i konieczność zagospodarowania odpadów analiza ta może być pomocna dla producentów rolnospożywczych poszukujących oszczędności i alternatywnego wykorzystania pozostałości.
PL
Wspólna Polityka Rolna określa kierunki przemian strukturalnych sektora rolno-spożywczego do 2030 r. Związane jest to ze zmianą podejścia Unii Europejskiej do kwestii ochrony środowiska oraz dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami na rynku surowcow rolnych i energetycznych. Wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz bieżące uwarunkowania gospodarki energetycznej mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu spożywczego w Polsce, który wykazuje duże zapotrzebowanie na energię. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań w obszarze gospodarowania energią w przemyśle spożywczym w Polsce, ocena poziomu zużycia i efektywności energetycznej branż tego sektora oraz sformułowanie wniosków w zakresie zmian dostosowawczych do nowych uwarunkowań. Wyniki badań wskazują, że w gospodarce energetycznej poszczególnych branż przemysłu spożywczego nastąpiło dużo pozytywnych zmian, m.in. w efekcie zrealizowanych inwestycji zmniejszyły się energochłonność produkcji, emisja CO2 i ilość wytwarzanych odpadów. W związku z niekorzystnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi konieczna będzie jednak dalsza poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, tak aby utrzymać konkurencyjność kosztową oraz spełnić rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska.
EN
The Common Agricultural Policy defines the directions of structural changes in the agri-food sector until the year 2030. This is related to the change in the European Union’s approach to environmental protection and the dynamically changing conditions on the market of agricultural and energy raw materials. The challenges arising from the European Green Deal and the current conditions of the energy economy are important for the functioning of the food industry in Poland, which is characterized by a high demand for energy. The aim of the article is to identify challenges in the area of energy management in the food industry in Poland, to assess the level of consumption and Energy efficiency of individual branches in this sector, and to formulate conclusions regarding changes to adapt to the new conditions. The results of the research indicate that there have been many positive changes in the Energy management of individual branches of the food industry, including as a result of the completed investments, the energy intensity of production, CO2 emissions and the amount of generated waste decreased. However, due to unfavorable external conditions, it will be necessary to further improve the energy efficiency of enterprises in order to maintain cost competitiveness and meet the growing requirements in the field of environmental protection.
PL
W artykule autor omawia i analizuje założenia polityki klimatycznej i energetycznej UE. Wskazuje także oraz opisuje stan i perspektywy polskiego sektora energetycznego w kontekście wykorzystania nowych źródeł energii. W publikacji znalazły się - poparte obliczeniami - argumenty za wykorzystaniem wodoru jako strategicznego źródła energii na przykładzie sektora kolejowego.
EN
In the article, the author submits and analyzes the assumptions of the EU climate and energy policy. He also indicates and describes the condition and prospects of the Polish energy sector in the context of the use of new energy sources. The publication includes - supported by calculations - arguments for the use of hydrogen as a strategic energy source on the example of the railway sector.
EN
In these times of the climate crisis surrounding us, the improvement of technologies responsible for the emission of the largest amounts of greenhouse gases is necessary and increasingly required by top-down regulations. As the sector responsible to a large extent for global logistics and supply chains, the fuel sector is one of the most studied in terms of reducing its harmful impact. The development of the next generations of fuels and biofuels, produced by companies using increasingly modern, cleaner and sustainable technologies, is able to significantly reduce the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. In this case, the most effective solution seems to be the use of closed loops. Due to their low, often zero emission balance and the possibility of using waste to produce materials that can be reused, a circular economy is used in many sectors of the economy, while ensuring the emission purity of technological processes. One of the innovative solutions proposed in recent years is the installation created as part of the BioRen project, implemented under the Horizon 2020 program. The cooperation of European institutes with companies from the SME sector has resulted in the creation of an experimental cycle of modern technologies for the production of second-generation biofuels. The project involves the processing of municipal solid waste into second-generation drop-in biofuels. The entire process scheme assumes, in addition to the production of biofuels, the processing of inorganic fractions, the production of carbon material for the production of thermal energy, and the simultaneous treatment of wastewater.
PL
W dobie otaczającego nas kryzysu klimatycznego udoskonalanie technologii odpowiedzialnych za emisję największych ilości gazów cieplarnianych jest konieczne i coraz częściej wymagane odgórnymi regulacjami. Sektor paliwowy, jako ten odpowiedzialny w dużej mierze za światową logistykę i łańcuchy dostaw, jest jednym z najbardziej badanych pod względem ograniczania jego szkodliwego wpływu. Rozwój kolejnych generacji paliw i biopaliw, produkowanych przez firmy stosujące coraz nowocześniejsze, czystsze emisyjnie i zrównoważone technologie jest w stanie znacząco wpłynąć na obniżenie ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. Najefektywniejszym rozwiązaniem wydaje się w tym wypadku zastosowanie obiegów zamkniętych. Ze względu na ich niski, często zerowy, bilans emisyjny oraz możliwość wykorzystania odpadów do produkcji materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane, obiegi zamknięte znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, zapewniając jednocześnie czystość emisyjną procesów technologicznych. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, zaproponowanych w ostatnich latach, jest instalacja powstała w ramach projektu BioRen, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Współpraca europejskich instytutów z firmami sektora MŚP zaowocowała powstaniem eksperymentalnego cyklu nowoczesnych technologii produkcji biopaliw drugiej generacji. Projekt zakłada przetwarzanie stałych odpadów komunalnych w biopaliwa II generacji typu drop-in. Cały schemat procesu zakłada, oprócz produkcji biopaliwa, przetwarzanie frakcji nieorganicznych, produkcję materiału węglowego do produkcji energii cieplnej a także jednoczesne oczyszczanie ścieków.
EN
Based on a review of scholarly literature and statements of IAEA and Ukrainian institutions, we try to attempt to analyze the current problems in nuclear energy of Ukraine during the war based on the example of the seized Zaporizhzhia nuclear power plant, which demonstrates the impact of this situation over global nuclear safety. Our study also outlines some solutions to this ongoing crisis and highlights that there is an urgent need for a new strategic vision at the global level with regard to nuclear safety and environmental protection. The “trial and error” approach is not the desired practice of ensuring nuclear safety in the world and therefore the world must today apply the lessons learned during the war in Ukraine to better protect people and the environment. The current situation in the world is complex and requires reasonable considerations, taking into account social, economic, environmental and geopolitical aspects. The introduction of minimum International Atomic Energy Agency (IAEA) safety standards that are illegally enforceable, the revision of the provisions of the IAEA statute and its amendment by providing the organization with the function of maintaining the harmonization of nuclear requirements, the need to improve the existing IAEA standards in terms of taking measures during the construction of nuclear power plants to protect them from missile attacks, as well as during the operation of NPPs are all analyzed as necessary steps required to solve the issues of improving nuclear safety in Ukraine, Europe, and the world. The cooperation of Ukraine with such states as the USA, Japan, South Korea, France, and the United Kingdom, and the creation of the coalition could help to put pressure on United Nations and IAEA at the international level to withdraw all troops and ammunition supplies from Zaporizhzhia NPP.
PL
Na podstawie przeglądu literatury naukowej, oświadczeń MAEA i ukraińskich instytucji, w artykule podjęto próbę analizy obecnych problemów w energetyce jądrowej Ukrainy w czasie wojny na przykładzie zajętej elektrowni jądrowej Zaporoże, która pokazuje wpływ tej sytuacji na globalne bezpieczeństwo jądrowe. Studium ukazane w artykule nakreśla również niektóre rozwiązania tego trwającego kryzysu i uświadamia, że istnieje pilna potrzeba nowej strategicznej wizji na poziomie globalnym w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony środowiska. Podejście „prób i błędów” nie jest pożądaną praktyką zapewniania bezpieczeństwa jądrowego na świecie i dlatego dziś świat musi zastosować lekcje wyciągnięte podczas wojny na Ukrainie, aby lepiej chronić ludzi i środowisko. Obecna sytuacja na świecie jest złożona i wymaga rozsądnych rozważań, uwzględniających aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i geopolityczne. Wprowadzenie minimalnych standardów bezpieczeństwa MAEA, które można wyegzekwować w sposób niezgodny z prawem, rewizja postanowień statutu MAEA i jego zmiana poprzez zapewnienie organizacji funkcji utrzymania harmonizacji wymagań jądrowych, potrzeba poprawy istniejących standardów MAEA w zakresie podejmowania środków podczas budowy elektrowni jądrowych w celu ich ochrony przed atakami rakietowymi, a także podczas eksploatacji elektrowni jądrowych, są analizowane jako niezbędne kroki w celu rozwiązania kwestii poprawy bezpieczeństwa jądrowego na Ukrainie, w Europie i na świecie. Współpraca Ukrainy z takimi państwami jak USA, Japonia, Korea Południowa, Francja czy Wielka Brytania oraz utworzenie koalicji może pomóc na poziomie międzynarodowym wywrzeć presję na ONZ i MAEA, aby wycofały wszystkie wojska i zapasy amunicji z elektrowni jądrowej w Zaporożu.
EN
This paper investigates the relationship between energy use and economic development in five South-Asian countries using national-level panel data from 1990 to 2014. Although many studies have already addressed the nexus between energy consumption and economic growth, there is a mixed finding. According to many researchers, South Asian countries have expanded energy consumption since the 1990s. Therefore, energy consumption as a variable for a specific period is considered for the countries of Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Furthermore, foreign direct investment (FDI) and international trade (IT) are also considered to be related variables in this study. Pooled ordinary least squares, random effects, and fixed effects estimation techniques are used to provide a reliable estimation, offsetting the country fixed effects. The fixed effect model is the most effective model that reveals the association between electricity usage and growth factors, as per the specification test and Hausman test. A statistically significant correlation was found between international trade, FDI, economic growth, and power usage. FDI has the highest impact on the rising power demand, followed by global commerce and per capita GDP (gross domestic product). More specifically, the study findings reveal that increased power consumption causes more investment, which results in increased economic growth in South Asian countries. The findings of the study further show that FDI significantly impacted upon power consumption and the area of SAARC’s energy demand, resulting in the entry of new technology and an increase in both economic growth and energy consumption. Future policies may focus on investment in the energy sector to promote economic development.
PL
W niniejszym artykule zbadano związek między zużyciem energii a rozwojem gospodarczym w pięciu krajach Azji Południowej na podstawie danych panelowych na poziomie krajowym w latach 1990–2014. Chociaż wiele badań dotyczyło już związku między zużyciem energii a wzrostem gospodarczym, wyniki są mieszane. Według wielu badaczy kraje Azji Południowej zwiększyły zużycie energii od lat 90. W związku z tym zużycie energii, jako zmienna dla określonego okresu, jest rozpatrywane dla krajów Bangladeszu, Indii, Nepalu, Pakistanu i Sri Lanki. Ponadto bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) i handel międzynarodowy (IT) są również uważane za powiązane zmienne w tym badaniu. Aby zapewnić wiarygodne oszacowanie, kompensując efekty stałe kraju, stosuje się połączone techniki najmniejszych kwadratów, efekty losowe i efekty stałe. Model z efektem stałym jest najbardziej efektywnym modelem, który ujawnia związek między zużyciem energii elektrycznej a czynnikami wzrostu, zgodnie z testem specyfikacji i testem Hausmana. Stwierdzono statystycznie istotną korelację między handlem międzynarodowym, BIZ, wzrostem gospodarczym i zużyciem energii. Największy wpływ na rosnące zapotrzebowanie na energię mają BIZ, a następnie światowy handel i PKB per capita (produkt krajowy brutto). Dokładniej, wyniki badania pokazują, że zwiększone zużycie energii powoduje więcej inwestycji, co skutkuje zwiększonym wzrostem gospodarczym w krajach Azji Południowej. Wyniki badania pokazują ponadto, że BIZ znacząco wpłynęły na zużycie energii i obszar zapotrzebowania SAARC na energię, powodując wejście nowych technologii i wzrost zarówno wzrostu gospodarczego, jak i zużycia energii. Przyszłe polityki mogą koncentrować się na inwestycjach w sektorze energetycznym w celu wspierania rozwoju gospodarczego.
EN
The energy sector, particularly that related to renewable energy, is growing rapidly. The analysis of factors influencing the production of electricity from solar radiation is important in terms of the ever-increasing number of photovoltaic (PV) installations. In Poland, the vast majority of installed PV capacity belongs to prosumers, so a comparative analysis was conducted for two domestic installations, one in southern Poland and the other located in central Poland. Operating conditions were compared, specifically with regard to irradiance, outdoor temperature and the calculated temperature of photovoltaic cells. The specific yield was then compared in daily, monthly and annual statements. The effects of the previously mentioned parameters on the energy yields of the two installations were considered. The installation in southern Poland in 2022 produced 5,136.6 kWh, which corresponds to a specific yield of 1,019.17 kWh/kWp, while the energy production of the installation in central Poland was 4,248.9 kWh, which corresponds to a specific yield of 965.67 kWh/kWp.
PL
W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem energetycznym, w szczególności związanym z energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, oraz z ciągle rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych, ważne jest wzięcie pod uwagę czynników wpływających na produkcję energii z promieniowania słonecznego. Większość instalacji PV należy do prosumentów, dlatego praca porównawcza została przeprowadzona dla dwóch przydomowych instalacji, jednej w Polsce południowej i drugiej znajdującej się w Polsce środkowej. Porównano nasłonecznie, temperaturę zewnętrzną, jak i temperaturę ogniw fotowoltaicznych oraz wydajności właściwe w zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych. Rozważono wpływ wcześniej wymienionych parametrów na uzyski z obu instalacji. Instalacja w Polsce południowej w 2022 roku wyprodukowała 5136,6 kWh, co odpowiada wydajności właściwej na poziomie 1019,17 kWh/kWp, natomiast produkcja instalacji w Polsce środkowej wyniosła 4248,9 kWh, co w przeliczeniu na wydajność właściwą wyniosło 965,67 kWh/kWp. Sprawność paneli fotowoltaicznych bezpośrednio wpływa na przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W Łękach sprawność ta wynosiła (w 2022 roku) 19,2%, a w Solcu 20,77% (instalacja z mikroinwerterami). Na przykładzie instalacji w Łękach przeanalizowano wpływ promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia na temperaturę ogniwa fotowoltaicznego. Wzrost temperatury ogniwa skutkował spadkiem sprawności wytwarzanej energii o 0,370%/℃ w przypadku badanej instalacji.
EN
The rapid development of grid integration of solar energy in developing countries like India has created vital concerns such as fluctuations and interruptions affecting grid operations. Improving the consistency and accuracy of solar energy forecasts can increase the reliability of the power grid. Although solar energy is available in abundance around the world, it is viewed as an unpredictable source due to uncertain fluctuations in climate conditions. Global horizontal irradiance (GHI) prediction is critical to efficiently manage and forecast the power output of solar power plants. However, developing an accurate GHI forecasting model is challenging due to the variability of weather conditions over time. This research aims to develop and compare univariate LSTM models capable of predicting GHI in a solar power plant in India over the short term. The present study introduces a deep neural network-based (DNN) hybrid model with a combination of convolutional neural network bi-directional long short-term memory (CNN BiLSTM) to predict the one minute interval GHI of a solar power plant located in the southern region of India. The model’s effectiveness was tested using data for the month of January 2023. In addition, the results of the hybrid model were compared to the long short-term memory (LSTM) and BiLSTM deep-learning (DL) models. It has been observed that the proposed hybrid model framework is more accurate compared to the LSTM and BiLSTM architectures. Finally, a GHI prediction tool was developed to understand the trend of the results.
PL
Szybki rozwój integracji energii słonecznej z siecią elektroenergetyczną w krajach rozwijających się, takich jak Indie, wywołał istotne obawy, m.in. związane z wahaniami i przerwami wpływającymi na działanie sieci. Poprawa spójności i dokładności prognoz dotyczących energii słonecznej może zwiększyć niezawodność sieci energetycznej. Chociaż energia słoneczna jest dostępna w dużych ilościach na całym świecie, jest ona postrzegana jako nieprzewidywalne źródło ze względu na niepewne wahania warunków klimatycznych. Prognozowanie globalnego natężenia napromienienia horyzontalnego (GHI) ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania i prognozowania mocy elektrowni słonecznych. Jednak opracowanie dokładnego modelu prognozowania GHI jest trudne ze względu na zmienność warunków pogodowych w czasie. Badania te mają na celu opracowanie i porównanie modeli LSTM zdolnych do przewidywania GHI w elektrowni słonecznej w Indiach w krótkim czasie. W niniejszym badaniu wprowadzono hybrydowy model oparty na głębokiej sieci neuronowej (DNN) z kombinacją dwukierunkowej konwolucyjnej sieci neuronowej z długą pamięcią krótkotrwałą (CNN BiLSTM) w celu przewidywania jednominutowych interwałów GHI elektrowni słonecznej zlokalizowanej w południowym regionie Indii. Skuteczność modelu została przetestowana przy użyciu danych za styczeń 2023 roku. Ponadto wyniki modelu hybrydowego porównano z modelami uczenia głębokiego (DL) z długą pamięcią krótkotrwałą (LSTM) i BiLSTM. Zaobserwowano, że proponowany model hybrydowy jest dokładniejszy w porównaniu do architektur LSTM i BiLSTM. Ostatecznie opracowano narzędzie do przewidywania GHI, aby zrozumieć trend wyników.
13
EN
The article presents issues related to equality in the creation of carbon dioxide equivalent. The impact of the increase in the number of residents and roommates, waste generation systems, information and material waste, material waste generation, the age of plastics and digitization are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z równością w tworzeniu ekwiwalentu dwutlenku węgla. Omówiono wpływ wzrostu liczby mieszkańców i współlokatorów, systemów wytwarzania odpadów, odpadów informacyjnych i materialnych, wytwarzania odpadów materialnych, wieku tworzyw sztucznych i cyfryzacji.
EN
Considering the EU's commitment to achieve climate neutrality by 2050, new tools and investments are needed to achieve this goal. Starting from this goal, the decision was made to develop a hybrid utility vehicle with a multifunctional role, which can also be used in closed spaces such as tunnels or underground parking lots or outside, contributing to the goal of zero carbon emsions. This machine will be the basis for the further development of an electric plug-in machine with increased autonomy. The machine will use a hybrid drive with a diesel engine and an electric motor coupled to a hydrostatic transmission in a closed circuit. The machine can work in heavy environments with a lot of dust, moisture or rugged terrain where the electric motors mounted in the wheel of the vehicle do not give very good results. The traction is done on all four wheels of the machine using wheel hydraulic motors with radial pistons. This type of engine ensures a high torque at low speeds, necessary for the types of work performed. The article presents the structure of this machine, the hydraulic scheme of the actuation, the configuration of the energy group powered by a LiFePO4 battery, through an inverter and the control system of the machine.
EN
This paper presents a concept of mechanical design, for a slow-speed kinetic energy storage device. It is an attempt to present the problem of using the device to cooperate with small-scale household RES. Calculations allowing for selection of rotating mass along with determination of effective revolutions of the rotating mass are presented. The 3D model gives an overview of the main structural nodes of the device in the mechanical part. Due to large axial load resulting from the mass of the rotor and other components and subassemblies, a simple FEM simulation of the structure base was performed. Preliminary calculations of the magnetic bearing, acting as an axial bearing, were also carried out.
EN
The paper represents the problem of expanding wells in hard and especially hard rocks. The general direction of solving this problem, theprevious methods of solving it and their shortcomings are shown. Anew method of drilling and blasting expansion of wells in strong and especially hard rocks is presented, using the energy of a directed explosion of low power to create a three-dimensional network of cracks in the rock mass around the well. The drawings ofthe tool for drilling and blasting expansion of wells in strong and especially hard rocks at the level of a draft design are given, and the calculation of the explosion energy of a single charge of explosives is carried out, and their mass necessary for such an explosion is determined.
17
Content available remote Legal and technical considerations for testing and certification of CHP units
EN
Cogeneration units, which generate heat and electricity using the same technological process, and which transmit their surplus electricity to theelectricity grid, are subject to the provisions of Commission Regulation (EU) 2016/631 of April 14, 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators(NC RfG). Thearticle discusses the legal and technical conditions for cogeneration units, which were established in particular to ensure the safety of electricity supply. It also presents the procedure and rules for confirming the compliance of cogeneration units with the technical requirements of the Network Code mentioned above on the basis of tests and certification carried out at the KOMAG Institute.
EN
The article is a review of papers, presentations, expert opinions concerning a just transition of post-mining areas in the light of technical, economic, ecological and social aspects, which were the subject-matter of the International Scientific-and-Technical Conference, organized by the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice, Poland and the IHP Hydraulics and Pneumatics Research Institute in Bucarest, Romania. The Conference participants concentrated their discussions both on the social effects of transition, on the economic aspects of activities concerning a collaboration of circummining companies as well as on technical and technological challenges in the mines already closed down or in those which are currently subject to the closing-down processes. Some possibilities of a reorientation of the mining plants towards generating and storage of green energy were presented. It should be borne in mind that a transition of the European Economy in the direction of more green and climate friendly is one of the most important objectives determined by the European Union. In particular, it is a big challenge for mining regions such as Silesia in Poland. The transition process includes a liquidation of underground workings and of the surface infrastructure and a series of indispensable activities oriented onto a restoration of the natural environment and a protection of mining plants areas against hazards which may occur after a termination of their operation. The article is ended with some information concerning a role research institutes in the just transition of post-mining areas and a new strategy of KOMAG as GREEN INSTITUTE.
19
Content available Energy storage using compressed air
EN
The climate change is probably the greatest challenge humanity is facing today. In order to protect future generations from the catastrophic effects of the process, actions to achieve climate neutrality are being taken worldwide. These actions include development of renewable energy sources. Renewable energy depends on weather conditions, which results in a mismatch between supply and demand for energy. Use of energy storage is the technical solution to minimize this issue. The paper presents topics related to the potential storing of surplus electricity produced from renewable energy sources (RES) in the form of compressed air. The article also shows worldwide solutions for energy storage using compressed air. As part of the work, three variants of a warehouse consisting of standardly available pneumatic units were considered. The conducted analyzes made it possible to determine the energy efficiency of such a system. It can be observed that greater efficiency is achieved by using large flow compressors and the operation of the pneumatic motor at a higher supply pressure. In addition, it can also be said that the greatest losses are associated with the operation of the compressor, which generates large amounts of heat during operation. Increasing the efficiency of the energy storage system can be achieved by utilizing the heat generated in the compression process.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie konsumpcji energii w podziale na konsumpcję bazującą na źródłach nieodnawialnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i energia nuklearna, oraz konsumpcję bazującą na odnawialnych źródłach energii, takich jak: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i z biomasy. Przeprowadzone badania wykazały, że zużycie energii pierwotnej stale rośnie, podczas gdy rozwój energetyki odnawialnej wciąż nie nadąża za tempem tego wzrostu (mimo, iż z roku na rok jej udział w całkowitym mikście energetycznym rośnie). Przyczyną tej sytuacji jest w głównej mierze fakt, iż w wielu krajach gospodarka nadal oparta jest na konwencjonalnych źródłach energii, a w niektórych z nich konsumpcja energii pierwotnej ulega wręcz znacznemu wzrostowi (jak ma to miejsce np. w Chinach). Z tego też powodu, sensownym wydaje się być podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć zmierzających w kierunku obniżenia przez poszczególne kraje zużycia energii pierwotnej, co jak wykazał rok 2019, jest jak najbardziej możliwe.
EN
The purpose of this article is to examine energy consumption broken down into consumption based on non-renewable sources, such as: coal, oil, natural gas and nuclear energy, and consumption based on renewable energy sources, such as: solar, wind, hydro, geothermal and biomass. The conducted research has shown that the consumption of primary energy is constantly growing, while the development of renewable energy still lags behind the pace of this growth (although its share in the total energy mix is growing year by year). The reason for this situation is mainly the fact that in many countries the economy is still based on conventional energy sources, and in some of them the consumption of primary energy is even significantly increasing (as is the case, for example, in China). For this reason, it seems reasonable to undertake various types of projects aimed at reducing the consumption of primary energy by individual countries, which, as 2019 showed, is absolutely possible.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.