Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja przewodzona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Projekt stabilizatora impedancji sieci zasilającej
PL
Artykuł omawia urządzenia nazywane stabilizatorem impedancji sieci zasilającej, który jest jednym z przyrządów pomiarowych niezbędnych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwsza część pracy wprowadza w tematykę sztucznych sieci pomiarowych. Przedstawia zasadę działania stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz aktualny stan wiedzy o tych urządzeniach. Druga część pracy zawiera opis projektu prototypu jednoliniowego stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz kolejnych etapów jego fizycznej realizacji. Ostatnia część pracy poświęcona jest rozważaniom dotyczącym metod weryfikacji poprawności działania zbudowanego urządzenia oraz jego zgodności z założeniami projektowymi.
EN
The article discusses devices called power supply impedance stabilizers, which are one of the measuring instruments necessary in electromagnetic compatibility tests. The first part of the work introduces the topic of artificial measurement networks. It presents the principle of operation of the power supply network impedance stabilizer and the current state of knowledge about these devices. The second part of the work contains a description of the prototype design of a single-line impedance stabilizer for the power supply network and the subsequent stages of its physical implementation. The last part of the work is devoted to considerations regarding methods of verifying the correct operation of the constructed device and its compliance with the design assumptions
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z pomiarem zaburzeń przewodzonych świetlówek kompaktowych, przy zasilaniu układu pomiarowego napięciem odkształconym. Przedstawiono wyniki badań emisji świetlówek przy napięciu zasilającym odkształconym w granicach dopuszczonych przez normy. Stwierdzono wpływ odkształcenia na wyniki. Zaproponowano postępowanie pozwalające na przeprowadzenie jednoznacznej oceny świetlówek.
EN
The paper presents problems related to the conducted emissions measurement of compact fluorescent lamps when the measuring system is supplied with distorted voltage. The results of tests on the emission of fluorescent lamps at the supply voltage distorted within the limits permitted by the standards are presented. The influence of deformation on the results was found. A procedure has been proposed that would allow an unambiguous assessment of fluorescent lamps.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru poziomu napięcia szumów środowiskowych, jego ukompletowanie oraz opisano metodologię pomiaru. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Podano zależności do wyznaczania wartości poziomu szumów środowiskowych na liniach zasilania.
EN
The article presents the methodology for measuring the level of environmental noise conducted on power lines of low voltage power network in the frequency range from 0.15 MHz to 30 MHz. The article presents a block diagram of a set for measuring the environmental noise voltage level, its completion and describes the measurement methodology. Sample measurement results are presented. The dependencies for determining the value of the environmental noise level on the power lines have been given.
EN
In this paper the basic mechanisms behind conducted emission generation in switch mode power supplies are analyzed. For the analyses a buck converter circuit is used. Separate equivalent models are introduced for differential mode and for common mode noise and the main parameters influencing the emission levels for both modes are identified. A detailed evaluation is performed to show which part of the emission spectrum is affected by a given parameter. Simulation in Matlab is performed to visualize the effect of these parameters on the spectrum. The results of theoretical analysis and simulation are verified experimentally through bench measurements performed on a buck converter.
PL
W artykule przeanalizowano podstawowe mechanizmy powstawania emisji przewodzonej w przetwornicach impulsowych. Do analiz użyty został układ przetwornicy obniżającej napięcie. Wprowadzone zostały osobne układy zastępcze dla składowej różnicowej i składowej wspólnej, a następnie główne parametry wpływające na poziom emisji dla obydwu składowych zostały zidentyfikowane. Przeprowadzona została szczegółowa analiza pokazująca na którą część wyemitowanego widma wpływa dany parametr. W celu zobrazowania wpływu tych parametrów na widmo emisji układy przesymulowano w środowisku Matlab. Rezultaty analizy teoretycznej i symulacji zostały zweryfikowane poprzez pomiary eksperymentalne do których użyta została przetwornica obniżająca napięcie.
5
Content available remote Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń PLC
PL
W artykule przedstawiono problemy zgodności transmiterów sieciowych (urządzeń PLC) z wymaganiami stawianymi przez normy EMC dla środowiska mieszkalnego. Przedstawiono badania emisji przewodzonych wybranych transmiterów sieciowych dostępnych na rynku. W pracy skoncentrowano się głównie na rozwiązaniu problemów jakie napotykają producenci przy wprowadzaniu wyrobu na rynek.
EN
The article presents compatibility problems of transmitter adaptors (PLC devices) with fulfill the requirements of EMC standards for residential environment. In the paper, the results of conducted emissions measurements of selected transmitter adaptors have been presented. The study focused mainly on solving the problems faced by producers in order to place the product on the market.
PL
W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfikację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów zaburzeń generowanych przez pojazdy szynowe w czasie eksploatacji.
EN
The paper presents the specific character of electromagnetic interference in railway applications. Methods of analysis of electromagnetic disturbances generated by track vehicles have been described. Exemplary results of analyses in time and frequency domain are compared to the results of time – frequency analysis which enable identification and the localization of disturbances sources in track vehicles. The paper indicates possible reasons of changes of levels of generated disturbances by track vehicles in their life cycle.
EN
The article presents the standards harmonized with the EMC and LVD directives, and procedures leading to the fulfilment of these requirements when designing prototype, research devices. It describes the methods of limiting interferences conducted to the power supply network and ensuring proper impedance grounding. This article also shows the necessity to analyse all the problems which may arise in connection with the EMC and LVD directives at the design stage as well as the need to conduct the designers’ testing during the construction of equipment.
PL
W artykule przedstawiono wymagania, jakie są zawarte w normach zharmonizowanych z dyrektywami EMC oraz LVD, oraz drogi prowadzące do spełnienia tych wymogów w aspekcie projektowania prototypowych urządzeń badawczych. Opisano sposoby eliminacji zakłóceń przewodzonych do sieci zasilającej oraz zapewnienia właściwej impedancji uziemienia. Uzasadniono konieczność przeanalizowania na etapie projektowania problemów wynikających z Dyrektyw EMC i LVD oraz słuszność przeprowadzania badań konstruktorskich z powyższych dyrektyw w trakcie budowy urządzeń.
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej współczesnych urządzeń informatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na emisje niepożądane, które są produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowych funkcji urządzenia. W artykule przedstawiono metodologię pomiaru emisyjności przewodzonej na zaciskach zasilania urządzeń informatycznych zgodnie z normą PN-EN 55022:2006 w zakresie częstotliwości 0,15...30 MHz oraz metodologię pomiaru emisyjności promieniowanej urządzeń informatycznych zgodnie z normą PN-EN 55022:2006 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6000 MHz. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przeprowadzonych na określonej liczbie próbek składających się z jednostek centralnych PC wraz z klawiaturami oraz myszami, produkowanych w latach 2007-2009 oraz dokonano ich analizy.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility of contemporary IT devices. Particular attention was paid to undesirable emissions, which are by-products generated unintentionally during realization of basic functions of device. In the article the methodology of measuring conducted emission on supply terminals of IT devices according to he PN-EN 55022:2006 standard in the frequency range from 0.15 MHz to 30 MHz has been presented as well as the methodology of measuring radiated emissivity of IT devices in accordance with the norm: PN-EN 55022:2006 in the frequency range from 30 MHz to 6000 MHz. Also the results of measurements conducted on particular number of central processing units have been demonstrated along with key-boards and mice produced in the years 2007-2009 and next their analysis has been made.
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń teleinformatycznych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru zaburzeń przewodzonych emitowanych przez urządzenia teleinformatyczne na interfejsie telekomunikacyjnym LAN w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz zgodnie z normą PN-EN 55022:2006. Powyższe stanowisko jest wykorzystywane do przeprowadzania badań w zakresie akredytacji Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
EN
This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and a description of the laboratory stand for measuring conducted disturbance at telecommunications ports of equipment in frequency bandwidth from 150 kHz to 30 MHz in accordance with the PN-EN 55022:2006 standard. The laboratory stand mentioned above is used to do research in scope of accreditation for Electromagnetic Compatibility Laboratory Military University of Technology granted by Polish Centre for Accreditation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.