Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instrumental analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Szybkie przeprowadzenie analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i jakość produktu. Dlatego zastosowanie technik analitycznych jest jedynym i skutecznym rozwiązaniem kontroli procesu fermentacji alkoholowej.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki oznaczania zawartości węgla całkowitego oraz węgla wolnego w materiałach zawierających węglik krzemu, azotek krzemu i tlenoazotki krzemu. Otrzymane zawartości C wykorzystywano do oznaczenia zawartości SiC w badanych materiałach. Prezentowana metoda oznaczania SiC jest dużo szybsza od klasycznych metod analitycznych. Otrzymane wartości stężenia SiC porównywano z danymi z certyfikatów oraz z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną. Poprawność stosowanej metody oznaczania zawartości SiC została potwierdzona. W celu oznaczenia zawartości pierwiastków cięższych od fluoru zastosowano metodę fluorescencji rentgenowskiej. Przedstawiono wyniki uzyskane dla certyfikowanych materiałów odniesienia.
EN
The results of total and free carbon determination in materials containing silicon carbide, silicon nitride and silicon oxynitrides have been presented. This method of SiC determination is much faster than the classical analytical method. The obtained C contents were used to determine SiC concentration in the examined materials. These concentrations were compared with certified values and concentrations obtained by the classical analytical method. The correctness of the method used to determine SiC content was proved. To determine the total concentrations of elements heavier than fluorine, X-ray fluorescence was used. The results obtained for certified reference materials have been presented.
PL
Mając na uwadze prostotę i niski koszt wykonania rutynowych analiz pierwiastkowych miodu, wydaje się, że FAAS jest odpowiednią metodą instrumentalną do tego celu.
PL
Rolą opakowania przeznaczonego do kontaktu z żywnością jest przede wszystkim ochrona produktu, zapewnienie mu atrakcyjnego wyglądu oraz walorów smakowych i zapachowych. Coraz częściej jednak opakowania zamiast zapewniać wysoką jakość produktów spożywczych same stanowią źródło szkodliwych dla zdrowia substancji. Ryzyko migracji związków toksycznych z opakowania do żywności sprawia, iż materiałom opakowaniowym (i w rezultacie opakowaniom) stawiane są wysokie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Istotna zatem staje się kontrola tych substancji w zapakowanym produkcie przez wyspecjalizowane laboratoria.
EN
The principal roles of food packaging are to protect the products and provide them an attractive appearance, taste and aroma. However, more often the packaging are a source of harmful substances, instead of providing high quality food products. Due to the risk of migration of toxic packaging compounds to the food, high demands are put on packaging materials (thus packaging) in the areas of food safety. Therefore, it is important to control these harmfull substances in the packed product by specialised laboratories.
PL
Rolą opakowania przeznaczonego do kontaktu z żywnością jest przede wszystkim ochrona produktu, zapewnienie mu atrakcyjnego wyglądu oraz walorów smakowych i zapachowych. Coraz częściej jednak opakowania, zamiast zapewniać wysoką jakość produktów spożywczych, same stanowią źródło szkodliwych dla zdrowia substancji. Ryzyko migracji związków toksycznych z opakowania do żywności sprawia, iż materiałom opakowaniowym (i w rezultacie opakowaniom) stawiane są wysokie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Istotna zatem staje się kontrola tych substancji w zapakowanym produkcie przez wyspecjalizowane laboratoria.
EN
The principal roles of food packaging are to protect the products and provide them an attractive appearance, taste and aroma. However, more often the packaging are a source of harmful substances, instead of providing high quality food products. Due to the risk of migration of toxic packaging compounds to the food, high demands are put on packaging materials (thus packaging) in the areas of food safety. Therefore, it is important to control these harmful substances in the packed product by specialised laboratories.
PL
Dokonano charakterystyki olejku anyżowego pozyskanego z suszonych nasion biedrzeńca anyż (Pimpinella anisum L.) nazywanego potocznie anyżem. Skład wyizolowanej mieszaniny analizowano metodami GC-MS, TLC, HPLC, FT-IR oraz UV-Vis. Głównym składnikiem otrzymanej mieszaniny był trans-anetol. Potwierdzono również obecność innych związków z grupy pochodnych fenylopropanu, takich jak estragon, aldehyd anyżowy i metyloeugenol. Licznie reprezentowana była również frakcja terpenoidów.
EN
Characteristics of the essential oil obtained from dried anise seeds (Pimpinella anisum L.), commonly called aniseed was presented. The chemical composition of isolated mixture was analyzed by GC-MS, TLC, HPLC, FT-IR and UV-Vis. The main component of the obtained mixture was trans-anethole. Presence of other compounds from the group of phenylopropane derivatives, such as tarragon, anise aldehyde and methyleugenol was also confirmed.
8
Content available The complexes of antibiotics with trace metals
EN
This article, basing on the available literature, summarizes the results of physiochemical research into the structure of complexes of trace metals with antibiotics. It presents the leading methods of instrumental analysis applied to determine the structure of complexes.
PL
W artykule, na podstawie danych pochodzących z piśmiennictwa, zestawiono wyniki badań fizykochemicznych nad strukturą kompleksów antybiotyków z metalami śladowymi. Przedstawiono wiodące metody analizy instrumentalnej służące do określania struktury kompleksów.
9
Content available remote Statistical approach to assessing groundwater pollution from gasworks
EN
The primary objective of this work was to ascertain the effectiveness of the Microtox system in assessing the quality of groundwater polluted with by-products of coal pyrolysis. Another major objective was to investigate how biological treatment contributes to the change in water toxicity. Making use of the results of toxicological instrumental analyses, as well as of statistical methods, attempts were also made to specify which particular compound is the main contributing factor in the toxicity of water. When used for assessing the progress of the treatment process, the Microtox test proved very useful for application in the treatment of groundwater polluted by gasworks. The results obtained with this test have provided a reliable description of the course of the technological process, which can be efficiently corrected owing to a quick availability of the results of toxicological analysis. Another benefit offered by the Microtox test is that the use of statistical methods makes it possible to decide which of the compounds being components of the mixture is responsible for the toxicity of an environmental sample.
PL
Poprawienie granicy wykrywalności jest jednym z ważniejszych kierunków rozwoju elektroforezy kapilarnej, bo tylko wtedy metoda ta może być zastosowana w analizie próbek, gdzie anality występują na poziomie śladowym i ultraśladowym.
PL
Oceniono przydatność emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym do oznaczania tlenu w stali do sterowania składem chemicznym wtrąceń niemetalicznych. Opracowano założenia metody analitycznej, wytypowano odpowiedni dla tej metody spektrometr OES, przeprowadzono badania przy współpracy z Labortest US Steel Koszyce i TŻ Trzyniec. Porównano uzyskane wyniki analiz spektralnych z wynikami uzyskanymi metodą ekstrakcji wysokotemperaturowej. Stwierdzono, że emisyjną spektrometrią optyczną ze wzbudzeniem iskrowym można bezpośrednio oznaczać zawartości tlenu całkowitego powyżej 50 ppm.
EN
Suitability of the spark optical emission spectrometry for determination of oxygen contents in steel to control chemical constitution of non-metallic inclusions was assessed. Assumptions for the analytical method were developed, OES spectrometer suitable for this method was selected, and tests in cooperation with Labortest US Steel Kośice and TŻ Trinec were carried out. The spectroanalysis results and the results obtained by high-temperature extraction method were compared. It was found that the spark optical emission spectrometry could be used to allow direct determination of total oxygen contents of above 50 ppm.
PL
Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków metodą SS ETAAS umożliwia 10-krotne zwiększenie czułości przy zastosowaniu próbki materiału roślinnego w ilości 50-krotnie mniejszej w stosunku do metod klasycznych.
PL
Ocena jakościowa wyrobów spirytusowych polega głównie na analizie ich jakościowego i ilościowego składu chemicznego oraz określeniu cech sensorycznych. Skażenie środowiska naturalnego, wody i surowców pochodzenia roślinnego zwiększa ryzyko zagrożeń chemicznych również w tej grupie napojów.
PL
Do podstawowych parametrów charakteryzujących produkty spożywcze i decydujących o ich jakości zalicza się m.in. teksturę. Jest to wielkość wieloparametryczna odbierana przez człowieka zmysłami dotyku, wzroku i słuchu, dlatego naturalne jest jej analizowanie metodami sensorycznymi. Stosowanie ich wiąże się jednak z szeregiem niedogodności, których pozbawione są metody instrumentalne. Okazują się one szczególnie przydatne podczas opracowywania nowych produktów lub modernizacji już istniejących, określania wpływu składu i parametrów procesu na teksturę oraz przy ciągłym monitorowaniu jakości produkowanych wyrobów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.