Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper describes a system for monitoring and diagnosing a gantry. The main goal of the system is to acquire, visualize and monitor vibration levels of the gantry crucial elements. The system is also equipped with a computing and analytical part which enables predictive maintenance related to the vibration level assessment. The system architecture can be used in other applications too, i.e. those which require a wireless network of vibration sensors to carry out diagnostic tasks.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania i diagnostyki suwnicy bramowej. Głównym zadaniem systemu jest akwizycja, wizualizacja i monitorowanie poziomu drgań newralgicznych elementów suwnicy. System wyposażony jest również w część obliczeniowoanalityczną, umożliwiającą realizację zadań predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance) związanych z oceną poziomu drgań. Architektura systemu umożliwia wykorzystanie go również do innych zastosowań, w których dla realizacji zadania diagnostyki wymagana jest bezprzewodowa sieć czujników drgań.
2
Content available Stanowisko dydaktyczne do badania drgań silnika
PL
W artykule przedstawiono analizę przydatności funkcji autokorelacji do określenia charakteru drgań mechanicznych. W badanym stanowisku wykorzystano silnik z masą wirującą, do której istnieje możliwość dołożenia masy niewyważenia (w zakresie 4,9 g … 14,9 g) powodującej dodatkowe wymuszające drgania układu. Do rejestracji przemieszczeń w ruchu drgającym wykorzystano trzy czujniki typu 801s. W opracowaniu uwzględniono drgania silnika z masą wirującą w czterech wariantach zamontowania silnika na masywnej podstawie. Uzyskane przebiegi, ze względu na nieskalibrowanie czujników, nie pozwalają na przeprowadzenie ilościowej analizy drgań. Można natomiast określić jakościowo, w którym z czterech przypadków drgania są najmniejsze i jak przebiega ich proces tłumienia. Do określenia charakteru drgań, autorzy proponują wykorzystać funkcje autokorelacji. W artykule przedstawiono wyniki dla masy niewyważenia 14,9 g, określając kiedy drgania mają charakter losowy, a kiedy okresowy.
EN
The article presents an analysis of the usefulness of the autocorrelation function in determining the characteristics of mechanical vibrations, mainly for didactic purposes. The analysed station uses an engine with a rotating mass (a flywheel installed on a motor shaft) to which a mass of unbalance (between 4.9 g and 14.9 g) can be added (on a radius of R=35 mm), which causes additional driving oscillation of the system. Used as identifiers of displacement in vibrating motion were three 801S sensors with an analog output, connected to a NI USB-6009 measurement and data-logging device. The study features measurements of engine vibrations with a rotating mass for four variations of the installation of the engine to the base: directly (no damping), through spring dampers, through rubber dampers, through a system of rubber and spring dampers The measured characteristics – functions of displacement in time – due to uncalibrated sensors, do not enable quantitative analysis of the vibrations. However, it can be qualitatively determined, in which of the cases the vibrations are smallest and how their damping process takes place. This is done through comparison of displacement amplitudes. Because the achieved characteristics do not allow the identification of the nature of the vibrations, the authors propose the use of autocorrelation function for this purpose. The study presents an analysis of results measured for the mass of unbalance of 14.9 g and specifies which variations of engine installation result in random vibrations and which in periodic vibrations.
PL
Przeanalizowano wyniki badań porównawczych różnych typów czujników stosowanych w pomiarach amplitudy drgań pióra łopatki sprężarki silników lotniczych w próbie zmęczeniowej. Zbadano czujniki: indukcyjny, pojemnościowy, wiroprądowy, laserowy oraz drgań. Scharakteryzowano je i przedstawiono ich wady. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe oprzyrządowanie stanowiska badawczego, m.in. uchwyt mocujący.
EN
Results of comparison research of various sensors types used in the fatigue tests for aircraft engine compressor blade vibration amplitude measurement were analysed. Sensors under tests: inductive, capacitive, eddy-current, laser and vibration. Presented were sensors characteristics and their faults. Additional test stand instrumentation was designed and performed, including mounting bracket.
4
Content available remote Pełna kontrola nad drganiami
PL
Wznoszenie nowych obiektów w terenie zurbanizowanym stawia coraz więcej wyzwań przed inwestorami i wykonawcami prac budowlanych. Dla obu stron realizacja robót w ścisłej zabudowie miejskiej oznacza bowiem nie tylko istotne ograniczenia technologiczne, ale i odpowiedzialność za bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonej budowy. W praktyce oddziaływanie budowy na otoczenie skutkuje powstaniem szeregu ryzyk: poczynając od strat wizerunkowych na skutek niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami, na znaczących stratach materialnych, wynikających z opóźnień lub ewentualnych odszkodowań, kończąc. Coraz częściej na polskich placach budów pojawiają się jednak technologie, które ograniczają te ryzyka do minimum.
5
Content available remote Monitorowanie oddziaływań dynamicznych w sąsiedztwie budowy
PL
Ciągły w czasie, długoterminowy monitoring drgań istniejących obiektów zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych prac budowlanych przynosi wymierne korzyści, zarówno w kontekście wzrostu bezpieczeństwa sąsiadujących obiektów, jak i w sensie ekonomicznym. Skuteczność prowadzonych pomiarów w zakresie realnej kontroli ryzyka wymaga przeanalizowania wielu czynników. Począwszy od doboru czujników oraz miejsc i sposobu ich instalacji na konstrukcji, przez zastosowanie urządzeń elektronicznych pozyskując dane z czujników, a na oprogramowaniu do analizy danych i informowania o zagrożeniach kończąc.
EN
The facilities loaded near the construction tend to vibrate and that presents a great risk. Long-term monitoring of those vibrations brings measurable benefits by increasing security of neighbouring facilities. It is also very profitable. For the real risk control measurements to be effective, there are some requirements to be met. e.g. the appropriate selection of the sensors, the place and method of their installation, the use of electronic data acquisition devices or the data analysis software.
6
Content available remote Sterowanie robotami geotechnicznymi w oparciu o pomiary drgań w otoczeniu budowy
PL
Praca prezentuje podstawowe techniki pomiarowe, stosowane kryteria normowe i przegląd sytuacji, w których dzięki prowadzonemu monitoringowi drgań oraz modyfikacji stosowanej technologii uniknięto uszkodzeń obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.
EN
This study presents basic measuring techniques, used standard criteria and review of cases showing that vibration monitoring and adjustment of a used technology allowed to avoid damage to the facilities placed nearby the building site. Conducted observations and surveying allowed to implement modifications or technology changes when registered vibration levels indicated a possible damage or at least “accelerated wear” of a nearby facilities.
7
Content available Kadłuby i zespoły nośne silników turbinowych
PL
Kadłuby współczesnych silników turbinowych spełniają podwójną rolę tj.: kształtują kanał przepływowy silnika oraz stanowią zespół nośny przenoszący obciążenia wynikające z reakcji wirnika na podpory łożysk i dale] na węzły mocowania silnika na płatowcu. Na zespół kadłubów działają siły wynikające z oddziaływania strumienia gazów znajdujących się w kanale głównym silnika w postaci ciśnienia i temperatury, siły bezwładności pochodzących od przeciążeń powstających podczas manewrów samolotu i od reakcji wirnika w postaci drgań wzdłużnych i poprzecznych. Podatność struktury kadłubów oraz ich połączeń kołnierzowych wywiera istotny wpływ na krytyczne prędkości obrotowe. Sztywność podpór i stopień zużycia łożysk wpływają na wartości częstotliwości i poziom amplitud drgań przenoszonych przez węzły mocowania silnika na konstrukcję płatowca. Największe obciążenia poprzeczne wirników i ich podpór występują podczas lotu s tatku powietrznego po torach krzywoliniowych.
PL
Kadłub silnika turbinowego poddawany jest w trakcie pracy obciążeniom o charakterze statycznym (takich jak zginanie, skręcanie, ściskanie i rozciąganie w kierunkach prostopadłym i równoległym do osi wirnika) oraz dynamicznym spowodowanych oddziaływaniem wirnika na łożyska. Wfazie projektowania istotną rzeczą jest wstępne obliczenie własności dynamicznych silnika. Analiza drgań konstrukcji silnika jest dokonywana poprzez analizę odpowiednio uproszczonego modelu obliczeniowego. Opis matematyczny modelu dynamicznego z uwzględnieniem podatności poszczególnych jego elementów rozkładu mas i sposobów ich zamocowania pozwala na obliczenie prędkości krytycznych silnika i związanych z nimi postaci drgań.
PL
Artykuł ten jest rozwinięciem poprzedniej pracy autorów [14] o obserwacyjnych podstawach oceny zagrożenia sejsmicznego w górnictwie, z tego też powodu ma częściowo dydaktyczny charakter. Zajmujemy się tu opisem właściwości układów pomiarowych sejsmologii górniczej i sejsmoakustyki, a w szczególności ich czujnikami oraz analizą założeń, które decydują o jakości interpretacji pomiarów, zatem pośrednio o jakości ocen zagrożenia.
EN
This is a continuation of the our previous paper [14] about analyzing observational problems of seismic emission in mining, where the observations are to be useful for seismic/rockburst hazard assessment. Stressed are differences between a seismometer and geophone and some elementary but very important (and undervaluated in practice) notions and issues of event detection are discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu rozmieszczenia czujników przeznaczonych do monitorowania stanu przekładni wytłaczarki polimeru. Czujniki zostały zainstalowane przez producenta na korpusie przekładni. Sygnał diagnostyczny z czujników przekazywany był do systemu sterowania. Po porównaniu oraz powiązaniu uszkodzeń w maszynie z zarejestrowanymi w systemie monitorowania zdarzeniami stwierdzono, że sygnał prędkości drgań otrzymywany z czujników zamontowanych w maszynie jest niewystarczający do śledzenia stanu maszyny. Analiza problemu doprowadziła do zainstalowania czujników dających na wyjściu sygnał przyspieszeń drgań o szerokim zakresie częstotliwości zamiast czujników prędkości drgań oraz umieszczenie ich bezpośrednio na obudowach łożyskowych.
EN
The problem of vibration sensors location was considered in the paper. Sensors were mounted by the producer on the casing of polymer press. The diagnostic signal was transmitted to the installation control system. After comparing the physical faults in the machine with the data registered using the monitoring system a conclusion was made that the signal from velocitors is not enough to effectively judge the condition of the machine. Also a notice was taken that the sensors were mounted too far from the monitored bearings. The conclusion drawn after the investigation resulted in installing different kinds of sensors directly in the bearing casings.
11
Content available remote Stanowisko do kalibracji czujników drgań w zakresie niskich częstotliwości
PL
W artykule opisano projekt modernizacji kalibratora przyspieszenia o niskiej częstotliwości zbudowanego w oparciu o moduł przemieszczeń liniowych. Moduł wykorzystuje napęd paskiem zębatym za pomocą serwomotoru. Podstawowe cele projektu zostały osiągnięte. Udało się w pełni zautomatyzować sterowanie pracą kalibratora oraz zmniejszyła się liczba przyrządów pomiarowych niezbędnych na stanowisku. Zmodernizowany kalibrator umożliwia znacznie szybsze i bardziej komfortowe prowadzenie badań i kalibracji czujników przyspieszenia.
EN
The modernization of the laboratory low frequency calibration stand for acceleration sensors is described in this paper. The system contains a linear drive unit with AC servomotor. A considerable improvement has been achieved. Control of the calibration stand has been fully automated and a number of the applied measuring instruments has been reduced. The calibration procedure is faster and more comfortable.
EN
Foaming slag in electric arc furnaces is one of the topics that engage many steelwork operators around the world. Since the 80’s a variety of methods, such as FFT analysis of the electric current or also directional microphone investigations, have not led to successful detection of the foaming slag height and nor, therefore, to complete automation of the electric arc furnace process. Therefore Siemens Industry Sector, Metals Technologies Division developed a new possibility to detect the level or at least the quality of foaming slag in the furnace. In different publications [1, 2, 3, 4] the topic of this special development was reported. In February 2005 research and development was launched to investigate detectability by means of structure-borne sound. Second step was to develop a control algorithm for the injection of carbon. The successful commissioning of the carbon control at the arc furnace No.1 of Lechstahlwerke GmbH led to further steps: The first results, details are explained later in the paper, are extremely good, so that an entirely full automated arc furnace operation seems to be possible in mid time range from the authors side of view. Siemens is setting up a research and development program for the next 3 years.
PL
Pienienie się żużla w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z tematów, który angażuje wielu stalowników na całym świecie. Od lat osiemdziesiątych różnorodność metod, takich jak analiza FFT prądu elektrycznego, czy badania mikrofonem kierunkowym, nie doprowadziły do poprawnej detekcji wysokości pieniącego się żużla, ani udoskonalenia automatyzacji procesu elektrometalurgicznego. Dlatego Siemens Industry Sector, Metals Technologies Division opracował nową możliwość detekcji poziomu przy naj- mniejszej jakości pieniącego się żużla w piecu. W lutym 2005 roku rozpoczęto badania i rozwój wykrywalności z użyciem dźwięku structure-borne. Drugim krokiem było opracowanie algorytmu sterowania wdmuchiwaniem węgla. Sterowanie wdmuchiwaniem węgla z sukcesem zostało prze- prowadzone w stalowni Lechstahlwerke GmbH. Pierwsze wyniki są niezwykle dobre, więc w pełni automatyczne sterowanie piecem łukowym w trakcie procesu wydaje się możliwe. Siemens powołał program badań i rozwoju na najbliższe trzy lata.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowana zostanie prototypowa konstrukcja światłowodowego czujnika drgali przeznaczonego do diagnostyki maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Wykorzystanie włókna światłowodowego jako elementu czujnikowego pozwoliło na stworzenie prostej konstrukcji, która charakteryzuje się odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, iskrobezpicczeństwem oraz izolacją galwaniczną. Dzięki swoim zaletom niniejszy czujnik może być stosowany w miejscach, gdzie instalacja czujników elektrycznych nie jest możliwa. Wstępne pomiary porównawcze i testowe potwierdziły skuteczność opracowanej konstrukcji.
EN
The prototype construction of the optical fiber vibration sensor for machines diagnostic and monitoring is herein described. The optical fiber was used as both: the sensor, and signal transmission channel. Thereby such features as: electromagnetic noise immunity, electrical isolation of the sensor from the measuring unit and spark-safety are fulfilled. Due to mentioned advantages, the measurements can be performed in environment where electrical methods couldn't be applied. Preliminary tests and measurements confirmed the efficiency of the sensor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.