Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorbenty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Materiały mezoporowate jako adsorbenty substancji biologicznie czynnych
PL
Przedstawiono wybrane zastosowania materiałów mezoporowatych w procesach adsorpcji substancji biologicznie czynnych. Mezoporowate adsorbenty odznaczają się znaczną powierzchnią właściwą i objętością porów, a także nanometryczną średnicą porów, przez co stosowane są w procesach adsorpcji, zatężania oraz rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych zawierających substancje biologicznie czynne. Unikatowe właściwości powierzchniowe tych struktur sprawiły, że znajdują one także zastosowanie jako nośniki substancji leczniczych.
EN
A review, with 50 refs., of the use of mesoporous materials, differentiated in terms of chem. compn., structure, particle morphology and surface modification, in the processes of adsorption, enrichment and sepn. of biologically active components of mixts. The use of mesoporous SiO₂ for the development of drug delivery systems was discussed.
EN
Oligonucleotides are short fragments of nucleic acids. They have a growing potential in medicine, especially as diagnostic and therapeutic agents. In most cases, these compounds are determined in the complex biological matrix. Thus, the sample preparation step is very important in their bioanalysis. Solid-phase extraction is a predominant technique in this field. However, presently used for this purpose adsorbents have disadvantages. They ensure low extraction effectiveness and procedures using them are labor-intensive or time-consuming. Ionic liquids, since their discovery, are objects of intensive interest of scientists. Their scientific attractiveness is connected with their unique properties. They are used in separation and sample preparation techniques, such as liquid-liquid extraction using water-immiscible ionic liquids. This approach was also used in the extraction of oligonucleotides. Adsorbents modified with ionic-liquids have growing potential in extraction techniques. Few types of materials are used, namely carbon, polymers, and silica. A common feature of these materials modified with ionic liquids is the ion exchange character. Nonetheless, carbon nanomaterials are coated or covalently modified with ionic liquids, and they are used mainly for nonpolar compounds. Polymer and silica-based adsorbents are used mainly for acidic compounds. Polymers are characterized by the highest stability of the presented materials. Due to their ion-exchange properties crosslinked poly(ionic liquids) were used also for extraction of unmodified and modified oligonucleotides. The optimized procedure applying the material with bonded zwitterion ionic liquid gives high recoveries. It is concurrent for presently used adsorbents, thus solves problems connected with their usage. Moreover, it can be used for biological samples without any pre-purification.
PL
Przedstawiono wyniki badań absorpcji chemicznej ditlenku węgla w 30-proc. monoetanoloaminie, 30-proc. 2-amino-2-metylopropanolu + 10-proc. piperazynie i 6-proc. roztworze amoniaku. Badania przeprowadzono w instalacji laboratoryjnej (o wydajności do 5 m3/h) dla komponowanych strumieni gazowych, które zawartością CO2 odpowiadały gazom występującym w przemyśle sodowym. Zbadano wpływ różnych parametrów procesowych na efektywność i energochłonność procesu absorpcji CO2 (strumień ciepła do regeneracji, temperatura absorbentu wpływającego do kolumny absorpcyjnej, stosunek przepływu cieczy absorpcyjnej do gazu wlotowego (L/G), ciśnienie w kolumnie absorpcyjnej i desorpcyjnej). Przeprowadzone badania pozwoliły na porównanie skuteczności przebadanych absorbentów zastosowanych do wychwytu CO2 z gazów zawierających 10 i 30% obj. CO2.
EN
Aq. solns. of NH2CH2CH2OH (30%), NH2Me2CH2OH (30%) + piperazine (10%) or NH3 (6%) were used for removal of CO2 by absorption from CO2-contg. air (10 or 20% by vol.) under lab. conditions (gas flow 5 m3/h, temp. 20-45°C, pressure 100–130 kPa). The solvents were recovered by stripping CO2 for recycling. The lowest energy demand was found for NH3 at 10% CO2 concn. (6.2 MJ/kg CO2) and for amine mixt. at 30% CO2 concn. (8.2 MJ/kg CO2).
4
Content available Materiały kompozytowe MOF-grafen
EN
The effective capture of harmful gases and clean energy sources are of great importance for protection of the environment. In this regard, it is possible to take advantage of the MOF-graphene composites to develop new technologies for environmental and energy-related applications. These composites attract a great attention around the world due to their higher adsorption affinity toward CO2, volatile organic compounds (VOCs), H2 and CH4 reported in comparison to the parent MOFs. Integration of MOFs with graphene nanosheets can be a very effective strategy not only to improve their adsorption performance but also to generate new chemical and physical properties that are not present in MOFs alone. In this review we present the progress in the field of gas capture/storage using MOF-graphene composites with special attention on the correlation between composition, structure and adsorption properties.
5
Content available remote Nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnych
PL
Dla próbek trzech węgli aktywnych (węgiel otrzymany z mieszaniny odpadów polimerowych, Norit CNR115 i Chemviron WS480) wyznaczono metodą wagową w temp. 298, 323 i 343 K wysokociśnieniowe izotermy adsorpcji metanu do ciśnienia 15 MPa. Zaobserwowano występowanie maksimum adsorpcji nadmiarowej. Wyniki zinterpretowano, opierając się na równaniu Dubinina i Raduszkiewicza oraz Langmuira. Stwierdzono zależność liniową między maksymalną adsorpcją a odwrotnością temperatury. Stwierdzono, że obliczone z izoterm adsorpcji metanu w temp. 298 K wartości objętości mikroporów 0,276, 0,317 i 0,294 cm³/g są niższe od wyznaczanych z niskotemperaturowej (77,3 K) adsorpcji azotu 0,409, 0,553 i 0,398 cm³/g.
EN
High-pressure MeH excess adsorption isotherms up to 15 MPa were detd. by a gravimetric method at 298 K, 323 K and 343 K for (i) activated C samples made of waste polymers, and 2 com. activated C samples: (ii) Norit CNR 115 and (iii) Chemviron WS480. The results were described by Dubinin-Radushkevich and Langmuir equations. A linear relationship between the max. of adsorption and inverse temp. was established. The micropore volumes for activted C calcd. from the MeH adsorption isotherm at 298K (i) 0.276, (ii) 0.317 and (iii) 0.294 cm³/g, were lower than those calcd. from low-temperature N₂ adsorption at 77.3 K: (i) 0.409, (ii) 0.553 and (iii) 0.398 cm³/g.
PL
Adsorbenty węglowe otrzymano przez aktywację fizyczną prekursora, którym była pozostałość po ekstrakcji rumianku nadkrytycznym CO₂. Zbadano wpływ temperatury karbonizacji i aktywacji na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe oraz zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec NO₂. Otrzymane materiały węglowe charakteryzują się słabo rozwiniętą powierzchnią właściwą, mieszczącą się w zakresie 9–104 m²/g oraz wyraźnie zasadowym charakterem powierzchni. Wykazano, że wyższa temperatura procesów karbonizacji i aktywacji, a także obecność pary wodnej w strumieniu gazów podczas testów adsorpcyjnych, wpływają korzystnie na zdolności sorpcyjne otrzymanych węgli aktywnych wobec NO₂. Po odpowiedniej optymalizacji procesu wytwarzania, pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej rumianku może stanowić tani i łatwo dostępny prekursor do produkcji efektywnych adsorbentów węglowych.
EN
Four C adsorbents (spec. surface 9–104 m²/g, grain size 0.10–0.65 mm) were prepd. by carbonization and phys. Activation with CO₂ (700 or 800°C) of a residue from supercrit. extn. of camomile and used for NO₂ removal at room temp. The removal degree increased with increasing carbonization and activation temps. as well as after introduction of steam to the gaseous streams.
PL
Przeprowadzono badania sit molekularnych NaY i 4A (syntetycznych glinokrzemianów o regularnej mikroporowatej strukturze) obejmujące identyfikację materiału pod względem mineralogicznym i określenie jego podstawowych właściwości fizykochemicznych. Zaproponowano prawdopodobny mechanizm adsorpcji metanu na kryształach zeolitów, wykorzystując program do modelowania molekularnego Material Studio 7.0. Stwierdzono, że zarówno powierzchnia wewnętrzna, objętość wszystkich porów i mikroporów, jak i całkowite stężenie centrów kwasowych na powierzchni zeolitu typu NaY są większe niż w przypadku zeolitu typu 4A.
EN
Two synthetic zeolites NaY and 4A were studied for pore topog. and structure, elementary compn., sp. surface and acidity. Their ability for MeH adsorption was estd. by numerical modeling. The NaY zeolite showed faujasite structure and much higher MeH adsorption capacity than the 4A zeolite of Linde structure.
PL
Otrzymywano węgle aktywne z wysłodek z buraka cukrowego przez aktywację chemiczną H3PO4 i scharakteryzowano ich strukturę porowatą przez wyznaczenie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 1-2,5 g/g), temp. aktywacji (400-700°C) oraz czasu aktywacji (10-60 min) na układ porów otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że sterując parametrami procesu, można otrzymać mezoporowate węgle aktywne o dużej objętości porów adsorpcyjnych (1,1 cm3/g) i powierzchni SBET ok. 850 m2/g. Duży wpływ na kształtowanie się struktury porowatej surowca w badanym procesie miał stopień impregnacji i temperatura aktywacji, a zdecydowanie mniejszy był wpływ czasu aktywacji.
EN
Sugar beet pulp was used as precursor to produce the activated C by chem. activation with H3PO4 under N2 (30 L/h). An increase in impregnation ratio (1-2.5 g/g) and activation temp. (400-700°C) resulted in much better development of mesopores. The activation time (10-60 min) did not play any significant role. The effect of exptl. variables on the microporous structure was not obsd. The prepd. activated C showed the total pore volume of 0.4-1.1 cm3/g (mesopore fraction between 45-85%), and sp. surface 400-900 m2/g as detd. by sorption of PhH and CO2 at 25°C.
9
Content available remote Biogaz i charakterystyka wybranych metod jego odsiarczania
PL
W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane) oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór). Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.
EN
In this article, based on the literature, the issues of obtaining biogas and its desulphurization were discussed. Biogas is a renewable source of energy that is produced by anaerobic fermentation of various origins biomass. Depending on the type of feedstock used in the process, chemical composition of obtained gas mixture is changed. Must be remembered that sourced raw biogas contains only an average of 60% vol. methane and other ingredients are CO2, water vapor, hydrogen sulfide, NH3, siloxanes and others. Biogas is divided into landfill biogas, agricultural biogas, biogas extracted from sewage sludge and biogas which is produced by processing waste from the food industry.The presence of gases other than methane in the raw biogas, reduce its potential energy and limits possibility of its application. These gaseous substances are the impurities which have a negative impact on the environment (CO2) and are corrosive with respect to the apparatus (mainly H2S). To improve the performance of the biogas its desulfurization, purification and treatment should be carried out. The obtained biogas has properties as natural gas and can be pumped into the gas infrastructure network. Desulfurization of biogas involves removing or reducing the amount of hydrogen sulfide in the gas mixture. Desulphurization methods can be divided into biological oxidation, wet methods and the adsorption method.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu termiczno-katalitycznego rozkładu sulfidu bis(2-chloroetylu) (iperytu siarkowego) w warunkach dynamicznych i statycznych na impregnowanych solami metali (Cu, Ag, Au i Fe) włókninach węglowych w temp. 80°C.
EN
Mustard gas was adsorbed on the Fe, Cu, Au and Ag saltsimpregnated activated C nonwovens under dynamic and static conditions at 80°C to study its catalytic decompn. in air stream. The Fe-contg. sorbent was the most active catalyst of the reaction.
PL
Dokonano przeglądu adsorbentów stosowanych do usuwania skutków niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Najczęściej do tego celu stosowane są materiały o strukturze porowatej. Są to adsorbenty organiczne naturalne, organiczne syntetyczne, nieorganiczne mineralne i chemiczne. Spośród adsorbentów mineralnych na szczególne uznanie zasługują minerały z grupy krzemianów, takie jak diatomity oraz ziemie okrzemkowe i krzemionkowe.
EN
A review, with 27 refs. of natural, mineral and synthetic adsorbents of practical importante.
12
Content available remote Application of zeolites for the adsorptive biogas desulfurization
EN
The article presents the issue of adsorptive removal of hydrogen sulphide from biogas using zeolite. Based on literature data, comparing performance of the biogas desulphurisation process for various mineral adsorbents, eg. activated carbon, zeolites and metal oxides, was carried out. The efficiency of biogas desulphurisation by adsorption on zeolites is significantly lower than for the activated carbons. Therefore, this article presents opportunities for improving efficiency desulphurization by modifying the structure of adsorbents.
PL
W artykule omówiono zagadnienie adsorpcyjnego usuwania siarkowodoru z biogazu za pomocą zeolitów. Na podstawie danych literaturowych dokonano porównania wydajności procesu odsiarczania biogazu dla różnych mineralnych adsorbentów, np. węgla aktywnego, zeolitów i tlenków metali. Efektywność odsiarczania biogazu w wyniku adsorpcji na zeolitach jest zdecydowanie niższa niż dla węgli aktywnych. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono możliwości zwiększenia skuteczności odsiarczania poprzez modyfikację struktury adsorbentów.
EN
Adsorption isotherms and kinetics of the removal of heavy metal ions (Ni, Pb, Zn) from aqueous solutions by natural adsorbents (zeolite, bentonite, clay) were investigated in a lab-scale batch study. The effect of various parameters such as adsorbent dosage, initial concentration of heavy metal ions, temperature, and agitation time were studied to optimise the conditions. Under those optimized conditions (180 rpm agitation rate, 120 min agitation time, pH 4.0, 298 K, 100 mg/dm3 initial adsorbate concentration), the removal percentages of heavy metal ions for natural adsorbents have been determined. The adsorption mechanisms and characteristic parameters of the process were analyzed by two and three parameter isotherm models (Langmuir, Freundlich, Temkin, Redlich-Peterson, Toth and Sips), and kinetic models (Lagergren's pseudo-first order, Ho and McKay's pseudo-second order). Adsorption thermodynamics of heavy metal ions (changes of standard enthalpy, entropy and free energy) on zeolite, bentonite and clay were also studied at 298,318 and 338 K.
EN
The problem of the formation and emission of odors is associated with management of organic waste and any wastewater. Industry and agriculture, as well as public utilities can be considered as the main sources of these gaseous pollutants. Reduction of odor emissions and their neutralization due to the different chemical structure of these compounds and various properties is a difficult procedure, but in the context of sustainable development is an important aspect of environmental protection. This is demonstrated by international agreements that indicate the need to reduce environmental threats, including greenhouse gases. In this paper, techniques which are the most popular among researchers will be discussed. It will be catalytic and photocatalytic oxidation catalytic techniques, biological methods based on the use of biofilters and biopreparations and sorption techniques.
PL
Problem powstawania i emisji substancji złowonnych wiąże się z gospodarką odpadami organicznymi oraz wszelkimi ściekami. Do głównych źródeł tych gazowych zanieczyszczeń zaliczyć można przemysł i rolnictwo, a także gospodarkę komunalną. Ograniczenie emisji oraz neutralizacja odorów, ze względu na różną budowę chemiczną tych związków oraz różne właściwości jest niełatwym przedsięwzięciem, aczkolwiek w aspekcie zrównoważonego rozwoju stanowi istotną kwestię ochrony środowiska. Dowodzą tego międzynarodowe porozumienia, wskazujące na konieczność redukcji zagrożeń środowiskowych, w tym również emisji gazów. W niniejszej pracy omówione zostaną techniki cieszące się największym zainteresowaniem, takie jak techniki utleniania katalitycznego i fotokatalitycznego, metody biologiczne oparte na stosowaniu biofiltrów i biopreparatów, a także techniki sorpcyjne.
16
Content available remote Uptake of dangerous elements from industrial wastewaters
PL
Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi przez odpadowe wody przemysłowe jest problemem środowiskowym na całym świecie. Metale ciężkie , na przykład kadm mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak galwanotechnika, obróbka powierzchniowa metali, metalurgia, przemysł chemiczny. W przyrodzie kadm jest często powiązany ze sfalerytem (ZnS). To powiązanie jest spowodowane geochemicznym podobieństwem pomiędzy cynkiem i kadmem, które sprawia, że geologiczne rozdzielenie jest nieprawdopodobne. W rezultacie kadm jest głównie produktem ubocznym pochodzącym z przemysłu górniczego, hutniczego oraz rafinacji siarczkowych rud cynku a w mniejszym stopniu ołowiu oraz miedzi. Kadm jest rozpuszczalny w wodzie, reaguje z otaczającymi go pierwiastkami i przekształca się w różne związki chemiczne. Odkłada się w organizmach ryb oraz innych organizmach wodnych i roślinach. Zdrowie człowieka jest narażone na ryzyko spowodowane spożyciem zanieczyszczonej żywności i wody. Różne metale ciężkie mogą być obecne w ściekach z produkcji górniczej i przeróbki rud. Aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności górniczej na ludzki organizm, procesy wychwytywania są korzystną alternatywną metodą oczyszczania w stosunku do innych metod, ponieważ są bardziej ekonomiczne i łatwo dostępne. Jako możliwe tanie adsorbenty bierze się tu pod uwagę niektóre materiały naturalne [1]. Bentonit jest jedną z najpopularniejszych skał ilastych o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych. Możliwe jest zastosowanie bentonitu jako sorbentu bez żadnego przetworzenia lub w postaci zmodyfikowanej. Chemiczne modyfikacje są możliwie dzięki obecności cząstek wody na powierzchni i wymiennych kationów w przestrzeni międzywarstwowej montmorylonitu [5]. Te właściwości wyraźnie wskazują na zdolność sorpcji szkodliwych substancji zanieczyszczających z ewentualnego wycieku.
EN
The contamination of water by heavy metals through the industrial wastewater is a worldwide environmental problem. Heavy metals like cadmium may come from various industrial sources such as electroplating, metal finishing, metallurgy, chemical manufacturing. In nature, cadmium is often associated with sphalerite (ZnS). This association is caused by the geochemical similarity between zinc and cadmium which makes geological separation unlikely. As a consequence, cadmium is produced mainly as a byproduct from mining, smelting, and refining sulfidic ores of zinc, and, to a lesser degree, lead and copper. The cadmium is soluble in aquatic conditions, reacts with surrounding elements and transforms into different compounds. It accumulates in the bodies of fish and other aquatic organisms and plants. Human health is at risk through the consumption of contaminated food and water. Various heavy metals might be present in wastewater from mining production and ores treatment. In order to reduce of risk for human body from the mining activity, adsorption process provides an attractive alternative treatment to other removal techniques because it is more economical and readily available. Some natural materials such as clays are being considered as alternative low-cost adsorbents [1]. Bentonite is one of the most popular clay rock with exceptional adsorption properties. It is possible to use bentonite as a sorbent either without any treatment or in its modified form. The chemical modifications is feasible due to the presence of water molecules at the surface and exchangeable cations in the interlayer space of montmorillonite structure. [5]. These qualities explicitly show the sorption ability of harmful pollutants from the potential liquid leakage.
PL
Przedstawiono wyniki badań wykorzystania nowych numerycznych modeli adsorpcji z techniką szybkiego wielowariantowego dopasowywania modeli teoretycznych do danych empirycznych jako narzędzia analizy struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych. Modele te wykorzystane zostały do oceny wpływu stopnia impregnacji na rozwój struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych.
EN
A review, with 90 refs., of processes for prodn. of activated C adsorbents by carbonization and activation of biomass materials. New adsorption models with fast multivariant procedure for fitting the theor. model to the empirical data were recommended as a tool to analyze the microporous structure of the adsorbents and to evaluate the impact of activating agent on microporous structure formation during chem. activation with H₃PO₄.
PL
Odpadowe pestki śliwek modyfikowane poprzez aktywację, pirolizę lub wzbogacenie w azot zastosowano w charakterze adsorbentów fenolu z roztworów wodnych. Stwierdzono różnice w zawartości fenolu w roztworach po adsorpcji w zależności od zastosowanego adsorbenta. Zaobserwowano wpływ zarówno właściwości teksturalnych otrzymanych adsorbentów, jak również ilości wprowadzonego do nich azotu na efektywność usuwania fenolu. Wykazano efektywność stosowanych materiałów jako adsorbentów zanieczyszczeń fazy ciekłej, co stwarza możliwość potencjalnego zastosowania tego typu materiałów odpadowych w ochronie środowiska.
EN
Plum stones were pyrolyzed at 700°C, enriched in N by treatment with NH₃/air mixt. or steam-activated at 800°C. The produced C adsorbents were studied for pore size distribution and used for removal of PhOH from its aq. solns. (concn. 100–500 mg/L). The adsorption kinetics as well as Freundlich and Langmuir parameters were detd. The 2nd order adsorption model described well the exptl. data. The steam-activated C adsorbent showed the highest sorption capacity.
PL
Spalanie paliw kopalnych przyczynia się do nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, zaś największym emitentem dwutlenku węgla jest przemysł energetyczny. Jednym ze sposobów redukcji emisji CO2 do atmosfery jest jego wychwytywanie ze strumienia spalin oraz magazynowanie lub zastosowanie w przemyśle. Do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych zaproponowano metodę adsorpcyjną. Dokonano oceny właściwości komercyjnego zeolitu 13X poprzez przedstawienie charakterystyki pojemności sorpcyjnej za pomocą testu programowanej temperaturowo adsorpcji oraz możliwości jego regeneracji w układzie próżniowym TG-Vacuum (test wieloetapowej adsorpcji/regeneracji). W celu określenia przydatności zastosowanego adsorbentu do separacji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania węgla w konwencjonalnych elektrowniach przeprowadzono testy separacji CO2 z symulowanej mieszaniny gazów spalinowych techniką adsorpcji zmiennociśnieniowej z zastosowaniem próżni w etapie regeneracji złoża (V-PSA). W badaniach uwzględniono wpływ ciśnienia oraz czasu etapu adsorpcji/regeneracji złoża na średnie stężenie dwutlenku węgla, uzyskiwane w produkcie wzbogaconym, jak również na stopień odzysku dwutlenku węgla z gazu zasilającego.
EN
Burning fossil fuels leads to increased greenhouse gas emissions into the atmosphere. One of the largest emitters of carbon dioxide is the power industry sector. Therefore, reduction in greenhouse gas emissions is the main priority of the EU energy policy. One way to reduce CO2 emissions can be carbon dioxide capture and storage, or utilization in the industry. The study proposes a method of adsorption to capture carbon dioxide from flue gases. Some properties of zeolite 13X were evaluated using characterization of sorption capacity by means of temperature-programmed adsorption test. The opportunities for its regeneration in the TG-Vacuum system by multi-stage adsorption/desorption test were also investigated. Furthermore, tests of separation of CO2 from a simulated mixture of flue gases were carried out by means of pres-sure swing adsorption technique using a vacuum in the regeneration step (V-PSA) in a two-bed installation. Six different adsorption/desorption times (from 300 s to 1800 s, with 300 s steps) and three different pressures in the bed (30 mbar, 100 and 200 mbar) were used during the regeneration step. The results obtained in the study were used to determine average concentration of carbon dioxide in the product and CO2 recovery from feed gas. The temperature-programmed test showed the CO2 adsorption capacity of about 125 mgCO2/g sorbent at 30°C while the multi-stage adsorption/desorption test demonstrated opportunities for reaching a cyclic steady state and invariable active sorption capacity. The test of separation of carbon dioxide from simulated mixture of flue gas using two-bed pressure swing adsorption system (V-PSA) confirmed the possibility of application of zeolite 13X in the separation process. The adsorption/regeneration time of 600 s seems to be the most appropriate parameter for the process. A relatively high concentration of CO2 in the product (58 and 60%) and the recovery of carbon dioxide from the feed gas of about 82 and 97% were achieved respectively at the de-sorption pressure of 100 and 30 mbar.
PL
Badania z zastosowaniem metod termo grawimetrycznych (układ TG-Vacuum) prowadzono pod kątem sprawdzenia przydatności wytypowanych adsorbentów do procesu wychwytu dwutlenku węgla z gazów spalinowych metodą VSA. Testy przeprowadzono na zeolicie 5A, na zeolicie 13X oraz na węglu aktywnym z łupin orzecha kokosowego w atmosferze dwutlenku węgla oraz w atmosferze spalin pochodzących z konwencjonalnego procesu spalania, tzn. 16% CO2, 3,5% O2,80,5% N2. Zakres badań obejmował: test stabilności termicznej adsorbentów, izotermiczny test adsorpcji, test programowanej temperaturowo adsorpcji oraz test wieloetapowej cyklicznej adsorpcji/desorpcji w układzie TG-Vacuum. Wybór odpowiedniego adsorbentu do stosowania w adsorpcyjnej instalacji separacji CO2 dokonywany jest na podstawie oceny jego pojemności sorpcyjnej, zdolności regeneracji, profili i kinetyki adsorpcji/desorpcji oraz stabilności termicznej. Wstępna ocena tych parametrów może zostać dokonana z wykorzystaniem metod termograwimetrycznych, będących szybkim i użytecznym narzędziem do określenia szczególnie pojemności sorpcyjnej oraz profili adsorpcji/desorpcji. Dla 100% CO2 największą pojemność sorpcyjną wynoszącą 130 mgCO2/g sorbentu stwierdzono dla zeolitu komercyjnego 13X, zaś najmniejszą dla węgla aktywnego AC - ok. 58 mgCO2/g sorbentu. W przypadku zastosowania mieszaniny gazowej o zawartości 16% CO2 stwierdzono niższe pojemności sorpcyjne w każdym z testowanych sorbentów. Pojemność sorpcyjna węgla aktywnego, podobnie jak zeolitów, obniża się gwałtownie wraz ze wzrostem temperatury.
EN
The paper presents the results of tests carried outusing a thermogravimetric analyzer (TG-Vacuum system) to verify the suitability of selected adsorbents for carbon dioxide capture from flue gases in VSA process. Sorption capacity of solid sorbents of carbon dioxide was characterized in relation to the CO2 concentration. Zeolite 5A, zeolite 13X and coconut shell steam activated carbon were used in the study underconditions typical of flue gas content in the combustion process, i.e. 16% CO2, 3.5% O2,80.5% N2. The scope of the research included a thermal stability test of adsorbents, isothermal test of adsoption and multi-stage cyclic adsorption/desorption (TG-Vacuum system) test. Selection of a suitable adsorbent to be used in adsorption installation is made based on evaluation of its sorption capacity, ability to regenerate, adsorption/desorption profiles and stability in the number of cycles and the kinetics of adsorption/desorption process. Zeolite 13X exhibited the highest sorption capacity of 130 mg CO2/g sorbent (among the adsorbents tested) when the adsorption step was carried out in pure CO2. In the case of gas mixture containing 16% of CO2 a significant decrease in sorption capacity was observed for each sorbent. Similar by to zeolites, sorption capacity of the activated carbon decreases rapidly as the temperature rises.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.