Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 325

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poznań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Przekształcanie miast i rewitalizacja utraconej przestrzeni wpisują się w główne cele zrównoważonego rozwoju miast polskich oraz zagranicznych. Poznań, jako miasto historyczne podzielone rzeką Wartą w samym swym centrum, od lat boryka się z problemem niezagospodarowanych terenów nadrzecznych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych procesów rewitalizacji terenów nadwodnych oraz wskazanie, czym powinna charakteryzować się udana rewitalizacja na przykładzie rzeki Mark w Bredzie oraz starego koryta rzeki Turia w Walencji w porównaniu z terenem rzeki Warty w Poznaniu.
EN
Transformation of cities and revitalization of lost space is in line with main goals of sustainable development of cities in Poland and abroad. Poznan, as a historic city divided by river Warta in its very center, has been struggling with the problem of undeveloped water-front areas for many years. The aim of this article is to show selected waterfront revitalization processes and what should characterize successful revitalization based on examples of rivers Mark in Breda and Turia in Valencia in comparison to river Warta in Poznan.
PL
W ostatnich czasach możemy zauważyć wzrost zainteresowania dziedzictwem militarnym. Fortyfikacje, które do niedawna uważano za obiekty mało atrakcyjne turystycznie, cieszą się popularnością. Dynamiczny rozwój sytuacji militarnej i gospodarki rynkowej sprawił, że historyczna zabudowa obronna nie spełnia już swojej pierwotnej funkcji, a opuszczone obiekty często ulegają degradacji. Pojawił się więc problem zagospodarowania tych obiektów i ich wykorzystania przy jednoczesnym utrzymaniu jego wartości zabytkowych, w celu przekazania go jako spuścizny kulturowej dalszym pokoleniom. Celem rewitalizacji jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje, czyli wprowadzenie takich zmian, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Użytkowanie obiektu zabytkowego wiąże się z doborem i przypisaniem mu odpowiednich funkcji, dzięki którym będzie mógł istnieć w sferze przestrzennej, ekonomicznej, a także społecznej. Rewitalizacja to również praca z lokalną społecznością. Powinna być poprowadzona w taki sposób, aby zabytek nie tracił swojego potencjału, a wręcz wykazywał walory estetyczne, naukowe i historyczne, tworząc przy tym nowe miejsca pracy i rekreacji. Celem niniejszego artykułu jest próba podjęcia problematyki adaptacji zabytków architektury fortyfikacyjnej na przykładzie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku fortu VI w Poznaniu i analizy innych wybranych przykładów obiektów fortecznych w Polsce.
EN
In recent times, we can see an increase in interest in military heritage. Fortifications, which until recently were considered unattractive for tourists, are currently very popular. The aim of revitalization is to bring the degraded part of the city back to life and supplement it with new functions, i.e. introducing such changes that will make life, stay and work better. Its aim is to integrate cultural goods into the social organism by recreating its old functions or giving it new ones, thanks to which it will be able to exist in the spatial, economic and social sphere. Revitalization also means working with the local community. It should be run in such a way that the monument does not lose its potential, and even shows aesthetic, scientific and historical values, creating new places for work and recreation.
PL
Występowanie nieużytków na obszarach Starych Miast Poznania i Kołobrzegu związane jest m.in. z działaniami wojennymi prowadzonymi na ich terenie w 1945 r. Ogromna skala zniszczeń zostawiła trwały ślad w strukturze urbanistycznej obu starówek, a różne strategie odbudowy doprowadziły do powstania luk w zabudowie o odmiennym charakterze. W artykule dokonano identyfikacji oraz analizy przestrzenno-funkcjonalnej nieużytków oraz diagnozy ich społecznego oraz wizualnego oddziaływania. Metoda analizy porównawczej, wsparta narzędziami mapowania i wizytą studialną w obu miastach, pozwoliła na stworzenie charakterystyki nieużywanych działek i rozpoznanie występujących na nich patternów przestrzennych. Takie ujęcie tematyki nieużytków uwypukla ich problemy i potencjały, a w efekcie może wpłynąć na celowe zaadresowanie kierunków działań w dokumentach strategicznych obu miast.
EN
The occurrence of wastelands in the old town areas of Poznań and Kołobrzeg is associated with, among others, the military operations carried out in their respective areas in 1945. The enormous scale of destruction left a permanent mark on the urban structure of both old towns and the different reconstruction strategies led to the creation of urban gaps of a different character. The paper presents the identification and spatial and functional analysis of wastelands and the diagnosis of their social and visual impact. The method of comparative analysis, supported by mapping tools and a study visit to both cities, allowed to create a set of characteristics of unused plots and to recognise the spatial patterns occurring on them. Such an approach to the subject of wastelands highlights their problems and potentials and, as a result, can influence the targeted strategies in the planning documents of both cities.
EN
This article aims to assess the impact of the pandemic on the sale of real estate from the municipal real estate resource of the City of Poznan. Design/methodology/approach: The implementation of the research goal was based on the assumption that the Sars-Cov-2 pandemic impacted the sale of real estate from the municipal real estate resource of the City of Poznan. In order to assess the analysed phenomenon, the analysis covered the sale of real estate, conducted in the form of a tender during the two years preceding the pandemic and the two years of the pandemic. The analyses were carried out using a list of tenders conducted by the City of Poznan in 2018-2021 and information on the state of the municipal property prepared during this period. The study considered statutory changes relating to the disposal process of municipal real estate. The assumed goal was implemented based on the classic review of the literature, supported by the analysis of legal acts and materials of the studied unit. Findings: The pandemic resulted in significant changes in the sale of real estate from the municipal real estate stock of the City of Poznan. We can distinguish three characteristic periods, with the dynamics of change being the highest in the first year of the pandemic. We note the change in preferences of real estate market participants and the need to update the regulations on the sale of municipal real estate so that they take into account the opportunities for developing digital technologies. Social implications: The article may influence public policy by drawing attention to the importance of adapting legal requirements to the current situation and strategic thinking in managing the communal real estate resource, considering future crises. Originality/value: The article deals with the current and essential topic of the impact of the pandemic on the sale of real estate from the communal real estate resource, which is the research gap. The literature on the subject shows that this issue is analysed in the context of the commercial sector, while there are no analyses in relation to the municipal sector.
EN
Accidents are inherent elements of human activity, and engineers have strived to develop safety systems to safeguard people against accidents, which are often random and unpredictable. Helmets have become the most popular means of protection over the years. They have undergone significant modifications, evolving into effective and advanced tools for head protection. Unfortunately, because helmets remain optional for bicycle users, some individuals choose to ignore safety guidelines. Methods: This research employed a survey method conducted among the residents of the Poznan agglomeration to determine the reasons behind the low adoption of helmets. A questionnaire consisting of 15 questions was distributed to 173 users of two-wheeled vehicles, including motorbikes, bicycles, mopeds, and electric scooters. Results: The findings revealed that only 41.4% of men declared using helmets, with 24.4% of women doing so. Additionally, 44.4% of the helmets in use were new, while the remaining 55.6% were purchased second-hand. Conclusion: The research indicates that individuals are more likely to wear protective helmets on older two-wheelers, and helmet usage is higher in larger cities. Therefore, it is essential to focus bicycle helmet educational campaigns on children and teenagers to improve safety awareness and encourage helmet usage.
PL
Wypadki są nieodłącznym elementem działalności człowieka, dlatego inżynierowie starają się opracować systemy bezpieczeństwa, które chronią ludzi przed wypadkami, które często są przypadkowe i nieprzewidywalne. Kaski stały się na przestrzeni lat najpopularniejszym środkiem ochrony. Przeszły istotne modyfikacje, ewoluując w skuteczne i zaawansowane narzędzia ochrony głowy. Niestety, ponieważ kaski pozostają opcjonalne dla użytkowników rowerów, niektóre osoby ignorują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Metody: W badaniu wykorzystano metodę ankietową przeprowadzoną wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej w celu ustalenia przyczyn małej ilości noszonych kasków. Kwestionariusz składający się z 15 pytań rozesłano do 173 użytkowników pojazdów dwukołowych, w tym motocykli, rowerów, motorowerów i hulajnóg elektrycznych. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że używanie kasków deklaruje jedynie 41,4% mężczyzn, zaś kobiet 24,4%. Dodatkowo 44,4% użytkowanych hełmów było nowych, a pozostałe 55,6% kupionych z drugiej ręki. Wnioski: Badania wskazują, że osoby częściej noszą kaski ochronne na starszych jednośladach, a ich użycie jest częstsze w większych miastach. Dlatego istotne jest skupienie kampanii edukacyjnych na temat kasków rowerowych na dzieciach i nastolatkach, aby zwiększyć świadomość bezpieczeństwa i zachęcić do używania kasków.
PL
Dążąc do ochrony zdrowia publicznego, naukowcy i badacie nieustannie poszukują innowacyjnych metod śledzenia i monitorowania rozprzestrzeniania się chorób. Jednym z takich przełomowych podejść, które zyskało znaczną uwagę w ostatnich latach, jest epidemiologia oparta na ściekach (Wastewater-Based Epidemiology WBE). Analiza ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków pozwala uzyskać cenne informacje na temat rozpowszechnienia i trendów różnych chorób w populacji. Niniejszy artykuł przedstawia potencjał i zastosowania epidemiologii opartej na ściekach w poszerzaniu naszej wiedzy o zdrowiu publicznym na przykładzie miasta Poznań.
EN
In an effort to protect public health, scientists and researchers are constantly looking for innovative ways to track and monitor the spread of diseases. One such groundbreaking approach that has received considerable attention in recent years is Wastewater-Based Epidemiology. Analyzing the wastewater flowing into the wastewater treatment plant provides valuable Information on the prevalence and trends of various diseases in the population. This article presents the potential and applications of wastewater-based epidemiology in expanding our knowledge of public health on the example of the city of Poznań.
PL
Poznański Model Smart City, który sukcesywnie jest wdrażany od 2019 roku, doceniony został przez kapitułę konkursu Smart City Awards, która w tym roku przyznała mu pierwsze miejsce w kategorii smart city powyżej 300 tys. mieszkańców. Dzisiaj Poznań jest jednym z liderów smart city w Polsce. O koncepcji inteligentnego miasta, zarządzaniu takim miastem i roli mieszkańców w jego rozwoju rozmawiamy z MICHAŁEM ŁAKOMSKIM, Dyrektorem Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.
EN
The aim of the study was to find out the awareness and readiness of Poznań residents to implement the Zero Waste (ZW) idea in the city. Residents' knowledge of the hazards of municipal waste generation and their familiarity with and degree of adherence to ZW principles were investigated. The research was carried out through a questionnaire survey. The article is a form of answering whether the inhabitants of a large city in Poland are ready to implement the ZW idea. The research presents the level of preparation (readiness) of the inhabitants of Poznań and the conditions enabling the implementation of ZW in the city. The results were statistically analysed. Conclusions indicate a significant readiness of the respondents to implement the ZW idea. A preliminary concept of reducing municipal waste by promoting ZW in the city was indicated. This is important because Poznań is currently rebuilding its municipal waste management.
PL
Celem pracy było rozpoznanie świadomości i gotowości mieszkańców Poznania do wdrożenia idei Zero Waste (ZW) w tym mieście. Zbadano także poziom wiedzy mieszkańców odnoszący się do zagrożeń wynikających z powstawania odpadów komunalnych oraz znajomości i stopnia kierowania się zasadami ZW. Powyższe badania zrealizowano poprzez ankietyzację mieszkańców. Artykuł jest próbą odpowiedzi czy mieszkańcy dużego miasta w Polsce są gotowi do wdrożenia systemu wspierającego powyższą idę na swoim terenie. Przeprowadzone badania prezentują poziom przygotowania (gotowości) Poznaniaków oraz uwarunkowania wpływające na możliwość realizacji założeń ZW w analizowanym mieście. Zebrane wyniki po analizie statystycznej pozwoliły na wyciągniecie wniosków wskazujących na znaczną gotowość respondentów do wdrożenia idei ZW w Poznaniu. Wskazano potencjalne rozwiązania, będące wstępną koncepcją ograniczenia powstawania odpadów komunalnych za pomocą promocji ruchu ZW w mieście. Kwestia ta jest to o tyle istotna, że Poznań jest obecnie na etapie znacznego przebudowywania swej polityki komunalnej odnoszącej się do gospodarki odpadami.
PL
Kompozycje zieleni od końca XIX wieku odgrywały coraz większą rolę w projektowaniu urbanistycznym jako istotny czynnik o różnorodnych funkcjach. W koncepcjach nazistowskich nadawano im także znaczenie ideologiczne, czego przykładem są działania Friedricha Wiepkinga-Jürgensmanna w Poznaniu w czasie II wojny światowej. Były one elementem nazyfikacji krajobrazu w okupowanych krajach. Historyczno-logiczna analiza tego problemu jest szkicem słabo opracowanego w Polsce tematu oraz zaczynkiem refleksji nad związkami między zobiektywizowaną wartością prezentowanej wiedzy a jej ideologicznym wykorzystaniem.
EN
Greenery compositions have played an increasingly important role in urban design since the end of the 19th century as an important factor with a variety of functions. They were also given ideological meaning in Nazi concepts, as illustrated by Friedrich Wiepking-Jürgensmann's activities in Poznan during the Second World War. They were part of the nazification of the landscape in occupied countries. The historical and logical analysis of this issue is a sketch of a topic poorly studied in Poland, and is the beginning of a reflection on the relationship between the objectified value of presented knowledge and its ideological use.
PL
Za sprawą ogłoszenia przez Miasto Poznań konkursu urbanistycznego teren wzdłuż arterii kolejowej i ulicy F.D. Roosevelta w centrum miasta stał się obszarem objętym szczególną uwagą. Temat skłania do refleksji, jak optymalnie zaprojektować przestrzeń w przypadku tak kluczowego obszaru na mapie miasta, jak okolice głównego węzła komunikacyjnego. Treść artykułu zawiera dokładną analizę lokalizacji, przegląd prac wyłonionych przez komisję konkursową oraz przedstawienie autorskiej koncepcji. Omówienie przykładów oparto na dotychczasowych osiągnięciach urbanistyki w kategorii kompozycji przestrzennej, środowiska i funkcjonalności. Pokazuje ono, jak trudno odpowiedzieć na wielowątkową problematykę przestrzeni śródmiejskiej.
EN
As a result of an urban planning competition announced by the City of Poznań, the area along the railway artery and F. D. Roosevelt Street in the city center has become an area of special attention. The topic encourages reflection on how to optimally design space in the case of such an important transfer hub in the city. The content of the article is a thorough analysis of the location, an overview of the works selected by the competition committee and a presentation of the author's concept. Discussing the examples is based on achievements of urban planning in the category of spatial composition, environment and functionality and shows how difficult is defining an answer the multithreaded issues of downtown space.
PL
Wprowadzana w Poznaniu koncepcja „zielonej rewitalizacji” polega na łączeniu tradycyjnych społeczno-ekonomicznych i urbanistycznych celów rewitalizacji ze wzbogacaniem przestrzeni publicznych o wysokiej jakości zieleń miejską.
PL
Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe to złożone struktury, w wielu przypadkach funkcjonujące na dużych i urozmaiconych terenach. Nieodłącznym ich elementem są obszary zieleni, z których często korzystają zwierzęta. Dotyczy to również Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.
PL
Miejska fauna to także zwierzęta, które z różnych przyczyn opuściły swoje dotychczasowe miejsca przebywania. Spory ich procent trafia do schronisk dla zwierząt. Obserwując to zjawisko, można zyskać wiedzę na temat sytuacji w miastach w tym zakresie.
15
Content available remote Obszary znaczeniowo-formalne III Rzeszy w Poznaniu jako stolicy Gau Wartheland
PL
Architektura III Rzeszy jest świadomie eklektyczna, co nie wynikało z jej elastyczności, lecz raczej z dążenia do multiplikowania środków perswazji. Na przykładzie Poznania jako stolicy Gau Wartheland można rozpatrywać stosowane formy i ich relacje do zastanej pruskiej tradycji z perspektywy postawionych przed architekturą i innymi sztukami zadaniami zgermanizowania i znazyfikowania terenów włączonych do III Rzeszy. Potwierdzeniem tych ideologicznych podstaw architektury nazistowskiej w Poznaniu jest przede wszystkim przebudowa dawnego zamku cesarskiego oraz plan Hali Ludowej na Cytadeli.
EN
The architecture of the Third Reich is consciously eclectic, not due to its flexibility, but rather to a tendency to multiply methods of persuasion. Using the example of Poznan as the capital of the Gau Wartheland, it is possible to consider the forms used and their relationship to the existing Prussian tradition from the perspective of the tasks set for architecture and other arts of Germanising and Nazification of the areas incorporated into the Third Reich. Confirming these ideological foundations of Nazi architecture in Poznan is primarily provided by the reconstruction of the former imperial castle and the plan for the People's Hall at the Citadel.
PL
Artykuł poświęcony jest fragmentowi prac studenckiego Koła Naukowego Historii Architektury i Urbanistyki działającego od 2004 w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się ono dokumentacją twórczości architektów i urbanistów działających w XX wieku w Poznaniu. Znacząca część działalności koła związana jest z organizacją cyklicznego wernisażu Nagrody Honorowej Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, w ramach którego wydawany jest katalog oraz przygotowywana wystawa i/lub produkowany film o twórczości Laureata bądź nagrodzonego zespołu twórczego. Prace koła mają charakter badań opisowych realizowanych przy pomocy metody historycznej i stosowanej w naukach społecznych, głównie w socjologii, metody dokumentów osobistych (biograficznej). Polegają na kwerendach w archiwum OP SARP i zbiorach prywatnych. Uzupełniane są wizjami lokalnymi, dokumentacją fotograficzną i filmową, kwerendą literaturową, w czasopismach fachowych, kwerendą internetową. Najważniejszym jednak ich elementem jest osobisty kontakt z twórcą lub zespołem twórczym. Relacje z architektami mają charakter tzw. action research, w których wykorzystuje się wiedzę fachową Laureatów. Zebrane materiały i publikacje (katalog, wystawa, film) mają charakter przyczynkarski i stają się przedmiotem dalszych opracowań członków Koła i naukowców. Stosowane techniki badań biograficznych, umożliwiają ilustrowanie i uzasadnianie przyjętych hipotez przykładami z uzyskanych dokumentów, zestawienie wielu dokumentów osobistych dla zilustrowania i wyjaśnienia określonych problemów, tworzenie typologii. Ten nurt badań humanistycznych jest szczególnie efektywny i operatywny metodologicznie w dziedzinie historii architektury. W oparciu o wzrastającą po kolejnych edycjach Nagrody liczbę dokumentów osobistych i narracji można w dalszych badaniach dokonywać tzw. triangulacji perspektyw, czyli poddać obiektywizacji indywidualne życiorysy i uwidocznione w nich zjawiska i procesy. Istotnym elementem prac badawczych KNHAiU prowadzonych w ramach organizacji wernisażu Nagrody Honorowej OP SARP jest połączenie perspektywy poznawczej badacza.
EN
The article is devoted to a fragment of the work of the student Scientific Society for the History of Architecture and Town Planning, operating since 2004 at the Institute of Architecture, Town Planning and Protection of Heritage at the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology. It deals with the documentation of the work of architects and urban planners operating in the 20th century in Poznań. A significant part of the activity of the club is related to the organization of the cyclical vernissage of the Honorary Award of the Poznań Branch of the Association of Polish Architects, as part of which a catalog is published and an exhibition is prepared and / or a film about the work of the Laureate or the awarded creative team is produced. The work of the club is descriptive research carried out using the historical method and applied in social sciences, mainly in sociology, the method of personal (biographical) documents. They rely on searches in the archives of OP SARP and private collections. They are supplemented with site visits, photographic and film documentation, a literature search, in professional journals, and an internet query. Their most important element, however, is personal contact with the creator or creative team. Relationships with architects are of the so-called action research, which uses the professional knowledge of the Laureates. The collected materials and publications (catalog, exhibition, film) are of a contribution nature and become the subject of further studies by members of the Society and scientists. The applied techniques of biographical research make it possible to illustrate and justify the adopted hypotheses with examples from the obtained documents, to compile many personal documents to illustrate and explain specific problems, and to create a typology. This stream of humanities research is particularly effective and methodologically operative in the field of the history of architecture. Based on the increasing number of personal documents and narratives after subsequent editions of the Award, the so-called triangulation of perspectives, i.e. subjecting individual biographies and the phenomena and processes shown in them. An important element of the KNHAiU research work carried out as part of the opening of the OP SARP Honorary Award is the combination of the cognitive perspective of the researcher and the practitioner, also very productive in developing the project competences of the participants.
PL
W artykule poruszono tematykę architektury sakralnej kościołów zbudowanych w Poznaniu po soborze watykańskim II. Praca stanowi rozszerzenie badań przedstawionych w pracy doktorskiej dr. inż. arch. Wojciecha Skórzewskiego napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Agaty Bonenberg. Polegały one na ocenie realizacji zaleceń posoborowych oraz jakości architektury w kilku aspektach, takich jak: rozpoznawalność funkcji sakralnej, relacja z otoczeniem, rola kościoła jako dominanty architektonicznej, symbolika, wspólnotowość i nastrój skupienia. Na podstawie wyników sformułowano wnioski stanowiące wytyczne projektowe dla przyszłych realizacji.
EN
The paper brings up the subject of sacred architecture of churches built in Poznań after the Second Vatican Council and is an extension of the research presented in the doctoral thesis of PhD Eng. Arch. Wojciech Skórzewski under the supervision of Prof. Hab. Doc. Eng. Arch. Agata Bonenberg. The research was focused on the assessment of the implementation of the post-conciliar recommendations and the quality of architecture in several aspects, such as: recognition of the sacred function, relationship with surroundings, the significance of the church as a landmark, symbolism, sense of community and the mood of concentration. The conclusions based on the research results can be seen as design guidelines for future undertakings.
PL
Zapewnienie właściwych form i efektów partycypacji społecznej stanowi jedno z największych wyzwań procesu planistycznego. Miasto Poznań doskonale realizuje ideę partycypacji.
EN
The article presents various forms of deterioration in sandstone panels of the Collegium Iuridicum building in Poznań. The facade of this building is exposed to various urban and rural pollutants, which have a very significant influence on the weathering of the stone. The climatic conditions in which the test building is located and structure of the stone are also an important factors of the weathering. They can significantly accelerate the stone destruction processes. Based on the ICOMOS guidelines, deterioration forms were described and classified in macro and micro scales. For this purpose, optical, cathodoluminescence and scanning microscopy with EDS analyser were used. As a result of the research, secondary mineralization and the presence of numerous elements in the black crusts were identified. They are directly related to polluted air and the combustion of solid fuels. The identified elements include: Na, Mg, Al, Ca, P, K, S, Hg, Pb, Fe, Ti, Sc, Ni, Br, Mo, Zn, Mn, gypsum, calcite, fly ash particle.
EN
Scientific and educational potential of the academic Earth Museum at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland is analysed along with its activities related to modern approaches to museums. The social context of the traditional, place-based museology is modified by 1) the dominance of science-centred role of the educational institutions and 2) the view of the museum as an educational product. The first assumption leads to the dependence on an ongoing volunteer support, while the second requires a substantial managerial effort to accomodate the support of the community. This opens up a new perspective in which the museum becomes a venue for innovative means of scientific communication in which the scientific knowledge is disseminated through the myriad of educational projects at the local and regional scale, contributing to the development of the whole community.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.