Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Politechnika Wrocławska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Wroclaw University of Science and Technology carries out a project titled “University of New Opportunities”. Within the frames of this project a Digital Accessibility Guide (DAG) is developed with the aim to provide comprehensive information on the university’s facilities with special emphasis on people with disabilities. The Analytical Hierarchy Process (AHP) methodology was applied to select the 25 facilities to be included in the DAG. The proposed methodology included development of a hierarchical structure of the model, the determination of seven evaluation criteria, adoption of a scoring scale (1–5) of sub- criteria for each criterion, and their pairwise comparison by an interdisciplinary group of experts. The selected criteria comprised of the functions and services of buildings, the number of users, communication and architectural accessibility, the number of indications in the accessibility survey and the number of classrooms. The final ranking of facilities was created based on the evaluated characteristics of nearly fifty buildings and the results of the AHP evaluation of the selection criteria and their weights. The consensus of the expert group involved in the pairwise comparison was 2.8% and the weighted score of the facilities ranged from 4.68 to 1.29 with a median of 2.16. The applied approach structured the decision problem in accordance with the multicriterial decision analysis approach. The proposed methodology for selecting the University's strategic facilities is universal and may be used in other universities.
PL
W ramach realizowanego na Politechnice Wrocławskiej projektu „Politechnika Nowych Szans” tworzony jest Cyfrowy Przewodnik, którego celem jest udostępnienie użytkownikom informacji o obiektach uczelni z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wybierając 25 najważniejszych obiektów, które znajdą się w Cyfrowym Przewodniku, dokonano ich oceny metodą hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego AHP. Metoda obejmowała opracowanie przez interdyscyplinarną grupę ekspertów struktury hierarchicznej modelu, wyznaczenie siedmiu kryteriów oceny, opracowanie skali punktacji (1–5) lub podkryteriów, a następnie znaczenia. Przyjęte kryteria obejmowały m.in. funkcje i usługi budynków, liczbę użytkowników, dostępność komunikacyjną i architektoniczną, liczbę wskazań w ankiecie dostępności oraz liczbę sal dydaktycznych. Na potrzeby analizy dane zostały pozyskane od jednostek administracyjnych Politechniki Wrocławskiej, a także w trakcie audytów każdego z analizowanych budynków. Na podstawie analizy charakterystyk blisko pięćdziesięciu obiektów uczelni oraz wyników oceny kryteriów wyboru i ich znaczenia utworzono ostateczną listę rankingową. Konsensus grupy ekspertów wyniósł 2,8%, a ważona punktacja obiektów zawierała się w zakresie 4,68-1,29 przy medianie 2.16. Zastosowane podejście pozwoliło na ustrukturyzowanie i zobiektywizowanie analizowanego problemu decyzyjnego. Zaproponowana metoda wyboru obiektów strategicznych uczelni ma charakter uniwersalny i może być wykorzystana w analizie kampusów innych uczelni wyższych.
PL
W artykule opisano eksponaty pozyskane z rozbieranych konstrukcji mostów, które od 2019 r. są wystawione na terenie Politechniki Wrocławskiej w formie wystawy stałej dla studentów i pracowników. W tekście przedstawiono także pokrótce obiekty, z których pochodzą eksponowane fragmenty konstrukcji.
EN
The article describes exhibits that were obtained from demolished bridge structures and since 2019 have been on display in Wrocław University of Technology, as a permanent exhibit available for students and employees. The text includes short descriptions of the bridges that the parts had been acquired from.
PL
Przedstawiono prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe prowadzone na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Podsumowano ich zakres oraz wskazano przewidywane, dalsze kierunki rozwoju stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych, w tym konstrukcji hybrydowych z nową generacją łączników typu SRCD.
EN
The following paper discusses scientific, research and implementation works carried out at the Faculty of Civil Engineering, Wrocław University of Science and Technology. The scope of the research is summarised and further directions of development of steel-concrete composite structures are indicated, including hybrid structures with a new generation of SRCD connectors.
PL
Tematem referatu jest życie i działalność zawodowa patrona Wrocławskiego Oddziału SEP, prof. Kazimierza Idaszewskiego. Postać prof. Kazimierza Idaszewskiego jest ściśle związana ze stolicą Dolnego Śląska – Wrocławiem. Tak jak miasto zostało odgruzowane po II wojnie światowej, tak prof. Kazimierz Idaszewski odbudował tradycje naukowe Politechniki Lwowskiej tworząc oraz organizując życie akademickie we Wrocławiu. My, tzn. członkowie SEP jesteśmy mu za to wdzięczni, a wdzięczność tę okazujemy czcząc Jego pamięć, przechowując wspomnienia i pamiątki. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie sylwetki profesora jako wzoru do naśladowania dla wielu młodych ludzi, Polaków i Europejczyków.
EN
The subject of this paper is a presentation of the life and professional career of Professor Kazimierz Idaszewski, the Patron of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław. Professor Kazimierz Idaszewski had very close ties with the capital of the Lower Silesia – Wrocław. As the city was rebuilt after the Second World War, also Professor K. Idaszewski rebuilt the scientific traditions of the Lvov University of Technology by creating and organizing the academic life in Wrocław. We, the members of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław, are eternally grateful to him for doing so and would like to show our gratitude by commemorating him and by preserving his mementoes and memories of him. The purpose of this paper is presenting Professor K. Idaszewski as a role model for the future generations of young Polish and European people.
PL
Opisano wyposażenie i lokalizacje laboratorium wysokich napięć na Politechnice Wrocławskiej od 1910 roku. Pierwsze laboratorium oddano do eksploatacji bezpośrednio po otwarciu Technische Hochschule Breslau. Jednak dopiero po przybyciu Prof. Paula Boeninga w 1936 r. zaczęto je w pełni wykorzystywać. Prof. Jerzy Ignacy Skowroński w 1946 r. przeniósł laboratorium do znacznie większego pomieszczenia w gmachu A-1, a następnie do budynku D-1 po jego ukończeniu w 1954 roku. Działalność laboratorium można podzielić na trzy okresy: przed II wojną światową 1910-1945, lata kierownictwa Prof. J. I. Skowrońskiego i okres 1971–2020. Największy rozwój laboratorium w zakresie zakupów wyposażenia i liczby zatrudnionych (20 pracowników) przypada na lata 1960-1990. W referacie opisano najważniejsze wyposażenie zakupione lub zmontowane przez Jerzego Lisieckiego.
EN
Equipment and locations of the high voltage laboratory have been described since 1910. The first laboratory was put into operation immediately after the opening of the Technische Hochschule Breslau. However, only after the arrival of prof. Paul Boening in 1936 began to be fully used. Professor Jerzy Ignacy Skowroński in 1946 moved the laboratory to a much larger room in the A-1 building and then to the D-1 building after its completion in 1954. The laboratory can be divided into three periods: the time before World War II 1910-1945, the years of management of Prof. J.I. Skowronski and the years 1971–2020. The years 1960-1990 were the period of the greatest development, purchase of equipment and employment of almost 20 employees. The article describes the most important equipment purchased or assembled by Jerzy Lisiecki.
PL
W 2019 r. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych obchodził jubileusz 70-lecia swojej działalności. Pierwsze lata działalności Instytut, noszący początkowo nazwę Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej (ZEPW), zawdzięcza wspaniałej wizji prof. Jana Kożuchowskiego, który już w roku 1946 zdołał wyzwolić entuzjazm w pracownikach Katedry Gospodarki Energetycznej i skonsolidował zespół, mający wspomóc zniszczoną gospodarkę powojennej Polski.
7
Content available remote Nauczanie w czasach pandemii z punktu widzenia wykładowcy
PL
Artykuł dotyczy nauczania zdalnego na kierunku optyka (specjalność optyka okularowa i optometria) z punktu widzenia wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej. W artykule omówiono sposoby współpracy ze studentami w sytuacji, gdy kontakt bezpośredni był niemożliwy.
EN
The article concerns distance learning in the field of optics (specialization ophthalmic optics and optometry) from the point of view of a lecturer at the Wrocław University of Science and Technology. The article discusses the methods of cooperation with students in a situation when direct contact had been impossible.
PL
Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości wszystkie budynki będą szeroko korzystać z rozwiązań bazujących na tzw. zielonej infrastrukturze, a każdy budynek stanie się autonomiczną jednostką, która zaspokoi w 100% potrzeby mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na energię. W niniejszej pracy przeanalizowano charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomach 6 i 7 oraz programy studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku budownictwo w uczelniach południowej Polski. Poszukiwano treści programowych pozwalających na przygotowanie przyszłego absolwenta uczelni do podjęcia się projektowania obiektów budownictwa zrównoważonego. Uzyskane wyniki z przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących potrzeby modyfikacji nauczania w tym zakresie.
PL
Niniejszy artykuł, przedstawia dokonania i drogę badawczą grupy Tomasza Byczkowskiego, zajmującą się probabilistyką na przestrzeniach liniowych i grupach.
PL
W artykule zaprezentowano aktualne uwarunkowania dotyczące projektowania wzmocnień i posadowień w technologii Deep Soil Mixing (DSM), wyniki badań laboratoryjnych prób cementogruntu uformowanych w warunkach laboratoryjnych z zaczynu cementowego i torfu oraz konsekwencje stosowania tworzyw o niskich parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Badania na próbkach sześciennych pozwoliły na wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz modułu odkształcenia. Wyniki późniejszych analiz numerycznych uzyskano z wykorzystaniem programu metody elementów skończonych Z_Soil i danych z badań laboratoryjnych. Wykonane obliczenia stanowią poważne ostrzeżenie i praktyczną podstawę do wnioskowania o ograniczonej możliwości skutecznej modyfikacji gruntów organicznych z wykorzystaniem technologii DSM.
EN
The paper outlines the current aspects of designing reinforcements and foundations using Deep Soil Mixing (DSM) technology, the outcomes of laboratory test of soil cement samples obtained in laboratory conditions from cement grout and peat, and the consequences of using materials with low strength parameters and deformation strength. In the tests conducted on cubic samples, the compressive and tensile strength, and the deformation module were determined. The results of subsequent numerical analyses were obtained with the use of finite elements method Z_Soil and data from laboratory tests. The results of the calculations bring a serious warning and provide practical ground to conclude that the capability to efficiently modify organic soil using DSM is limited.
PL
Andrzej Frydecki (1903–1989), architekt i jeden z założycieli Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, rozpoczął karierę zawodową pod koniec lat 20. XX w. we Lwowie. W czasie kilkunastoletniej działalności zaprojektował kilkadziesiąt domów jedno- i wielorodzinnych, budynki użyteczności publicznej, kościoły, obiekty kultury i zdrowia. Po wojnie architekt związał swoje losy ze stolicą Dolnego Śląska, gdzie kształcił nowe kadry inżynierskie i opracował wiele projektów, m.in. dla wrocławskich uczelni. W prezentowanym artykule przedstawiono prace Frydeckiego z przełomu lat 40. i 50. XX w. – projekty zrealizowane, jak budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wraz z halami laboratoryjno- produkcyjnymi, oraz mało znane koncepcje, których nie urzeczywistniono (domy akademickie na Szczytnikach, plany kampusu Politechniki Wrocławskiej, siedziby wydziałów: Elektrycznego i Lotniczego). Wszystkie pokazane budowle zostały zaprojektowane w stylistyce bliskiej modernizmowi, ich realizację uniemożliwiły zatem względy ideologiczne, gdyż w 1949 r. do polskiej architektury wprowadzono nową metodę projektową – realizm socjalistyczny.
EN
Andrzej Frydecki (1903–1989), an architect and one of the founders of the Faculty of Architecture at Wrocław University of Technology, began his career in the late 1920s in Lviv. During several years of professional activity he designed dozens of single- and multi-family houses, public buildings, churches, cultural and health care objects. After the end of the Second World War he became associated with the capital of Lower Silesia, where he educated young architects and prepared many projects, e.g. for Wrocław universities. The article presents architectural designs of Frydecki of the late 1940s and 1950s – erected buildings such as the new headquarters and laboratory halls of the Faculty of Mechanical Engineering at Wrocław University of Technology, as well as not so well known concepts, which were not realized (student dormitories, concepts of the technical university campus development, seats of the Faculties of Electrical Engineering and Aviation). All the shown buildings were designed in the style close to modernism; their realization was impossible for ideological reasons as in 1949 in Poland there was implemented a new method of architectural design – the socialist realism.
PL
Spostrzeżenia poczynione w trakcie rozpoczętego w 2013 roku remontu elewacji budynku Wydziału Elektrycznego D1 Politechniki Wrocławskiej skłoniły autorów prezentowanego artykułu do przyjrzenia się historii powojennej rozbudowy kampusu Uczelni. Ambitna wizja olbrzymiego kompleksu obiektów ewoluowała w kolejnych koncepcjach, aby ostatecznie ograniczyć się do realizacji jedynie części dwóch budynków: D1 i D2. Ich bryły nie zostały zrealizowane w całości, w trakcie budowy wprowadzano oszczędności materiałowe, a niektóre elewacje do teraz nie zostały dokończone. Dziś jednak wartość tych obiektów należy docenić zarówno pod względem kompozycji architektonicznej, jak i jako świadectwo historii upadku idei socrealizmu.
EN
The observations made during the facade restoration of the D1 building of the Wrocław University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, have induced the authors of the presented article to examine the post-war history of the University campus extension. The ambitious vision of huge complex of objects evolved in successive concepts, and fi nally has been limited to the realization of only parts of two buildings: D1 and D2. Their solid bodies have not been fully completed, during their construction several material savings were introduced, and some facades have remained unfi nished until now. Today, however, the value of these objects should be appreciated, both concerning their architectural composition and as the historical testimony of the collapse of socialistic ideas.
PL
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, będący jednym z czterech pierwszych wydziałów stanowiących fundament Politechniki Wrocławskiej, obchodzi w bieżącym roku 70 rocznicę powstania. Przedstawiono historię Wydziału, jego obecną strukturę organizacyjną, rozwój działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i technicznej oraz współpracy międzynarodowej.
EN
The Faculty of Civil Engineering, which was one of the four first faculties constituting foundation of Wrocław University of Technology, celebrates this year 70th anniversary of its foundation. Brief history of the Faculty, its current structure and organization, advancement of didactic, research and technical activities, and international cooperation are presented in the paper.
PL
Aleja Profesorów została pomyślana jako główne reprezentacyjne wnętrze urbanistyczne kampusu Politechniki Wrocławskiej, który w okresie powojennym zaczęto budować między pl. Grunwaldzkim i nabrzeżem Odry. Ramy kompozycyjne alei zostały nakreślone w pierwszym planie zagospodarowania fragmentu śródmieścia Wrocławia, opracowanym w 1949 r.; miała ona stanowić jedną z poprzecznych osi wytyczonych prostopadle do pl. Grunwaldzkiego – najważniejszej trasy komunikacyjnej dzielnicy. Proces kształtowania Alei Profesorów rozpoczęto od wzniesienia w latach 1950–1955 siedzib Wydziałów: Elektrycznego i Lotniczego (budynki D1 i D2). Bliźniacze gmachy zaprojektowane przez profesorów Zbigniewa Kupca i Tadeusza Brzozę, ustawione wzdłuż pl. Grunwaldzkiego, zdefi niowały szerokość alei oraz jej północno-wschodnią i północno- -zachodnią granicę. W latach 50. i 60. XX w. powstało kilka koncepcji ukształtowania pierzei Alei Profesorów, z których żadna nie została zrealizowana. Całościowy plan nowego kampusu Politechniki Wrocławskiej wyłoniono w drodze konkursu w 1964 r. Autorzy zwycięskiej pracy, Krystyna i Marian Barscy, przedstawili w niej także wizję zagospodarowania Alei Profesorów, której zasadniczą część rozwiązali w formie skweru obsadzonego dwoma rzędami drzew. Ze względu jednak na bardzo trudne warunki lokalowe uczelni, wnętrze alei zaczęto wypełniać tymczasowymi pawilonami, próbując równocześnie realizować siedziby kolejnych wydziałów przewidziane w projekcie Barskich. Przyspieszenie prac związanych z budową kampusu Politechniki Wrocławskiej nastąpiło dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe możliwości fi nansowania inwestycji związanych z nauką pozwoliły wybudować gmachy Zintegrowanego Centrum Studenckiego oraz Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych, które zamknęły Aleję Profesorów od strony południowej i północnej. W kolejnych latach uzupełniono zabudowę wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy alei, wyburzono tymczasowe pawilony oraz przedstawiono projekt zagospodarowania jej wnętrza. W koncepcji opracowanej przez Bogusława Wowrzeczkę utrzymano pierwotny zamysł stworzenia reprezentacyjnego wnętrza urbanistycznego postrzeganego jako miejsce spotkań studentów i pracowników uczelni.
EN
Aleja Profesorów has been conceived as the main representative urban interior of the campus of the Wrocław University of Technology. Its building began in the after-the-war period, between Grunwaldzki Square and the bank of the Oder River. The compositional frames of the avenue were defined in the first plan of creating a fragm ent of the Wrocław town centre which was worked out in 1949; it was to compose one of the transverse axes laid out perpendicularly to Grunwaldzki Square – the most important communication route of this district. The process of forming Aleja Profesorów began with the erection of buildings of the Faculties of Electrical Engineering and Aviation (buildings D1 and D2) in the years 1950–1955. The identical buildings designed by Professors Zbigniew Kupiec and Tadeusz Brzoza raised along Grunwaldzki Square defined the width of the avenue and its north-east and north-west boundary. In the 50s and 60s of the 20th century several concepts of forming the frontage of Aleja Profesorów came into being, of which none, however, were realized. The overall plan of the new campus of the University of Technology came into being as a result of a contest in 1964. The authors of the winning work, Krystyna and Marian Barscy, presented a vision of creating Aleja Profesorów whose fundamental part they solved in the form of a square bordered with two rows of trees. However, due to very difficult conditions of accommodations at the university, the interior of the avenue was successively filled with temporary pavilions, trying, at the same time, to realize quarters for consecutive faculties provided in the project of Barscy. Acceleration of works bound with building of the Technological University’s campus followed only after Poland joined the European Union. New potentialities of financing investments bound with science allowed constructing buildings of the Integrated Student Centre and the Library of Science and Technology which closed off Aleja Profesorów from the south and the north. In succeeding years building was completed along the east and west boundaries of the avenue, the temporary pavilions were pulled down and a plan of composing the avenue’s interior was presented. In the conception worked out by Bogusław Wowrzeczka, the original plan of creating a representative urban interior perceived as a meeting-place of students and staff of the university was preserved.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest badaniom poziomu wiedzy studentów optometrii na temat organizacji, fundacji czy inicjatyw prywatnych działających na rzecz ochrony wzroku oraz propozycjom studentów odnośnie takich przedsięwzięć.Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów Politechniki Wrocławskiej, przy użyciu kwestionariusza ankietowego. Zebrany materiał pozwolił na ocenę poziomu wiedzy studentów oraz przeanalizowanie ich propozycji odnośnie działania takich organizacji. Jednym z wniosków wynikających z przeprowadzonych badań jest to, że informacje na temat nowych inicjatyw na rzecz ochrony wzroku nie są, w ocenie studentów, wystarczająco dobrze rozpowszechniane. Pozytywnym aspektem przeprowadzonych badań jest fakt, że przeważająca liczba badanych zadeklarowała chęć wzięcia udziału w nowych inicjatywach na rzecz ochrony wzroku.
XX
This paper is to examine the knowledge of optometry students on organizations, foundations, and private initiatives that work to preserve vision.The survey was conducted among the students of the Technical University of Wroclaw, using a questionnaire. The collected material allowed the assessment of the level of knowledge and the analysis of students’ ideas regarding the activities of such organizations. One of the conclusions resulting from the study is that information on new initiatives to protect eyesight is not, in the opinion of students, sufficiently distributed. A positive aspect of the study is the fact that an overwhelming number of respondents had declared their willingness to participate in new initiatives to protect eyesigh.
16
Content available Wrocławskie Politechnopolis 2020
PL
Idea zielonego kampusu, która coraz silniej jednoczy światową społeczność akademicką, stała się przedmiotem zintegrowanych prac studialnych i projektowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Na tym tle przedstawiono propozycje rozwoju uczelni jako miasteczka wiedzy o cechach modelowych dla zrównoważonej struktury urbanistycznej. Celem strategii jest optymalne wykorzystanie posiadanych terenów, budynków oraz kapitału ludzkiego − zarówno w świetle potrzeb własnych Uczelni, jak i w kontekście potrzeb miasta i regionu. Propozycje rozwiązań nawiązują do paradygmatu zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty przyrodnicze, techniczne, społeczne oraz przestrzenne. Punktem wyjścia jest założenie, że miasto jutra buduje się dzisiaj, bazując na dziedzictwie przeszłości, realnych środkach i mając na uwadze wyzwania globalne.
EN
The idea of a green campus, which gradually unites the global academic community, has been the subject of the student integrated study and design works at the Faculty of Architecture of the Wroclaw University of Technology. Against this background, the author sets out proposals for the development of the university as a city of knowledge and the model of a sustainable urban unit. The aim of the strategy is the optimal use of the available land, buildings and human capital that will serve both the University purposes and the needs of the city and the region. Presented solutions refer to the paradigm of sustainable development, taking into account the natural, technical, social and spatial aspects. The starting point is the assumption that the city of tomorrow is built today, based on the legacy of the past, the real measures and the global challenges.
PL
University Rover Challenge jest corocznym, międzynarodowym konkursem organizowanym przez stowarzyszenie The Mars Society. Zawody mają na celu inspirację studentów do samodzielnego projektowania, budowy oraz eksploatacji łazika marsjańskiego nowej generacji.
19
PL
W referacie przedstawiono kompleksowy system dokumentacji prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej i stan jego realizacji oraz perspektywy rozwoju. Zaprezentowano bazą dorobku naukowego DONA. Podkreślono znaczenie systemu ALEPH iv realizacji wspólnej platformy do rejestrowania i wyszukiwania danych bibliometrycznych. Opisano projekt rejestrowania cytowań i powiązania prac cytujących z pracami cytowanymi z bazy DONA. Omówiono wskaźniki, kryteria oraz przykłady statystyk i raportów przydatnych w analizie naukometrycznej dorobku piśmienniczego, wykorzystywanych przez władze uczelni, pracowników, MNiSW, a także przez instytucje zajmujące się tworzeniem rankingów i ankiet. Opisano również system ewaluacji dorobku piśmienniczego wykorzystujący IF, LF i punktację MNiSW. Szczególnej analizie poddano listę czasopism punktowanych MNiSW, podkreślając uciążliwości, jakie niesie korzystanie z niej. Przedyskutowano znaczenie i możliwe kierunki rozwoju baz danych dorobku naukowego w skali uczelni oraz całego kraju.
EN
Scientometric analysis of the publication output of universities - criteria, statistics, reports. The paper presents a complex system for documenting scientific dissertations of the employees of the Wrocław University of Technology and the state of its implementation, as well as its development prospects. It presents the scientific output base DONA. It emphasizes the importance of the system ALEPH in the implementation of a common platform for registering and retrieving bibliometric data. The author describes the project of registering citations and connecting the citing works with the cited ones from the DONA base. The article discusses indicators, criteria and examples of statistics and reports useful in the scientometric analysis of the writing output, applied by the university administration, employees, the Ministry of Science and Higher Education, as well as institutions engaged in the creation of rankings and surveys. Also, the paper describes the system of evaluating the writing output, applying IF, LF and the scoring of the Ministry of Science and Higher Education. Special attention should be paid to the list of scored journals of the Ministry of Science and Higher Education, emphasizing the inconveniences entailed by using it. The author discusses the importance and possible directions of the development of scientific output databases in the scale of a university and of the whole country.
EN
This article primarily relates to teaching landscape architecture atthe Faculty of Architecture, University of Technology. Art design in our understanding, is based on a combination of creative imagination with common sense practicality. Emphasizing the role of reason and intuition in the teaching process, is the formation of a designer with imagination, but a critical and inquiring at the same time. The method and system of teach ing described with a context of history and contemporary activities of the Division of Environmental Development. Therefore, this article is also an attempt to summarizing the past 25 years the work of Division of Environmental Development.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.