Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoże gruntowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
2
Content available remote Parametryzacja sztywności podłoża lessowego z wykorzystaniem testów in situ
PL
Pomimo względnej jednorodności makroskopowej, lessy charakteryzują się zróżnicowaną sztywnością. Budowa modelu geotechnicznego podłoża powinna bazować na testach in situ. Właściwy opis zachowania gruntu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem danych z wielu metod badawczych, pozwalających na ocenę statystyczną, jak np. CPTU i DMT. Testy te zapewniają duży zbiór danych, umożliwiając wyodrębnianie stref o zbliżonej sztywności oraz wyprowadzanie parametrów odkształceniowych. W artykule przedstawiono metodę interpretacji parametrów odkształceniowych z testów in situ.
EN
Despite the relative macroscopic homogeneity, loess has diversed stiffness. The construction of the geotechnical model of the subsoil should be based on in situ tests. Proper description of soil behaviour is possible only with the use of data from many investigation methods, in particular allowing for statistical evaluation, such as CPTU and DMT. These tests provide a large set of data, enabling the identification of zones of similar stiffness and the derivation of deformation parameters. The paper presents the methodology of interpreting deformation parameters from in situ tests.
3
Content available remote Budowa modelu geotechnicznego podłoża lessowego
PL
Lessy charakteryzują się zróżnicowaną sztywnością pomimo względnej jednorodności makroskopowej. Budowa modelu geotechnicznego podłoża powinna bazować na testach in situ. Właściwy opis zachowania gruntu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem danych z wielu metod badawczych, a przede wszystkim pozwalających na ocenę statystyczną, jak np. CPT/CPTU (test statycznego sondowania/test CPT z pomiarem ciśnienia wody w porach) i DMT (test dylatometrem płaskim). Testy te zapewniają duży zbiór danych, umożliwiając wyodrębnianie stref o zbliżonej sztywności oraz wyprowadzanie parametrów odkształceniowych. W artykule przedstawiono metodę budowy modelu geotechnicznego z testów in situ.
EN
Despite the relative macroscopic homogeneity, loess has versed stiffness. The construction of the geotechnical model of the subsoil should be based on in situ tests. Proper description of soil behaviour is possible only with the use of data from many investigation methods, in particular allowing for statistical evaluation, such as CPT/CPTU (Cone Penetration Test/CPT test with pore pressure measurement) and DMT (Flat Dilatometer Test). These tests provide a large set of data, enabling the identification of zones of similar stiffness and the derivation of deformation parameters. The paper presents the methodology of creating a geotechnical model from in-situ tests.
4
Content available remote Analiza osiadań silosu na cukier. Studium przypadku
PL
Problematyka osiadania obiektu wielkoskalowego na przykładzie największego w Polsce silosu na cukier. Specyfika silosów na materiały sypkie oraz szczegółowa charakterystyka posadowienia analizowanego obiektu. Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych do weryfikacji procedur obliczeniowych oraz modeli numerycznych MES stosowanych przy projektowaniu posadowienia. Wyniki wielowariantowej analizy wstecznej i wnioski dotyczące stosowania zaawansowanych modeli obliczeniowych oraz przyjmowania parametrów geotechnicznych na podstawie badań „in situ”.
EN
The study of settlements of a large-scale structure based on the biggest sugar silo in Poland. General overview of silo structures and description of foundation of analysed sugar silo. Long-term settlements measurements enabled to verify calculation methods and applied FEM models. Results of the parametric backanalysis with conclusions about applying advanced finite element analyses, as well as soil parameters derived from “in situ” investigations.
PL
W ostatnich latach w dużych miastach i na sąsiadujących z nimi terytoriach na Białorusi intensywnie rozwija się budownictwo na niezabudowanych terenach, które wcześniej (10-20 lat temu) były uważane za tereny, na których zabudowa nie jest możliwa ze względu na złe warunki gruntowe, konieczność wzmacniania podłoża i - co za tym idzie - wzrost kosztów wykonania budynków. W artykule opisano trzy obiekty: budynek przemysłowy, 19-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny i 5-kondygnacyjny budynek z zespołu budynków mieszkalnych. Przedstawiono warunki geologiczne terenów zabudowy i rozwiązania wgłębnego wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wypełnionych zaczynem cementowym zmieszanym z piaskiem lub betonem oraz wyniki terenowych, próbnych obciążeń stemplami i fragmentami fundamentów, a także porównanie pomierzonych osiadań z ich wartościami wyznaczonymi obliczeniowo.
EN
In recent years there has been intensive construction on vacant and undeveloped territories in large cities and in the territories adjacent to them in Belarus. Such kind of territories were previously (10-20 years ago) considered as areas where construction is too impossible due to poor ground conditions, or to the foundation erection costs will be comparable to the cost of building the above-ground part of the building. The materials of the article describe three objects (an industrial building, a high 19-storey multi-family residential building, and a of 5-storey building from the residential buildings complex), geological conditions of construction areas and vertical ground reinforcement solutions, as well as the staple and foundation fragment field load results and their comparison with the values, embed by calculation.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w celu określenia wpływu okresu fal progresywnych na wartości ciśnienia wody wygenerowanego w porach gruntu podłoża i na możliwość jego upłynnienia. Wykonano badania z falami o stałej wysokości 0,1 m, przy pięciu różnych okresach zmieniających się w zakresie od 0,9 do 1,7 s. Upłynnienie gruntu odnotowano, gdy okres działania fal był większy lub równy 1,3 s. Stwierdzono, że w badaniach, w których wystąpiło upłynnienie podłoża, charakter jakościowy przebiegu zmienności ciśnienia wody w porach w czasie był jednakowy, natomiast ilościowo zmieniał się wraz ze zmianą parametrów ruchu falowego.
EN
The paper presents results of experimental studies carried out in order to determine the influence of the period of progressive waves on the values of pore pressures in the subsoil and on the possibility of its liquefaction. Tests were performed with waves of a constant height of 0.1 m and with five different periods varying from 0.9 to 1.7 s. Soil liquefaction was noted for waves with higher periods, respectively: 1.3; 1.5 and 1.7 s. The same qualitative character of the pore pressures variability over time was noted for all cases when liquefaction occurred, but quantitatively it changed with the change of wave motion parameters.
PL
W codziennej praktyce budowlanej coraz częściej są wznoszone obiekty w dużych miastach i na sąsiadujących z nimi terytoriach niezabudowanych na terenach Białorusi, które wcześniej (25-30 lat temu) były uważane za tereny, na których zabudowa nie była możliwa ze względu na złe warunki gruntowe albo na konieczność wzmacniania podłoża, co powodowało wzrost kosztów wykonania budynków. W artykule opisano proces projektowania wzmocnienia podłoża fundamentów bezpośrednich dla dwóch obiektów (budynek przemysłowy i 5-kondygnacyjny budynek z zespołu budynków mieszkalnych), warunki geologiczne terenów zabudowy, rozwiązania poduszek wzmacniających z piasku zbrojonych rusztami żelbetowymi oraz wyniki terenowych próbnych obciążeń stemplami i fragmentami fundamentów, a także porównanie pomierzonych osiadań z ich wartościami wyznaczonymi obliczeniowo.
EN
In recent years, builders more and more often have to build foundations in large cities and neighboring territories in undeveloped areas in Belarus, which were previously (25-30 years ago) considered as areas where development was not possible due to ground instability or there was ground strengthening need. This all resulted building construction cost increase. The materials of the article describes two objects (an industrial building and a 5-storey building from a complex of residential buildings) their basements reinforcement, the geological conditions, basement reinforcement solutions, foundations load field tests results, as well as a comparison of the measured settlements value with their calculated values.
EN
The dynamic replacement columns are formed by driving a coarse-grained material into a soft soil by means of repeatable drops of a pounder. The final shapes of the columns are non-cylindrical and depend on the subsoil conditions. This paper presents results of the laboratory study on influence of the thickness of the soft soil on the displacements of the backfill aggregate during the driving process. A test box with one acrylic-glass wall was prepared, in which, over a load-bearing sand layer, a soft soil of various thicknesses (Hs = 0.3, 0.4 or 0.5 m) was modelled using a semi-transparent acrylic polymer. The displacements of the backfill gravel particles were tracked by means of a high-speed camera. The material was driven by dropping a 0.2 m high (Hp) pounder. The results revealed that the distance between the bottom of the first crater and the top of the sand layer played an important role in directing the particles. At Hs/Hp = 2.5 pear-shaped floating columns were formed as the grains in the side zones were less affected by the pounder drops and their paths deviated from the vertical axis by not more than 50°. In case of Hs/Hp = 2.0 and 1.5, the column bases reached the bearing layer and the impact energy caused much larger vertical and horizontal displacements of the backfill material in the side zones - the observed largest angles were equal to 64° and even 90°, respectively. Eventually, the final column shapes resembled a non-symmetrical barrel and a truncated cone.
PL
Wymiana dynamiczna jest jedną z metod wzmacniania słabego podłoża stosowaną na świecie od blisko 50 lat, polegającą na formowaniu w podłożu kolumn z materiału gruboziarnistego i/lub bardzo gruboziarnistego. Kolumny wykonuje się ubijakami o masach od 5 do 20 ton, zrzucanymi z wysokości 15-25 m. W pierwszej kolejności, na skutek zrzutu ubijaka, w słabym podłożu powstaje krater, do którego wsypywany jest materiał okruchowy o frakcjach od piaszczystej, przez żwirową aż do, najczęściej, kamiennej. Jest on poddawany kolejnym zrzutom ubijaka i następującym po nim zasypom. Materiał ten zostaje wtłoczony w podłoże. W trakcie tego procesu, oprócz przemieszczeń pionowych, dochodzi do przemieszczania się ziaren w poziomie. Przeprowadzone przez jednego z autorów inwentaryzacje kolumn w warunkach in situ wykazały wpływ warunków gruntowo-wodnych, w tym w szczególności miąższości słabego gruntu, na kształty końcowe kolumn. Skłoniło to autorów do podjęcia badań laboratoryjnych dotyczących procesu przemieszczania się kruszywa w trakcie jego wbijania w warstwie słabej o różnej miąższości (Hs) równej 1,5, 2,0 i 2,5 krotności wysokości stosowanego ubijaka (Hp).
Mosty
|
2022
|
nr 3
60--62
PL
Jednym z najbardziej ryzykownych działań w budownictwie infrastrukturalnym jest niewątpliwie budowa tuneli. Zwłaszcza dziś, kiedy w budownictwie tunelowym mamy coraz częściej do czynienia albo ze złożonymi, albo skomplikowanymi warunkami gruntowymi. Aby w takich okolicznościach zagwarantować bezpieczeństwo budujących, kluczowe są: prawidłowe rozpoznanie podłoża, poprawne zaprojektowanie geotechniczne oraz właściwie zidentyfikowane i kontrolowane zagrożenia. W artykule na przykładzie tunelu TS-26 przedstawiono kwestie bezpieczeństwa budowania tuneli w trudnych warunkach.
10
Content available remote Ocena właściwości zapadowych lessowego podłoża gruntowego
PL
Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna obszarów lessowych sprawia, że są one intensywnie wykorzystywane w celu realizacji inwestycji budowlanych, zarówno kubaturowych, jak i liniowych. Warunki podłoża budowlanego zbudowanego z utworów lessowych są jednak uznawane za niekorzystne przede wszystkim z powodu dużej wrażliwości na zmiany zawilgocenia. W pracy przedstawiono problematykę procesów deformacyjnych w tych gruntach z uwzględnieniem analizy mikrostrukturalnej. Przeanalizowano zastosowanie wybranych kryteriów pośrednich i bezpośrednich do oceny właściwości zapadowych na przykładzie badania lessów z rejonu Rzeszowa.
EN
The economic and tourist attractiveness of loess areas means that they are intensively used for construction investments, both cubature and linear. However, the conditions of the construction substrate made of loess formations are considered unfavorable mainly due to high sensitivity to changes in moisture. The paper presents the problems of deformation processes in these soils, taking into account the microstructural analysis. The application of selected direct and indirect criteria for the assessment of collapsing properties has been analyzed on the example of loess research in the Rzeszów region.
11
PL
Informacja o przygotowywanej do druku w wydawnictwie PWN monografii pt. „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi – projektowanie, wykonawstwo i kontrola”. Charakterystyka i zastosowanie metody wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą sztywnych kolumn. Opis zawartości monografii i rekomendacja do stosowania wytycznych w praktyce przez projektantów i wykonawców.
EN
Information about the monograph to be published by the PWN publishing house, entitled: “Recommendations for Ground Improvement with Rigid Inclusions – Design, Execution and Control”. Characteristics and applications of the ground improvement method using rigid columns. Description of the monograph content and recommendation for practical use by designers and contractors.
PL
Przedstawienie prototypowej konstrukcji świdra do wykonywania pali i kolumn przemieszczeniowych wkręcanych. Analiza porównawcza wyników testów terenowych oporów wkręcania świdrów DPDT i SDP. Wnioski na temat efektywności działania i zasadności stosowania nowej konstrukcji świdra w praktyce wykonawczej.
EN
Presentation of the prototype construction of the drill for producing screw displacement piles and columns. Comparative analysis of the field tests results of the screwing resistances of DPDT and SDP drill augers. Conclusions on the effectiveness of operation and the usefulness of the new drilling tool in performance practice.
PL
Opis systemu pomiarowego zainstalowanego w kolumnach betonowych wzmacniających słabe podłoże gruntowe pod nasypem drogowym. Wstępne przedstawienie przykładowych wyników pomiarów. Problematyka niedokładności i odchyleń pomiarowych oraz sposób ich interpretacji.
EN
Description of the measurement system installed in concrete columns strengthening the weak subsoil under the road embankment. Initial presentation of exemplary measurement results. The problem of inaccuracies and measuring deviations and the way of their interpretation.
EN
The article referring to the study described in [19] (according to include references) presenting the impact of using a cover of sheet piles located around foundation on the amount of displacements and settlement for a typical bridge abutment on the shallow foundation subjected to various types of single loads and their combinations. The present article presenting the impact of the sheet piles on the amount of displacements for a bridge abutment founded on reinforced piles. Numerical calculation performed maintaining the previous properties of the subsoil and parameters of external load schemes identical as in the case of shallow foundation.
PL
Artykuł nawiązujący do opracowania opisanego w [19] (według załączonej bibliografii) przedstawiającego wpływ wykorzystania osłony z grodzic wokół fundamentu na wielkość przemieszczeń i osiadania typowego przyczółka mostowego posadowionego bezpośrednio i poddanego różnego rodzaju pojedynczym obciążeniom oraz ich kombinacjom. Przedstawienie w niniejszym artykule wpływu grodzic na wielkość przemieszczeń przyczółka mostowego posadowionego na żelbetowych palach fundamentowych. Obliczenia numeryczne wykonane przy zachowaniu wcześniejszych parametrów podłoża gruntowego oraz schematów obciążeń identycznych, jak w przypadku posadowienia bezpośredniego.
17
Content available Stabilizacja chemiczna gruntów problematycznych
PL
W artykule przedstawiono syntetyczne omówienie grupy metod wzmacniania podłoża zwanych stabilizacją chemiczną. Do tej grupy zalicza się między innymi wszelkie odmiany stabilizacji powierzchniowej gruntu spoiwami, wgłębne mieszanie gruntu, a także iniekcje strumieniowe. Cechą wspólną metod stabilizacji chemicznej jest modyfikacja cech fizycznych i mechanicznych podłoża przez wprowadzenie substancji wiążących, wypełniających lub modyfikujących właściwości gruntu rodzimego. Omówiono podstawowe materiały stosowane do stabilizacji oraz zasadnicze reakcje chemiczne, a także procesy zachodzące w podłożu, wspólne dla poszczególnych metod. Przedstawiono także sposoby wprowadzania substancji chemicznych do podłoża, które różnicują tę grupę metod. W celu uporządkowania zagadnień wprowadzono pojęcia gruntów problematycznych oraz gruntów metastabilnych. Omówiono także zakres koniecznych informacji o podłożu, które ma podlegać stabilizacji.
EN
The article presents a synthetic overview of the group of soil improvement methods based on chemical stabilization. This group includes, among others, all types of soil surface stabilization with binders, deep soil mixing, as well as jet grouting. The common feature of chemical stabilization methods is the modification of the subsoil physical and mechanical properties by introducing substances that bind, fill or alter the properties of the native soil. The paper presents basic materials used for stabilization, basic chemical reactions as well as processes occurring in the subsoil, common for individual methods. The methods of applying chemical substances into the subsoil, which differentiate this group of methods, are also presented. In order to organize the issues, the concepts of problematic and metastable soils were introduced. The scope of the necessary information about the subsoil to be stabilized was also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań geotechnicznych podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Wyniki badań były podstawą do projektowania fundamentów budynku głównego.
EN
The paper presents the results of the geotechnical tests of the subsoil of the main building 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The test results were the basic for design foundation of the main building.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.