Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźnik aktywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article analyzes the influence of selected factors on the activity rate of cement binder containing 50% of ground granulated blast furnace slag in its composition. These factors are the chemical and mineral composition of Portland cement CEM I, the degree of grinding of granulated blast furnace slag and Portland cement, and the water/binder ratio. This slag content is characteristic for blast furnace cement CEM III/A. In addition to the application effects, this type of cement is a low-carbon binder (there is a reduction of CO2 emissions by about 45% compared to Portland cement CEM I). The use of this type of cement in the composition of concrete enables the obtaining of concrete with a very small carbon footprint. Based on the results of our own research, it was found that such a high proportion of ground granulated blast furnace slag in the binder composition leads to a significant reduction in the early compressive strength of standard mortars (after two and seven days of setting). This results in a significant reduction in the use of these types of binders (cements) in selected areas of construction, e.g. prefabrication and high-strength concrete. Analyzing the obtained results of their own research, the authors concluded that the early strength of these types of binders can be significantly improved by increasing the specific surface area (degree of grinding) of Portland cement CEM I and lowering the water/slag ratio (w/s, where: s = cement + slag). The proposed material and technological modifications also enable the obtaining of higher compressive strength at all tested dates. The strength of the standard (after twenty-eight days and over longer periods) is comparable to or higher than that of Portland cement CEM I.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wybranych czynników: składu chemicznego i mineralnego cementu portlandzkiego CEM I, stopnia przemiału granulowanego żużla wielkopiecowego i cementu portlandzkiego oraz stosunku woda/spoiwo na kształtowanie się wskaźnika aktywności spoiwa cementowo-żużlowego zawierającego w swoim składzie 50% zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. Taka zawartość żużla jest charakterystyczna dla cementu hutniczego CEM III/A. Oprócz efektów aplikacyjnych, ten rodzaj cementu jest spoiwem niskoemisyjnym (redukcja emisyjności CO2 o około 45% w stosunku do cementu portlandzkiego CEM I). Stosowanie tego rodzaju cementu w składzie betonu pozwala na uzyskanie betonu o bardzo małym śladzie węglowym. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, iż tak wysoki udział zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie spoiwa prowadzi do znaczącego obniżenia wytrzymałości na ściskanie wczesnej (po 2 i 7 dniach dojrzewania) zapraw normowych. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem stosowaniem tego rodzaju spoiw (cementów) w wybranych obszarach budownictwa, np. prefabrykacji i betonach wysokich wytrzymałości. Analizując uzyskane wyniki badań własnych autorzy doszli do wniosku, że wytrzymałość wczesną tego rodzaju spoiw można znacząco polepszyć poprzez zwiększenie powierzchni właściwej (stopnia przemiału) cementu portlandzkiego CEM I i obniżenie stosunku woda/spoiwo (w/s, gdzie: s = cement + żużel). Zaproponowane modyfikacje materiałowo-technologiczne pozwalają także na uzyskanie wyższych wytrzymałości na ściskanie we wszystkich badanych terminach. Wytrzymałość normowa (po 28 dniach) i w dłuższych terminach jest porównywalna lub wyższa niż cementu portlandzkiego CEM I.
PL
Zbadano wskaźniki aktywności K28 i K90 dwunastu popiołów lotnych krzemionkowych, z różnych elektrowni, stosując siedem cementów CEM I 42,5R, produkowanych przez różne cementownie krajowe. Uzyskane wyniki pokazały, że uzyskane wskaźniki aktywności różnią się znacznie. W przypadku trzech pierwszych cementów oraz siódmego wszystkie popioły spełniają wymagania normy dla obu wskaźników. Natomiast dla czwartego cementu 50% popiołów spełnia wymagania wskaźnika aktywności K28, a 67% spełnia wymagania wskaźnika aktywności K90. Zastosowanie piątego cementu powoduje, że wszystkie popioły spełniają wymagania dla wskaźnika K28, lecz tylko 75% dla wskaźnika K90. Z kolei w przypadku cementu szóstego jeden popiół nie spełniał wymagań obu wskaźników. Wyniki te nasuwają wniosek, że wymagania dotyczące cementów do badań wskaźników aktywności powinny być dokładnej sprecyzowane.
EN
The activity indexes K28 K90 of twelve siliceous fly ashes from different power plant, using seven Portland cements CEM I 42.5R, produced by different domestic cement plants were examined. The obtained results have shown that the determined activity indexes are highly differentiated. In the case of four cements all examined fly ashes were fulfilling the standard requirements, for both indexes. However, for one cement, only 50% of fly ashes were fulfilling the index K28 and 67% of the index K90. For the another one all ashes were fulfilling the index K28, but only 75% the index K90. In turn for the last cement one fly ash doesn’t fulfill both indexes. From these results the conclusion can be drawn that the requirements for cements, applied for the activity indexes of fly ashes, should be more accurately defined.
EN
The paper gives coverage on approach to the optimization of selection process of constituents for high performance concrete (HPC) and mortars. There is shown the example selection of cement, mineral and chemical admixtures, as the most costly and influential on concrete, from the point of their maximum efficiency, measured by flowability and compressive strength increasing indexes. Method combines models for determination of activity indexes with simple stochastic equations obtained at mathematical treatment of experimental results.
PL
W artykule przedstawiono sprawozdanie na temat podejścia do optymalizacji procesu selekcji składników do betonu wysokowartościowego (BWW) oraz zapraw. Pokazany jest wybrany przykład stosunku cementu, minerałów i chemicznych domieszki, jako najbardziej kosztownych i wpływowych na beton, od punktu maksymalnej aktywności, mierzonej przez wzrostem indeksów zdolności do płynięcia i do wytrzymałości na ściskanie. Metoda łączy w sobie modele do oznaczania aktywności indeksów z prostymi równaniami stochastycznymi uzyskanymi przy obliczeniu wyników eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań promieniotwórczości naturalnej popiołów lotnych i betonów wykonanych z ich dodatkiem. Oceniano stężenie pierwiastków promieniotwórczych – potasu, radu i toru, wskaźniki aktywności f1 i f2 oraz moc dawki promieniowania. Badania wykonano na podstawie instrukcji ITB 455/2010 za pomocą miernika promieniotwórczości naturalnej typu MAZAR-01. Wykazano, że krzemionkowe popioły lotne stosowane jako dodatek do betonów w ilości do 30% masy cementu nie wpływają w istotny sposób na wzrost wskaźników radioaktywności w tych materiałach. Materiały te nie stanowią więc zagrożenia radiologicznego imogą być bez obaw stosowane w budownictwie.
EN
This paper presents the results of natural radioactivity of the fly ash and concrete made with their addition. During the study of radioactivity were evaluated: the concentration of radioactive elements: potassium, radium and thorium, radioactivity coefficients f1 and f2, and the radiation dose. The tests were made on the instruction of the ITB 455/2010 with the help of natural radioactivity meter type MAZAR-01. It has been shown that siliceous fly ash used as a concrete additive in an amount up to 30% by weight of the cement does not significantly affect the growth rates of radioactivity in these materials. It follows that these materials do not pose a threat of radiological and can be used with confidence in the construction industry.
PL
Jednym z mitów dotyczących betonu komórkowego jest jego rzekomo wysoka promieniotwórczość. Taka opinia jest spowodowana brakiem wiedzy na ten temat, plotkami, a czasami skutkiem świadomej manipulacji. Dla właściwego przedstawienia promieniotwórczości materiałów i wyrobów budowlanych, w tym wyrobów z betonu komórkowego, przybliżmy skrótowo zagadnienie promieniotwórczości i przeanalizujmy je opierając się na wiarygodnych wynikach badań upoważnionych jednostek badawczych.
EN
Aerated concrete has been alleged to be highly radioactive. However, these claims can be attributed to ignorance, unconfirmed rumours, or even intentional manipulation. This paper addresses the question of radioactivity of building materials and construction products, including aerated concrete products, based on reliable outcomes of studies conducted by accredited research centres. The radioactivity of buildings made of aerated concrete has been examined in in-situ studies, under the review of structural solutions made of building materials, and in consideration of the requirements and assessment criteria for radioactivity hazard of construction products and buildings.
PL
Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w zakresie kontroli jakości popiołów lotnych u różnych producentów, jak i badań własnych stwierdzono, że właściwości cementu porównawczego (portlandzkiego CEM I) mają istotny wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny wpływu rodzaju składnika drugorzędnego cementu na kształtowanie się wskaźnika aktywności popiołu lotnego. Składnik ten jest dodawany do cementu portlandzkiego CEM I w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu. Badano cement portlandzki CEM I przygotowany z jednego, wytypowanego klinkieru portlandzkiego i różnych dodatków mineralnych (badania w skali laboratoryjnej) oraz cementy portlandzkie CEM I przemysłowe z dodatkiem kamienia wapiennego (najczęściej stosowany składnik drugorzędny w krajowym przemyśle cementowym). Stwierdzono, że skład cementu, w tym rodzaj składnika drugorzędnego, ma wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego.
EN
Basing on years of research over the control of the quality of fly ash from various producers, as well as conducted own research, it has been stated, that the properties of test cement (Portland CEM I) significantly influence the value of activity index of fly ash. In the hereby paper the attempts have been made to assess the impact of secondary component type on the formation of fly ash activity index value. The component is added to Portland cement CEM I composition in an amount not exceeding 5% of cement weight. The tests made on Portland cement CEM I prepared from one, selected Portland clinker and different mineral additives (laboratory test scale) and on industrial Portland cements CEM I with the addition of limestone (the most common secondary component in domestic cement industry). It has certified, that the composition of cement, including secondary component, influences the value of fly ash activity index.
9
PL
Przedstawiono wyniki oznaczeń wskaźników aktywności pucolanowej popiołu lotnego według PN-EN 450:1998 przy wykorzystaniu różnych cementów porównawczych CEM l 42,5R. Stwierdzono, że zawartość alkaliów w zastosowanym cemencie ma duży wpływ na oznaczone wskaźniki aktywności pucolanowej badanego popiołu. Wraz ze wzrostem zawartości alkaliów w cemencie wzrasta wskaźnik aktywności pucolanowej. Nie można zatem porównywać wskaźników aktywności pucolanowej popiołów przy stosowaniu cementów porównawczych o różnej zawartości alkaliów.
EN
The pozzolanic activity of fly ash was determined following the procedure given in PN-EN 450:1998 standard. Various CEM I 42,5 cement samples were used as reference cement. It has been found that the values of pozzolanic activity index determined this way were strongly affected by alkali content of these cements. The pozzolanic activity index augments with higher alkali level in cement. The pozzolanic activity indices of fly ashes cannot be therefore well estimated using reference cements differing in alkali content.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.