Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OBRUM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote OBRUM sp. z o.o. innowacyjnym podmiotem przemysłu obronnego
PL
W artykule omówiono na przykładzie OBRUM sp. z o.o. znaczenie podmiotów kreujących innowacje w budowie polskiego przemysłu obronnego. Syntetycznie przedstawiono zmiany własnościowe, którym podlegał Ośrodek. Pokazano istotne obszary innowacyjnej działalności OBRUM sp. z o.o. Odniesiono się do roli innowacji tworzących podwaliny pod trwał budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego. W podsumowaniu pokreślono rolę podmiotów innowacyjnych wpływających na budowę przewagi konkurencyjnej.
EN
The article discusses, taking OBRUM as an example, the importance of the entities that create innovations that strengthen the Polish defence industry. Historical changes in ownership status of OBRUM are presented shortly. Important areas of OBRUM's innovative activities are shown. The role of innovations that form the foundations for building the strength of the Polish defence industry is referred to. In the summary, the role of innovative entities that have an effect on forging of the competitive edge is indicated.
2
Content available remote OBRUM – an innovative member of the defence industry
EN
The article discusses, taking OBRUM as an example, the importance of the entities that create innovations that strengthen the Polish defence industry. Historical changes in ownership status of OBRUM are presented shortly. Important areas of OBRUM's innovative activities are shown. The role of innovations that form the foundations for building the strength of the Polish defence industry is referred to. In the summary, the role of innovative entities that have an effect on forging of the competitive edge is indicated.
PL
W artykule przedstawiono, w układzie chronologicznym, przebieg procesu przekształceń własnościowych OBRUM sp. z o.o. Scharakteryzowano poszczególne fazy transformacji własnościowej, począwszy od utworzenia Zakładu Produkcji Doświadczalnej, poprzez państwową jednostkę badawczo-rozwojową, poddaną następnie procesowi komercjalizacji, a kończąc na formie własnościowej w postaci sprywatyzowanej spółki prawa handlowego. Omówiono również prywatyzację pośrednią, jako metodę prywatyzacji zastosowaną wobec OBRUM sp. z o.o.
EN
Property transformation process course of OBRUM sp z o.o. in chronological arrangement is presented in the paper. Separate stages of property transformation were characterized beginning from foundation of Zakład Produkcji Doświadczalnej (Experimental Production Plant) through the state-owned research-development entity, then subject to commercialisation process and ending on property form as commercial entity transformed to private property. Intermediate privatization was also discussed as privatization method applied towards OBRUM sp. z o.o.
PL
W artykule przedstawiono wybrane urządzenia, opracowane w OBRUM sp. z o.o. w pełnym cyklu b+r, a przeznaczone dla wojsk inżynieryjnych. Wyroby podzielono na grupy funkcjonalne: wozy zabezpieczenia technicznego, czołgi saperskie, mosty na podwoziu kołowym i gąsienicowym. Przedstawiono także inne charakterystyczne rozwiązania. Skrócone opisy podkreślają jedynie charakterystyczne cechy urządzeń i pokazują ewolucję pojazdów i ich podzespołów.
EN
The paper presents the selected devices worked out at OBRUM Sp. z o. o. within the whole research and development cycle and destined for engineering armies. The products are divided to functional groups: technical safety vehicles, sapper tanks, bridges on wheeled or track-laying chassis. Other characteristic solutions are also presented. Brief descriptions emphasize characteristic features and show evolution of vehicles and their subunits.
5
Content available remote Rozwój wetroniki w konstrukcjach OBRUM Sp. z o.o.
PL
W artykule przedstawiony został rozwój układów sterowania od prostych układów typu komparatorów wartości progowych do obecnie projektowanych układów wetroniki w pojazdach, których konstrukcje powstały w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych. Dotyczy to rodziny pojazdów wsparcia technicznego WZT, wsparcia inżynieryjnego MID i MS-20.
EN
The article presents development of control systems beginning from simple systems of threshold values comparators type up to currently designed vetronics systems for vehicles whose constructions have been designed in Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych. This relates to family of technical support vehicles WZT, engineering support MID and MS-20.
6
Content available remote OBRUM sp. z o.o. po czterdziestu latach
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze obszary działalności „OBRUM” sp. z o.o. w minionych czterdziestu latach swojej działalności. Szerzej zostały przedstawione programy i projekty inicjowane przez Ośrodek jako jednostkę badawczo-rozwojową. Została też przedstawiona geneza wprowadzenia do prac projektowych Ośrodka sterowników programowalnych, magistrali CAN i protokołu CANopen.
EN
The most important areas of "OBRUM" Co. Ltd activity during recent 40 years have been presented in the paper. Programmers and projects initiated by the Centre as a research-development entity are broadly discussed. The origin to implement the programmable controllers, CAN bus and CANopen protocol to project works have been presented as well.
7
Content available remote Interfejs człowiek – maszyna z magistralą CAN
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania interfejsów człowiek-maszyna (Human Machine Interface, HMI), a w szczególności pulpitów sterowania do maszyn mobilnych, projektowanych i produkowanych w OBRUM sp. z o.o.. Opisano modułową budowę pulpitów i tablic sterowania składających się z niezależnych elementów sieci CAN oraz metody bezpiecznego podłączenia ich do magistrali. Ponadto przedstawiono budowę i funkcje opracowanego w OBRUM uniwersalnego interfejsu klawiatury.
EN
Article describes some examples of Human Machine Interfaces, especially consoles for mobile vehicles developed and made in OBRUM. Modular structure of the console based on independent CAN nodes and methods for safety connection to bus was described. Additionally article presents construction and functions of the Universal Keyboard Interface developed in OBRUM .
8
Content available remote Systemy sterowania aparaturą pomiarową bazujące na magistrali CAN
PL
W artykule przedstawiono zastosowania magistrali CAN w układach pomiarowych. Omówione zostały wybrane przykłady systemów i układów pomiarowych bazujące na magistrali CAN, wdrożone w Zakładzie Badań OBRUM.
EN
Paper presents CAN bus applications in measuring systems. There is presented selected application systems based on CAN bus which were implemented in OBRUM Research Department.
9
Content available remote System rozproszonego sterowania wykorzystujący sterowniki mobilne
PL
Artykuł omawia nowe rozwiązanie systemu - układu sterownia wdrożonego w OBRUM na jednym z wyrobów. System zawiera układ dwóch sterowników mobilnych oraz jeden sterownik nadrzędny. Opisana została komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Przedstawiono strukturę sieci CAN, a także możliwości zastosowań nowo opracowanych sterujących pulpitów wynośnych. Opisano również kierunki dalszych prac.
EN
Paper presents the newest approach to control system development in OBRUM – Gliwice for one of the military vehicle. System is based on two mobile controllers and one main controller . There is described the internal and external. CAN network structure was presented and new solution of movable control console and further activities in this matter was presented.
10
Content available remote Magistrala CAN w wyrobach i systemach diagnostyczno-pomiarowych OBRUM Gliwice
PL
Artykuł stanowi przegląd projektów opracowanych w OBRUM-Gliwice, opartych o magistralę CAN. Dotyczy zarówno sieci oczujnikowania i sterowania pojazdów, jak również projektów urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, z interfejsem CAN. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości otwartej architektury systemów magistrali CAN, w oparciu o zrealizowane projekty. Opisano również stosowaną w OBRUM metodykę projektowania urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w oparciu o jednolity interfejs CAN.
11
Content available remote Gąsienicowy układ jezdny
PL
W artykule przedstawiono możliwości szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce kół napędowych zestawów gąsienicowych. Pojazdy terenowe z zamontowanymi zestawami gąsienicowymi charakteryzują się niskim naciskiem jednostkowym na podłoże co pozwala na swobodne poruszanie się nimi w terenie bagnistym, pustynnym, zaśnieżonym. Takie pojazdy mogą poruszać się również swobodnie po drogach utwardzonych.
EN
This article presents a conception of tracked driving system, which is possible for fast install on terrain vehicle in exchange for driving wheel. The characteristic feature of terrain vehicle with tracked driving system installed is low pressure per unit area. This allows vehicle to move freely in various terrain conditions like everglade, desert land or area covered with snow. It is also important, that such vehicle is also able to move on hardened roads without any difficulties.
12
Content available remote Europejska Agencja Obrony
PL
W artykule przedstawiono cele Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency - EDA), jej strukturę organizacyjną oraz omówiono zadania poszczególnych Dyrektoriatów. Opisano zasady i mechanizmy finansowania wspólnych projektów lub programów realizowanych pod auspicjami Agencji. Omówiono także działania OBRUM mające na celu uczestnictwo w międzynarodowych programach i projektach badawczo-rozwojowych
EN
This article presents main goals and objectives of European Defence Agency (EDA), its organizational structure and performance and tasks of particular EDA Departments. This paper also shows principles and mechanisms of financing joint cooperation projects or programmes run under the auspicious of Agency. An OBRUM activity in EDA research and development projects and programmes has also been shown.
14
Content available remote Koncepcja modułowego specjalnego pojazdu wielozadaniowego
PL
W artykule przedstawiono propozycje modułowego pojazdu bazowego OBRUM. Jest to koncepcja pojazdu gąsienicowego, gdzie miejsca załogi usytuowano w bezpiecznej tylnej odgrodziowanej części kadłuba. Pojazd ten odpowiada wymogom FUTURE COMBAT SYSTEMS. Drogą adaptacji konfiguracji elementów modułowych można tworzyć czołg bojowy, niszczyciel czołgów, transporter, wóz dowodzenia i inne. Pojazd będzie szczególnie przydatny do misji interwencyjnych i pokojowych.
EN
A modular OBRUM base vehicle is proposed. It is a tracked vehicle with crew compartment located in the safe rear part of the hull separated from the rest of the vehicle by a bulkhead.The vehicle meets the requirements of the FUTURE COMBAT SYSTEMS. Various configurations of modular components enable the creation of a combat tank, tank destroyer, personnel carrier, command vehicle, etc. The vehicle will be particularly useful in intervention and peacekeeping operations.
15
Content available remote Sprzęt radiolokacyjny w działalności projektowo-produkcyjnej OBRUM
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac prowadzonych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w działalności projektowo-produkcyjnej przy realizacji mobilnego i stacjonarnego sprzętu radiolokacyjnego. Prace te, realizowane były z wiodącymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji oraz Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR w Warszawie.
EN
The paper presents the results of works conduct in Research and Development Centre for Mechanical Appliances OBRUM during last ten years in designing and production activity for realisation of mobile and stationary radiolocation equipment. Works were realised together with leading research institutions in Poland - Telecommunications Research Institute and RADWAR – Warszwa.
16
Content available remote Ewolucja manipulatorów roboczych
PL
Do technicznych osiągnięć Ośrodka można zaliczyć inżynieryjne maszyny pola walki. O ile MID jest szerzej znany, chociażby z uwagi na publikacje [4, 5, 7], na temat, IWT wiadomo bardzo niewiele. Interesująca z inżynierskiego punktu widzenia jest ewolucja poglądów zarówno użytkownika, jak i projektanta co do zasadniczych funkcji urządzeń roboczych, jakimi są manipulatory tych maszyn.
EN
We can rate battlefield engineering machine among OBRUM’s achievement. As far as MID is known very well, even in publications [4,5,7], about IWT is not to much known. User’s as well as designer’s view evolution of engineering point of view is interested exactly to main function of working devices which are the manipulator of these machines.
17
Content available remote Podwozie gąsienicowe w wyrobach specjalnych
PL
W artykule przedstawiono specjalne podwozie gąsienicowe zaprojektowane w OBRUM oraz przykłady jego zastosowań w wyrobach specjalnych wykonanych w OBRUM.
EN
The paper presents a special tracked chassis designed at OBRUM. Examples of its application in various special purpose vehicles manufactured at OBRUM are given.
18
Content available remote Koncepcja automatu do ładowania
PL
W artykule przedstawiono koncepcje automatu ładowania działa czołgowego, opracowanego w OBRUMie. Myślą przewodnią było maksymalne uproszczenie części mechanicznej, gdzie elementy zasadniczej części automatu wykonują tylko ruchy prostoliniowe w prowadnicach, co ułatwia usuwanie uszkodzeń i ręczne ładowanie działa w czasie ruchu czołgu, oraz zmniejsza podatność na awarie.
EN
The paper presents a conception of an automatic tank gun-loading unit developed at OBRUM. The main idea was to simplify as far as possible the mechanical part, where components of the main part of the unit make only linear movements in the guides. This makes repairs easier and enables manual loading of the gun when the tank is moving and lowers susceptibility to breakdowns.
19
Content available remote Internet - współczesne narzędzie marketingu
PL
Artykuł omawia podstawy funkcjonowania Internetu, jego cechy oraz podstawowe usługi dostępne w ramach tego narzędzia współczesnego marketingu. Wykorzystanie Internetu w OBRUM może zwiększyć jego konkurencyjność na specyficznych rynkach usług. Zaproponowane zostały istniejące i potencjalne obszary wykorzystania Internetu w Ośrodku, jako nowoczesnego narzędzia marketingowego do wspierania sprzedaży usług typu business to business i ich promocji.
EN
The paper discusses the fundamentals of Internet, its features and basic services made available by this tool of modern marketing. The use of Internet at OBRUM may increase its competitiveness on specific service markets. Existing and potential areas of using Internet as a modern marketing tool to support business to business type services are proposed.
20
Content available remote Eksploatacja i użytkowanie symulatora BESKID-3
PL
Artykuł omawia całokształt przedsięwzięć związanych z wdrożeniem opracowanego i wykonanego w OBRUM symulatora czołgu PT-91 kr. BESKID-3 do eksploatacji w JW2399 Świętoszów. Omówiono aspekty związane z: - instalacją i przekazaniem urządzenia do eksploatacji, - eksploatacją wstępną i nadzorowaną, tj. zapoznaniem użytkownika z wyrobem i jego możliwościami szkoleniowymi oraz wdrożeniem wyrobu do systemu szkolenia wojsk, - eksploatacją wyrobu w JW2399 . W artykule przedstawiono efekty eksploatacji wyrobu, takie jak: niezawodność wyrobu oraz efekty szkoleniowe i szacunkowe efekty ekonomiczne związane z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji.
EN
The paper presents all undertakings aimed at the practical application in a military unit of the PT-91 tank simulator BESKID-3 developed and constructed at OBRUM.The following aspects are discussed: - installation and commissioning of the device, - initial and supervised operation – familiarising the user with the product and its training capabilities, and implementing the product in military training system, - operation of the product in the military unit.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.