Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwigar o falistym środniku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę badań nośności postaciowej falistego środnika wspornikowych dźwigarów SIN z żebrami podporowymi ze szczególnym uwzględnieniem zniszczenia w obszarze pogranicznym. Badania doświadczalne przeprowadzono na dziesięciu dźwigarach o wysokości środnika 500, 1000, 1250 i 1500 mm. Dźwigary o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej z jednostronnym wspornikiem zbudowano z elementów połączonych doczołowo na śruby sprężone. Przeanalizowano postacie zniszczenia dźwigarów oraz ścieżki równowagi statycznej wraz z ich bezpośrednim wpływem na formę zachowania w obszarze pogranicznym. Oszacowano wartość obciążenia odpowiadającego formowaniu krzyżulca rozciąganego w środniku, łączącego skrajne punkty obramowania w stanie pogranicznym na poziomie wynoszącym 0,39 - 0,67 nośności granicznej.
EN
The paper presents an analysis of the tests of the shear resistance of the wavy web of SIN cantilever girders with support stiffeners, with particular emphasis on failure in the post limit zone. Experimental tests were carried out on ten girders with web heights of 500, 1000, 1250 and 1500 mm. The girders with the static scheme of a simply supported beam with a one-sided cantilever were built from samples connected butt-together with prestressed bolts. The failure modes of girders and the load - displacements paths were analyzed along with their direct impact on the form of behavior in the post limit zone. The value of the load corresponding to the formation of a tension diagonal in the web connecting the extreme points of the frame in the post limit state was estimated at a level ranging from 0,39 to 0,67 of the limit load.
EN
The study presents the means of increasing resistance of girders with corrugated web by enhancing their shear resistance due to the application of diagonal braces subjected to advantageous tension. Diagonal braces were used in the near-support zones, which increased the shear resistance of the girder. Then, the web carries a greater shear load associated with bending. Experimental investigations on increased shear resistance of girder webs were performed using girders with webs having a height of 500, 1000 and 1500 mm. The shear force divided into the corrugated web and diagonal braces were estimated. Shear load-displacements paths for a corrugated web and diagonal braces were determined. The results of investigations into the resistance of girders reinforced with tension diagonal braces were compared with those for girders without reinforcement and with computations in accordance with Eurocode 3. The paper is the first part of the study. Conclusions were drawn and dimensioning recommendations (part two of the study) for corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces were produced. The next part of the study will show the application of FEM numerical analysis to theoretical estimation of the ultimate and critical shear and flexural resistance of corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces.
PL
W pracy pokazano sposób zwiększenia nośności dźwigarów o falistym środniku w drodze zwiększenia ich postaciowej nośności poprzez zastosowanie korzystnie rozciąganych krzyżulców. Zastosowano krzyżulce w strefach przypodporowych zwiększające postaciową nośność dźwigara. Środnik przenosi wówczas większe obciążenie poprzeczne stowarzyszone ze zginaniem. Badania doświadczalne zwiększonej nośności postaciowej środnika dźwigarów przeprowadzono na dźwigarach o wysokości środnika 500, 1000 i 1500 mm. Oszacowano rozdział siły poprzecznej na falisty środnik oraz krzyżulce. Wyznaczono ścieżki postaciowej równowagi statycznej falistego środnika oraz krzyżulców. Wyniki badań nośności dźwigarów wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi porównano z badaniami dźwigarów bez wzmocnienia i z wynikami obliczeń wg Eurokodu 3. Artykuł stanowi pierwszą część opracowania. Sformułowano wnioski i zalecenia (w drugiej części opracowania) do wymiarowania dźwigarów o falistych środnikach, wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi. W drugiej części zostanie pokazane zastosowanie analizy numerycznej MES do teoretycznego oszacowania postaciowej i giętnej nośności granicznej oraz krytycznej dźwigarów o falistym środniku wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi.
3
Content available remote FEM analysis of corrugated web girders reinforced with tensioned diagonal braces
EN
The study presents the application of FEM numerical analysis, performed with the Abaqus software [1], for theoretical estimation of the ultimate and critical shear and flexural resistance of corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces. In FEM numerical models, different web failure modes, observed in physical experimental research into SIN girders were taken into consideration [2]. That was done depending on the inclination angle β of tension diagonal braces and the web thickness. FEM analysis of the shear resistance of corrugated web girders was performed using numerical models of girders. The webs, made from corrugated sheet, had the heights of 500, 1000 and 1500 mm, and the thicknesses of 2; 2.5 and 3 mm. Global shear and flexural load-displacement paths (LDPs) were determined for girder numerical models. In shear LDPs, the shares of cooperation between the corrugated web and tension diagonal braces were separated. For each numerical model, the estimates of the share of the corrugated web and diagonal braces in the shear resistance of SIN girders were produced. The results of the FEM numerical analysis of the resistance of corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces were compared to the results of physical experimental research [2] into the girders of concern, and also with the results of calculations made for unreinforced girders acc. EC3 [19]. Conclusions were drawn and recommendations were produced, which can be applied to the construction and dimensioning of corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces. The Abaqus software was adjusted to solve the problems related to the phenomena revealed by the research [2].
PL
W pracy pokazano zastosowanie analizy numerycznej MES za pomocą programu Abaqus [1] do teoretycznego oszacowania postaciowej i giętnej nośności granicznej i krytycznej dźwigarów o falistym środniku wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi. W modelach numerycznych wg analizy MES uwzględniono różne postacie zniszczenia środnika ujawnione w wyniku fizycznych badań doświadczalnych dźwigarów SIN [2], w zależności od kąta nachylenia β rozciąganych krzyżulców oraz grubości środnika. Analizę MES postaciowej nośności dźwigarów z falistym środnikiem przeprowadzono na modelach numerycznych dźwigarów o wysokości środnika 500, 1000 i 1500mm z blachy falistej grubości 2; 2.5 oraz 3 mm. Wyznaczono globalne ścieżki postaciowej i giętnej równowagi statycznej (SRS) modeli numerycznych dźwigarów. W postaciowych SRS rozdzielono udziały we współpracy falistego środnika oraz rozciąganych krzyżulcach. W każdym modelu numerycznym oszacowano udział falistego środniku oraz krzyżulców w sztywności postaciowej dźwigarów SIN. Wyniki numerycznej analizy MES nośności dźwigarów z falistym środnikiem wzmocnionych rozciąganymi krzyżulcami porównano z wynikami fizycznych badań doświadczalnych [2] wymienionych dźwigarów wzmocnionych krzyżulcami oraz z wynikami obliczeń dźwigarów bez wzmocnienia wg EC3 [19]. Sformułowano wnioski i zalecenia umożliwiające konstruowanie i wymiarowanie dźwigarów o falistych środnikach, wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi za pomocą przystosowania programu Abaqus do rozwiązywania zjawisk zanotowanych w badaniach [2].
4
Content available remote Analysis of oscillatory motion of sin girders with semirigid joints
EN
n girders with corrugated web, semirigid joints alter damping and vibrational frequency, which indirectly produces a change in the integrated stiffness of girders K, thus diversifying the magnitude of displacement amplitudes of forced vibration [4, 5, 6]. On the basis of investigations relying on the method of vibration measurements, rotational stiffness of semirigid end-plate connections was determined [2, 3]. Using two viscoelastic material models, namely the Voigt–Kelvin and the Hook–Voigt–Kelvin ones, an analysis of oscillatory motion of the eight SIN WTA 500/300×15 girders with semirigid joints at the midspan of concern was made. The pattern of displacement amplitude of forced vibration was analysed. The effect of variation in rotational stiffness of connections Sj on integrated stiffness of girders K and on damping was shown.
PL
W przypadku dźwigarów o falistym środniku połączenia podatne zmieniają tłumienie oraz częstość drgań co wpływa pośrednio na zmianę zintegrowanej sztywności dźwigarów K różnicując wielkość amplitudy przemieszczeń drgań wymuszonych [4, 5, 6]. W związku z powyższym w pracy na podstawie badań korzystając z metody pomiaru drgań wyznaczono sztywności obrotowe doczołowych połączeń podatnych [2, 3]. Korzystając z dwóch lepkosprężystych modeli materiału a mianowicie: Voigta–Kelvina oraz Hooka–Voigta–Kelvina przeprowadzono analizę ruchu drgającego ośmiu swobodnie podpartych dźwigarów SIN WTA 500/300×15 z połączeniami podatnymi w środku rozpiętości. Przeanalizowano zachowanie się amplitudy przemieszczeń drgań wymuszonych. Pokazano wpływ zmiennej sztywności obrotowej połączeń Sj na zintegrowaną sztywność dźwigarów K oraz tłumienie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.