Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Praca przedstawia analizę zastosowania nowoczesnych metod inwentaryzacji w postaci modelu cyfrowego HBIM na przykładzie pałacu Samuela Maciejowskiego w Krakowie. Wykorzystano skanowanie laserowe do wykonania kompletnego pomiaru budynku, a wyniki posłużyły do stworzenia modelu 3D w technologii HBIM. Model ten umożliwi dokładną analizę zabytkowej struktury budynku w celu opracowania koncepcji jego restauracji lub modernizacji.
EN
The article presents an analysis of the application of modern inventory methods in the form of HBIM digital model using the example of Samuel Maciejowski Palace in Krakow. Laser scanning was used to perform a complete measurement of the building, and the results were used to create a 3D model in HBIM technology. This model will enable a detailed analysis of the historic structure of the building for the purpose of developing concepts for its restoration or modernization.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
PL
Technologia skaningu laserowego 3D ma niemal nieograniczone możliwości zastosowania w wielu dyscyplinach współczesnej inżynierii lądowej. Uzyskanie chmury punktów będącej wynikiem skanowania laserowego i wykorzystanie jej do tworzenia modeli 3D obiektów budowlanych pozwala na opracowanie szczegółowego, trójwymiarowego jego obrazu. Wykorzystanie danych pozyskanych tą technologią ma nie tylko wymiar praktyczny, ale stwarza także szerokie możliwości prowadzenia badań naukowych. Umożliwia opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, prowadzenie analiz konstrukcyjnych, wspomaga proces zarządzania obiektem. W niniejszym artykule podjęto problem pomiarów i modelowania istniejącego obiektu budowlanego z wykorzystaniem skaningu laserowego 3D. W tym celu zastosowano tzw. technologię Scan-to-BIM i w etekcie opracowano model 3D analizowanego budynku. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę błędów odwzorowania obiektu. W tym celu wykonano pomiary bezpośrednie wybranych elementów geometrii i wyznaczono odchyłki dla rzeczywistych wymiarów. Do analizy wyników wykorzystano podstawowe miary statystycznej oceny dokładności. Uzyskane wyniki wskazały, że dokładność identyfikacji długości wybranych elementów istniejącego obiektu i ich długości z cyfrowego modelu wynosi maksymalnie ±1 cm.
EN
Laser scanning 3D technology has almost unlimited opportunities of application in many disciplines of modern civil engineering. Obtaining a point cloud using laser scanning and creating 3D models allows producing a highly detailed 3D computer image of a measuring facility. Obtaining a cloud of points as a result of laser scanning and its use to create 3D models ot building objects allows for the development of a detailed, three-dimensional image. The use of data obtained with this technology has not only a practical dimension, but also creates wide opportunities for conducting scientific research. It enables the development of inventory documentation, conducting structural analyses and supports the facility management process. In the paper, the problem of measurements and modelling of an existing building object with the use ot 3D laser scanning was taken up. For this purpose, the so-called Scan-to-BIM methodology was used and, as a result, a 3D model of the analysed building was developed. Particular attention was paid to the assessment of object mapping errors. Direct measurements of selected geometry elements were made and deviations in relation to real dimensions were determined. Basic measures ot statistical accuracy assessment were used to analyse the results. The obtained results showed that the accuracy of identifying the length of selected elements of the existing building and their length from the digital model is a maximum of ±1cm.
PL
Inwentaryzacja obiektu budowlanego jest jedną z podstawowych czynności w istniejących obiektach budowlanych i odnosi się do wykonywania pomiarów oraz określenia i weryfikacji stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w obiekcie. W inwentaryzowaniu istniejących obiektów budowlanych i odzwierciedleniu ich rzeczywistej geometrii ważny jest czas niezbędny do zgromadzenia danych o obiekcie i precyzja wykonania pomiarów. Na przestrzeni ostatnich lat techniki pomiarów i narzędzia wykorzystywane w trakcie inwentaryzacji znacznie ewoluowały. Stosowane nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na szybsze i precyzyjniejsze gromadzenie dużych zbiorów informacji. Zastosowanie skanera laserowego pracującego w technologii 3D do gromadzenia danych przestrzennych może rozwiązać problem niskiej precyzji pomiaru wykonywanego w sposób tradycyjny (tj. manualny) lub poprawić łatwość i wydajność wykonywanych pomiarów.
EN
An inventory of a building is one of the basic activities in existing buildings and refers to taking measurements and determining and verifying the technical condition of structural elements in the building. In making an inventory of an existing building and reflecting its actual geometry, the time required to collect data about the building and the precision of the measurements are important. Over the last few years, the measurement techniques and tools used during inventories have evolved considerably. The modern and innovative technological solutions used allow for a faster and more precise collection of large sets of information. The use of a laser scanner, working in 3D technology for the collection of spatial data, can solve the problem of low precision of measurements taken in the traditional way (i.e. manually) or improve the ease and efficiency of the measurements performed.
EN
Buildings are often complex and hindered by identifying and measuring deformation in both the building itself and its elements. However, we have the assistance of 3D laser scanning technology which allows us to collect geometric data. Scanners are particularly effective for measuring high and hard-to-reach locations. This paper focuses on the measuring and modeling of roof drainage installations, which are usually placed at elevated heights, making it impossible to measure using traditional methods. Rain gutters need constant monitoring in order to fulfill their function and ensure proper drainage of rainwater. Laser scanning produces a point cloud which can be converted in a 3D model using software such as Leica Cyclone, AutoCad and ReCap. This study demonstrates the successful utilization of laser scanning in identifying geometric features and deformations in building installations.
PL
W przeciwieństwie do założeń pałacowych, które w większości przypadków na Lubelszczyźnie znajdują się w stanie technicznym co najmniej dobrym, znaczna część dworów jest w stanie co najwyżej dostatecznym. Obiekty dworskie ze względu na dużo mniejszą wartość historyczną i zabytkową, wyraźnie gorszą jakość materiałów oraz skomplikowany stan własnościowy, w dużej części popadły i nadal popadają w ruinę. Przeprowadzone analizy wykazały, że na stosunkowo niewielkim obszarze województwa lubelskiego znajduje się szereg obiektów wymagających szeroko zakrojonych prac projektowych i remontowych. Wszystkie te prace poprzedzone muszą być szczegółową analizą stanu technicznego. Dokumentacja taka powinna zawierać: aktualne inwentaryzacje, opisy techniczne, oceny stanu technicznego, podstawowe badania in situ oraz laboratoryjne. Artykuł niniejszy jest próbą standaryzacji wymienionej dokumentacji. Propozycja ta została przedstawiona na przykładzie XX-wiecznego dworu w miejscowości Zamieście, dla którego opracowana została dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, wykonane zostały badania wilgotnościowe i mykologiczne oraz sporządzona szczegółowa ocena stanu technicznego.
EN
In contrast to palace assumptions, which in most cases in the Lublin region are in good technical condition, a significant number of manor houses are in satisfactory condition. Manor buildings, due to their much lower historical and monumental value, clearly inferior quality of materials and complicated ownership status, have largely fallen and continue to fall into disrepair. The analyses carried out have shown that in the relatively small area of Lublin Province there are a number of objects that require extensive design and renovation work. All these works must be preceded by a detailed analysis of the technical condition. Such documentation should include: up-to-date inventories, technical descriptions, technical condition assessments, basic in situ and laboratory tests. This article is an attempt to standardize the documentation The proposal is presented on the example of a 20th-century manor house in the village of Zamieście, for which drawing and photographic documentation was prepared, moisture and mycological tests were performed, and a detailed technical condition assessment was made.
PL
Retencja wód opadowych i roztopowych, coraz częściej zajmująca istotne miejsce w rozwoju miast, powinna stanowić przemyślany system komunalny, a nie być jedynie doraźną odpowiedzią na problemy z lokalnymi podtopieniami czy powodziami miejskimi. Dobrze dobrany do potrzeb konkretnego miasta czy gminy i zaplanowany system retencji umożliwi nie tylko minimalizację skutków zjawisk pogodowych, ale i gospodarowanie wodą pozwalające na poprawę mikroklimatu w mieście i uzyskanie korzyści ekonomicznych związanych z oszczędnością wody pitnej.
PL
Seria czterech artykułów przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu laserowego na budowie. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego można rozwiązać wiele zagadnień inżynierskich i optymalizacyjnych. W pierwszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat skanerów laserowych oraz ich działania. Wyjaśniono, co wpływa na dokładność pomiarów instrumentami skanującymi i w jaki sposób odbywa się skanowanie. Przedstawiono także zagadnienie związane z wykorzystaniem skanerów do inwentaryzacji robót zanikowych i zakrywanych (zbrojenie i instalacje).
EN
A series of four articles covers the use of point clouds and laser scanning on site. Thanks to the use of laser scanning, many engineering and optimization issues can be solved. The first article presents basic information about laser scanners and their operation. It explains what influences the accuracy of measurements with scanning instruments and how the scanning is performed. The issue related to the use of scanners for inventory of decaying and covered works (reinforcement and installations) is also presented.
EN
The research consisted of inventory and health status assessment of 105 roadside trees growing along Voivodeship Road 942 (Buczkowice commune, Silesian Voivodeship). During the study, dendrometric data, such as: tree height, circumference and diameter at the base and at the breast height, crown height, height to first branches, crown span and its shape were collected. Roadside trees, on the one hand, are aesthetic element of road surroundings responsible for environmental and protective functions, and on the other they effect on the safety of road users. Taking this into consideration, it is necessary to take care of regularity of maintenance activities and treatments to ensure proper trees health. At the same time, the proximity of the road may lead to need to remove some trees – e.g. during modernization and construction works related to road infrastructure. Roadside trees in the Buczkowice commune belonged to 13 species, among which 10 were deciduous tree species and 3 were coniferous species. The most numerous were black poplars cultivar ‘Italica’ (Populus nigra L. ‘Italica’, 21 specimens). Two invasive alien species (green ash Fraxinus pennsylvanica and black locust Robinia pseudoacacia) were found with a total number of 15. Three trees had circumference that corresponded to the circumference of monumental trees (two sycamores Acer pseudoplatanus and one black alder Alnus glutinosa). Trees health condition was based on presence of trunk and crown damage. Specifically, 53 of the examined roadside trees had satisfactory, 37 – average, 9 – good and 6 – poor health condition. In order to keep trees in good health, regular conservation and protection treatments are recommended. It was noted that such actions can help reduce the risk to road safety. The main threats to roadside trees were also indicated (collisions with vehicles, increase in salinity due to the use of chemicals to prevent road icing during winter and waste deposited around trees). In addition, the quantitative status of roadside trees in 2018 and 2022 were compared. Before 2022, 46 trees were removed as a result of road investments involving the construction of ring road of Buczkowice, sidewalk and bicycle path.
11
Content available remote Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące technologii BIM (Building Information Modelling), korzyści z jej zastosowania w budownictwie, a przede wszystkim skupiono się na przeprowadzaniu inwentaryzacji obiektów zabytkowych - wykonano prace wstępne wg technologii HBIM (Heritage BIM). Pokazano możliwości wykorzystania chmur punktów, otrzymanych ze skanowania laserowego 3D oraz sam proces ich obróbki. Głównym celem było zaprezentowanie kolejnych etapów opracowania danych ze skaningu i efektu końcowego, jakim był model geometryczny obiektu, na przykładzie zabytkowego dworca w Rokicinach. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dzięki zastosowanej technice można wykonać prace w krótszym czasie niż za pomocą metod tradycyjnych, a dodatkowo w miejscach trudno dostępnych, z wymaganą dokładnością.
EN
The article presents information on BIM technology (Building Information Modelling), its benefits of use in construction, and in particular focuses on conducting an inventory of historic objects - preliminary work was carried out for HBIM technology (Heritage BIM).The possibilities of using point clouds obtained from 3D laser scanning and the process of their processing were shown. The main goal was to present the next stages of processing data from scanning and the final effect, which was the geometric model, on the example of the historic station in Rokiciny. Based on the obtained results, it was found that thanks to the used technique, it is possible to perform work in a shorter time than using traditional methods, and additionally in hard-to-reach places, with the required accuracy.
PL
Wykonanie prawidłowej inwentaryzacji materiałów w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, uwzględniającej łatwość ich odzysku, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. W artykule wykazano, że proces ten można usprawnić, wykorzystując technologię skanowania laserowego 3D, która z powodzeniem jest stosowana przy sporządzaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów zabytkowych i w wielu innych dziedzinach gospodarki. Technologia skaningu laserowego 3D może być w przyszłości stosowana do pomiaru kubatury obiektów budowlanych oraz identyfikacji podstawnych materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do recyklingu.
EN
Performing a proper inventory of materials in construction objects intended for demolition, taking into account the ease of their recovery, is a time-consuming and costly process. This paper shows that this process can be improved by using 3D laser scanning technology, which is successfully used in the preparation of inventory documentation of historic buildings and in many other areas of the economy. The 3D laser scanning technology can be used in the future to measure the volume (cubic capacity) of building objects and to identify basic demolition materials for recycling.
13
Content available remote Wybór metody pomiarowej do inwentaryzacji obiektu zabytkowego z zastosowaniem AHP
PL
Wybór metody inwentaryzacji obiektu zabytkowego zależy od wielu czynników. Celem pracy był wybór najkorzystniejszej metody pomiarowej do inwentaryzacji rzeszowskiego Ratusza. Rozważano cztery metody pomiaru i dokonano ich oceny za pomocą pięciu kryteriów. Do wspomagania procesu decyzyjnego wykorzystano metodę analizy wielokryterialnej AHP. W przypadku analizowanego obiektu najkorzystniejszy okazał się naziemny skaning laserowy. Zaprezentowano także wybrane elementy przeprowadzanego procesu inwentaryzacji.
EN
The choice of a heritage building inventorying method depends on many factors. The aim of the work was to select the most advantageous measurement method for the Rzeszów Town Hall inventory. Four measurement methods were considered and assessed according to five criteria. The multi-criteria AHP method was used to support decision-making. Terrestrial laser scanning has proved to be the most advantageous for the analysed case. Selected elements of the on-going inventory process were also presented.
PL
W artykule omówiono: metodę inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej za pomocą skanera laserowego 3D oraz wybrane nieniszczące metody badań betonu i stali.
EN
The article discusses: the method of architectural and construction inventory using a 3D laser scanner and selected non-destructive testing methods for concrete and steel.
PL
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie systematycznie wykonuje inwentaryzjację i konsekwentnie wdraża związane z nią sposoby opieki nad miejskim drzewostanem. Pod opieką ZZM na terenach gminnych parków, skwerów, zieleńców, w pasach drogowych oraz na terenach mieszkaniowych jest ich prawie 250 tys., a inwentaryzacja objęła już połowę.
16
Content available remote Doskonałe utrzymanie ruchu – krok po kroku. Ze wsparciem czy bez?
PL
W artykule zaprezentowano hybrydowy model utrzymywania maszyn w ruchu oraz szereg kroków, które warto wykonać, aby dział utrzymania ruchu działał doskonale – doskonałe utrzymanie ruchu (DUR).
PL
Przedstawiono wyniki współpracy pracowników i studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Studenci wykonywali dokumentację techniczną terenu Brzezinki, obejmującą m.in. murowane baraki, kuchnię obozową, latryny, budynek magazynowy, schron przeciwlotniczy, wieżę wartowniczą, a także murowane trzony kominowe oraz obiekty koszarowe w Oświęcimiu
EN
The results of cooperation between employees and students of the Faculty of Construction at the Silesian University of Technology and the Auschwitz-Birkenau State Museum are presented. Students carried out technical documentation of the Birkenau site, including brick barracks, the camp kitchen, latrines, a storage building, an air raid shelter, and a guard tower, as well as brick chimney stacks and barracks buildings in Oświęcim.
EN
Extension of the forest area in Ukraine is one of the indicators confirming achievement of the goals of sustainable development. Therefore, the issue of protection, restoration and rational use of forest ecosystems is rather actual. The process of self- afforestation taking place on agricultural land, which are not used according to their intention because of their investment unattractiveness, due to lack of funds or other reasons, and thus, they are self-sown with forest plants, is one of the ways of the forest- covered area extension in Ukraine. There is no reliable information on the number of land plots with self-sown forests on agricultural land. Therefore, it is expedient to make inventory of them by using the tools of satellite remote sensing and field surveys. The author of the work suggests a conceptual model of planning the use of agricultural land with self-sown forests on the base of the inventory data. To make the best-possible decisions on the use of the land plots with self-sown forests, at the local level it is important to determine the rational direction of the self-sown forest use in the process of spatial planning on the base of the data of analysis of the soil and plant cover layer quality. Therefore, it is recommended to make zoning of the land by the kinds of land use (agricultural, forestry, recreational, nature protection). Basing on the zoning data and considering the potential ecosystem benefits from forests, it is necessary to develop measures on the self-sown forest use and protection.
EN
In the present day, we are witnessing the dynamic development of our country. We observe a growing number of new construction investments, which are designed to meet the needs of the market. Streets are being widened to cope with the growing number of vehicles, modern office buildings and skyscrapers are being built in the largest Polish cities, which at the same time have valuable architectural objects in their oldest districts. Such objects, due to their age, are susceptible to damage, and thus to the threat that their value will be lost. Such damage may occur in the course of construction works that destabilize the soil structure, which may lead to damage to the building’s foundations and, as a result, harm or destroy the most important structural elements of the monument. Another important factor is the operation of industrial plants that emit harmful substances, which have a negative impact on façades and other external elements, such as, for example, relief sculptures. It may be difficult and complicated to remove the effects of the risks described above if the documentation necessary to carry out protection or renovation works is incomplete or insufficiently detailed. A separate issue worth discussing are architectural objects made of perishable materials such as wood [Bernat et al. 2014]. There are many objects of wooden architecture in Poland, such as: Catholic and Orthodox churches, open-air museums, and other relics of bygone eras. Apart from the obvious threat of fire and its negative effects, one can also mention the negative impact of precipitation, whether in the form of rain causing the wood to soak and, as a result, to rot, or the risk of damaging the foundations during a flood. The listed threats have a direct and indirect impact on the structure of such historical buildings. Therefore, it is important to take care of their detailed survey, with the view to preserving and maintaining them. It is also worth mentioning a large number of castles located in our country. The condition of their structures is very diverse and ranges from newly restored buildings to those with only foundations left. In all cases, it is important to obtain accurate plans and models of these building objects. This will serve to preserve their dimensions and shapes. Such data can be used to develop documentation necessary to carry out reconstruction or renovation in order to return the building to its former glory, and thus obtain another object worth seeing.
PL
W obecnych czasach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju naszego kraju. Obserwujemy, jak powstają coraz to nowe inwestycje budowlane mające na celu zaspokojenie potrzeb rynku. Przebudowywane są ulice by sprostać rosnącej ilości samochodów na drogach, powstają nowoczesne biurowce i drapacze chmur w największych miastach Polski, które to jednocześnie posiadają cenne obiekty architektury w swoich najstarszych dzielnicach. Obiekty takie z racji swojego wieku są podatne na uszkodzenia, a co za tym idzie na utratę ich walorów. Uszkodzenia takie mogą powstawać na drodze prowadzonych prac budowlanych destabilizujących strukturę gruntu, co może prowadzić do naruszenia fundamentów budowli i w efekcie spowodować uszkodzenia bądź zniszczenia najważniejszych elementów konstrukcyjnych zabytku. Istotnym czynnikiem jest też działalności zakładów przemysłowych emitujących szkodliwe substancje mające negatywny wpływ na elewacje i inne elementy zewnętrzne takie jak np. płaskorzeźby. Skutki opisanych wyżej zagrożeń są skomplikowane do usunięcia w przypadku, gdy dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia prac zabezpieczających bądź renowacyjnych jest niekompletna lub wykonana niewystarczająco szczegółowo. Osobną kwestią jaką warto poruszyć są obiekty architektoniczne wykonane z nietrwałych materiałów takich jak np. drewno [Bernat M., et al., 2014]. Na terenie Polski zlokalizowane jest wiele obiektów architektury drewnianej takich jak: kościoły, cerkwie, skanseny i inne relikty minionych epok. Pomijając oczywiste zagrożenie jakim jest pożar oraz jego negatywne skutki, można wymienić jeszcze niekorzystny wpływ opadów atmosferycznych, czy to w postaci deszczu powodującego namakanie drewna, a w rezultacie jego butwienie czy też zagrożenie podmycia fundamentów podczas powodzi. Wymienione zagrożenia mają bezpośredni jak i pośredni wpływ na konstrukcję takich zabytków. Istotne jest więc by zadbać o ich szczegółową inwentaryzację w celu ich zachowania. Wartą poruszenia kwestią jest także spora ilości zamków zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Stan ich konstrukcji jest bardzo zróżnicowany i oscyluje od dopiero, co odrestaurowanych obiektów do takich po których zostały już same fundamenty. We wszystkich przypadkach istotnym zagadnieniem jest pozyskanie dokładnych planów i modeli tych obiektów. Ma to na celu zachowanie ich wymiarów i kształtów. Dane takie mogą posłużyć opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbudowy bądź renowacji mające na celu powrót obiektu do dawnej świetności, a tym samym pozyskaniu kolejnego obiektu wartego zobaczenia.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.