Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W miastach, wsiach i na osiedlach (współcześnie wchodzących w skład Pasma Otwockiego), które powstawać zaczęły na południe od Warszawy pod koniec XIX w., tożsamość lokalną budowały i nadal konstytuują różnorodne elementy: przyrodnicze, przestrzenne, funkcjonalne oraz architektoniczne. Celem artykułu jest przybliżenie jednej z lokalnych dominant, integrującej pierwiastki techniki i architektury - zabytkowego obiektu dawnej elektrowni gminy Falenica Letnisko. Losy Elektrowni Falenickiej były nieodłącznie splecione z historią miasteczka, a potem osiedla. Obiekt ten nie pełni dziś pierwotnej funkcji i nieużytkowany niszczeje. Budynek stanowi dominantę przestrzenną, ma oryginalną bryłę oraz interesujący detal architektoniczny. Od momentu powstania do dziś, jest jednym z istotnych elementów budujących tożsamość lokalną wśród społeczności Falenicy.
EN
In the towns and villages that began to emerge south of Warsaw at the end of the 19th century (now part of the Otwock Range), local identity was built and still is built by various elements: natural, spatial, functional and architectural. The article aims to focus on one of the local dominants integrating the elements of technology and architecture - the historic building of the former Power Station in the Letnisko Falenica commune from 1929, which currently does not fulfil its original technical function and is decaying when not used. The fate of the Power Station was related to the village's history, and then the estate. The building was and is a spatial dominant and has an interesting shape and architectural detail, and from the time of its inception to the present day, it is one of the elements that build local identity among the Falenica community.
2
Content available remote Geneza procesu kreacji - autorska część unikalnej całości zagadnienia
PL
Idea rozstrzygnięcia każdego projektu pochodzi ze źródła pozbawionego precyzyjnej definicji. Nie istnieje definicja źródła, jednak istnieje nierozerwalny splot wielu współzależnych warstw niezbędnych do kreacji, a wśród najważniejszych są: warstwy wiedzy i precyzyjnego myślenia, determinujące funkcje narzędzi myślenia, nadających kształt idei oraz warstwy wymykające się definicji, determinowane wyczuciem i wrażliwością twórcy, cechujące obszary sztuki. Jeśli świadomie kreowana forma, łącząca różnorodne materie, scala ciągi funkcji dla działań, konstruuje dla trwałości tworząc jednocześnie niepowtarzalne walory dla percepcji - wpisuje się w przestrzeń ARCHITEKTURY. Jeśli materia formowana przez człowieka wywołuje emocje i wrażenia, jeśli tworzy oferując iluzje, przenika i wzbogaca wyobraźnię pozostawiając w niej trwały ślad - wpisuje się w przestrzeń SZTUKI.
EN
The idea of resolving any project comes from a source without a precise definition. There is no definition of the source, but there is an inseparable weave of many interdependent layers necessary for creation, and among the most important are: layers of knowledge and precise thinking, determining the functions of the tools that give shape to the idea, and layers that escape definition, determined by the intuition and sensitivity of the creator, characterizing the areas of art. If a consciously created form combining a variety of matters, merges sequences of functions for activities, constructs for permanence while creating unique qualities for perception - it fits into the space of ARCHITECTURE. If the matter formed by man evokes emotions and impressions, if it creates by offering illusions, penetrates and enriches the imagination, leaving a permanent trace in it - it is inscribed in the space of ART.
PL
Charakterystyka energetyczna budynków (ChEB) jest standardem wymiany informacji na temat efektywności energetycznej budynków. Obecnie w Polsce planowana jest modyfikacja metodologii jej wyznaczania. Jedna ze zmian dotyczy rezygnacji z metody zużyciowej określania ChEB oraz wymagania obliczeń dynamicznych dla niektórych typów budynków. W artykule omówiono różnice między trzema podejściami wyznaczania ChEB: zużyciową, obliczeniową statyczną (miesięczną) oraz dynamiczną (godzinową). Odnosząc się do wybranych pozycji literaturowych wykazujemy, że planowane zmiany nie gwarantują wzrostu skuteczności ChEB w polityce energetycznej państwa ani zwiększenia jej dokładności. Jednocześnie sugerujemy, że celowe byłoby podjęcie działań w kierunku integracji metod pomiarowych i obliczeniowych ChEB. Takie podejście ma duży potencjał zwiększenia skuteczności ChEB w komunikacji społecznej, i ma szansę wpłynąć na rzeczywistą efektywność energetyczną budownictwa.
EN
The energy performance of buildings (EPB) is a standard for exchanging information on buildings energy efficiency in society. Currently, Polish government is going to modify the methodology for EPB assesment. One of the changes involves abandoning the measurement method of EPB assessment and requiring dynamic calculations for some types of buildings. The article discusses the differences between the three approaches to EPB assessment: measurement-based, static (monthly) and dynamic (hourly) calculation. Referring to scientific literature, we point out that the planned changes do not guarantee an increase in the effectiveness of the EPB in national energy policy and its accuracy. We suggest that it would be advisable to take steps toward integrating EPB based on both methods: measurments and calculation. This approach has great potential for increasing the effectiveness of EPB in public communication and thus influencing the actual energy efficiency of building stock.
EN
The article presents theoretical and practical aspects of the operation of a key engineering category, i.e. technical engineering, and its dominant influence on the level of technical and civilisational development in evolving societies. The introduction discusses the concept, role, and place of technical engineering, and the general methodological framework applied in it. It emphasises the strong links between the scientific theoretical foundations of technical engineering and engineering practice, which stem chiefly from societal needs and utilitarian passions of many researchers involved in the creative art of engineering. The following section presents technical and technological assumptions and practical achievements of selected categories of technical engineering, such as: civil, water, military, mechanical, electrical, process, materials, and extreme engineering. The article is a conceptual review and stresses the synergy between science, knowledge, and technology (mainly technical and applied), as well as competences and skills, against the background of utilitarian societal needs.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kluczowej kategorii inżynierii, tj. inżynierii technicznej i jej dominujący wpływ na poziom rozwoju techniczno-cywilizacyjnego ewolucyjnie kształtowanych społeczeństw. We wstępie omówiono pojęcie, rolę i miejsce oraz ogólny schemat metodologiczny stosowany w inżynierii technicznej. Podkreślono silne związki naukowych podstaw teoretycznych inżynierii technicznej ze sferą praktyki inżynierskiej, wynikające głównie z potrzeb społecznych, a także utylitarnych pasji wielu badaczy zajmujących się kreatywną sztuką inżynierską. W dalszej części zaprezentowano założenia techniczno-technologiczne i praktyczne osiągnięcia wybranych kategorii inżynierii technicznej, takie jak: inżynieria lądowa, wodna, wojskowa, mechaniczna, elektryczna, procesowa, materiałowa i inżynieria ekstremalna. Praca ma charakter konceptualno-przeglądowy i akcentuje synergię nauki, wiedzy i technologii (głównie technicznej i stosowanej) oraz kompetencji, umiejętności na tle utylitarnych potrzeb społecznych.
PL
W artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę systemowego wykorzystania charakterystyki energetycznej budynków w kontekście transformacji energetycznej i dekarbonizacji budownictwa. Skuteczniejsza i szerzej realizowana aplikacja tego narzędzia, jako uniwersalnego i prawnie usankcjonowanego standardu wymiany informacji między interesariuszami procesu wykorzystania energii w budynkach, jest bardzo istotna. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na mnogość działań podejmowanych w tym zakresie przez różne środowiska i instytucje , a także na potrzebę ich koordynacji, przynajmniej na poziomie krajowym, w celu poprawy skuteczności ich oddziaływania na budownictwo i zapotrzebowanie na energię.
EN
In this paper, we would like to highlight the need for systemic use of building energy codes in the context of energy transition and decarbonization of buildings. A more effective and more widely application of this tool, as a universal and legally established standard for the exchange of information between stakeholders in the process of energy use in buildings, is very important. We would also like to point out the multiplicity of activities undertaken in this field by various groups and institutions , as well as the need to coordinate them, at least at the national level, to improve the effectiveness of their impact on buildings and consumed energy in them.
PL
Zaprezentowano technikę kształtowania żywych mostów stosowaną od wieków przez lud Khasi w indyjskim stanie Meghalaya. Ustrój nośny tego rodzaju budowli stanowi szkielet wzajemnie splątanych i wielokrotnie zrośniętych ze sobą korzeni powietrznych figowca sprężystego. Korzenie te, stale rosnąc i ulegając stopniowemu zdrewnieniu, czynią z czasem utworzony z nich most, coraz mocniejszy i coraz bardziej sztywny.
EN
The technique of shaping living bridges used for centuries by the Khasi people in the Indian state of Meghalaya is presented in detail. The load-bearing structure of this type of bridges is the skeleton made of the air roots of the Ficus elastica tree, tangled and repeatedly fused together. These roots, constantly growing and becoming gradually lignified, make the bridge formed from them stronger and more rigid with time.
PL
Koronawirus zmienił świat. Czy zmienił też nauki techniczne? Czy w obliczu pandemii są one jeszcze potrzebne? Odpowiedź jest jednoznacznie pozytywna. Główne wyzwania naszego świata, takie jak zmiany klimatyczne, są nadal aktualne. Poza tym trafiając na kwarantannę, cały czas mamy dostęp do czystej wody i energii elektrycznej. Nowe inwestycje w odnawialne źródła energii także nie zostały wstrzymane. Covid-19 nie przyniesie ze sobą końca świata jako takiego, ale nastąpi koniec świata, jaki znamy. Niektóre sektory gospodarki, w szczególności sektor usług, turystyka i transport, mogą przestać istnieć lub czeka je głęboka recesja. Oznacza to gigantyczny kryzys ekonomiczny o niespotykanej dotąd skali, wykraczający daleko poza gospodarkę i rynek pracy.
EN
Covid-19 changed the world. Has technical science changed as well? Do we need them during pandemic? The answer is clearly positive. The main challenges of our world, such as climate change, are still relevant today. In addition, during quarantine still we need access to water and electricity. New investments in renewable energy sources have also not stopped. Covid-19 will not bring the end of the world as such, but the end of the world as we know it. Certain sectors of the economy, in particular the service sector, tourism and transport, may cease to exist or face a deep recession. This means a gigantic economic crisis of an unprecedented scale, going beyond the economy and the labour market.
PL
Niniejszy artykuł stanowi komentarz autorów dotyczący wykorzystania Metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej w kontekście potrzeb, jakie niesie ze sobą realizowana obecnie transformacja energetyczna. Autorzy sygnalizują potrzebę ciągłego, systemowego weryfikowania i rozwijania Metodologii lub zastąpienia jej innym narzędziem, co zagwarantuje opracowanie najlepszych rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, jak i uzyskanie dla nich akceptacji społecznej, przez dbanie jednocześnie o szeroko pojęty interes społeczny i środowiskowy. Rozwinięciem tego artykułu będą kolejne publikacje, w których zostaną zaprezentowane analizy oparte na danych symulacyjnych i pomiarowych.
EN
This article is a comment by the authors on the use of the ( Polish) Methodology for reporting energy performance of a building or parts of a building and energy performance certificates in the context of the needs arising from the ongoing energy transformation. The authors signal the need for continuous, systematic verification and development of the Methodology or its replacement with another tool, which will guarantee the development of the best solutions for energy-efficient and ecological buildings, as well as gaining social acceptance for them by simultaneously taking care of widely understood social and environmental interests. The development of this article will be the next publications, in which analyses based on simulation and measurement data will be presented.
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
EN
The aim of the article is to try to familiarize humanists with the technical aspects of the development of civilization, while engineers and economists with a humanistic view of technology and economics. Nowadays, the dynamic development of the sciences, when the accumulated knowledge exceeds the possibility of being embraced by one man, a common synergy of people of good will becomes a necessity in everyday processes. But for this synergy to occur, we need to understand other people’s points of view as a society. The article consists of four parts, in which the main determinants of civilization development are described. In the first part concerning economics, the author reminds us where we came from as organized societies. In the second chapter on technology, the author focuses on the strength of the human mind and the desire to facilitate his life. In the third chapter, concerning religion, the author emphasizes its important role in the life of societies. Finally, the fourth chapter deals with art as an important means of non-verbal communication.
PL
Większość ludzi uważa mobilność za coś oczywistego i przyrównuje ją do wolności. To prawda, że swoboda w poruszaniu przywołuje takie skojarzenie. Czy zatem osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być wolna? Jakie rozwiązania przynosi dzisiejsza technika i jaka może być przyszłość?
14
Content available remote Counteracting unmanned aerial systems in the operational area of airports
EN
Unmanned aerial systems (UAS) are treated as an opportunity, a challenge and a threat to airports, but the author decided to focus on the last aspect, in particular on countering UAS in operational area of airports. Due to the above, this article aims to address the characteristics of systems used to counteract and combat (neutralize) UAV in the airport's operational area. There are used the following research methods: analysis, synthesis, inference, comparison, abstracting and expert interview. To achieve the assumed aim, the author performed two research tasks: presentation of the importance of unmanned aerial systems as well as identification and discussion of the selected threats to airports resulting from the use of unmanned aerial systems. The presented material shows that countering unmanned aerial systems is a complex issue which requires the use of a combination of different solutions.
PL
Bezzałogowe systemy powietrzne stanowią jednocześnie szansę, wyzwanie i zagrożenia dla lotnisk, przy czym autor postanowił skupić się na ostatnim aspekcie, głównie na przeciwdziałaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. W związku z powyższym, za cel artykułu przyjęto: charakterystykę systemów służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. Przy opracowywaniu materiału autor posłużył się następującymi metodami badawczymi: analiza, synteza, wnioskowanie, porównanie, abstrahowanie oraz wywiad ekspercki. By zrealizować założony cel pracy, autor wykonał dwa zadania badawcze: przedstawienie istoty bezzałogowych systemów powietrznych oraz identyfikacja i omówienie wybranych zagrożeń dla lotnisk, powstałych w wyniku wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych. Z zaprezentowanego materiału wynika, że przeciwdziałanie bezzałogowym systemom powietrznym to złożony problem, wymagający stosowania kombinacji różnych rozwiązań.
PL
Przedstawiono rys historyczny wybranych odkryć w dziejach ludzkości. Omówiono obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany gospodarcze, społeczne, przyrodnicze i inne, które dokonują się z coraz większym wykorzystywaniem osiągnięć nauki i techniki. Podano wybrane osiągnięcia techniki w dziedzinie inżynierii lądowej. Podkreślono, że działalność naukowa oraz wspomagające ją badania doświadczalne, a także zastosowania przyczyniają się do rzeczywistego postępu, jeżeli są upowszechnione i wykorzystane możliwie najlepiej dla dobra człowieka i jego przyrodniczego otoczenia. Zaprezentowano pogląd dotyczący perspektyw rozwoju w wybranych obszarach techniki.
EN
In the article, historical outline of selected discoveries in the history of humanity has been presented. The economic, social, natural and other changes observed in recent decades were discussed, which occurs with the increasing use of achievements in science and technology. Selected technical achievements in the field of civil engineering have been considered. It was emphasized that scientific activity and experimental research as well as applications, contribute to real progress if they are disseminated and used for human development and his natural environment. The view on perspectives in selected areas of technology was presented.
PL
Tworzywo wymaga określonego z nim sposobu postępowania w celu osiągnięcia celu, jakim w artystycznej działalności twórczej jest dzieło. Proces twórczy uwarunkowany jest zastosowaną techniką, ta implikuje walory formalne, którymi rozporządza artysta. Związek materii i techniki tworzy wielokierunkowy obszar, w którym artysta odnajduje własne miejsce – rozpoznaje je, określa, znamionuje i nadaje mu znaczenie. Technika wzmacnia oddziaływanie immanentnych cech szkła jako tworzywa.
EN
Material requires specific with him on how to proceed in order to achieve the goal in an artistic creative activity is the work. The creative process is determined by the applied technique, this implies the formal qualities, which disposes of the artist. The relationship of matter and technique creates a multi-directional area, in which the artist finds their own place-recognizes them, determines that and gives it meaning. Technology enhances the impact of the inherent characteristics of glass as a material.
17
PL
Wykorzystując naturalne umiejętności interpretacji i reinterpretacji mamy możliwość nadawania ”drugiego życia”, zarówno przedmiotom, obiektom jak i zjawiskom. Tworząc je nie zawsze musimy projektować nowe, dotąd nieznane nikomu formy. Definicje, nazwy, funkcje mogą stanowić jedynie punkt wyjściowy, do dalszego procesu tworzenia. Tego rodzaju postepowanie uczy i rozwija – pokorę i wyobraźnię. Artykuł jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, związanych z powyższym tokiem myślenia: Czy raz nadana definicja, jest jedyną właściwą ? Czy warto próbować ”patrzeć inaczej” ? Jakie konsekwencje może przynieść tworzenie ”drugiego życia” ? Jaką rolę pełni piękno i jak o nie dbać ? W końcu – gdzie w tym procesie łączy się sztuka z techniką i czy technika może być już, sama w sobie, postrzegana jako sztuka ? Nasze przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami z różnych dziedzin działalności artystycznej. Przegląd prac umożliwi wysnucie odpowiedzi jednak nie jednoznacznych, a pozwalających na indywidualne przemyślenia i wnioski, wobec relacji między sztuką i techniką.
EN
Using the natural skills of interpretation and reinterpretation, we are able to give "the second life" to items, architectural objects and phenomena. When creating it, we do not always have to design new forms that have never been known to anyone. Definitions, names, functions can be only a starting point for the further creation process. This way of thinking teaches and develops – humility and imagination. Our article is an attempt to answer several questions related to the above train of thought: Is the once given definition, the only proper one ? Is it worth trying to ”look at something differently” ? What are the consequences of creating ”the second life” ? What is the role of beauty and how to care for it ? And finally – where art and technology are connecting in this process. Can the technique be perceived as an art itself ? Our thoughts have been illustrated with several examples from various fields of artistic activity. The review of the works will allow to find answers not unequivocal, but the ones giving an opportunity for individual thoughts and conclusions about the relationship between art and technology.
18
Content available Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
PL
Nawodnione grunty i skały luźne, szczelinowate, z przewarstwieniami wodonośnymi, zwłaszcza o znacznych dopływach wód, stanowią bardzo poważne utrudnienie wykonawstwa robót budowlanych zarówno w obiektach inżynierii lądowej, jak i w górnictwie. Niekiedy jedynym sposobem stabilizacji takiego ośrodka jest zamrożenie górotworu. Wytworzony płaszcz zamrożonej skały wówczas stanowi tymczasową obudowę wyrobiska i blokadę dla napływającej wody, umożliwiając wykonanie przewidzianych prac budowlanych.
EN
Irrigated soils and loose rocks, slit-like rocks, with aquifer interbeds, especially subject to significant water inflows, constitute a very serious difficulty in performing construction works both in land engineering facilities and in mining. At times the only method to stabilize such spot is to freeze the rock mass. A created layer of a frozen rock then constitutes a temporary lining of the excavation and block for the water which is flowing in, making it possible to perform the expected construction works.
EN
The research touches upon marsh landscapes in the context of temperature monitoring and in connection with exogenous processes during engineering intervention. The monitoring of temperature regimes was conducted in the mid-taiga subzone of marsh landscapes for revealing the dynamics of exogenous processes. The authors used the method of recording systems for the field measurement of the temperature of the peat and underlying soils. The measurements were conducted on a territory that belongs to the middle taiga landscapes of Western Siberia. The authors of the research analyze the data obtained from thermowells 5, 5a and 6. During the observation period of 2015-2016, the average annual temperature was 8.3ºС for thermowell 5a (technogenic area), which is 3.8ºС and 4.2ºС higher than the average annual values of thermowell 5 and thermowell 6 respectively. The latter belongs to natural marsh landscapes. Observations conducted in 2016-2017 confirmed this fact with a difference of 4.8ºС and 3.7ºС for thermowells 5 and 6 respectively. As compared to natural marsh landscapes not affected by manmade impact, a higher temperature was observed on soils, which affects the manifestation of exogenous processes.
20
Content available remote Prześwietlić sztukę czyli o fotografii rentgenowskiej
PL
Promieniowanie rentgenowskie zazwyczaj jest kojarzone z wizytą w szpitalu i prześwietleniem złamanej kończyny. Jednak oprócz szerokiego zastosowania w medycynie, metoda wykorzystująca promieniowanie X ma wiele innych zastosowań w przemyśle, technice oraz sztuce. Przemysł farmaceutyczny oraz spożywczy wykorzystuje je do wykrywania zanieczyszczeń, ciał obcych w produktach pakowanych, wykrywania brakujących elementów np. pastylki, a nawet do utrwalania żywności. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określa się strukturę budowy materii, a w tzw. fluorescencji rentgenowskiej określa się skład chemiczny materiałów. Natomiast w sztuce prześwietla się różnego rodzaju obrazy, mumie, rzeźby, pomniki itp. Analizując skład chemiczny dzieł lub wykrywanie przemalowań obrazów można dowiedzieć się o historii i pochodzeniu danego przedmiotu. Jednak promieniowanie rentgenowskie może być „sztuką samą w sobie” co wykorzystują artyści zajmujący się fotografią rentgenowską. Już w 1913 roku francuski uczony P. Goby opublikował pierwsze zdjęcia rentgenowskie liści, ale dopiero w latach 30 ubiegłego wieku lekarz radiolog z Kalifornii Dain L. Tasker rozpropagował te zastosowania jako nowy kierunek w sztuce. W tego typu fotografii obiektem jest przeważnie materiał o delikatnej strukturze, niewielkich grubościach, niskiej liczbie atomowej i małej gęstości. Konieczne jest zastosowanie promieniowania o niskiej energii, standardowe aparaty rentgenowskie stosowane w medycynie czy przemyśle nie nadają się do tego celu. Oprócz fotografii roślin czy drobnych zwierząt można spotkać obrazy zabawek dziecięcych, biżuterii, a nawet dużych obiektów tj. samolotu pasażerskiego czy autobusu. Artyści chcąc wyróżnić się spośród innych łączą swoje fotografie z szydełkowaniem, a nawet tworzą origami ze zdjęć. Można stwierdzić iż artystyczna fotografia rentgenowska cieszy się dzisiaj dużym zainteresowaniem. Organizowane są często okresowe wystawy autorskie w różnych muzeach, instytucjach, halach, lokalach publicznych czy podczas trwania różnych konferencji. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu odkrycia promieni X, możemy czuć się dzisiaj zdrowsi, bezpieczniejsi w użytkowaniu urządzeń technicznych oraz spożywaniu produktów żywnościowych. Wykorzystanie promieni w tworzeniu sztuki ukazuje coś nowego, zachwycając oczy i urzekając swoją subtelnością.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.