Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concepts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Elaboration of financial fraud ontology
EN
Financial Frauds have dynamically changed, the fraudsters are becoming more sophisticated.There has been an estimated global loss of 5.127 trillion each year due to various forms of financial frauds. Industries like banking, insurance, e-commerce and telecommunication are the main victims of financial frauds. Several techniques have been proposed and applied to understand and detect financial frauds. In this paper we propose an ontology to describe financial frauds and related knowledge. The aim of this ontology is to provide a semantic framework for the detection of financial frauds. Theoretical ontology has been elaborated exploring various sources of information. After describing the research objectives, related works and research methodology, this paper presents details of theoretical ontology. It is followed by its validation using real data sets. Discussion of the obtained results gives some perspectives for the future work.
PL
W artykule przedstawiono historyczne plany uruchomienia w Lublinie komunikacji tramwajowej. Opisano koncepcje przedwojenne, a także te z czasów PRL. Następnie przeanalizowano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina z przełomu wieków pod kątem wprowadzenia nowych środków transportu zbiorowego. W tym zakresie przytoczono także zapisy Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020, Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017–2025 oraz Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. W dalszej kolejności przedstawiono autorskie opracowanie analizy kierunków rozwoju systemu transportu zbiorowego w Lublinie, skupiające się na możliwości uruchomienia aglomeracyjnej trakcji tramwajowej. Na zakończenie dokonano przeglądu możliwości współistnienia sieci tramwajowej i trolejbusowej na jednym obszarze.
EN
The article presents historical plans to launch tramway transport in Lublin. Pre-war concepts have been presented, as well as those from the communist times. Then the Study of conditions and directions of spatial development of the city of Lublin at the turn of the century was analyzed in terms of introducing new means of public transport. In this respect, the provisions of the Lublin Development Strategy for 2013-2020, the Mobility Plan of the Lublin Functional Area for 2017-2025 and the Sustainable Development Plan of Public Transport were also quoted. Next, the author’s own analysis of the directions of development of the public transport system in Lublin was presented, focusing on the possibility of launching agglomeration tramway traction. Finally, the possibility of coexistence of a tramway and trolleybus network in one area has been reviewed.
EN
This article offers a historical review of (cognitive) scientific research that demonstrates the development of key concepts relating to balances in the hydrological and hydro-climatic cycles, thereby supplying a basis for quantitative and qualitative assessment of renewable water resources. The review reveals the direction knowledge took as it developed through successive cognitive and applied stages. The emphases are on how global and regional hydrological conditioning underpin integrated concepts for the management of water resources. The primary aim of this article is to describe the main achievements, approaches and scientific initiatives, along with their theoretical underpinnings, in the hope of encouraging application and further appreciation. Attention is thus paid to milestones along the road to global development, as manifested in the (at times abruptly changing) effort to better assess and understand the use of water resources in various economic, social and ecological activities. The aim is first and foremost to encourage the achievement of sustainable development as humankind’s main hope for the future. A further focus is on initiatives, scientific issues, and concepts that have been espoused by international organisations and illustrate the increasingly essential harmonious use of water resources at local, regional, continental, and planetary scales. Relevant global conferences have demonstrated wide readiness to adopt declarations, or to issue appeals and resolutions, in support of fuller assessment of renewable water resources. Examples of excessive use have been identified, and efforts have been made to counteract both floods and deficits, and hence avoid crises. These deliberations have also stimulated long-term forecasting, for periods up to 2030 or even 2050. Also stressed here are the challenges, inspirations, and achievements of pure and applied science when it comes assessing the risk that the Earth’s potential to supply water resources will be exceeded. The suitability of current assessments of water resources is evaluated, and reference made to ecologicallyintegrated answers such as Nature-based solutions (NBS), as backed by the UN and UNESCO (2018) in combination with principles set out in the EU’s Water Framework Directive (2000/60/EC).
PL
Przeprowadzono badania nad dwiema koncepcjami ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas procesu spalania w kotłach małej mocy. Koncepcja pierwsza opierała się na zastosowaniu czterech katalizatorów umieszczonych bezpośrednio w komorze spalania. Druga koncepcja zakładała współspalanie paliwa wraz z substancją aktywną. Scharakteryzowano biomasowe paliwo zasilające kocioł. Zmierzono rozkład temperatury w komorze spalania oraz oznaczono stężenia CO i NOₓ w spalinach. Określono stopień zmniejszenia ilości zanieczyszczeń i wyznaczono koncepcję wiodącą, która będzie rozwijana w przyszłości.
EN
Two methods of burning wood pellets in a 15 kW boiler were applied. The 1st method was based on pellet combustion in the presence of catalysts (V₂O₅, CuOₓ, Pt/Al₂O₃ and Pt) which were directly put on the deflector located in the combustion chamber. The 2nd one was based on co-combustion of the pellets with an active substance (CO(NH₂)₂, (C₆H₁₀O₅)ₙ, CaO, Na₂CO₃ and NaCl). In the presence of all used catalysts and active substances, an increase of CO content in the exhaust gases was obsd. relative to the ref. combustion but NOₓ content was reduced except for urea. In its presence, NOₓ emission was more than doubled. The best results were obtained for the Pt 0.2 catalyst. A method for combustion in the presence of catalysts has been recommended.
EN
Conceptual space framework is used for representing knowledge in cognitive systems. In this paper, we have adapted conceptual space framework for prosthetic arm considering its cognitive abilities such as receiving signals, recognizing and decoding the signal and responding with the corresponding action in order to develop a conceptual space of the prosthetic arm. Cognitive functionalities such as learning, memorizing and distinguishing configurations of prosthetic arm are achieved via its conceptual space. To our knowledge, this work is the first attempt to adapt the conceptual spaces to model cognitive functionalities of prosthetic arm. Adding to this, we have made use of different notion of concept that reflects the topological structure in concepts. To model the actions of the prosthetic arm functionalities, we have made use of force patterns to represent action. Similarly, to model the distinguishing ability, we make use of the relationship between the attributes conveyed by adapted different notion of concept.
PL
W pracy podjęto autorską próbę formalizacji wybranych podstawowych pojęć i terminów występujących w teorii zarządzania logistyką. Do opisów formalnych zostały wykorzystane proste elementy symbolicznej konwencji logiczno-matematycznej, oparte głównie na aparacie teorii zbiorów, topologii i logiki matematycznej. Procesowi formalizacji zostały poddane takie pojęcia jak: zarządzanie gospodarcze, logistyka, zarządzanie logistyczne, zasada Just in Time, decyzje logistyczne, systemy logistyczne oraz procesy logistyczne. Przykładowo wybrane definicje i pojęcia logistyczne zostały zapisaneza pomocą bardziej sformalizowanych formuł logiczno-matematycznych. Repertuar formalizowanych terminów i definicji został zaczerpnięty z klasycznych monografii i popularnych podręczników logistycznych.
XX
The authors attempted to formulate selected basic concepts and terms in the theory of logistics management. Simple elements of the symbolic logic-mathematical convention were used for formal descriptions, based mainly on the apparatus of set theory, topology, and mathematical logic. Formalization processes have been subjected to concepts such as economic management, logistics, logistic management, Just in Time principle, logistic decisions, logistic processes and logistic systems. For example logistic definitions and concepts have been written using more formalized logical and mathematical formulas. The repertoire of formalized terms and definitions is derived from classical monographs and popular logistics manuals.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zjawisk występujących w okresie zimowym, stosowanych środków oraz sprzętu do utrzymania dróg na odpowiednim poziomie. Porusza także problematykę całorocznego utrzymania dróg, w skład której wchodzą: kontrola, naprawa dróg, a także właściwe wykonawstwo całej podbudowy wpływające w znaczący sposób na ich utrzymanie w okresie zimowym.
EN
The article aims to present phenomena that occur in winter and the equipment and measures used to maintain roads at the appropriate level, and addresses the issues of the year-round road maintenance including a year-round inspection and repair of roads and the proper completion of the entire substructure, which significantly affect road maintenance in winter.
PL
Zarysowując alternatywną koncepcję powojennej odbudowy Warszawy uznano za celowe przypomnieć, że w latach powojennych dyskutowano nad kształtem przyszłej Warszawy, a nawet nad jej stołecznym statusem. Z jednej strony występowali architekci pragmatycy, którzy nieźle funkcjonowali na prywatnym rynku zleceń projektowych i widzieli szansę odbudowy zniszczonych domów przez ich dotychczasowych właścicieli. Do tej grupy można zaliczyć także miłośników historycznego miasta pragnących odbudować zniszczone zabytki. Z drugiej strony silną grupę tworzyli radykałowie głoszący konieczność totalnych zmian w zabudowaniu miasta kapitalistycznego. Ci o socjalistycznych poglądach, domagali się natychmiastowego przejęcia terenów miejskich przez gminę, ponieważ ich zdaniem bez komunalizacji nie będzie możliwa przebudowa Warszawy. W artykule zestawiono dwie wstępne koncepcje odbudowy Warszawy z początku 1945 roku dla odzwierciedlenia rysujących się w owym czasie różnic w postawach, także społecznych w środowisku urbanistów i architektów. Omówiono podłoże ideologiczne, typowe nie tylko dla Polski, przyświecające koncepcjom przebudowy miast po zniszczeniach wojennych. Przedstawiono sytuację zniszczonej Warszawy i prowadzone działania Biura Odbudowy Stolicy (BOS). Przypomniano rozważania Lecha Niemojewskiego o odbudowie Warszawy oraz opinię Tadeusza Tołwińskiego o szkicowym planie Warszawy wykonanym przez BOS. Zarysowano prawdopodobne cechy przestrzenne jakie mogłaby uzyskać Warszawa gdyby jej odbudową sterowała inna grupa planistów. W podsumowaniu wymieniono – co w Warszawie bezpowrotnie utracono, co osiągnięto i czego nie udało się osiągnąć.
EN
While outlining an alternative concept of post-war reconstruction of Warsaw, it is expedient to recall that the future shape of Warsaw and even its capital status were discussed in the post-war years. On the one hand, there were architects pragmatists who functioned well in the architectural projects market and saw a chance to rebuild the destroyed houses by their current owners. This group included admirers of the historic city who wanted to rebuild damaged monuments. On the other hand, an influential group of radicals promoted the momentus changes of the capitalist city. Those with socialist views demanded immediate taking of urban land by the municipality, because they believed that without communalisation reconstruction of Warsaw was not possible. The article discusses two preliminary concepts for the reconstruction of Warsaw from early 1945 to reflect the differences in attitudes amongst urban planners and architects. It also discusses the ideological basis, not only typical for Poland, that guided the concepts of urban reconstruction after the World War II. The situation of destroyed Warsaw and ongoing activities of Bureau of Capital Reconstruction (BOS) were also portrayed. The opinion of Tadeusz Tołwiński about the sketch map of Warsaw made in BOS was recalled and the likely spatial characteristics were outlined for reconstruction of Warsaw to show potentially what it would look like if it was reconstructed by another group of planners. The final part summarises: what Warsaw irretrievably lost, what has been achieved and what could not be realized.
PL
Artykuł dotyczy inwestycji, zwanej przez pomysłodawców i właścicieli pierwszym „żywym skansenem” w Polsce – czyli „Pastewnika” w Przeworsku w województwie podkarpackim - historii, zamiarów, stanu obecnego i planów rewitalizacji. Jest to de facto zespół hotelowo-campingowy, założony i częściowo zrealizowany z inicjatywy jego spiritus movens, architekta powiatowego Stanisława Żuka, działający od roku 1976. Nazwany przez twórcę „Przeworskim zamysłem”, komunalny kompleks zawiera obiekty architektury drewnianej historycznego miasta lokowanego na mocy przywileju Władysława Jagiełły, i z okolic (Gacie, Krzeczowice). Zespół usytuowany został na terenie folwarku byłej ordynacji XX. Lubomirskich, w pobliżu jej siedziby. Teren działa też jako camping. Archiwalne opisy St. Żuka świadczą o gigantycznych trudnościach w realizacji zamysłu w czasach PRL i wkrótce po 1989 r. Tym niemniej, istniejące wernakularne obiekty zostały poddane konserwacji i zaadaptowane do nowych funkcji (znanej karczmy i funkcji hotelowych). Z uwagi na relikty architektury zrębowej w specyficznej dla regionu konstrukcji przysłupowej w samym mieście Przeworsku, władze, reprezentowane przez ówczesnego wiceburmistrza, dr Leszka Kisiela, podjęły w 2007 r. współpracę z Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Celem były inwentaryzacje obiektów przez zespoły studenckie praktyk letnich, pod kierownictwem autorki opracowania, i studia rozwoju „Pastewnika”, z uwagi na niepełną realizację zespołu i substandard obiektów campingu. Koncepcje rewitalizacji, addycji, studia usytuowania, zostały opublikowane przez autorkę na łamach publikacji naukowych. Ze względu na objęcie w 2014 r. funkcji burmistrza przez dr Kisiela, geografa, kwestia ich zastosowania i przyszłości zespołu (zwanego przez właścicieli – miasto Przeworsk – skansenem), „zatrzymanego w czasie”, w sensie pejoratywnym, na skutek braku inwestycji, pozostaje otwarta – i pozwala na pewien optymizm.
EN
The article regards the first initiative of its kind in Poland – i.e. the “Pastewnik” complex in Przeworsk in the Podkarpackie Voivodeship - its history, original plans, status quo, ideas of revitalisation. The complex was founded and partly completed by its spiritus movens, the then county architect Stanisław Żuk, in 1976. The enterprise, called “Przeworski Zamysł” (Przeworsk Concept) contains vernacular wooden structures from Przeworsk, itself a historic town which was located by the King Władysław Jagiełło, and from its vicinity (Gacie, Krzeczowice). The complex is situated at the former farm of the entail of Princes Lubomirski, near the princely residence itself. The transferred vernacular structures are an integral part of the camping facility. Archival descriptions by the architect testify to gigantic difficulties during the completion of the “skansen”, both in the times of the Polish People’s Republic and shortly after 1989. Nevertheless, the extant vernacular wooden structures underwent conservation and conversion (becoming hotel rooms and a renowned inn). Due to the deterioration of relics of wooden architecture in Przeworsk, the town authorities (represented by the then Vice-Mayor, Leszek Kisiel), started the cooperation with the Institute of History of Architecture and Preservation of Monuments, Cracow University of Technology. Its aims were surveys and measurements of the historic structures and studies of development of “Pastewnik”, elaborated by several teams of students within the framework of their summer internships, led by the authoress of this article. Concepts of revitalisation, additions and studies of site plan shall hopefully be implemented. The question of the future of the unusual complex is open – due, on one hand, to its exploitation and substandard of the camping, and on the other on the fact that the newly elected Mayor, dr Kisiel, has ambitious plans.
10
Content available Road factors to align the economic conditions
EN
The principle of quantity and the type of cargoes is based on the analysis of market characteristics which allows adjusting easily and raising the effectiveness of using and exploiting possibilities.
PL
Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce mierzony liczbą ofiar śmiertelnych i wskaźnikami śmiertelności w wypadkach drogowych jest najgorszy w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mimo opracowania programów bezpieczeństwa ruchu drogowego krajowego i wojewódzkich oraz przyjęcia ich do realizacji przez Rząd RP i władze samorządowe, brakuje właściwej ich realizacji. W artykule przedstawiono przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa oraz analizę możliwości zastosowania koncepcji trzech er do kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
Basic indicators of traffic safety in Poland are several times worse than in Sweden, the Netherlands, and Great Britain. Despite the development of national and provincial road safety programs and putting them into implementation by the Government and local authorities, there is lack of proper implementation. This paper presents an overview of the concept of safety formation and the analysis of the applicability of the concept of three eras to road safety development.
PL
Rola i znaczenie przemieszczania. Rodzaje procesów produkcyjnych i dokonujące się w nich fizyczne zmiany postaci przedmiotu działania. Rodzaje działalności przedsiębiorstwa. Brak precyzji sformułowań w literaturze. Definicja pojęcia transport. Transport w procesie wytwórczym, tj. niewyodrębniony, nie realizuje funkcji więzi między nadawcami i odbiorcami. Błędy w podziale środków transportowych i czynności w robotach ładunkowych. Określenie istoty przetwarzania w transporcie. Zasadność stosowania pojęcia przedmiot pracy. Rodzaj przemieszczania podstawą klasyfikacji środków transportowych.
EN
The role and importance of movement. Types of production processes, and changes in physical shape of material. Types of business. Lack of precision in the wording in the literature. Definition of transport. Transportation in the manufacturing process, i.e. not-extracted, which does not perform ties between suppliers and receivers. Errors in systematics of means of transport and types of operations performed in cargo handling. The legitimacy of applying the term: subject work. Type of movement as a base of the classification of vehicles.
PL
Reakcja na stan dziewiętnastowiecznego miasta, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej przyjmowała rozmaite formy. Około połowy XIX wieku pojawiły się z jednej strony akty regulacji, czyli przebudowy istniejących miast, z drugiej zaś tworzenia podmiejskich osiedli w ramach ucieczki przed industrialnym molochem. Ostatnie dziesięciolecie dziewiętnastego wieku i pierwsze wieku dwudziestego - to okres przełomowy w urbanistyce europejskiej. Wtedy to dojrzał proces kształtowania się nowoczesnej myśli urbanistycznej, u której podstaw leżała integracja aspektów technicznych, społecznych, higienicznych i estetycznych w planowaniu miast. Ten etap, nazwany przez F. Choay "urbanizmem", a przez J. Posenera "Gesamtplanung", odnosił się do a-priori nowego porządku urbanistycznego, kwestionującego porządek dotychczasowy. Ważnym wydarzeniem był konkurs na rozbudowę Wielkiego Berlina (1910), którego wyniki na lata wytyczyły kierunki rozwoju wielkiego miasta. Źródła nowoczesnych przemian w urbanistyce sięgają głęboko w XIX wiek i wiążą się z teoriami myślicieli społecznych i politycznych, mających aspiracje całkowitej odbudowy społeczeństwa. Nowa myśl urbanistyczna ukształtowała się według dwóch przeciwstawnych nurtów: progresywnego i kulturalistycznego. Progresywny model z jego racjonalnością, standaryzacją, higieną, strefowaniem, zamanifestowany z początkiem XX wieku przez T. Garniera, kontynuowany był w projektach i realizacjach okresu międzywojennego, szczególnie przez Bauhaus, Le Corbusiera i racjonalnych architektów CIAM. To Garnier pierwszy podjął zagadnienia najmniejszego mieszkania, racjonalnych sposobów zabudowy oraz miasta funkcjonalnego, które w latach 1929-1933 stały się tematami kolejnych kongresów CIAM. Nurt kulturalistyczny natomiast nawiązywał do obrazu małego i zwartego miasta przedindustrialnego. Jego głównymi przedstawicielami byli C. Sitte i R. Unwin, a cechami kształtowania przestrzeni, malowniczość i asymetria. W nurt ten wpisał się model miasta -ogrodu, opublikowany w Anglii przez E. Howarda w końcu XIX wieku, rozpoczynający wielki ruch miast-ogrodów rozwijany przez wiele dziesięcioleci. Ten ruch mający faktycznie swe korzenie w podmiejskich osiedlach patronackich i rezydencjonalnych z połowy XIX wieku, kontynuowany był w koncepcjach rozbudowy miast metodą satelitów z okresu międzywojennego, jak również w realizacjach Nowych Miast w Anglii po drugiej wojnie światowej. W zależności od uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych ruch ten przyjmował różne zabarwienia. Np. w dobie kryzysu gospodarczego pod koniec Republiki Weimarskiej kiedy wzmogła się tendencja ucieczki z dużych miast na przedmieścia, prawie na miarę ruchu "miast-ogrodów", ucieczka ta była powrotem na żywicielską rolę, w ramach walki o przetrwanie. W okresie III Rzeszy natomiast stosowano zasady miasta-ogrodu jako skuteczną podbudowę nacjonalistycznej ideologii.
EN
Reactions to the state of the 19th century city, both in theoretical and practical areas, took various forms. On one hand, regulations were introduced around the mid 19th century, on the other hand, suburban residential estates were created tendency to escape from large industrial cities. The last decades of the 19th century and the first decades of the 20th century was a breakthrough period in European town-planning. At that time, the process of forming modern town-planning, based on the integration of technical, social, hygienic and aesthetic aspects, matured. This phase, named "urbanism", by F. Choay and "Gesamtplanung" by J. Posener, referred to an a-priori new town-planning order, questioning the current order. A vital event was the competition for the extension of Greater Berlin (1910), whose results set the direction of development of this large city for many years. The sources of modern changes to town-planning date back to the 19th century, related to theories of social and political thinkers with aspirations to completely reconstruct societies. The new town-planning concept was formed following two contrary trends: progressive and cultural. The progressive model, with its rationality, standardisation, hygiene and zoning, manifested at the beginning of the 20th century by T. Garnier, and continued in designs and executions of the inter-war period, in particular by Bauhaus, Le Corbusier and CIAM rational architects. Garnier was the first to tackle the issue of the smallest flat, rational development methods and the functional city, which in 1929-1933 became topics of the subsequent CIAM congresses. On the other hand, the cultural trend referred to the image of small and dense pre-industrial city. Its main representatives were C. Sitte and R. Unwin, whilst the forms of forming space included picturesqueness and asymmetry. This trend reflected the model of the garden-city, published in England by E. Howard at the end of the 19th century, which initiated a great garden-city movement developed over many decades. This movement, with its roots in suburban patronal colonies and residential estates from the mid 19th century, was continued in city extension concepts via the satellite method of the inter-war period, and also in the execution of New Towns in England after World War II. Depending on the political, social and economical conditions, this movement took various flavours. For example, during the economic crises of the Weimar Republic, when the tendency to escape from large cities to the suburbs increased almost on the scale of the garden-cities movement. This escape was a return to a subsistence plough-land as a struggle for survival. On the other hand, during the Third Reich, the garden-city principles were applied as an effective foundation of nationalistic ideology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.