Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Aktywność architekta na tle społecznym
PL
Partycypacja, tworzenie warunków na zaistnienie relacji międzyludzkich, działania w przestrzeni miejskiej czy dawanie ludziom szansy na rozwój to nie zawsze oczywiste skojarzenia w patrzeniu na pracę architekta. Treść artykułu dotyczy wpływu zagadnień społecznych w proces projektowania. Omawia różne sposoby stymulacji użytkowników architektury i przedstawia sylwetki poszczególnych architektów-aktywistów.
EN
Social participation, giving an opportunity for developing relationships, actions in cities or creating conditions resulting in people's advancement are not always obvious associations when we think about architects' work. The article is about connections between the design process and the social issues. It also presents how different architects-activists work with architecture's users.
2
Content available remote Percepcja wizualna formy w otoczeniu miejskiej przestrzeni życia
PL
Artykuł odnosi się do prób organizacji przestrzeni miejskiej Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem trendów zaistniałych w dziewiętnastym i pierwszej połowie dwudziestego wieku. Zaproponowana perspektywa zmierza do ukazania różnorodności procesów wpływających na elementy konstruujące miasto rozumiane jako miejskie środowisko zamieszkania i eklektyczna struktura urbanistyczna.
EN
The article describes the attempts to organise the urban space of Kraków, concerning particularly the trends that emerged in the 19th century and in the first half of the 20th century. The suggested perspective aims at presenting the variety of processes influencing the elements that structure the city perceived as an urban living environment and eclectic urban structure.
3
Content available remote Jak kreować 'nasze miejsca' - o potrzebie etyki współdziałania synergicznego
PL
Posługiwanie się mechanizmami psychologicznymi - w tym współdziałania - w kreowaniu przestrzeni publicznych w szeroko pojętym miejscu zamieszkania może sprzyjać odbudowie spójnych społeczności lokalnych oraz tożsamości społecznej i przestrzennej. Wysoka jakość przestrzeni publicznych przyciąga kapitał, zachęca do inwestowania, nawet na twardych zasadach chroniących właśnie jakość i tożsamość decydującą o atrakcyjności miejsca. Samorządność - wolny rynek - wysoka jakość (piękno) przestrzeni miasta nie są w istocie swej antagonistyczne, mogą znakomicie współistnieć, wzajemnie się wykorzystując i dobrze służąc. Nie da się działać dla dobra całości bez porozumienia, dlatego uzyskanie synergii przestrzeni publicznej miasta wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych stron, a więc w sposób oczywisty i mieszkańców miast. Partycypacja społeczna leży w założonej interakcyjności. Ekspresywność form skorelowanych - prawdę ich związku ze znaczeniem wynikającym z relacji organizacji przestrzeni i procesu życia społecznego - można traktować jako drugi wymiar partycypacji społecznej: wzajemną spójność i interaktywną modyfikację porządku (ładu) przestrzennego i ładu społecznego. Tak przestrzeń miasta odzwierciedla cele - cechy, ideały, dążenia społeczności, która w nim żyje. Uzyskanie synergii kształtu przestrzeni publicznej miasta wymaga etycznego współdziałania synergicznego: zaakceptowanego społecznie podziału ról w zgodzie z kompetencjami oraz lojalnego ich wypełniania, bowiem istotą skutecznego współdziałania jest wykorzystanie i respektowanie profesjonalizmu.
EN
Using psychological mechanisms, including interaction, in the creation of public spaces in a broadly understood place of residence may be conducive to the reconstruction of cohesive local communities, social and spatial identity. High-quality public spaces attract capital and encourage investments, even on the rigid principles protecting quality and identity which determine the attractiveness of a place. Home rule, free market and high-quality (beautiful) public spaces are not naturally antagonistic - they may 'coexist' excellently, use and serve each other. It is impossible to act for the welfare of a whole community without understanding therefore obtaining synergy of the public space of a city requires the interaction of all the interested parties, including city dwellers for obvious reasons. Social participation lies in assumed interactivity. The expressiveness of correlated forms - the truth of their relation with a meaning resulting from relationships between the organization of space and the process of social life - may be treated as the 'second dimension' of social participation: the mutual cohesiveness and interactive modification of spatial and social order. Such an urban space reflects the objectives - features, ideals, intentions - of the community which lives in it. Obtaining the synergy of the shape of a public space requires ethical synergic interaction: a socially accepted division of roles in accordance with loyally fulfilled competences as using and respecting professionalism is the essence of effective interaction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.