Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Cel, czyli ograniczenie negatywnego oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalni, osiągnęliśmy. Od momentu, kiedy zaczęliśmy wdrażanie zmian, nie odnotowaliśmy negatywnego sygnału ze strony mieszkańców, co wcześniej miało miejsce.
EN
Mining plants are among the industrial plants where there is a very rapid change in the configuration of the electricity network (progress of works, decommissioning of pits), and the mechanisation and automation of works involves the use of advanced power electronic systems. This entails differences in operation and the occurrence of disruptions in mine networks. The main threats to the correct operation of the equipment are changes in the shape of the voltage waveforms, the rms value of the voltage and the frequency of the waveforms feeding the equipment. An analysis of failures in the power grid of the Sobieski mine has shown that problems with maintaining adequate power quality cause uncontrolled interruptions of the production process, lasting many hours, resulting in economic losses. The problem is undoubtedly the lack of legislation that regulates this issue holistically. Neither the regulation on detailed conditions for the operation of the electricity system nor the regulations related to mining facilities are explicit in this respect.
PL
Artykuł dotyczy wpływu złej jakości dostawy energii elektrycznej na funkcjonowanie zakładów górniczych. Omówiono kryteria oceny jakości dostawy energii elektrycznej, źródła zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych zakładów górniczych oraz wpływ złej jakości energii elektrycznej na bezpieczeństwo pracy załóg górniczych. Przedstawiono wyniki pomiarów oraz analizy odpowiednich wskaźników w wybranych kopalniach.
EN
Electric shock and injury related to electric arc explosion are the basic risks associated with work on power equipment. The causes of electric arcs are divided into two groups: direct and indirect. Direct causes of electric arc explosion include situations during the performance of works, e.g.: dropping of tools on live equipment parts, inadequate measuring instrument, incorrectly performed switching activity, bad work organization, foolishness, risk taking, rush and fatigue. Indirect causes are mainly surface discharges on insulation, mechanical damage, corrosion and aging of insulation. Exposure to an electric arc may cause: burns, amputation of limbs, damage to the eyes and ears, metallization of uncovered parts of the body, smoke poisoning and mental problems related to post-traumatic stress. Eye injuries that may lead to loss of job opportunities, as well as problems in the individual's social life, are particularly severe. The main symptoms of burns within the eye are severe eye pain, photophobia, tearing, sudden visual deterioration, corneal opacity and conjunctivitis. In accordance with the provisions of [8, 9], persons performing work on or near energy devices are obliged to use protective equipment which includes insulation (primary and additional - table 1), indicating the presence of voltage, and protection and warning equipment. It must be numbered and recorded and must undergo periodic tests (table 2). Despite the clear guidelines contained in relevant legal acts, workers often disregard the need for appropriate procedures, protective equipment and its cyclical examination, which may result in injuries. This also translates into costs incurred in the context of treatment, which are often very high.
PL
Praca przy obsłudze, konserwacji i serwisowaniu urządzeń elektrycznych zawsze wiąże się z narażeniem wykonującego ją personelu na porażenie prądem elektrycznym lub powstanie obrażeń związanych z wybuchem łuku elektrycznego. Do osób narażonych na ryzyko działania szkodliwych czynników należą w szczególności elektrycy i pracownicy utrzymania ruchu, obsługujący stacje, rozdzielnie lub rozdzielnice elektroenergetyczne. Artykuł prezentuje ryzyka, na które narażeni są pracownicy utrzymania ruchu elektrycznego, oraz sposoby inwentaryzacji, badania i stosowania sprzętu ochronnego wykorzystywanego przy pracach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.
PL
W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki pomiarów hałasu przemysłowego towarzyszącego pracownikom Działu Energomechanicznego zakładów górniczych i kopalń węgla kamiennego zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Artykuł przedstawia wyniki przesiewowych badań słuchu przeprowadzonych wspólnie przez pracowników Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej i firmy ACS Słuchmed Spółka z o.o. wśród pracowników 37 kopalń i zakładów górniczych wchodzących w skład zakładów zespolonych bądź samodzielnych. Artykuł identyfikuje również źródła hałasu i poziom ich emisji w związku z pracą maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników dołowych i powierzchniowych Działu Energomechanicznego, uzyskane w wyniku współpracy Politechniki Śląskiej z Centralnym Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy "Stanisław Bielaszka". Na przykładzie uzyskanych wyników autor przedstawia zmiany jakie powstają w narządzie słuchu pracowników działu energomechanicznego kopalń i zakładów górniczych w związku z narażeniem na hałas przemysłowy, a także zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do stałej kontroli poziomu hałasu na stanowisku pracy i wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią jego ograniczenie oraz pozwolą na lepsze zabezpieczenie pracowników przed jego zgubnymi konsekwencjami.
EN
The article presents partial results of measurements of industrial noise accompanying employees of the Energomechanical Department of mining plants and hard coal mines located in the Śląskie and Małopolskie voivodships. The article presents the results of hearing screening tests carried out jointly by the employees of the Department of Safety Engineering of the Silesian University of Technology and the company ACS Słuchomed Spółka z o.o. among the employees of 37 mines and mining plants that are part of combined or independent plants. The article also identifies the sources of noise and the level of their emissions in connection with the operation of machines and devices operated by underground and surface workers of the energy-mechanical department, obtained as a result of cooperation of the Silesian University of Technology with the Central Laboratory for Work Environment Research "Stanisław Bielaszka". Using the example of the obtained results, the author presents the changes that occur in the hearing organs of employees of the Energomechanical Department of mines and mining plants in connection with exposure to industrial noise, and also draws attention to the need to take steps to constantly control the noise level at the workplace and introduce solutions that will enable its limitation and will allow for better protection of employees against its dire consequences.
PL
W artykule przedstawiono zasady racjonalnego wykorzystania posiadanych w podziemnych zakładach górnictwa węglowego podzespołów przenośników w celu zestawienia kompletnych urządzeń właściwych dla konkretnych lokalizacji i wymaganych parametrów pracy. Ponieważ często są to zespoły od różnych producentów, to użytkownik będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczej instrukcji obsługi oraz wystawienia deklaracji zgodności.
EN
The article presents the principles of the rational use of conveyor subassemblies owned in underground coal mining plants for the purpose of listing complete devices appropriate for specific locations and required operating parameters. Since these are often units from different manufacturers, the user will be required to prepare a collective User Manual and issue a Declaration of Conformity.
EN
The article presents the principles of the rational use of conveyor subassemblies owned in underground coal mining plants for the purpose of listing complete devices appropriate for specific locations and required operating parameters. Since these are often units from different manufacturers, the user will be required to prepare a collective User Manual and issue a Declaration of Conformity.
PL
W artykule przedstawiono zasady racjonalnego wykorzystania posiadanych w podziemnych zakładach górnictwa węglowego podzespołów przenośników w celu zestawienia kompletnych urządzeń właściwych dla konkretnych lokalizacji i wymaganych parametrów pracy. Ponieważ często są to zespoły od różnych producentów, to użytkownik będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczej instrukcji obsługi oraz wystawienia deklaracji zgodności.
EN
The article presents the results of measurements of environmental noise accompanying the operation of devices operated in surface facilities of hard coal mines and noise generated in technological processes related to the loading and transport of spoil and materials necessary for production. The research results presented in the article are part of the program of "Consequences of excessive noise in the mining environment of hard coal mines", the overarching goal of which is to reduce the emission of industrial noise. The research described in the article, carried out using the sampling method, was introduced in order to determine the actual values of noise levels emitted to the external environment from mines and mining plants, as well as to identify the acoustic power levels of devices and processes constituting the main sources of noise in mines. The obtained results showed that mines and mining plants are often not fully aware of the scale of the environmental impact of undesirable noise they emit. Therefore, the current periodic measurements of environmental noise should be replaced with permanent monitoring, which will be beneficial not only for the environment, residents of housing estates located near mines, but also for the mining plants themselves.
PL
Metoda TWI sprawdziła się 80 lat temu w USA, kiedy tamtejszy rynek pracy przeżywał zawirowania. Dziś jest idealnym rozwiązaniem dla górnictwa, gdy brak jest nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także w ogóle - rąk do pracy.
PL
Województwo świętokrzyskie znane jest ze swoich złóż kruszyw. Jednym z wyróżniających się zakładów górniczych jest ten działający od wielu lat w Budach. Tym razem po kopalni oprowadzi nas jej kierownik Marek Zając, który opowie nie tylko o prehistorycznej przeszłości tych terenów, ale także o tym, jakie są plany firmy na przyszłość.
PL
Jednym z najistotniejszych działań na rzecz ochrony środowiska w kopalniach odkrywkowych jest rekultywacja terenów pogórniczych. Składają się na nią przedsięwzięcia projektowo-techniczne i organizacyjno-wykonawcze, których celem jest przywrócenie terenom pogórniczym właściwości użytkowych i przyrodniczych. Z uwagi na to artykuł prezentuje sposób i zakres wykonania prac likwidacyjno-rekultywacyjnych oraz efekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Dolomitu „Radkowice”.
EN
One of the most important environmental protection measures in open-cast mines is the reclamation of post-mining areas. In 2018, after mining the Radkowice-Podwole deposit, the reclamation of the excavation began – and the areas surrounding it to make it a place with water – in order to make it a place with a forest and make it a place with grass, trees, and bushes. The reclamation aims to accumulate groundwater and to create a water reservoir in the excavation with the surface elevation of +220 to +221 m above sea level. As a result, the groundwater level will be increased, while the Bobrza river will change from being the supplying river back to the draining river. As part of the technical reclamation of the excavation, protective slopes were created from the western and north-eastern side. They were created at an angle of 12° to the elevation of +224 m above sea level, and at an angle of 25° at higher elevations. This process ensured the stability of the excavation and improved the landscape surrounding it. The amount of material used to build slopes in the western and north-eastern side was 800,000 m3. Other slopes are entirely rocky and they did not require stabilisation. A backwash filter from local rock material was created at the point of contact between the slopes and the planned water levels. Different species of trees and bushes were planted in the areas after former dumping grounds. As a result of the reclamation activities, the post-mining areas after the operation of the „Radkowice” Dolomite Mine at the Radkowice-Podwole deposit were organised, which gives them a chance to be used for another purpose, and by creating a water reservoir the commune undoubtedly became more appealing to tourists. The reclamation of the excavation is still in progress. It is assumed to be completed in 2023 r.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań analitycznych weryfikujących poprawność działania zabezpieczeń od skutków zwarć wielkoprądowych we fragmencie sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego pracującym jako wyspa sieciowa. Warunki prądowe towarzyszące zwarciom wielkoprądowym w układach pracy wyspowej silnie zależą od zdolności lokalnej jednostki wytwórczej energii elektrycznej do generacji prądu zwarciowego. Zwykle w przypadku przejścia fragmentu sieci do pracy wyspowej występuje znaczne zmniejszenie poziomu mocy zwarciowej, co w efekcie doprowadzi do ograniczenia poziomu prądów zwarć wielkoprądowch.
EN
The safe operation of a mining plant requires continuous supply of the most important loads. In catastrophic situations, power supply from the power system side may be interrupted, eg. due to break of overhead power lines supplying the plant. Therefore, the supply of selected critical devices of a mining plant from a local generating unit (operating within this plant) can significantly improve the safety of the mining plant operations. However, the implementation of this task requires separating a fragment of the mining plant network and its transition to island operation. The implementation of such a state requires, among others, carrying out verification of the correct operation of electrical power protection systems. The paper presents analysis of power system protection against hight–current fault operation of the power grid mine working island. Current conditions accompanying high-currents faults in island systems are strongly dependent on the ability of the local electricity generation unit to generate short-circuit current. Usually in case of electricity power network transition to island operation, there is a significant reduction in the level of high–current fault, what may cause a bad operation of power system protection.
PL
W artykule podjęto problematykę regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, które zostały zawarte w Dziale VIII (art. 144-152) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zaprezentowano pojęcie zakładu górniczego oraz podjęto próbę zdefiniowania pojęcia ruchu zakładu górniczego. Przeprowadzono analizę zasad, dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedstawiono sposoby naprawiania szkód, z uwzględnieniem zasad postępowania ugodowego, oraz zaprezentowano procedurę dochodzenia roszczeń dotyczących szkód, powstałych w wyniku ruchu zakładu górniczego. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, przede wszystkim z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez Sąd Najwyższy, aktualnych tez sądów apelacyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
EN
The article discusses the issue of legal regulations regarding liability for damage caused by the mining plant operations, which were included in Section VIII (Articles 144-152) of the Act of 9th June 2011 Geological and Mining Law. It presents the concept of a mining plant as well as an attempt to define the concept of a mining plant operation. Additionally, there was also made an analysis of the rules regarding liability for damage caused by mining plant operations, taking into account the provisions of the Act of 23rd April 1964 Civil Code. There are presented the solutions of repairing damages considering the rules of settlement procedure and a procedure for vindication of claims for damages resulting from mining plant operations. The paper is based on the subject literature, commentary studies, and the abundance of judgments, above all from the current case law developed by the Supreme Court, the current thesis of Appellate Courts and the Supreme Administrative Court.
PL
Wypadkowość w górnictwie od wielu lat oscyluje na wysokim poziomie w porównaniu do innych zawodów. W związku z tym jak najbardziej zasadne i przydatne wydawało się sprawdzenie poziomu wiedzy pracowników zakładu górniczego na temat pierwszej pomocy udzielanej osobom doznającym wypadku przy pracy. Badanie przeprowadzono wśród 159 pracowników zakładów górniczych za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej, ponad 70% z nich nigdy nie udzielało pierwszej pomocy. Stan wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród badanej grupy górników okazał się jednak zadowalający.
EN
The accident rate in mining has been oscillating at a high level for many years compared to other professions. According to the law, first aid to the injured party is the duty of every witness to the accident. Therefore, checking the level of knowledge of employees of the mining plant seems to be the most reasonable and useful. The aim of the work was to determine the state of knowledge of mining plant employees about the first aid provided to persons suffering an accident at work. The survey was conducted among 159 mining plant employees by means of an online questionnaire consisting of 30 questions. Over 70% of respondents have never been in a situation requiring first aid to an injured party, who has suffered an accident at work. The results of questionnaire show, that the state of knowledge in the field of first aid among the studied group of miners is at a satisfactory level. However, continuous education and practical courses will enable even better preparation of employees of the mining plant for accidents in which first aid is needed.
PL
Temat prac szczególnie niebezpiecznych jest bardzo istotny z punktu widzenia prawnego, jak również organizacji pracy w zakładzie górniczym. Jest on ważny zwłaszcza dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, które muszą je nadzorować. Często bowiem kierownicy kontrolują więcej niż jedną pracę, a to jest w świetle polskiego prawa niedopuszczalne i może rodzić znaczne konsekwencje.
PL
W górnictwie odkrywkowym bardzo istotne jest skuteczne zapobieganie zagrożeniom katastrofalnym związanym z ruchem zakładu górniczego. Warunkami skutecznego przeciwdziałania takim zagrożeniom są właściwe rozpoznawanie ich potencjalnych i ujawnionych przyczyn oraz efektywne zarządzanie ryzykiem ich materializacji. W artykule przedstawiono najważniejsze zasady takiego przeciwdziałania, uwzględniające m.in. wieloletnie doświadczenia zawodowe autora.
EN
Surface mining is often accompanied by threats, sometimes also disastrous ones, which can have serious effects on the operational safety of a mining plant and the technical and economical effectiveness of mining. The technical scale and economical impact of hazards depend primarily on the efficiency of the risk management of their occurrence in the context of the operation of the mining plant. The conditions of the effective counteracting such threats are the appropriate identification of their potential and emerging causes, adequate preventive measures that correct the mining processes and finally also rescue operations. The cause of hazard is mostly the maladjustment of mining processes to the objective and current conditions of their realisation. Despite fundamental progress in the technique and technology of identifying and monitoring threats related to geological and mining conditions, disastrous hazards are still a crucial issue in surface mining. In the article, the sources and key causes of threats and the principles of their prevention are discussed based on the long-term practical experience of the author.
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
Artykuł opisuje sylwetkę mierniczego górniczego na tle wymagań określonych w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia zasady stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego, wskazując na kwalifikacje w zakresie przygotowania i doświadczenia zawodowego. W syntetyczny sposób prezentuje zadania mierniczego górniczego w różnego rodzaju zakładach górniczych i zakładach.
EN
The primary duty of a mining surveyor in the maintenance of mining and general facilities is drawing up surveying documentation, which has direct impact on the safety of maintenance procedures and of the staff, on general safety and environment protection. This documentation stems from an extensive range of obligations attributable to surveying services in all types of mining facilities, as overseen by a mining surveyor. What is noticeable is that pertinent legislation stipulates that the mining surveyor should closely cooperate with the maintenance officer in the respective mining facility. For years, these two officers have based their communications on the surveying log present in every mining facility, where the mining surveyor notifies the maintenance management of any irregularities in maintenance and on any threats identified, whether natural or mining. The extraordinary importance of the mining surveyor is emphasized by the fact that, similarly to the qualifications of a mining geologist and a maintenance officer in a mining facility – their qualifications are certified by the President of the State Mining Authority. Both in Poland and abroad, a mining surveyor is perceived as a public trust profession, responsible for crucial tasks and information – from the point of view of a mining company. Documents signed by the mining surveyor are a guarantee of professional reliability and conformity with effective regulations. The mining surveyor often meets with local government bodies and local communities affected by the mining activities, providing explanations and information, this satisfying essential social needs which have direct impact on general safety and environment protection.
PL
Już niebawem, bowiem 1 stycznia 2016 r., w życie wejdzie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Jakie zmiany przyniesie dla branży surowców skalnych, jakie zagrożenia wodne występują w kopalniach odkrywkowych i jak interpretowane są przez prawo?
PL
Ze względu na specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym istotny jest sposób ich doboru oraz eksploatacji, który uwzględnia zmieniające się w trakcie pracy warunki. Przedstawiony został proces remontowy wentylatora głównego do przewietrzania wyrobisk kopalnianych i zastosowane w tym procesie rozwiązania. Porównano proces remontowy przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością i po jego wprowadzeniu oraz wskazano na efekty, jakie przyniosło przedsiębiorstwu wprowadzenie tego systemu.
EN
Due to the specific conditions of operating the machines and de vices used in coal mining, the method of their selection and utilisation which takes these conditions into account is important. In this article the renovation process of the main fan used to ventilate excavation sites as well as the solutions used in that process have been shown. We have compared the renovation process before and after the implementation of the quality management system, and shown the benefits it brought for the company.
EN
Considering the specific working conditions of the machines and devices used in coal mining, the selection and exploitation method which takes into account changes of these conditions during the machine’s work, is very important. Presented here is the overhaul process of the main fan used for ventilating the mining excavation sites and the innovative solutions applied in the process. The overhaul processes before and after implementing an innovative solution have been compared and the resulting benefits for the company have been pointed out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.