Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja rządowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obszarze obronności państwa. Autorzy artykułu przedstawili rozważania oraz wyniki przeprowadzonych w 2020 roku badań dotyczących kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizacji przypisanych zadań obronnych do działów administracji rynki rolne, rolnictwo i rozwój wsi oraz urzędu obsługującego Ministra – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowany materiał nie zawiera informacji niejawnych, a materiałem źródłowym przedstawionych treści stanowią akty prawa wewnętrznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dokumenty normatywne i opracowania zwarte. Efektem podjętego tematu są wnioski i postulaty dotyczące aktualnego stanu diagnozowanej problematyki i postulowanych kierunków zmian.
EN
The article presents the issues related to the competences of the Minister of Agriculture and Rural Development in the area of state defense. The authors of the article presented the considerations and results of the research carried out in 2020 on the competences of the Minister of Agriculture and Rural Development and the implementation of the assigned defense tasks to the administration departments of agricultural markets, agriculture and rural development, and the office supporting the Minister - the Ministry of Agriculture and Rural Development. The presented material does not contain classified information, and the source material of the presented content are acts of the internal law of the Minister of Agriculture and Rural Development, as well as normative documents and compact studies. The effect of the undertaken topic are conclusions and postulates concerning the current state of the diagnosed issues and the proposed directions of changes.
EN
The article gathers synthesized information on infrastructure for defense use. It is the research query of accessible acts of common law on the subject. Based on general system recommendations, conclusions have been drawn on the development of defense infrastructure at the national level, and at the level of specific sections of public administration. The article is a critical analysis of existing organizational and legal solutions introduced in the period between the time of system transformation in the 1990s and 2018.
PL
W artykule zostały zsyntetyzowane informacje o infrastrukturze w funkcji jej zastosowania obronnego. Przeprowadzono kwerendę dostępnych aktów prawa powszechnego regulujących przedmiotowy obszar. Sformułowano wnioski o charakterze ogólnych rekomendacji systemowych, dotyczące rozwoju infrastruktury obronnej w ujęciu krajowym oraz poszczególnych działów administracji publicznej. Przeprowadzono krytyczną analizę rozwiązań organizacyjnych i prawnych, obejmującą okres od transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych do 2018 roku.
EN
Senior members of the Polish geological and mining community have appealed for discussion on the main challenges facing the geology and mining sectors after thirty years of the political and economic transformation in the country. A key issue is the proper place of geology in the government administration and in relation to other administrative entities and sectors of the national economy. This article attempts to provide an answer to this issue. It presents the results of a brief analysis of the most important laws defining the role of geology, as well as strategies, policies and government plans regarding the geology and mining as well as the resource management. Shortcomings in efficient functioning of the geological administration and inconsistencies in regulations are critically assessed. A diagnosis is made anda possible solution proposed, including a change in placement of geology in the government administration. The author also proposes a broader concept of management of subsurface resources as a single coherent field.
EN
The necessity of the implementation of the NIS directive resulted in the adoption of solutions and concepts which would regulate the system of cybersecurity in the cyberspace to the Polish legal order. The directive formulates the obligations to ensure cybersecurity of the information systems in the service sectors which have a key meaning for maintaining critical socio-economic activity and thus energy, transport, banking, financial institutions, the health sector, water supplies and digital infrastructure. The act on the national system of cyber-security, which implements the directive, introduces a new concept to the Polish legal order, and thus a key service operator, digital service provider, and defines the organs responsible for cybersecurity, formulating their scope of tasks and mutual relations.
PL
Konieczność wdrożenia dyrektywy NIS spowodowała zaadaptowanie do polskiego porządku prawnego rozwiązań i pojęć, które uregulują system cyberbezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. dyrektywa formułuje obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno-gospodarczej, a więc w energetyce, transporcie, bankowości, instytucjach finansowych, sektorze ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i infrastrukturze cyfrowej. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażająca dyrektywę wprowadza nowe pojęcie do polskiego porządku prawnego, zatem operatora usługi kluczowej, dostawcy usług cyfrowych, a także określa organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa, formułując ich zakres zadań i wzajemne relacje.
PL
W artykule poruszono problematykę oceny ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Jednym z głównych zadań administracji rządowej i samorządowej jest posiadanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, struktur oraz narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Współpraca kierownictwa i osób decyzyjnych Zakładu Górniczego (ze względu na brak sił i środków własnych do likwidacji różnych zagrożeń na powierzchni terenu wymienionych m.in. w siatkach bezpieczeństwa) z jednostkami ratowniczymi systemu ratowniczo-gaśniczego jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
The article addresses the issue of crisis risk assessment of the mine within the crisis management system. One of the main tasks of the central and local government is the possession of organizational and legal solutions, structures and tools allowing for efficient management in the event of a crisis event's occurrence. The cooperation of management and decision-making personnel of the Mine (due to lack of own manpower and resources to liquidate various hazards on the surface, enumerated, among others, in the safety nets) with the rescue units of the rescue and firefighting system is an indispensable element to ensure safety.
EN
The following article is a trial to get to know the problem concerning the survey on citizens' satisfaction from the rendered services among the offices taking part in the contest of the Polish Quality Prize. The results of the empirical research have enabled us to draw conclusions touching the matter of surveying client's satisfaction in the public administration which is improving quality. The author hopes that directing attention to the range of techniques and methods of the data analysis will give hints to the clerks and enrich their knowledge in the very matter.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania problematyki dotyczącej pomiarów satysfakcji obywateli ze świadczonych usług wśród urzędów biorących udział w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących metod pomiaru satysfakcji klienta w administracji publicznej doskonalącej jakość. Autorka wyraża nadzieję, że skierowanie uwagi na wachlarz stosowanych technik i metod analizy danych da praktyce wskazówki pracownikom urzędów i wzbogaci ich wiedzę w tym zakresie.
EN
The article presents problems connected with the scope of the Border Guard Commander’s activity, who deals with a particular aspect of the government administration’s functioning. He is a central body, managing an essential area of public security administration. A very important aspect of his duties is to secure the border of the state that is executed by subordinated to him auxiliary apparatus and border governmental administration.
EN
The following article is an attempt to answer the question if a briskly increasing interest in the concept of creativity being implemented into the practical usage of its instruments in the areas of the activity of pro- quality enterprises. The results of the empirical research allowed to form a range of conclusions concerning techniques of a unique way of thinking. The author is hopeful that paying attention to the wide variety of techniques and branches of its implementation will give practical hints for entrepreneurs and will enrich their knowledge in this domain.
PL
Niniejszy artykuł był próbą odpowiedzi na pytanie czy rosnące zainteresowanie ideą kreatywności przekłada się na praktyczne wdrożenia jej instrumentów w obszary działań urzędów administracji rządowej i samorządowej, podejmujących trud na rzecz doskonalenia jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących technik nietuzinkowego sposobu myślenia. Autorka wyraża nadzieję, że skierowanie uwagi na wachlarz stosowanych technik i sfery jego zastosowania da w praktyce wskazówki pracownikom urzędów i wzbogaci ich wiedzę w tym zakresie.
PL
Na szerokim tle systemu opłat za korzystanie ze środowiska jako najistotniejszego instrumentu ekonomicznego ochrony, który w najważniejszych ustawach ochronnych występuje jako mechanizm samospłaty, zbliżony do podatkowego, autor analizuje decyzje administracyjne marszałka województwa wydane w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat albo nie zapłacił w ogóle, albo zapłacił mniej niż należało.
EN
The author analyses administrative decisions of the voievodeship marshal issued in the situation when an entity obliged to pay fees for the use of environment either has not paid them or paid less than required. This analysis is carried out against a general overview of the system of fees for the use of the environment as key economic instrument of environmental protection which functions as self-payment mechanism, very similar to tax mechanism, in the most important protection acts.
PL
Przedmiotem artykułu są podejmowane na podstawie: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz ustawy o odpadach decyzje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wojewódzkiego inspektora sanitarnego, właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wójta lub prezydenta miasta, a także wojewody lub starosty o wstrzymaniu działalności zagrażającej środowisku.
EN
The subject of the article are decisions issued by the Voievodeship Inspector of Environmental Protection, Voievodeship Sanitary Inspector, relevant body of the State Fire Brigade, mayor, head of a municipality as well as Voiveoda or head of a district (poviat) concerning abandoning an activity which poses risk to the environment. Such decisions are based on the following legal acts: Environmental Protection Act, Water Act and Waste Act.
PL
Przedmiotem artykułu otwierającego cykl poświęcony decyzjom administracji rządowej i samorządowej w ochronie środowiska jest przedstawienie roli decyzji administracyjnych w systemie środków prawnych ochrony środowiska. Decyzje administracyjne zdeterminowane z jednej strony standardami jakości środowiska i standardami emisyjnymi, z drugiej zaś planami i programami ochrony środowiska konkretyzują generalne wymagania prawne w odniesieniu do poszczególnych podmiotów korzystających ze środowiska.
EN
This publication opens a series of articles focused on decisions of local and governmental administration. Part 1of the series is devoted to presenting the role of admmistrative decisions in the system of legal means aimed at environmental protection. While on one hand the admmistrative decisions are determined by the standards set up for environmental quality and emissions, on the other plans and programs of environmental protection precise the general legal requirements in relations to individual entities which make use of the environment.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza grupy decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska występujących w formie: pozwoleń emisyjnych w rozumieniu Prawa ochrony środowiska, pozwoleń wodno-prawnych w rozumieniu Prawa wodnego, zezwoleń na prowadzenie działalności w rozumieniu ustawy o odpadach, koncesji w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego, licencji w rozumieniu ustawy o rybołówstwie morskim.
EN
The subject of the article is an analysis of the group of decisions permitting use of the environment. The following decision forms are considered: emission permits in the meaning of Environmental Protection Law, water supply and sewage effluent disposal consents in the meaning of Water Law, permits for performing economic activities in the meaning of Waste Law, licenses in the meaning of Geology and Mining Law, licenses in the meaning of Sea Fishing Law.
PL
Przedmiotem artykułu są decyzje administracyjne za naruszenie wymagań ochrony środowiska wydawane przez: 1) organy Inspekcji Ochrony Środowiska za naruszenie wymagań dotyczących zanieczyszczania powietrza i wód, poboru wód, postępowania z odpadami i powodowania hałasu, 2) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za usuwanie bez zezwolenia oraz niszczenie drzew, krzewów i zieleni.
EN
The article is devoted to administrative decisions issued by the following bodies in cases of environmental protection requirements violation: 1) bodies of the Environmental Protection Inspection — in the case of violation of requirements concerning air and water contamination, water intake, waste handling and noise nuisance, 2) heads of municipalities and city mayors - in the case of cutting down without permission or causing damage to trees, bushes and green areas.
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania ochrony środowiska związane z dwoma podstawowymi rodzajami decyzji inwestycyjnych. Autor analizuje kluczowe w Prawie ochrony środowiska pojęcie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, procedury ocen oddziaływania na środowisko, uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, a także zagadnienie podawania tych decyzji do publicznej wiadomości.
EN
The subjects of the article are the requirements of environmental protection connected with two basic types of investment decisions. The author analyses the term "investment" which is of key importance in environmental law as investments may significantly impact the environment; environmental impact assessments, problems related to conditions of construction, site development and construction permits as well as problems related to publicising these decisions.
20
Content available remote Integracja z NATO : na poziomie układu pozamilitarnego województwa
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.