Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recenzja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Recenzja
PL
Staraniem krakowskiego wydawnictwa Copernicus Center Press, w przekładzie Tomasza Lanczewskiego, w dwa lata po publikacji oryginału przez Princeton University Press & the Hebrew University of Jerusalem, ukazało się polskie wydanie frapującej książki pióra Hanocha Gutfreunda i Jürgena Renna Einstein o Einsteinie. Zapiski autobiograficzne i naukowe.
EN
Thanks to the efforts of the Krakow publishing house Copernicus Center Press, translated by Tomasz Lanczewski, two years after the publication of the original by Princeton University Press & the Hebrew University of Jerusalem, the Polish edition of the fascinating book by Hanoch Gutfreund and Jürgen Renn Einstein about Einstein was published. Autobiographical and scholarly records.
2
Content available remote Feynman przez PWN skrzywdzony, czyli degrengolada wydawnictwa
PL
W warunkach gospodarki rynkowej nie można nikomu zabronić wydawania książek i optymalizowania według własnych kalkulacji kosztów produkcji. Przeciwwagą tego musi być jednak konieczność liczenia się wydawnictwa i jego kooperantów z negatywną oceną finalnego produktu, jaki w efekcie oferowany jest czytelnikom. Jako jego potencjalni odbiorcy i jako społeczność fizyków mamy prawo bronić się przed „wciskaniem” nam, a zwłaszcza młodym naszym adeptom bubla (nazwijmy rzecz po imieniu) i podreperowywaniu sobie przez prywatną firmę wyników finansowych naszym kosztem. Dlatego apeluję o szerokie rozpowszechnienie w środowisku ostrzeżenia: ta pozycja jest nic nie warta! nie dajmy „robić się w konia” cwaniakom! Zainteresowanym fizyką przedstawicielom młodszych generacji mogę tylko poradzić: czytajcie samego Feynmana; jego wykłady są bardziej wartościowe (i nie takie znów trudne!), niż zdeformowane przez dwustopniowy przekład (i ewidentny brak zrozumienia tekstu przez polską tłumaczkę) popularyzatorskie wywody autora, dla tłumaczki zaś mam szczerą radę: niech zajrzy do słownika polszczyzny, co oznacza słowo „wstyd” i się zastanowi, czy dla paru groszy warto tracić reputację i robić z siebie pośmiewisko.
EN
In the conditions of a market economy, no one can be prohibited from publishing books and optimizing production costs according to their own calculations. However, this must be counterbalanced by the need for the publishing house and its partners to take into account the negative assessment of the final product, which is ultimately offered to readers. As its potential recipients and as a community of physicists, we have the right to defend ourselves against "pressing" on us, and especially our young adepts, a dud (let's call it a spade) and a private company repairing its financial results at our expense. Therefore, I am appealing for widespread dissemination in the environment of a warning: this item is worth nothing! let's not let the crooks "make a horse"! For those interested in physics, I can only advise the younger generations: read Feynman himself; his lectures are more valuable (and not so difficult!) than the author's popularizing arguments deformed by a two-stage translation (and the Polish translator's obvious lack of understanding of the text), and for the translator I have sincere advice: let her look into the Polish dictionary, which means the word " shame” and will consider whether it is worth losing your reputation and making yourself a laughing stock for a few pennies.
EN
Purpose: Project management is a universally recognized methodology for business and project activities. Organisations are increasingly using project activities to achieve strategic benefits. It is purposed to optimize the time, human and financial resources, without deviating from the planned quality of the final product of the project and while maintaining the principles of sustainability. The energy sector is no exception. The purpose of this paper is to determine trends in energy sector project management. Design/methodology/approach: To present the research concerning project management in energy sector innovations the literature review process was carried out. The analysis of keywords, abstract, and on this basis further deeper analysis of scientific texts allowed to identify trends in project management in the energy sector. There is a research gap in research summarizing trends in the description of the issue of project management in the energy sector. Findings: The literature analysis presented indicates that the interest of scientists is largely directed towards sustainable projects in the energy sector. This has to do with global trends not only in the energy sector but in every sector of the economy. Energy project management should continue to focus on becoming more sustainable, especially when more and more organizations are aware that their strategy should include ecological sustainability, such as eco-innovation and environmental innovation. Originality/value: It is one of the few scientific texts that touches on the problem of project management in the energy sector. In terms of implications, studies have shown that particular emphasis should be placed on the aspects of project teams creating sustainable innovations for the sector, as well as neutralizing the carbon footprint of the project teams themselves.
PL
W badaniach nad architekturą krajów socjalistycznych problem budownictwa mieszkaniowego zajmuje miejsce szczególnie istotne. Poprawa warunków bytowych ludności i jej właściwe dystrybuowanie należało do pierwszych postulatów ekip, obejmujących władzę w krajach bloku wschodniego. Zlikwidowanie (czy przynajmniej zmarginalizowanie) komercyjnego budownictwa mieszkaniowego i objęcie mniej lub bardziej ścisłego nadzoru nad mieszkalnictwem należały do standardowych praktyk komunistycznych rządów. Towarzyszyło temu silne zideologizowanie tej problematyki i nasycenie jej przekazem propagandowym. Szeroki krąg problemów związany z komunistycznym mieszkalnictwem od lat wywołuje interdyscyplinarne zainteresowanie badawcze, szczególnie w opracowaniach poruszających kwestie socjologiczne czy historii życia codziennego. Książka Kimberly Elman Zarecor wyróżnia się przyjęciem innej perspektywy badawczej. Analizując socjalistyczne czechosłowackie budownictwo mieszkaniowe pierwszego piętnastolecia autorka uwagę kieruje na ewolucję preferowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zmieniającą się instytucjonalną organizację pracy projektanta. Elementy te stają się zasadniczymi składnikami tytułowej socialist modernity. Jednym z zasadniczych założeń Zarecor jest przy tym zbadanie tych problemów w sposób wykraczający poza rozważania nad ich prostą zależnością od wspomnianych wyżej ideologicznych priorytetów władz komunistycznych. Również książka Philippa Meusera włącza się w ten nowy nurt badań nad powojennym masowym budownictwem prefabrykowanym. Szczególnie interesujące i doniosłe jest to, że autor podjął się charakterystyki tego budownictwa w ZSRR – a więc w kraju, który z oczywistych względów stanowił ogólny wzór dla rządzących elit bloku wschodniego dotyczący sposobów prowadzenia polityki gospodarczej, w tym zasadniczych rozstrzygnięć w zakresie mieszkalnictwa. A masowe wdrażanie prefabrykacji od połowy lat 50. właśnie takim rozstrzygnięciem było – także w CSRS (niezależnie od odrębności i niuansów, wychwyconych w omawianej książce Zarecor).
EN
Housing has always been one of the major topics in the study of socialist architecture. Improving the living conditions of citizens and ensuring the right distribution of population were among the key political promises made by new post-war governments of the Eastern Bloc. Eradicating (or at least marginalising) private construction businesses and extending state supervision over the housing industry were typically practiced by Communist authorities. The process had strong ideological motivation and was accompanied by forceful propaganda. The broad array of issues connected with socialist housing has long been the subject of much academic interest across many fi elds of study, particularly those regarding social matters and the history of daily life. The book by Kimberly Elman Zarecor is exceptional in that the author adopts in it a different research perspective. Analysing the housing industry of the fi rst fi fteen years of socialist Czechoslovakia, Zarecor directs her attention to the evolution of preferred architectural and structural solutions, and the changed organisation of architectural work. These elements are at the core of socialist modernity. One of the book’s central objectives is assuming a broader perspective in dealing with the subject than simply putting it down to the ideological priorities of the Communist government. Phillipp Meuser’s book also fi ts in this new trend in research on post-war prefabricated mass housing. What is particularly interesting and admirable about his contribution is that he undertook to discuss the issue on the example of the USSR itself – the country of origin of this type of housing and a model for the governments of the Eastern Bloc, which looked up to it for ways to handle economic issues and for radical solutions regarding housing policies. Mass implementation of prefabrication which started in mid-1950s was such a radical solution, also in Czechoslovakia (regardless of country-specific peculiarities identified and discussed by Zarecor in her book).
PL
Publikacja autorstwa Jerzego K. Kosa to obszerna rozprawa o charakterze monograficznym, omawiająca architekturę Śląska w latach 1740–1815, a więc dotycząca ściśle określonego terenu w konkretnie określonym czasie – od momentu zajęcia tego obszaru przez państwo pruskie do utraty jego samodzielności administracyjnej po zakończeniu wojen napoleońskich. W historii sztuki to okres późnego, schyłkowego baroku i rokoka oraz wczesnego i dojrzałego klasycyzmu. Epoka na przełomie stylów, tym samym trudniejsza do ujęcia w typowych dla tej nauki kategoriach.
EN
Jerzy K. Kos’s book is an extensive dissertation on the architecture of Silesia in the years 1740–1815. It can be described as monographic in character as it deals with one particular region at a concrete defined time – from the moment when the area was taken over by Prussia to its loss of administrative autonomy at the end of the Napoleonic Wars. In the history of art, this is the period of late Baroque and Rococo, followed by early and mature Classicism. It is an age of transition of styles and therefore more difficult to describe by applying categories typical for art history.
PL
Wydana w 1991 roku praca Piotra Paszkiewicza pozostaje nadal jedynym kompletnym opracowaniem zagadnienia sztuki rosyjskiej w Warszawie w okresie carskiego panowania. Mimo upływu ponad dwudziestu lat nie pojawiła się na polskim rynku wydawniczym pozycja traktująca temat w sposób bardziej szczegółowy. Poza pracami autorów silnie związanych z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym kwestię architektury cerkiewnej w Królestwie Polskim w kontekście rusyfikacji poruszyło jedynie dwoje autorów Paulina Cynewska-Kuczma oraz wspomniany Piotr Paszkiewicz. Praca podzielona została na dwie zasadnicze części, a kryterium podziału oparte na chronologii wyznacza powstanie styczniowe. Takie ujęcie wydaje się w pełni uzasadnione, ze względu na nasilenie się rusyfikacji w okresie popowstaniowym. Ważną zaletą omawianej pracy jest rzetelne wprowadzenie w problematykę rusyfikacyjnej polityki caratu, wraz z jej wpływem na oblicze architektoniczne miasta. Rozwój urbanistyczny Warszawy został przedstawiony z uwzględnieniem motywacji politycznych wynikających z zastosowanych sankcji wobec miasta za powstanie listopadowe. Oprócz opisu rozbudowy infrastruktury militarnej w tym okresie (koszary, cytadela) autor zwraca uwagę m.in. na przepisy z 1864 r. zmuszające instytucje do umieszczania szyldów w języku rosyjskim. Historia obecności w Warszawie Rosjan i wyznawców prawosławia wraz z ujęciem statystycznym kończy wstępne rozważania autora.
XX
A thesis by Piotr Paszkiewicz published in 1991 remains the only complete study on the Russian art in the tsarist Warsaw. As the years go there hasn’t been any position on the polish market that treats about this subject in a more detailed way in over 20 years. Besides thesis of authors strongly connected with Polish Orthodox Church, there is a study about the Orthodox architecture written in the context of russification published by Paulina Cynewska-Kuczma and mentioned above Piotr Paszkiewicz. The thesis has been divided in two fundamental parts and the criterion of the division is based on chronogical framework which is marked by the January Uprising. It seems like a justified choice in view due to intensification of the russification in the after-uprising period. First and a very important advantage of the discussed work is a solid introduction to the subject of Russification policy of tsarism along with its architectural reflection. Warsaw’s urban development is presented with regard to political motivations resulting from the will of “punishing” the city for the November Uprising. Besides a description of the military infrastructure’s development (barracks, citadel) the author pays attention to the legal rules from 1864 forcing institutes to place (their) signs in Russian. A history of Russians and Orthodox christians living in Warsaw along with its statistical approach ends the author’s preliminary reflections.
EN
For several years an increased for typography and broadly understood printed matter design is visible in Poland. An evidence of this is e.g. Large number of courses and trainings on the subject, led by universities and trade organizations. There are also increasing numbers of publications on the subject, falling into three major categories: for the newcomers in graphic design, for the graphic professionals and the theoretical treatises on specific, higly specialist subjects. The author, based on her important university teaching achievements, has prepared a review of available publications based on their suitability for different stages of designer's education. Also the publications that fail their intent and thus would lead to loss the learning time, are mentioned. Some proposals for the possible translations of European publications, that may supplement the sources in terms of teaching methodology, are mentioned.
PL
Na przestrzeni wieków, równolegle do wzrostu zadań i wielkości kształtowanej przestrzeni, doskonaliły się i wzbogacały metody kompozycyjne rozwiązań ogrodowych, stale powiększając warsztat planistyczny.
EN
In this short review, the possibilities of using the small-angle X-ray scattering (SAXS) method in studies of native starch and starch products are presented. The paper presents two approaches, which can be used to analyse the SAXS data for native starch as well as for example interpretations of SAXS results. We describe two models of changes in starch structure, which take place during deep freezing and gelatinisation. The possibilities of using the SAXS method for studying starch products structure are also presented. A more detailed analysis of the SAXS method possibilities for examining bread and extrudates was made.
PL
W publikacji przedstawiono krótki przegląd możliwości stosowania metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAKS) w badaniach skrobi natywnej i produktów skrobiowych. W pracy zaprezentowano dwa podejścia, które mogą być stosowane w analizie danych SAXS dla skrobi natywnej oraz przytoczono przykłady interpretacji wyników SAXS. Szczegółowo opisano dwa modele zmian zachodzących w strukturze skrobi podczas głębokiego zamrażania. Przedstawiono również możliwości metody SAXS w badaniach struktury produktów skrobiowych. Bardziej szczegółową analizę możliwości metody SAXS wykonano dla chleba i ekstrudatów.
EN
Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III: Conditions of a reprint in 2002. Essential opinion about the technologicl remarks attached to the above mentioned book. Supplement
EN
Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III: Conditions of a reprint in 2002. Essential opinion about the technological remarks attached to the above mentioned book. Supplement.
EN
Part I: History of research on above mentioned book from 1785. State of technology and organization of the Polish glass industry in 18th century. Part II: Problems taken up in above mentioned book from 1785. Technological remarks to some problems of glass-making raised in edition from 1785. Part III: Conditions of a reprint in 2002. Essential opinion about the technologicl remarks attached to the above mentioned book.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.