Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klęska żywiołowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Tragedia Biebrzańska i co dalej?
PL
W obliczu postępujących zmian klimatycznych i towarzyszących im anomaliom pogodowym, sprzyjającym powstawaniu zdarzeń o charakterze klęskowym (w tym m.in. pożary przestrzeni otwartych) wskazane jest opracowanie krajowej strategii zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków tych zdarzeń.
2
Content available Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pozwalające określić istotę bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. Autor dokonał przeglądu literatury przedmiotu. Na podstawie jej wyników wyszczególnił różne ujęcia badanego zagadnienia. Nawiązał do jego znaczeniowych relacji z innymi dziedzinami bezpieczeństwa w świetle nauk społecznych. W konsekwencji zaprojektowanych dociekań teoretycznych sformułowano autorski sposób postrzegania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce.
EN
The paper presents the results of the research conducting to estimate an essence of the common security in Poland. The author has reviewed the literature concerning the subject. Based on the relevant output, the different approaches to the analyzed problematic aspect were formulated. The meaning relations with the other security branches considering the social sciences were described. As a logical consequence, the author’s approach for the present common security perception was presented.
3
EN
Natural disasters have shown humanity in the past and continue to prove the devastating strength of the Earth itself. However, in order to relieve their effects, numerous organisations which cooperate on local, national, and international levels have been appointed. The aim of the article is to outline contemporary international organisations for aid and disaster. Starting with the base structure characteristics, this article will reveal the core mission of international organisations for aid. The analysis will be supported with examples of international cooperation and specific achievements of the organisations including the perspective of the past 8 years. In the conclusions, the author argues that educational and informative actions are necessary to enhance cooperation among different organisations and their stakeholders.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego na Węgrzech. Podjęto próbę analizy działalności Państwowej Dyrekcji Zarządzania Kryzysowego, która jako podmiot zarządzania kryzysowego jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu oraz reagowaniu na klęski i katastrofy. Przedstawiono charakter instytucji oraz najważniejsze punkty ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nowa konstytucja węgierska narzuciła zadanie stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego, na który składają się trzy filary: pożarnictwo, obrona cywilna, ochrona przemysłowa. Członkostwo w Unii Europejskiej nałożyło na Węgry obowiązek stworzenia systemu prawnego w tym przypadku, w związku z czym system jest podobny do polskiego. Różnice mogą się pojawiać w rozwiązaniach strukturalnych i planistycznych dla potencjalnych zagrożeń oraz w praktyce działania. Nowy system bierze pod uwagę trzystopniowe klasy zagrożeń dla bezpieczeństwa i podziały regionalne Węgier. Chociaż podobne rozwiązania były już widoczne od 2000 roku, to dopiero w 2012 na podstawie nowego prawa można je uznać za zintegrowane. Zdaniem autora istnieje wyższa konieczność przygotowywania się do potencjalnych zagrożeń i katastrof niemilitarnych, a system węgierski je bezpośrednio uwzględnia w sposób zintegrowany. Celowość rozwiązań również uwzględnia potrzebę kooperacji z innymi państwami. Tym samym znajomość i możliwość porównania systemu węgierskiego z polskim powinna być ewidentna dla potencjalnej współpracy.
EN
The Hungarian Crisis Management System has evolved in the last decades. The new Constitution from 2011 and the new statutory law on Crisis Management made one of its a goals to build a new integrated crisis management system for the country. One of the main institutions responsible for disaster safeguarding is the National Directorate General for Disaster Management (NDGDM) with its regional and local organs. This institution has three pillars: fire service area, civil defence, industrial defence. While joining the European Union Hungary had a prerequisite to prepare the system of law corresponding with that of the EU, and this is the reason why the tasks are similar to that of the Polish system. The differences we should find between the structure of the system and the solutions on how to prepare for crisis and disaster situations, and how to respond to them. The new law also establishes the crisis management divisions in the regions of Hungary, with three different classes (I-III). Something similar, in reference to civil defense, was established in 2000 but only in 2012 thanks to the new law it became a fully integrated part of the NDGDM. Nowadays it’s inevitable to prepare for all kind of disasters and catastrophes. The Hungarian system tries to prepare for dangers with the help of this integrated institution, of all the systems dealing with the non-military dangers. One of its tasks was also building a good platform for cooperation with other nations. Therefore, author understands that knowledge of the Hungarian system should allow for proper comparison with the Polish Crisis Management in order to advance the cooperation.
PL
W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost częstotliwości i intensywności występowania klęsk żywiołowych. Z tego względu wiele państw, w tym również Polska, zgłosiło akces do udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej w krajach dotkniętych różnego rodzaju katastrofami naturalnymi lub awariami technicznymi. Okoliczności te sprawiają, że obok wielu instytucji to właśnie Państwowa Straż Pożarna jawi się jako szczególnie predysponowana do zmagania się z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
EN
A significant increase in the frequency and intensity of natural disaster has been detected in recent years For this reason, many countries, including Poland, have declared rescue and humanitarian support for countries affected by various kinds of natural disasters or mechanical failures. These circumstances led the State Fire Service, collectively with many other institutions, to be particularly predisposed to struggle with threats of public safety, both, nationally and internationally.
EN
Agricultural production, which takes place in rural areas, is the sector of the economy, which is the most dependent on the natural conditions of weather. The climate changes, which are taking place, and the extreme phenomena, which are their consequence, affect precisely these areas the most. The content of the present work is the exploration of the definitions of natural variability, extreme phenomena and disasters, and the analysis of the statistics on natural disasters. In the final part of the paper, we have indicated, which support instruments for farmers are available in such events on the part of the State. Climate change is a fact, and unless we realize that, it will be difficult to take any action allowing us to adapt to the new conditions.
PL
Produkcja rolna odbywająca się na obszarach wiejskich jest kierunkiem gospodarki najbardziej uzależnionym od naturalnych uwarunkowań pogodowych. Zachodzące zmiany klimatu oraz będące ich konsekwencją zjawiska ekstremalne, najbardziej dotykają właśnie te obszary. Treścią pracy jest analiza definicji naturalna zmienność, zdarzenia ekstremalne i klęski żywiołowe oraz analiza statystyki dotyczącej klęsk żywiołowych. W końcowej części pracy wskazano narzędzia pomocy, które w razie wystąpienia takich zdarzeń producent rolny może uzyskać od Państwa. Zmiany klimatyczne stały się faktem, bez uzmysłowienia sobie tego trudno podjąć jakiekolwiek działania mające na celu zaadaptowanie się do nowych warunków.
7
Content available remote 2nd Disaster Risk Reduction Conference
PL
Tematyka konferencji skupiła się wokół zagadnień dotyczących zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych wywołanego zagrożeniami naturalnymi, łącząc wyniki prac badawczych ośrodków naukowych z działaniami jednostek administracji publicznej. Cykl konferencji został zainicjowany przez Dorotę Rucińską i podjęty przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w celu zwiększenia wymiany wiedzy i doświadczeń z praktykami, ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych.
PL
Tragiczne doświadczenia ostatnich klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz kraj, sprawiły, że poszukuje się skutecznych metod zapobiegania zagrożeniom i właściwego reagowania. na sytuacje kryzysowe. W artykule scharakteryzowano klęskę żywiołową” ptasią grypę „ która wystąpiła w powiecie toruńskim. Opisano sposoby reagowania na zagrożenie przez Komendę Miejską Policję[KMP] na obszarze miasta Torunia. Podano i opisano działania Policji jej obowiązki, kompetencje i uprawnienia. Opisano rzeczywiste współdziałania Policji z Zespołem Zarządzania Kryzysowego [ZZK] i Powiatowym Inspektoriatem Weterynaryjnym [PIW] . Celem artykułu było wyciągnięcia wniosków usprawniających zarządzanie kryzysowe i działań Policji w trakcie zwalczania klęsk żywiołowych.
EN
The tragic experience of the last natural disasters that hit our country, made it sought effective methods of risk prevention and appropriate responses to crisis situations. The article characterizes natural disaster "bird flu" that occurred in the district of Torun. Describes how to respond to the threat by the Police Department [KMP] in the city of Torun. Specified and described in the Police of its duties, powers and responsibilities. Police described the actual interaction with the Crisis Management Team [ZZK] and the District Inspector of Veterinary Medicine [PIW]. The aim of the article was to draw lessons to improve crisis management and police action during the battle to natural disasters.
PL
W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających i załogowych jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej, które umożliwią odtworzenie zdewastowanej łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie takie byłoby użyteczne w przypadku klęsk żywiołowych obejmujących znaczny obszar lub działań terrorystycznych, w czasie których zwykle łatwo ulega uszkodzeniu naziemna stała infrastruktura telefonii komórkowej. Przedstawiając bilans energetyczny wspomnianego łącza, problemy przestrzenno-ruchowe środka latającego, strukturę przestrzenną zregenerowanego fragmentu systemu komórkowego oraz możliwy do uzyskania ruch telekomunikacyjny można ustosunkować się odnośnie celowości przyjęcia takiego rozwiązani z punktu widzenia technicznego.
EN
In this paper the possibility and advisability of the use of tropospheric segment based on measures of flying unmanned aerial vehicles and manned as carriers of specific components of mobile architecture that will enable the restoration of the devastated wireless connectivity. This would be useful in case of natural disasters, covering a large area or terrorist activities, in which the damage is usually easily fixed terrestrial infrastructure for mobile telephony. Presenting the energy balance of that link, spatial-motor problems means flying spatial structure of a sector cell system and be eligible to receive telecommunications traffic can comment on regarding the advisability of adopting such a solution from a technical standpoint.
10
Content available remote Natural disaster hidden danger recognition decision support system for coal mine
EN
Safety accidents caused by pit natural disasters affect operation and economic benefits of coal mine seriously. Against types of Coal mine natural disasters, occur regulation and workflow models of coal mine safety management, the concepts, architecture, construction principles, key theory and methods and techniques of Pit Hidden Danger Recognition Decision Support System model were proposed, based on geography information system, management information system and cooperative work theory and so on.
PL
Incydenty bezpieczeństwa spowodowane przez klęski żywiołowe kopalnii mocno wpływają na bezpieczną produkcję i efektywność ekonomiczną. Uwzględniając rodzaje i prawidłowości występowania klęski żywiołowej w kopalni zaproponowano koncepcję i model systemu wspomagania decyzji.
11
Content available remote Miejsca i przestrzenie odporne
PL
Jaką skalę ma detal? Jakie znaczenie ma detal dla architekta, a jakie dla urbanisty? Jakie konsekwencje ma traktowanie kontekstu środowiska naturalnego jakby był to „tylko detal"? Artykuł stawia te pytania w kontekście katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz prób opracowania metod projektowania pozwalających na tworzenie miejsc, przestrzeni i miast odpornych na skutki - coraz częstszych i zbierających w gęsto zaludnionych obszarach coraz większe żniwo - klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
EN
How to define the scale of a detail? What does it mean to an architect and an urbanist? What are the consequences of treating the context of the natural environment as "mere detail"? This article poses these questions in the context of natural disasters and catastrophes as well as attempts to elaborate designing methods which would make it possible to create places, spaces, towns and cities being resilient to the results of tragic events that take their toll in densely populated areas more and more frequently.
PL
Pożar lasu jest jedną z wielu klęsk żywiołowych, która może spowodować olbrzymie straty i zniszczenia na powierzchni ziemi. W przypadku zagrożenia pożarowego istotne jest szybkie działanie. W takich sytuacjach skuteczne są metody teledetekcyjne. Wykorzystanie technik satelitarnych stanowi użyteczny instrument wspomagający ocenę zagrożenia pożarowego lasów. W ramach pracy przeanalizowano stan zagrożenia pożarowego wybranego obszaru na podstawie zdjęć satelitarnych. Obszar badań objętych analizą obejmował teren niedaleko Kuźni Raciborskiej, znajdujący się w obrębie trzech nadleśnictw: Kędzierzyn, Rudy Raciborskie i Rudziniec. W pracy przedstawione zostały metody, przy pomocy których wykonano mapę zagrożenia pożarowego. W celu wykonania mapy zagrożenia pożarowego wykorzystane zostały metody umożliwiające określenie temperatury powierzchni Ziemi oraz operacje NDVI na zobrazowaniach satelitarnych zarejestrowanych przed pożarem. Wszystkie te analizy wykonano w celu wydzielenia i oceny określonych czynników mających wpływ na zagrożenie pożarowe. Badanie przestrzennego rozkładu poziomu temperatury powierzchni, poprzez określenie radiacyjnej temperatury roślinności, okazało się pomocne przy wyznaczaniu obszarów o różnym stopniu zagrożenia pożarowego. Jednak określenie tylko temperatury roślin nie wystarcza do oceny stresu roślin spowodowanym suszą. Z kolei badanie przestrzennego rozkładu poziomu wilgotności ściółki, poprzez określenie stopnia pokrycia roślinności za pomocą wskaźnika NDVI, przyniosło oczekiwany efekt wyróżnienia obszarów o zróżnicowanej podatności na pożar. Opisane metody oceny zagrożenia pożarowego pomagają w szybki sposób pozyskać informację o stanie obszaru lasu oraz przeprowadzić analizę jego zmian na zobrazowaniach. W wyniku obliczonych wskaźników NDVI oraz obliczenia temperatury radiacyjnej, uzyskano mapę zagrożenia pożarowego, która może okazać się przydatna w wielu opracowaniach mających szczególnie duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej, jak również dla aktualizowania i stałego sprawdzania zagrożenia pożarowego w kompleksach leśnych. Określenie stopnia takiego zagrożenia z wykorzystaniem danych satelitarnych jest jednym z przedsięwzięć podejmowanych w celu zapobiegania powstawaniu pożarów.
EN
Forest fires are one of many natural disasters which can cause huge loses and damage to the environment. When dealing with such fires, a quick response is crucial. Remote sensing methods can be very helpful in such situations. Satellite images can be a useful tool in classifying the risk of forest fires occurring. In our research we set out to categorize the risk of forest fires of a chosen area based on satellite imagery. The area of interest was located close Kuźnia Raciborska, in the vicinity of the Kędzierzyn, Rudy Raciborskie and Rudziec forest inspectorates. During the research a number of methods, used to develop a risk map of forest fires, were presented. Two methods were used in order to generate risk maps of forest fires: determining the surface temperature and calculating the NDVI from satellite images from before the fires. These operations were conducted in order to incorporate different factors which have an impact on the potential risk of fire. Determining the spatial distribution of the surface temperature, by determining the radiation temperature of the vegetation was very useful in identifying different levels of fire hazard risk. However, using only this one parameter is not sufficient as it does not incorporate plan stress caused by very low humidity (drought). Determining the spatial distribution of the forest bed, by calculating the intensity of vegetation using the NDVI algorithm, allowed for a more precise conclusion of areas which are more or less at risk of forest fires. The described methods of determining the risk of forest fires can be helpful in rapidly acquiring information about the forest’s condition as well asenabling the possibility of analysing any changes which had occurred within the forest due to such natural disasters. As a result of calculating the NDVI and radiation temperature, it as possible to obtain a fire risk map which can be useful for many purposes such as fire risk management systems. Determining the level of fire risk using satellite data is one of the most efficient methods of preventing such natural disasters from occurring.
EN
Since the beginning of 2010 tge Centre of Applied Geomatics of the Military University of Technology has worked on integrated control system for monitoring geometric changes of the temporary bridge crossongs in the aspects of thier health devaluation. Problem becomes serious during natural disasters like floods or earthquakes. Temporary bridges are at that time built during extreme conditions, but it is necessary from strategic points of view for local societies to react to floods infrastructures damages. Providing maximum security level by means of getting continous information about real technical aspect of a construction to detect any abnormal states could be peovided by structural health monitoring (SHM).
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
17
Content available Stany nadzwyczajne w państwie
18
Content available remote Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej
EN
Territorial government as a basic form of the decentralisation of public administration may regulate on a local and regional forum all matters by law assigned to them in their authority and responsibility, what also refers to the state of natural disaster. Thus counteracting natural disasters and liquidation of damage belong to this category of tasks, the execution of which is decided by the local government through its bodies. The mentioned above tasks may have both ex ante and ex post character. Authorised executive bodies on particular levels of territorial governance are tasked to counteract natural disasters. The tasks have been assigned to the territorial government bodies due to their ability of fast reaction in a crisis situation.
PL
IV sytuacjach kryzysowych, dotyczących infrastruktury transportu lądowego, będących następstwem powodzi lub innych klęsk żywiołowych, mają zastosowanie tymczasowe konstrukcje, służące do natychmiastowej odbudowy. Na przykład doraźna odbudowa zniszczonych nasypów drogowych może być realizowana stosunkowo szybko i małym kosztem przy użyciu tzw. lekkich ścian oporowych [1-5]. Obiektem badań są tego typu ściany prefabrykowane, wykonane z elementów żelbetowych o przekroju kątownika. Ukształtowana w ten sposób konstrukcja zawiera kilka lub kilkanaście półek poziomych (w zależ.ności od wysokości ściany i wymiarów kątowników modułowych). Konstrukcje te omówiono w [1].
20
Content available remote Wybrane elementy ryzyka pogodowego
PL
Ryzyko pogodowe należy identyfikować z potencjalną stratą finansową na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Najczęściej analizuje się następujące zmienne pogodowe: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne i prędkości wiatru. W pracy podano przykłady skutków katastroficznych anomalii pogodowych. Szczegółowo omówiono aspekty prawne stanu klęski żywiołowej powodzi obowiązujące w kraju. Przedstawiono metody zarządzania ryzykiem katastrofalnym i ryzykiem nieekstremalnych zdarzeń pogodowych. Dokonano przeglądu stosowanych na świecie instrumentów transakcji pogodowych. Na tej podstawie zdefiniowano indeksy temperaturowe, opadów atmosferycznych i prędkości wiatru. W krajach wysoko rozwiniętych problematyka zarządzania ryzykiem pogodowym stanowi istotny czynnik funkcjonowania wrażliwych na stany pogodowe sektorów gospodarki.
EN
Weather risk should be identified with a potential financial loss, resulting from unfavourable atmospheric conditions. The most often the following weather variables: air temperature, precipitation and wind speed, are analysed. In the work, the examples of catastrophic consequences of weather anomalies are given, legal aspects of a state of disaster, binding in a country, were discussed. Methods for catastrophic risk managements and for not extreme weather events risk management, were presented. A review of instruments of weather transactions used in the world, has been made. On the basis of it, temperature indices for precipitation and wind speed were defined. In the highly developed countries, problems connected with weather risk management are a significant factor in operation of the weather sensitive sectors of economy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.