Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1444

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
PL
Wpływ czynników negatywnych na komfort i ergonomię pracy człowieka ma ogromne znaczenie. Dlatego współczesna nauka podejmuje działania ograniczające, minimalizujące lub redukujące do zera ich wpływ na stanowisko pracy. Artykuł opi suje warunki negatywne na stanowisku pracy w podziemnym górnictwie węglowym wraz z zastosowaniem miernika rozwoju. Na jego podstawie zostanie dokonana ocena stanu zagrożenia podziemnego stanowiska pracy.
EN
The impact of negative factors on human comfort and ergonomics is of great im portance. Therefore, modern science takes measures to limit, minimize or reduce to zero their impact on the workplace. This article describes the negative conditions at work in underground coal mining along with the use of a developmental measure. It will be used to assess the hazard status of the underground workstation.
EN
Purpose: On the basis of their own research, the authors of the article undertook to determine the factors determining future social and economic development and to develop recommendations for strengthening active economic, social and labour market policies in mining municipalities and districts in Poland – in the perspective of the "European Green Deal" plan and "Just Transition" Design/methodology: the results presented in the article were obtained on the basis of the implementation of questionnaire research, expert interviews, literature review, critical literature analysis, documentation analysis, statistical descriptive analysis. Findings: As a result of the analyses and surveys carried out, the article presents an extensive set of conclusions, the most important of which are those relating to social. The presented attempt of the prospective approach to the phenomena and processes which may result from the transformation of the hard coal mining in Poland is aimed at better understanding of the role which may be fulfilled in the future by the local self-government in the area of which the operating or disused mines and mining enterprises are located. Secondly which are related to the perspective of the hard coal mining transformation process, first of all showed terms the scale of challenges faced by mining municipalities. The indicated processes are nowadays dominated by the challenge of creating new ecological solutions of high quality both in the sphere of their social acceptance in the utilitarian dimension. It is a process that allows for a better understanding of the role of local government in the transformation process, which will probably take up, in a fragmentary way, economic, social and environmental challenges resulting from the contemporary development of economy based on knowledge and determined by the Industrial Revolution 4.0. Originality: the findings and recommendations of the study may become relevant for practitioners and researchers dealing with climate change mitigation, strategy implementation, cross-sectoral partnerships and sustainable development of transformed areas.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania w technologiach górnictwa podziemnego ubocznego produktu spalania węgla brunatnego pochodzącego z energetyki zawodowej – popiołu lotnego wapiennego. Na bazie przedmiotowego UPS-u wytworzono hydro mieszaniny popiołowo-cementowe, które poddano badaniom wg normy PN-G 1101:1998, która funkcjonuje w górnictwie, a która odnosi się do technologii podsadzania i wypełniania różnego rodzaju wyrobisk podziemnych. Udział masowy cementu w mieszaninie z popiołem wynosił 3, 6 i 9%. Wielkość wody zarobowej (wskaźnik W/S) dobrano tak, aby powstałe mieszaniny miały przede wszystkim konsystencję płynną, ponieważ wytwarzane są w instalacjach powierzchniowych, skąd za pomocą rurociągu w sposób grawitacyjny transportowane są do miejsca ich aplikacji w podziemnych wyrobiskach górniczych. Odnosząc uzyskane wyniki badań do wymagań normy PN-G 11011:1998 należy stwierdzić, że generalnie wszystkie badane mieszaniny ją spełniają, z wyjątkiem tych które nie mają konsystencji płynnej, a więc mieszanin o wskaźniku W/S większym od 1,0 z udziałem cementu większym niż 3%.
EN
The paper presents the possibility of using in underground mining technologies a by-product of lignite combustion that comes from the utility power industry - lime fly ash. Based on the UPS in question, hydro-ashcement mixtures were produced, which were tested according to the PN-G 1101:1998 standard, which is used in the mining industry and refers to the technology of backfilling and filling various types of underground workings. The mass proportion of cement in the mixture with ash was 3, 6 and 9%. The size of the mixing water (W/S ratio) was selected so that the mixtures would be primarily of liquid consistency, as they are produced in surface installations from where they are gravitationally transported by pipeline to the place of their application in underground mine workings. Relating the test results to the requirements of PN-G 11011:1998 standard, it should be stated that in general all the tested mixtures comply with the standard, except for those that do not have the fluid consistency, i.e. mixtures with W/S ratio greater than 1.0 and cement content greater than 3%.
PL
Tematem badań przedstawionych w artykule są zmiany ukształtowania terenu wywołane podziemną działalnością górniczą wydobywającą węgiel kamienny stanowiące przyczynę przekształceń krajobrazu rejonu Knurowa. Analizą objęto powstałe osiadania terenu w latach 2008-2017 oraz prognozowane do roku 2040. Otrzymane wyniki wykazały istotne przeobrażenia rzeźby terenu w latach 2008-2017 w postaci 22 niecek osiadań, dochodzących do 5 metrów. Dalsza projektowana eksploatacja złóż węgla kamiennego, co najmniej do roku 2040 przewiduje powstanie 21 obniżeń terenu sięgających 10 metrów.
EN
The subject of the research presented in this paper is changes in land relief caused by underground coal mining activities, which are the cause of landscape transformation in the Knurów region. The analysis focused on land subsidence in the years 2008-2017 and predicted subsidence until 2040. The results showed significant changes in relief in the years 2008-2017 in the form of 22 subsidence troughs which were up to 5 metres deep. Further projected exploitation of hard coal deposits, at least until 2040, will probably result in 21 subsidence troughs which are up to 10 metres deep.
5
Content available remote New trends for mechanization, automation and robotics in mining
EN
Mining, as one of mankind’s oldest undertakings and the first organized industry at all, is a very well established market with many opportunities for new technologies first of all mechanization and automation. Raw materials are elemental for almost every modern industry and technological developments and new processes have over the decades enabled broad availability of raw materials at acceptable prices. At the same time, due to novel processes and mechanization, the safety of the personnel working in the mining sectors has increased greatly and higher levels of sustainability and environmental friendliness were achieved. Mining, unlike other industries, is however dependent on finite resources. Consequently, the basic conditions for mining are constantly becoming more difficult. Many untouched deposits are located in greater depths, which means they can only be mined economically with higher raw material prices or when higher productivity levels are achieved. Moreover, aging workforce and skill shortage requires optimal usage of resources.
EN
Pulse plasma sintering PPC of functionally graded tools containing cutting volumes made of diamond enhanced carbide DEC attached on tungsten carbide substrates intended for mining and road planning picks, and construction drills was successfully conducted and density near full theoretical achieved. Near net shape tool geometries were made including truncated tips for the picks and pre-fluted points for the drills.
PL
Przeprowadzono z powodzeniem spiekanie plazmą impulsową PPC (pulse plasma compaction) funkcjonalnie gradientowych narzędzi zawierających części tnące z węglika wzmocnionego diamentem DEC (diamond enhanced cemented carbide), na podłożu z węglika wolframu, przeznaczonych na ostrza górnicze, do planowania i frezowania dróg oraz jako wiertła budowlane, uzyskując gęstość bliską gęstości teoretycznej. Wykonano geometrie narzędzi o kształcie zbliżonym do finalnej, w tym stożkowe końcówki noży górniczych i wstępnie uformowane ostrza wierteł.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące gipsu – jego rodzaje, złoża, sposoby pozy-skiwania oraz kwestie związane z jego pozycją na rynku.
EN
The article presents the most important issues concerning gypsum – its types, deposits, methods of mining and issues related to its position on the market.
PL
Przenośniki taśmowe stanowią niezastąpiony środek transportu dla stale zwiększającej się wielkości wydobycia (kopaliny) surowców podstawowych i pospolitych. Wielkość tego wydobycia sięga miliardów ton; w 2011 r. wielkość wydobycia węgla kamiennego na świecie wynosiła ok. 7 miliardów ton. W artykule omówiono kwestie związane m.in. z układami napędowymi przenośników taśmowych oraz z samymi taśmami przenośnikowymi.
EN
Belt conveyors are an indispensable means of transport for the constantly increasing extraction of basic and common raw materials (minerals). The volume of this extraction reaches billions of tons; in 2011, the volume of hard coal extraction in the world was approx. 7 billion tons. The article discusses issues related to, inter alia, drive systems of belt conveyors and conveyor belts themselves.
EN
Thiourea, as an alternative medium, is one of the most promising leaching agents for gold recovery by its commercial benefits and research challenges associated with performance and environmental impacts. This review article describes the operational conditions for the use of Thiourea vs cyanide, its chemistry, limitations, toxicity factors, environment, and recovery processes. Although thiourea gold extraction processes have not been applied on a large scale due to the instability of the reagent, its potential to overcome the limitations of cyanide is attractive to the process; with pH, potential, oxidant dosage, and temperature control, solubilized gold thiourea species are achieved. These can be recovered from the pregnant leach solution through methods such as activated carbon absorption and adsorption, polyurethane foams, ion exchange, and electrodeposition.
EN
The methane hazard is one of the natural hazards occurring in hard coal mining. The content of natural methane in hard coal seams, the so-called methane-bearing capacity, is one of the key parameters that allow for proper assessment of the methane hazard and the state of the threat of gas and rock outbursts. For safety purposes, there is a constant need to improve the methods for the determination of this parameter. In the conditions of Polish mining, the method used for methane-bearing capacity determination is the direct drill cuttings method. This paper contains a comparative study presenting three different methods of methane-bearing capacity determination. Tests were conducted using two direct methods (the drill cuttings method and the United States Bureau of Mines (USBM) method), and the indirect method based on the desorption intensity index. On the basis of the obtained test results, it was found that the results obtained with the USBM method were slightly higher than those obtained with the direct drill cuttings method. Gas losses, an important element affecting the final value of the assay, were also analysed. This comparative study will evaluate the validity and applicability of the above methods under specific conditions in hard coal mining.
PL
W publikacji przedstawiono analizę przydatności metody scoringowej do szacowania poziomu dopuszczalności przyjętych modeli przewidywania liczby wypadków w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie danych o wypadkach ogółem w latach 2007-2018, przy zastosowaniu 25 wybranych modeli ekonometrycznych opracowano krótkoterminowe prognozy liczby wypadków ogółem w kopalniach „Brzeszcze", „Budryk" i „Mysłowice- -Wesoła". Do oceny prognoz zastosowano standaryzowaną wagową ocenę sumaryczną (SWOS).
EN
The publication presents an analysis of the usefulness of the scoring method for estimating the level of acceptability of the adopted models for predicting the number of accidents in hard coal mines. On the basis of the total accident data in 2007-2018, using 25 selected econometric models, short-term forecasts of the total number of accidents in the „Brzeszcze", „Budryk" and „Mysłowice-Wesoła" coal mines were developed. To evaluate the forecasts, a standardized, weighted sum score (SWOS) was used. The best fit of the model to empirical data for „Brzeszcze" and „Mysłowice-Wesoła" coal mines was obtained using the creeping trend model (SWOS - respectively: -1.1677 and -1.4610), while for „Budryk" coal mine using the square Holt model in the additive formula (SWOS = -1.1643). However, there is no one universal prognostic method in forecasting accidents in general.
EN
The publication describes the genesis, characteristics and objectives of the „360° coal mines of the Jastrzębska Coal mine Company" application which has been designed to present mining work to the audience in a high-tech and innovative way. Video and photographic materials, as well as the presentations and texts have been designed, developed and produced by JSW Capital Group staff. Thanks to the application, available on the JSW website, you can view representative objects and places of the Company, creating a realistic coal mine image. The multimedia walk allows you to follow the miner's daily "route" from the mine gate, down the pit to the longwall. It also enables a closer look at what happens to coal and associated methane below and on the surface of the mine. With „360 VR video" technology, you can also look around. The use of a 360° camera, as opposed to „regular film", creates an illusion of being at the center of events. The app is best used with VR goggles for an unforgettable expe¬rience and close contact with daily mine life. The heart of the project is a peculiar mosaic of several dozen films, enriched with a variety of illustrative materials, photographs and videos, curiosities and information about hazards at JSW S.A.'s mining plants.
PL
Praca opisuje genezę oraz charakterystykę i cele aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360°", która powstała, by w nowoczesny i nowatorski sposób przybliżyć odbiorcom pracę górniczą. Dzięki niej można obejrzeć reprezentatywne obiekty i miejsca JSW S.A., tworzące realistyczny obraz kopalni węgla kamiennego.
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie działalność Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w okresie od 2012 do 2021 r., w tym kilku wniosków opiniowanych kilkukrotnie lub cyklicznie dotyczących: eksploatacji w filarach ochronnych dla śródmieścia Bytomia i dla Lubina oraz na terenie górniczym w Marklowicach, a także zasad stosowania Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej - GSIS. Szczególnym problemem dyskutowanym na posiedzeniach komisji w 2012 r. były zasady prognozowania wpływów i szkód górniczych przez przedsiębiorców górniczych. Geneza tej dyskusji miała związek z eksploatacją górniczą i szkodami, jakie wystąpiły w 2011 r. w dzielnicy Karb w Bytomiu.
EN
The activities of the Commission for Surface Protection at the State Mining Authority are regulated by an ordinance [10] and its composition by a decision [1] of the President of the State Mining Authority. The tasks of the commission include issuing opinions on the state of public safety related to mineral exploitation, and in particular on the evaluation of mining exploitation programs and issuing opinions on: mining and construction prophylaxis in mining areas, methods of mine liquidation and directions of development of post-mining areas along with evaluation of their suitability for development. In addition, the Committee initiates research on the impact of mining activities on the environment and buildings and gives its opinion on draft regulations, Polish Standards and instructions on the above issues. In the years 2012-2020, the Committee considered 24 motions, of which the most frequent were motions concerning mining operations near Bytom and Marklowice, in the protective pillar of Lubin, and those concerning the mining seismic intensity scale. A particular problem discussed at the commission's meeting was a letter on shortcomings in forecasting the impact of the planned exploitation by mining enterprises. The list of applications reviewed in 2012-2020 by the commission (Table 1) shows that their number is gradually decreasing, which is due to, among others, restructuring of the hard coal mining industry, which resulted in termination of exploitation under the center of Bytom and also Wirek district in Ruda Śląska.
EN
One of the most hazardous places in mines are longwall areas. They emit a considerable amount of methane to the ventilation air. The emission depends on many but mostly known factors. The article presents the research results on changes in the methane concentration along the longwall excavations and longwall. The distributions were obtained based on a measurement experiment at the ZG Brzeszcze mine in Poland. The author’s research aimed to experimentally determine the concentration of methane as a function of the length of excavation for the longwall excavations and longwall. As a result, methane concentration trends along the excavations were obtained. The conclusions show the pros and cons of the method used, and it allows to set the right direction in the development of measurement systems and sensors.
EN
The mining of underground deposits causes the inflow of water to workings and the necessity of pumping them to the surface. The mining plant of KGHM Polska Miedź S.A. extracts copper ore in plant branches with different hydrogeological conditions. The inflowing water into the workings is characterised by variable mineralisation, which depends on the location of the branch. In the south-western part of the deposit, a low-mineralised stream with a relatively high flow rate can be observed, while the outflow of highly saline waters occurs in the north-eastern branch. Despite the activities undertaken that aim at using the pumped-off mine waters industrially, it is necessary to deposit them into the Odra River. Reducing the environmental impact on the Odra River is one of KGHM’s goals, which is being implemented by stabilising its salt concentration at a safe level. The paper presents the results of a 3D simulation of brine plume propagation based on a numerical model of advection-diffusion and turbulent flow. Bathymetric data from a section of the river approximately 500 m long and point data from an Odra water quality test were used to develop and validate the model. The paper discusses the types of factors that minimise the impact of brine discharge. The developed model will be used in the future to propose solutions that accelerate the mixing of mine waters with the waters of the Odra River.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych zasięgu strefy spękań górotworu wokół wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwowej wykonanych endoskopem otworowym. Pomiary zrealizowane były w chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401, który drążony jest przy pomocy kombajnu Bolter Miner. Następnie wykonany został model numeryczny z wykorzystaniem opartego na metodzie elementów skończonych programu Phase2, w celu określenia możliwości prognozowania zasięgu stref spękań.. Na koniec wykonano analizę porównawczą wyników badań dołowych z wynikami z modelu numerycznego.
EN
This article presents the results of underground research on the extent of the rock mass fracture zone around excavation with rock bolts only. The measurements were conducted by borehole endoscope in the gallery Bw-1n in the 401 coal seam, which is being driled by Bolter Miner entry driver. A numerical model was also built using the finite element-based program Phase2 to evaluate the fracture zone extent. Finally, the results of the underground research with the results of the numerical model were compared.
PL
W artykule zaprezentowano nowe, rozszerzone podejście, w porównaniu do klasycznej oceny ryzyka zawodowego w górnictwie, podając przykład kompleksowej analizy i oceny wybranych zagrożeń na stanowisku pracy. Teoretyczny przebieg analizy i oceny przedstawiono w formie czteroetapowego algorytmu, a realizację oceny przeprowadzono na podstawie trzech wybranych zagrożeń na stanowisku operatora samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących w kopalni rud cynku i ołowiu. Zagrożenia, które wytypowano do analizy, to warunki klimatyczne, wysiłek fizyczny i obciążenie psychosomatyczne, cechujące się ergonomiczną uciążliwością podczas wykonywania czynności roboczych. W wyniku zrealizowanej procedury dla zbadanego stanowiska pracy wskazano zalety i praktyczne możliwości wykorzystania opracowanej metodyki.
EN
The article presents a new, extended approach, compared to the classic occupational risk assessment in mining, giving an example of a comprehensive analysis and assessment of selected hazards at the workplace. The theoretical course of the analysis and assessment was presented in the form of a four-stage algorithm, and the assessment was carried out on the basis of three selected hazards at the operator of drilling and bolting trucks in a zinc and lead ore mine. The hazards that were selected for the analysis are climatic conditions, physical effort and psychosomatic load, characterized by ergonomic nuisance during the performance of work activities. As a result of the implemented procedure, the advantages and practical possibilities of using the developed methodology were indicated for the analyzed workplace.
EN
The article discusses the basic dependencies of the selection of the tensioning force that guarantees the operation of the belt conveyor drive without slippage between the belt and the driving drum. The static characteristics of various tensioning systems were presented, the required forces for the given systems were determined and the influence of the tensioning method on the belt durability was determined. The paper discusses the follow-up stations in long belt conveyors operating in low inclined galleries, ensuring the reduction of belt loads in all conveyor operating conditions. Examples of solutions of follow-up stations currently operating in underground mines and their principles of operation are also presented.
EN
The mining sector development is among the priorities of the Saudi Vision 2030. There is currently a lot of interest in the role of the mining sector in Saudi Arabia. This research contributes to this debate by empirically assessing the effects of mining on sustainable development in Saudi Arabia during the period 1980-2018. Unlike many previous studies, the three sustainable development dimensions, namely economic, social, and environmental, are jointly considered. The cointegration analysis, based on the ARDL, GregoryeHansen, and combined cointegration tests, confirms the existence of long-run relationships between mining and all sustainable development dimensions. Furthermore, the findings lend substantial evidence on the importance of the mining sector in enhancing economic and social sustainability in the shortand long-run. There is, however, no evidence of the existence of adverse environmental effects of mining. The long-run effects of mining are robust to a battery of robustness and stability tests. Suitable policy recommendations are subsequently reported.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.