Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano metodę identyfikacji prędkości fali elektromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Zaprezentowano trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystyczne w przypadku inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowania oraz przy granicy między dwoma ośrodkami, przy czym w jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycznych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowaną metodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych.
EN
This study is devoted to the method of identification of electromagnetic wave velocity based on the analysis of diffractions due to the presence of inclusions in reinforced concrete, masonry and reinforced concrete masonry composite structures. Three mathematical models describing diffractions characteristic for a circular inclusion, a vertical inclusion at the scanning surface and a boundary between two media with a circular inclusion in one of them are derived. Numerical analyses using the finite-difference time-domain method were performed to confirm the effectiveness of the presented mathematical models in the identification of the wave propagation velocity. The proposed method was verified on experimental GPR data.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych jako alternatywę do metod tradycyjnych w celu wyjaśnienia przyczyn powstawania zarysowań poprzecznych nawierzchni w sąsiedztwie obiektów mostowych. Wykorzystano dwie metody skanowania: laserowe w celu szczegółowej inwentaryzacji powierzchni nawierzchni oraz georadarowe (GPR) w celu inwentaryzacji struktury nawierzchni. W wyniku zastosowania skanowania laserowego obszarów w rejonie dylatacji obiektów mostowych, które wykonywano z dokładnością około 3 mm, otrzymano przestrzenną mapę geometrii. Otrzymane wyniki zobrazowano w postaci mapy graficznej oraz przekrojów poprzecznych przedstawiających odchyłki od idealnej założonej w projekcie powierzchni. Skanowanie georadarowe wraz z postprocessingiem miało na celu wykrycie ewentualnych nieciągłości w strukturze warstw nawierzchni powyżej płyty przejściowej. Wykorzystano do tego analizę przewodności poszczególnych warstw. Badania wykonane metodami nieniszczącymi weryfikowano z wykorzystaniem standardowych testów związanych z badaniem i pobieraniem próbek rdzeniowych nawierzchni. W wyniku pomiarów georadarowych i analizy pobranych próbek otrzymano zgodne wyniki. Wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw były znacznie mniejsze w rejonie przyczółka niż w odległości kilku metrów od niego. Pomiary wykazały występowanie zarówno błędów projektowych, jak i związanych z budową konstrukcji nawierzchni.
EN
The article presents the potential of using the non-destructive methods of road pavement diagnostics as an alternative to traditional means of assessing the causes of transverse cracks in pavements adjacent to bridge structures. Two scanning methods were used: laser scanning to measure geometric surface deformation and ground penetrating radar (GPR) inspection to assess the road pavement condition. With the use of a laser scanner, as an effective tool for road deformation assessment, several approach pavement surfaces near bridges were scanned.
EN
The paper presents a study on the elastic wave propagation in adhesive joints of steel plates subjected to tensile loading. A single lap joint was chosen for analysis because of its simplicity and plurality of applications. Experimental investigations consisted of the uniaxial extension of prepared specimens. Force and displacement values were recorded by a testing machine. Simultaneously, guided Lamb waves were excited and signals of their propagation were collected in a number of points by piezoelectric transducers attached to the specimen surface. Further processing of signals allowed to determine some disturbances in gathered data. The continuous wavelet transform revealed discontinuities in force-displacement relations. The Fourier transform showed changes in frequency values of recorded signals. Large disturbances of the root mean square values were also observed. The results of all analyses allowed to conclude that the identification of partial degradation state before the sample destruction was possible.
PL
Artykuł przedstawia badania propagacji fal sprężystych w połączeniach klejonych płyt stalowych poddanych działaniu obciążenia rozciągającego. Pojedyncze złącze zakładkowe zostało wybrane do analizy ze względu na jego prostotę i mnogość zastosowań. Badania eksperymentalne polegały na jednoosiowym rozciąganiu przygotowanych próbek. Wartości siły i przemieszczenia były zapisywane przez maszynę wytrzymałościową. Jednocześnie, wzbudzano fale prowadzone Lamba, a sygnały ich propagacji rejestrowano w kilku punktach za pomocą czujników piezoelektrycznych przymocowanych do powierzchni próbki. Dalsza obróbka sygnałów pozwoliła na wykrycie pewnych zaburzeń w zebranych danych. Ciągła transformacja falkowa ukazała nieciągłości w zależnościach siła-przemieszczenie. Transformacja Fouriera pokazała zmiany w wartościach częstotliwości zarejestrowanych sygnałów. Zaobserwowano także duże skoki wartości średniej kwadratowej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż identyfikacja stanu częściowej degradacji przed zniszczeniem próbek była możliwa.
EN
This paper presents numerical and experimental investigations to identify reinforcing bars using the ground penetrating radar (GPR) method. A novel element of the paper is the inspection of different arrangements of reinforcement bars. Two particular problems, i.e. detection of few adjacent transverse bars and detection of a longitudinal bar located over or under transverse reinforcement, have been raised. An attention was also paid to the influence of few adjacent bars on the estimation of wave velocity in concrete based on the diffraction hyperbola. The GPR simulations were undertaken using the finite-difference time-domain (FDTD) method. The new approach for the numerical modelling of GPR in complex reinforced concrete structures with the use of a 3-D FDTD model was presented. Simulated scans for the 3-D model were compared with results of in situ surveys. The results of investigations showed high usefulness of the 3-D model for the GPR field propagation in structures with a complex system of the reinforcement.
EN
The paper presents a study on the use of the ground penetrating radar (GPR) method in diagnostics of a footbridge. It contains experimental investigations and numerical analyses of the electromagnetic field propagation using the finite difference time domain method (FDTD). The object of research was a reinforced concrete footbridge over a railway line. The calculations of the GPR field propagation were performed on a selected cross-section of the bridge. Three different damage scenarios (i.e. one missing rebar and two air voids with different shapes and locations) were investigated in FDTD simulations. Numerical GPR maps were compared with results of in-situ GPR surveys for the healthy footbridge.
PL
W artykule przedstawiono użycie metody georadarowej w procesie diagnostyki kładki dla pieszych. Praca zawiera badania doświadczalne oraz analizy numeryczne propagacji pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem metody różnic skończonych w dziedzinie czasu. Przedmiotem badań była żelbetowa kładka dla pieszych usytuowana nad torami kolejowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie wybranego przekroju poprzecznego kładki. Rozważono trzy różne scenariusze uszkodzeń, tj. brak jednego z prętów zbrojeniowych oraz dwie pustki powietrzne o różnych kształtach i lokalizacjach. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na nowo wybudowanym obiekcie.
EN
This paper presents an application of the ground penetration method (GPR) for diagnostics of reinforced concrete structures. In situ measurements were conducted for three civil engineering structures: the ground floor structure, the abutment of the railway viaduct and the concrete well. The dual polarized ground penetrating radar with the antenna operating at a center frequency of 2 GHz was used for GPR surveys. Three different methodologies of measurements were analyzed. The results showed that the GPR method enables quick and efficient diagnostics of concrete structures. Based on GPR results it is possible to identify the distribution and amount of reinforcement, as well as the thickness of the concrete layer.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody georadarowej do diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Pomiary polowe przeprowadzono na trzech obiektach inżynierskich: konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie, przyczółku wiaduktu kolejowego oraz rurze betonowej. Badania doświadczalne wykonano za pomocą georadaru z anteną bipolarna o częstotliwości 2 GHz. W pracy przedstawiono trzy typy metodologii pomiarów georadarowych. Przeprowadzone testy wykazały, że metoda georadarowa umożliwia szybką i wydajną diagnostykę konstrukcji żelbetowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań była możliwa identyfikacja rozkładu i ilości zbrojenia, a także grubości warstw betonu.
PL
Diagnostyka nieniszcząca konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie. Zastosowanie techniki georadarowej do badań podłogi. Metodologia badań. Wyniki identyfikacji ilości i rozkładu zbrojenia oraz występowania potencjalnych uszkodzeń betonu.
EN
Non-destructive diagnostics of ground floor structure. Application of georadar technique. Research methodology. Identification results of amount and distribution of reinforcement and the presence of potential damage to concrete.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne metodą georadarową oraz analizę numeryczną propagacji pola elektromagnetycznego. Przedmiotem badań eksperymentalnych była konstrukcja podłogi. Pomiary wykonano za pomocą georadaru o częstotliwości emitowanej fali równej 2 GHz. W artykule opisano także sposób numerycznego modelowania elektromagnetycznego pola falowego za pomocą metody różnic skończonych w dziedzinie czasu. Przedstawiono wyniki propagacji fali elektromagnetycznej w próbce żelbetowej dla przypadku jednowymiarowego.
EN
This paper presents experimental tests by using the GPR method and numerical analysis of electromagnetic field propagation. The object of the experimental research was a ground floor structure. An antenna of frequency of emitted waves equal to 2 GHz was used for measurements. The paper also describes the numerical modelling of electromagnetic field with the use of the finite difference time domain method. Results of propagation of electromagnetic waves in a one-dimensional reinforced concrete specimen were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.