Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych powstających w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. do produkcji spoiw wiążących. W tym celu przeprowadzono badania składu chemicznego odpadów flotacyjnych wybierając najbardziej odpowiednie pod względem składu mineralnego, którymi okazały się odpady węglanowe. Odpady te prażono w warunkach laboratoryjnych w zakresie temperatur od 650°C do 1100°C, przy czym najkorzystniejszy zakres temperatur przypadał w zakresie od 750°C do 850°C. Zachowując ten zakres temperaturowy prażono odpady w małym piecu obrotowym, a produkt zmielono w młynie kulowym. Uzyskane spoiwo miało właściwości wapna hydraulicznego, głównie dzięki pewnej zawartości krzemianu dwuwapniowego i aktywnej krzemionki. Wytrzymałość na ściskanie tego spoiwa wzrastała w wilgotnym powietrzu przez 90 dni, osiągając po tym okresie 90 MPa. Ostateczna ocena warunków produkcji i właściwości spoiwa wymaga przeprowadzenia badań w skali przemysłowej.
EN
In the paper the results of experiments dealing with the possibility of flotation wastes in KGHM Polska Miedź SA usage for the binder production. In this aim the chemical composition of flotation waste was monitored in order to choice the most suitable according to mineralogical composition, which was the carbonic waste. This waste was burned at temperature range from 650°C to 1100°C, in laboratory condition. The best temperature range was found to be from 750°C to 850°C. Keeping this temperature range the wastes were burned in small rotary kiln and the product was groung in ball mill. The obtained binder has the properties of hydraulic lime, due to some content of belite and active silica. The compressive strength of this binder was developing in air with the high relative moisture for 90 days, and achieved 90 MPa. The final assessment of the production condition and of binder properties needs the research in industrial scale.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. do produkcji wiążących spoiw. W tym celu przeprowadzono monitoring odpadów ze złóż „Rudna” oraz „Polkowice” i wytypowano najbardziej odpowiednie pod względem składu mineralnego i chemicznego odpady. Metodami analizy chemicznej i instrumentalnej określono skład chemiczny i mineralny odpadów wytypowanych do badań oraz reakcje i zmiany fizykochemiczne zachodzące w procesie wygrzewania odpadów flotacyjnych w zakresie od 650 do 1100°C. Ustalono warunki termicznej obróbki dla uzyskania aktywnego hydraulicznie materiału oraz określono właściwości fizykochemiczne i wytrzymałościowe produktów otrzymanych w poszczególnych zakresach temperatury.
EN
The results of possibility of management the floating tailings, from KGHM Polska Miedź S.A., to production binders were presented in this article. The monitoring of the tailings from „Rudna” and „Polkowice” deposit was carried out. Furthermore the most proper tailings under mineral and chemical composition were selected. The chemical and mineral composition of tailings selected to tests was determined by analytical and instrumental methods. What is more, the physicochemical changes and reactions occurred during the process of heat treatment the floating tailings between 650 and 1100°C was determined by the same methods. The conditions of heat treatment to achieving the active hydraulically material was established. The physicochemical properties and material’s strength, received in different temperatures, were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań promieniotwórczości naturalnej kruszyw wyprodukowanych w KGHM Metraco S.A. z żużla powstającego przy produkcji miedzi. Porównano poziom aktywności promieniotwórczej kruszyw naturalnych i sztucznych oraz surowców i materiałów budowlanych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwości kruszyw z żużla pomiedziowego w świetle wymagań ochrony środowiska oraz pod kątem jego przydatności dla budownictwa drogowego. Oceniono możliwość zastosowania odpowiednich frakcji kruszyw pomiedziowych jako substytutu kruszyw naturalnych do produkcji betonów samozagęszczalnych.
EN
In this elaboration, the results of testing the aggregates natural radioactivity, produced by KGHM Metraco form slag originated from production of copper, were shown. The level of natural and artificial aggregates as well as raw and building materials radioactivity was compared. The attention was focused on the properties of copper slag aggregates in terms of environmental protection as well as their utility in road engineering. The possibility of using appropriate copper slag aggregates fractions against natural aggregates to SCC was evaluated.
4
Content available remote Mina "Brillador" patrimonio historico de la Universidad de la Serena
PL
Kopalnia Brillador jest kopalnią szkolną, własnością Uniwersytetu w La Serena, położoną 20 km na północ od miasta. Kopalnia ma 240 lat historii. Wydobywany przez nią urobek minerałów miedzionośnych był wytapiany w latach 1830-1910 na bazie procesu Lamberta. W 1940 r. kopalnia została przyjęta przez Wydział Górniczy, a w chwili obecnej przez Uniwersytet w La Serena. Kopalnia jest dobrze utrzymywana, pracują tu inżynierowie górniczy.
PL
Artykuł zawiera przegląd najważniejszych zastosowań żużli pomiedziowych - szybowych i granulowanych, powstających jako odpad w Hucie Miedzi GŁOGÓW I i II oraz omówienie wyników badań nad ich własnościami. Na podstawie badań własnych i innych autorów, przedstawiono aspekty środowiskowe obecnych i perspektywicznych metod gospodarczego wykorzystania żużli. Wykazano, że własności mechaniczne, fizyczne i chemiczne żużli spełniają wymagania jakościowe dla różnych zastosowań, a ich promieniotwórczość i stopień wymywania zanieczyszczeń nie stanowią ograniczeń środowiskowych i zdrowotnych dla wykorzystywania tych odpadów jako surowca w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym, a także jako składnika mieszanin dla podsadzki hydraulicznej w kopalniach LGOM, w rekultywacji powierzchniowych wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych.
EN
The paper contains a review of the most important applications of slags those from shaft furnace and granulated ones, formed as waste in copper smelter GŁOGÓW I and II and discussion about investigation results of their properties. The environmental aspects of present-day and perspective methods of economic utilization of slags are presented, grounded on the authors' own and on other authors' studies. It has been shown that the mechanical, physical and chemical properties of the slags meet qualitative requirements for several applications, and their radioactivity and degree of washing out contaminations don't lay down environmental and sanitary limitations for using those wastes as raw material in road building and hydro-engineering, also as mixture-constituent for hydrauling fillings in the LGOM-mines and land reclamation after excavations of mineral raw materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.